Zpět na stavby

Úspěšný PPP: Aquapark Olomouc

12. srpna 2009
Miroslav Machalec

Řešení aquaparku vychází z dlouhodobé koncepce města Olomouce na vybudování sportovních a rekreačních zařízení pro jeho obyvatele. Areál plní základní funkci zábavního a rekreačního centra s vnitřními a exteriérovými bazény, které jsou doplněny vodními atrakcemi.

Autor:


Spoluautoři:
Jana Nováková

Součástí venkovního koupaliště jsou plochy pro ležení a opalování, hřiště na beachvolejbal, malá hřiště pro děti a různé atrakce, trampolíny a prolézačky. Areál je doplněn rozsáhlým parkovištěm se snadnou dostupností z hlavní komunikace na Brno, stanicí autobusů MHD Olomouc a je dobře přístupný pro pěší návštěvníky i cyklisty. Projekt je výjimečný použitím modelu PPP (Public Private Partnership) při výstavbě, financování a provozu, který zde byl úspěšně použit jako jeden z prvních v České republice.

Urbanistické řešení a doprava
Areál aquaparku navazuje na Obchodní a zábavní centrum Haná (obchodní zóna), respektuje svažitou konfiguraci terénu lokality Pod Vlachovým a využívá nově vybudované dopravní sítě. Hlavní objekt svou výškou zachovává hladinu okolní zástavby a mírně celé lokalitě dominuje svou kuželovitou věží tobogánu. Dopravní řešení navazuje na páteřní komunikaci Obchodního a zábavního centra Haná, parkování je dimenzováno na celkovou kapacitu aquaparku, je případně možné i využití parkovacích míst pro obchodní aktivity. Před hlavním průčelím budovy je vytvořena rozptylná plocha - oválné segmentové náměstí s konečnou stanicí autobusů MHD. Spojení pro pěší je od konečné zastávky tramvají po nově zbudovaném chodníku (investice města), přístup pro cyklisty je zajištěn po cyklostezce. Zahradní úpravy jsou rozděleny na část před areálem - segmentové náměstí s paprskovitě se rozbíhajícími řadami stromů, doplněné sedacími zídkami a drobnými vodními prvky (pítko, mlžič). Část areálová - svažitá i rovná plocha louky pro slunění - je komponována jako přirozený krajinný útvar s ostrůvky stromů, keřů a kamenů, volnými travnatými plochami pohledově uzavřenými obvodovým pásem stromů a keřů. Veškeré zelené plochy jsou zavlažovány. Za tímto účelem byla v areálu zbudována studna na užitkovou vodu, akumulační nádrž a čerpací stanice.

Architektonické řešení aquaparku vychází z funkční náplně objektu
¤ Architektonické řešení aquaparku vychází z funkční náplně objektu, rozvádí ideu ?maják? kónickým kuželem dominujícím celé stavbě

Architektonické a dispoziční řešení
Architektonické řešení vychází z funkční náplně objektu, rozvádí ideu ?maják? kónickým kuželem dominujícím celé stavbě. Kompozice hmot je založena na segmentové prosklené části bazénové haly, která kontrastuje s vertikálou tobogánových věží. Významným architektonickým prvkem je horizontální objekt letních šaten zastřešený textilní membránou. Dispoziční řešení hlavní budovy respektuje zásady bezkolizního provozního schématu - vstup - šatny - sprchy a WC - bazény - sprchy - osušovny - šatny. Vstupní podlaží (1. NP) zahrnuje vestibul s restaurací, dětský vodní svět, šatny personálu a v prostoru pod bazény je umístěno technologické zařízení.
Bazénová hala 2. NP je rozdělena na tři základní části - hlavní bazén s atrakcemi a výplavovou částí do exteriéru, uzavřeným tobogánem pro jízdu na duších, spacebowlem, skluzavkou, proudovým kanálem a masážní lavicí, dále dětskou zónou s bazénem, skluzavkou a vodopádem a zóna relaxu se suchou parou prohřívárnou - tepidáriem, masážním bazénem a ochlazovacím bazénkem. Bazénová hala je vybavena odděleným občerstvením pro návštěvníky suché i mokré části provozu a ve 3. NP doplněna odpočinkovou galerií s barem a terasou. Ve 3. NP je rovněž nadstandardně vybavená sauna a pára s venkovním whirlpoolem na přilehlé oddělené části terasy.
Venkovní prostory jsou pojaty jako letní koupaliště s tobogánem, širokou skluzavkou, vodopádem, chrličem, trampolínou a jedním menším masážním bazénem, který je spojen průplavovým kanálem s vnitřním bazénem. Malý dětský bazén s atrakcemi (kbelíková sprcha, vodní ježek, splav) je centrem dětského světa. Dalšími atrakcemi je lezecká stěna, kolotoč, houpačka a síťový strom. Letní šatny (převlékárny) jsou doplněny restaurací samoobslužného typu s velkým krytým prostorem pro konzumaci. Areál je navržen plně v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, v platném znění (č. 492/2006 Sb.). Rovněž všechny bazény, whirlpooly a sauny jsou pomocí speciálního vybavení imobilním osobám přístupné.

