Zpět na stavby

Via Salis: první česká dálnice v soukromé režii

Při dostavbě dálnice D4 si veřejná správa vůbec poprvé vyzkouší partnerství se soukromým sektorem v rámci metody PPP. Koncesio­nář postaví 32 km nové dálnice mezi Příbramí a Pískem, dalších 16 stávajících km D4 pak zmodernizuje a bude následně provozovat. Řidiči budou jezdit po přehledné a bezpečné komunikaci, stát zase získá klíčový pilotní projekt.

Autor:


Autorka dlouhodobě působí v oblasti komunikace, marketingu a vztahů s veřejností. Pracovala na vedoucích pozicích např. v Komerční bance, Compagnie des Alpes nebo Edenredu. Má zkušenosti i z diplomatických služeb, více než pět let zastávala roli atašé pro česko-francouzské vztahy na Velvyslanectví Francie v Praze. Do projektu Via Salis vstoupila jako odbornice na komunikaci mimo jiné s cílem zvýšit povědomí o prvním PPP projektu v ČR.

S PPP projekty to nebývalo v České republice jednoduché. Často se o nich mluvilo, žádný se však nepodařilo dotáhnout ani do stavební fáze. Před více než dvaceti lety se stavbaři chystali na D47 u Ostravy, později se stát pokoušel metodou PPP vybudovat úsek dálnice D3 mezi Borkem a Bošilcem. Nakonec se však stavělo konvenčním způsobem, stavba tedy byla financována z peněz Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a proběhla soutěž na zhotovitele. Nová kapitola v dějinách metody PPP se začala psát letos v červnu, kdy na staveniště poblíž obce Lety u Písku hned po slavnostním zahájení dorazili stavbaři. Reálně tak v terénu začala dostavba dálnice D4, vůbec první pilotní projekt v ČR, který vzniká na základě partnerství státu a soukromého sektoru.

Pět úkolů, jedna smlouva

Jedná se o metodu, kdy stát v otevřeném řízení vybere koncesionáře a přenese na něj odpovědnost za výstavbu, údržbu a provozování dálnice. V případě dostavby D4 jde o chybějících 32 km mezi Háji na Příbramsku a Miroticemi na Písecku. Koncesionář, kterým se stalo francouzské konsorcium Via Salis (původně DIVia D4, spojující společnosti VINCI Concessions, VINCI Highways a Meridiam), se zavázal k pěti úkolům – financování, projektování, výstavbě, provozování a údržbě (model označovaný jako DBFOM) této nové čtyřproudé komunikace na území Středočeského kraje a Jihočeského kraje. Navíc bude nejprve modernizovat a pak provozovat a udržovat ještě dalších 16 km již zprovozněných navazujících částí D4, respektive silnice I/20 (O&M model). Na severu jde o úsek Skalka – Háje, na jižním konci dálnice pak o úsek z Mirotic do Krašovic. Dostavba D4 by měla být zprovozněna koncem roku 2024, od roku 2025 bude Via Salis provozovat a udržovat v bezvadném stavu celých 48 km „strakonické“ dálnice a silnice I. třídy. Pro řidiče to bude znamenat rychlejší a bezpečnější jízdu po komunikaci, která přes Strakonice, Volyni a Vimperk pokračuje až k hranicím s Bavor­skem a tvoří tak bránu do střední části Šumavy.

Stát začne dálnici splácet až po zprovoznění a v roce 2049 ji plnohodnotně převezmeme do své správy ve stavu, který lze označit téměř jako nový. Oproti tradičnímu modelu veřejného zadávání si stát nekupuje jen výstavbu, ale též službu ve formě provozu a kvalitní údržby. Jak ukazují příklady ze zahraničí, kde VINCI Highways působí a kde je PPP v současnosti již běžným modelem nejen v silničním stavitelství, ale i při výstavbě veřejně prospěšných staveb; díky jasnému nastavení zodpovědnosti koncesionář staví podle harmonogramu, kvalitně a ve svém vlastním zájmu také dbá na údržbu. Pro řidiče osobních i nákladních vozů bude dostavěná dálnice zpoplatněna úplně stejně jako jiné dálniční tahy v ČR. Poplatky zůstávají nadále příjmem SFDI a nijak nesouvisejí s cenou, kterou koncesionáři bude stát splácet. Ta v souhrnu činí 17,8 mld Kč v čisté současné hodnotě. „Dodavatel byl vybrán v otevřeném výběrovém řízení, finální cena je pro stát výhodná,“ řekl letos v červnu předseda vlády Andrej Babiš.

Know-how ze světa

Společnosti VINCI Concessions, VINCI Highways a Meridiam, které tvoří konsorcium Via Salis, chtějí do projektu dostavby D4 vložit know-how, jejž společně získaly na desítkách úspěšných PPP projektů v Evropě i ve světě. „Chceme být spolehlivým partnerem a také jím budeme. Je to náš první projekt v ČR, v regionu však nejsme nováčci,” připomíná prezidentka VINCI Highways Belen Marcosová. Firma má za sebou několik úspěšných PPP projektů na německých dálnicích, podílela se na polské dálnici A2, v sousedním Slovensku stavěla a provozuje rychlostní silnici R1. Celkově má ve svém portfoliu 4 000 km dálnic v šestnácti zemích světa. „Díky našemu zázemí přinášíme i jistotu finanční stability a rozsáhlou globální odbornost, a to nejen v oblasti realizace dálničních projektů, ale také v kvalitě každodenních služeb, které brzy začneme poskytovat řidičům,“ zdůrazňuje Christian Biegert, generální ředitel Via Salis a zástupce koncesionáře pro ČR. V České republice chce konsorcium navázat také na historický odkaz stezky, kudy se ve středověku z Bavorska do Čech dopravovala sůl a jež kopírovala trasu dnešní D4. Na latinské pojmenování někdejší české solné stezky – Via Salis – ostatně odkazuje i název sdružení. Podobný postup byl zvolen i v sousedním Německu, kde dálnice A6 získala na počest českého krále a římského císaře Karla IV. jméno Via Carolina.

Zhotovitelem dostavby D4 se stala firma DIVia stavební s.r.o., jež je dceřinou firmou EUROVIA CS, a.s. Celá stavba je technicky rozdělena do pěti úseků; ve směru od severu k jihu jde o části Háje – Milín, Milín – Lety, Lety – Čimelice, Čimelice – Mirotice, posledním stavebním úsekem je rozšíření silnice u Mirotic. Stavět se budou všechny úseky najednou. I to je v ČR neobvyklé. Naposledy se takto dlouhý úsek dálnice stavěl naráz při výstavbě D5 z Plzně na státní hranici s Německem v devadesátých letech minulého století. Paralelně s tím bude navíc DIVia stavební s.r.o. modernizovat i úsek Skalka – Háje a Mirotice – Krašovice.

Nová D4 bude vedena z větší části v koridoru současné silnice I/4, která bude rozšířena tak, aby odpovídala dálničnímu standardu, tedy dvěma jízdním pruhům, zpevněné krajnici v každém směru a 3,5metrovému středovému dělicímu pásu. Šířka nové komunikace včetně středního pásu a krajnice se bude pohybovat mezi 22,5 a 27,5 m v závislosti na úseku. Vznikne tak moderní a především bezpečná komunikace, která zpřehlední provoz zejména v úsecích, kde dochází k častým dopravním nehodám. Patří sem např. „křižovatka smrti“ u Let, kde by namísto nepřehledného křížení silnic měla vyrůst mimoúrovňová křižovatka.

Podobnou proměnou projde i napojení silnic u obce Buk – tam vznikne nové přemostění a kruhový objezd, okolní obce pak spojí nová doprovodná komunikace II/604, která souběžně s novým úsekem D4 povede z Hájů do Milína. Výrazně se uleví Čimelicím, které sužuje hustá doprava, časté dopravní kolony a s nimi spojené nadměrné exhalace. Denně touto obcí s tisícovkou obyvatel projede až 11 000 aut, značnou část z toho tvoří kamiony. Projekt dostavby D4 počítá s obchvatem Čimelic a Krsic vedeným ve zcela nové trase, který místním přinese klidné životní prostředí a přispěje také k větší plynulosti provozu. Doprava však bude odstíněna i tam, kde dálnice prochází v blízkosti obcí – počítá se s výstavbou celkem 4 360 m protihlukových stěn.