Bazénová hala 2. NP - hlavní bazén se spacebolem
¤ Bazénová hala 2. NP - hlavní bazén se spacebolem

Konstrukční řešení
Nosnou konstrukci hlavní budovy tvoří železobetonový monolitický skelet, doplněný o ocelovou konstrukci zastřešení bazénové haly a ocelovou konstrukci vstupu. Obvodový plášť je částečně plný s obkladem ALUCOBOND, z velké části je prosklený (bazénová hala převážně izolačním trojsklem). Nosnou konstrukci letních šaten tvoří železobetonové obvodové stěny, zastřešení je navrženo jako ocelová konstrukce s textilní membránou. Vlastní vany bazénů uvnitř hlavního objektu i v exteriéru jsou ocelové nerezové.

Bazénová hala ve 2. NP - hlavní bazén s atrakcemi
¤ Bazénová hala ve 2. NP - hlavní bazén s atrakcemi

Technická zařízení budov, napojení na inženýrské sítě, venkovní plochy
Zdravotní instalace Vnitřní kanalizace aquaparku navazuje na nově navrženou venkovní oddílnou kanalizaci v celém území. Odděleně jsou z areálu sváděny splaškové odpadní vody od zařizovacích předmětů spolu se splaškovými vodami od praní filtrů a vypouštění bazénů. Odděleně je také sváděna dešťová voda ze střech objektu a dešťová voda z terasy u sauny a pasáže k letním šatnám. Tato voda je napojena na venkovní dešťovou kanalizaci.

Ústřední vytápění
Objekt je napojen na soustavu CZT, Dalkie Olomouc, která v letním režimu pracuje s teplotním spádem 80/50 °C a v zimě 125/65 °C. Tlakově nezávislá horkovodní předávací stanice (HPS) slouží jako hlavní zdroj tepla pro vytápění (radiátory, konvektory), vzduchotechnické jednotky, přípravu TV a pro předávací stanici letních šaten. Hlavním zdrojem tepla pro ohřev bazénové vody a podlahového vytápění jsou tepelná čerpadla (vzduch - voda) o tepelném výkonu 105-266 kW (zima - léto).

Větrání a klimatizace
S ohledem na prostorovou členitost objektu a jeho rozdělení do provozních jednotek jsou pro účely větrání stanoveny jednotlivé zóny. Každá z těchto zón je obsluhována samostatně. Převažujícím principem u jednotlivých okruhů je systém nuceného větrání s teplovzdušným vytápěním (event. chlazením) a rekuperací. Celkové množství větracího vzduchu je 78 500 m3/hod.

Elektroinstalace - silnoproud
Areál je napojen na nově budovanou trafostanici 22/0,4 kV, 1x1000 kVA. V 1. NP hlavního objektu je umístěna rozvodna NN, v níž je osazen hlavní rozvaděč, kompenzační rozvaděč a hlavní nouzový rozvaděč. V samostatné místnosti je umístěn dieselagregát, včetně rozvaděče převzetí zátěže, jako náhradní zdroj pro vybrané okruhy (zařízení pro odvod kouře, tepla a EPS). Součástí osvětlení je i nouzové osvětlení v souladu s příslušnými předpisy.