Estakády i ekodukty

Dostavba D4 je výjimečná také tím, že klade velký důraz na technické provedení a enviromentální požadavky. „Budeme realizovat řadu technických novinek, chceme se zaměřit na ochranu životního prostředí. Naším cílem je postavit dálnici, která bude splňovat ty nejpřísnější parametry ve všech možných aspektech,“ zdůraznil David Delgado-Romero, partner firmy Meridiam a ředitel pro severní, střední a východní Evropu. Mezi technicky zajímavé stavby na trase patří např. estakáda přes Skalici u obce Nerestce, která kromě vodního toku a historického mostku sklene také dvě místní silnice III. třídy a železniční trať. Podobné překlenutí přes nevelké údolí povede i poblíž Životic. V celém nově budovaném úseku z Hájů do Mirotic se počítá celkem s 39 mosty, z nichž většina bude nově postavena, a také jednou lávkou pro pěší. Přemostění však nebude vždy sloužit jen dopravě. Na nové D4 vznikne i několik ekoduktů – mostů, které umožní bezpečný pohyb divoké zvěře. Společně s propustky pod dálnicí bude po zprovoznění celého úseku dálnice v roce 2024 takových přechodů a podchodů pro zvěř existovat dvacet. S některými opatřeními na ochranu životního prostředí se nicméně začalo již nyní. Od srpna se kolem budoucí dálnice stavějí mobilní zábrany ze speciální textilie, které mají ochránit obojživelníky, časem těchto 16 km zábran nahradí pevné naváděcí stěny.

K zachování biodiverzity přispěje i to, že se na stavbě nebudou používat žádné pesticidy a vzniknou nové retenční nádrže na srážkovou vodu. DIVia stavební s.r.o. se zavázala také k recyklaci materiálů. „Budeme se snažit maximálně využít materiály, které sami vytěžíme, případně takové, které se nacházejí v okolí stavby, jsou již vytěžené a budeme je schopni během výstavby použít,“ vysvětluje Martin Borovka, generální ředitel EUROVIA CS, a.s. Počítá se také s tím, že nové uplatnění najde většina vyfrézovaného asfaltu. K péči o životní prostředí patří i fakt, že na dvou dálničních odpočívkách s čerpacími stanicemi vzniknou rychlonabíjecí stanice pro elektromobily.

Ve znamení high-tech

Nové úseky D4 získají nejen prvky ekologické, ale i ty, které spadají do domény high-tech. Celý průběh stavby bude sledovat technologie BIM, tedy digitální modelování, jehož základem je pravidelné snímkování z dronů. Nová dálnice bude stoprocentně pokryta kamerovým systémem, což je významný přínos nejen pro řízení provozu, ale i pro složky integrovaného záchranného systému. Stav počasí bude zjišťovat deset meteorologických stanic, hustotu a plynulost dopravy zase speciální senzory, analyzátory dopravního proudu. O aktuální informace však nepřijdou ani řidiči, projekt počítá s tím, že na dálničních konstrukcích bude zavěšeno 28 variabilních dopravních značek a informačních tabulí.

Práce na stavbě D4 ve vysoutěženém úseku Háje – Mirotice byly zahájeny bezprostředně po slavnostním poklepání základního kamene. Kromě již zmíněné instalace zábran, které mají ochránit obojživelníky, se na staveništi pohybují geodeti, kteří vyměřují trasu. Probíhá také vytyčování inženýrských sítí a pasportizace okolních komunikací a objektů. Provádí se pyrotechnický průzkum stavby, po dílčí skrývce ornice u Let a Čimelic se rozběhl i archeologický výzkum, který již přinesl první poznatky. Další práce pokračují a budou na sebe postupně navazovat.

Nové spojení do jižních Čech

Via Salis je projekt, který počítá s propojením na jihočeskou silniční síť. Díky dostavbě dosud chybějících úseků získají řidiči čtyřicet let po zprůjezdnění prvních kilometrů D4 u Jílového kvalitní a bezpečné spojení mezi Prahou a významnými městy v jižních Čechách. Kompletně dálniční spojení povede do Písku, od křižovatky Nová Hospoda se otevírá cesta do Strakonic a po silnici I/20 na Plzeňsko. Nová D4 nabídne však i alternativní cestu z Prahy do Českobudějovicka. Významným prvkem je také výstavba podélné obslužné komunikace II/604, jež umožní oddělit místní a dálkovou dopravu.

Historicky první stavba, která v ČR vzniká na základě PPP modelu, bude hrát významnou roli i jako referenční projekt pro další zvažovanou výstavbu dálniční sítě formou partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem. Ministr dopravy Karel Havlíček již v této souvislosti zmínil D35, plánovanou spojnici z Hradce Králové do Olomouce a Lipníka nad Bečvou, která by se měla stát alternativou k přetížené D1. Stát také uvažuje, že soukromému subjektu svěří stavbu D3 v Posázaví nebo vysokorychlostní železnici. „S takovou intenzitou, s níž investujeme v posledních letech, se to už nemusí podařit v budoucnu. Nemusí být dostatek zdrojů. A právě PPP projekty jsou dobrým řešením,“ zdůraznil ministr dopravy Karel Havlíček při slavnostním zahájení projektu Via Salis.

Identifikační údaje o stavbě
Stavba: Dostavba dálnice D4
Zadavatel: Ministerstvo dopravy
Koncesionář: Via Salis (původně DIVia D4)
Zhotovitel: DIVia stavební s.r.o.
Realizace: 06/2021–12/2024
Náklady: 17,8 mld. Kč (bez DPH)
Identifikační údaje o stavbě
Stavba: Dostavba dálnice D4
Zadavatel: Ministerstvo dopravy
Koncesionář: Via Salis (původně DIVia D4)
Zhotovitel: DIVia stavební s.r.o.
Realizace: 06/2021–12/2024
Náklady: 17,8 mld. Kč (bez DPH)

■ Via Salis
Je společným podnikem vítězného konsorcia firem VINCI Conces­sions, VINCI Highways a Meridiam, které vyhrálo výběrové řízení Ministerstva dopravy na projektování, výstavbu, financování, provoz a údržbu úseku dálnice D4 Háje – Mirotice a na provoz i údržbu přilehlých úseků Skalka – Háje a Mirotice – Krašovice (PPP D4). Tato nově založená společnost, v jejímž čele stojí zkušený mezinárodní management, nejen celý projekt řídí, ale ve spolupráci se zhotovitelem zároveň dohlíží nad dodržováním těch nejvyšších ekologických a bezpečnostních standardů, ke kterým se projekt zavázal. Ty se týkají nejen samotné výstavby, ale i budoucího provozu na této dálnici.

■ VINCI Highways
Dceřiná společnost VINCI Concessions je přední koncesní společností a provozovatelem dálničních infrastruktur. Projektuje, financuje, staví a provozuje dálnice, městské sítě, mosty, tunely a mýtné služby v síti dlouhé téměř 4 000 km v šestnácti zemích. VINCI Highways využívá svých odborných znalostí k zajištění nejvyšších standardů výkonnosti a bezpečnosti. Jako přední světová společnost v oblasti silniční dopravy se zasazuje o snižování uhlíkové stopy a rovněž o ochranu ekosystémů. V rámci projektu D4 se to projeví efektivním využívání zdrojů během dostavby a inovačními iniciativami k úspoře energie ve fázi provozu.

■ Meridiam
Nezávislá investiční společnost a správce aktiv se sídlem v Paříži. Specializuje se na rozvoj, financování a správu dlouhodobých projektů veřejné infrastruktury, a to ve třech odvětvích: mobilitě zboží a osob, přechodu k nové energetice a životnímu prostředí i sociální infrastruktuře. Jako přední světový specialista na PPP projekty investuje Meridiam do veřejné infrastruktury především v Evropě, Severní Americe a Africe – od dopravních projektů přes sociální výstavbu a veřejné budovy až po životní prostředí. Firma má ve svém portfoliu více než devadesát projektů v různých fázích výstavby, údržby a provozu, z toho deset ve východní Evropě.

■ DIVia stavební
Je 100% dceřinou společností skupiny EUROVIA CS, je dodavatelem veške­rých stavebních prací. Se stavbami podobného typu má EUROVIA CS, lídr v oblasti dopravněinženýrského stavitelství v ČR, téměř sedmdesátileté zkušenosti. Skupina působí ve všech regionech ČR i Slovenska a realizuje až 1 800 malých i velkých projektů ročně: od polních cest, městských mobiliářů, protipovodňových opatření po výstavby dálnic, modernizace železnic a budování velkých mostních objektů. K dispozici má silnou surovinovou základnu, hledá a vyvíjí nové materiály, postupy i technologie, které jsou šetrné k životnímu prostředí.