Elektroinstalace - slaboproud
Areál je vybaven pokladním přístupovým a odbavovacím systémem, elektrickou požární signalizací, systémem elektrické zabezpečovací signalizace, kamerovým systémem, evakuačním rozhlasem, systémem jednotného času, rozvodem strukturované kabeláže, společnou televizní a satelitní anténou, telefonní ústřednou a elektronickou sirénou napojenou na pult centrální ochrany města, umožňující řízenou evakuaci obyvatelstva při havárii a úniku chloru.

Měření a regulace
Řeší zajištění automatického řízení a monitorování provozu určených technických zařízení budovy aquaparku. Je navržen řídicí systém, jehož základem jsou volně programovatelné DDC podstanice. Všechny DDC podstanice jsou vzájemně propojeny komunikační sběrnicí a regulované technologické procesy jsou vizualizovány na pracovní stanici dispečerského pracoviště, které je součásti MaR.

Technologie úpravy bazénové vody
Bazénová voda je upravována cirkulací vody z přelivového žlábku do betonových akumulačních jímek. Pomocí čerpadel filtrů se dostává do cirkulačního okruhu úpravy vody. Poté se odsává z akumulační jímky a filtruje přes pískové filtry. Před filtrováním se pomocí vločkování sloučí volné částice, aby se lépe ve filtru zachytily. Po pískovém filtru následuje doohřev částečného proudu vody v deskovém výměníku tepla. Nakonec se chemicky dávkovacím zařízením upraví hodnota pH. Po rozdělení toku filtrátu k jednotlivým bazénům se opět podle měřicího a regulačního zařízení dávkuje plynný chlór. Všechna zařízení, kromě ochlazovacího bazénku sauny, jsou z důvodů dezinfekce kromě chlorace navíc obohacena ozónem. Takto upravená voda se vede do jednotlivých bazénů. Praní filtrů se uskutečňuje vzduchem a vodou.

Základní údaje o stavbě
Název stavby: Aquapark Olomouc
Místo stavby: Olomouc - Slavonín lokalita Pod Vlachovým
Investor: AQUAPARK OLOMOUC, a. s.
Autoři návrhu: Ing. akad. arch. Jan Vrana Ing. akad. arch. Vladimír Štulc Architektonický ateliér HÉTA, s.r.o.
Generální projektant: Stavoprojekt Olomouc, a.s.
Hlavní inženýr projektu: Ing. Jana Nováková
Vedoucí projektant TZB: Ing. Miroslav Machalec
Ocelové konstrukce: Project International a.s.
Inženýrské sítě: Stavoprojekt Olomouc, a.s.
Generální dodavatel: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o
Hlavní subdodavatelé: Skanska DS a.s., závod Olomouc
Nerezové bazény: BERNDORF BADERBAU s.r.o
Bazénová technologie: ATZWANGER AG
Ocelové konstrukce: Project International a.s.
Sauny a páry: BWS PŘEROV s.r.o.
Obvodový plášť: Rema spol. s r.o.
Skluzavky a tobogánová věž: AQUARENA,a.s. Freizeitanlagen GmbH
Investiční náklady: 500 mil. Kč
Zahájení stavby: 3. prosinec 2007
Dokončení stavby: 31. květen 2009
Doba výstavby: 18 měsíců

Technické údaje o stavbě
Plocha pozemku (včetně rozšíření):
Zastavěná plocha:
hlavní objekt - 2660 m2 letní šatny - 750 m2
Obestavěný prostor: hlavní objekt - 29 400 m3 letní šatny - 3950 m3 (zastřešený prostor u letní restaurace 550 m3)
Plocha vodní hladiny: 1125,5 m2
Objem vody: 1284,3 m3
Počet návštěvníků - vnitřní provoz: 220-250 osob/hod.
Počet návštěvníků - venkovní provoz: 1200-1500 osob/den
Počet návštěvníků za rok: 300 000 osob/rok

Aquapark Olomouc - kvalitní prostředí pro rekreaci, relaxaci a aktivní odpočinek ve spojení s vodními radovánkami