Zpět na osobnosti, rozhovory

Úspěch odlévaný betonem

14. prosince 2009
Petr Zázvorka

Generální ředitel Ing. Jaroslav Starosta stojí v čele společnosti Prefa Brno a.s., která v současné podobě existuje již od roku 1992. Akciová společnost s převážně tuzemskou majetkovou strukturou má sedm výrobních areálů v šesti závodech, dvě dceřiné společnosti v ČR a jednu organizační složku na Slovensku. Firma byla oceněna v rámci soutěže Nejlepší výrobce stavebnin roku 2009 Cenou časopisu Stavebnictví.

Autor:


Pracoval téměř třicet let jako redaktor a posléze vedoucí tiskového odboru firem Vodní stavby Praha a Zakládání staveb. Od vzniku časopisu Stavebnictví je členem jeho redakce, kde mimo jiné vede rubriku Osobnosti stavitelství. Svůj dlouhodobý zájem o historii stavebního odvětví promítl do stejnojmenné knihy vydané v roce 2016.

Jaroslav Starosta poskytl redakci Stavebnictví rozhovor v závodě Strážnice, který je podle jeho slov „výkladní skříní firmy“.

Můžete charakterizovat specifikum strážnického závodu?
Závod ve Strážnici je největší soustředěná výrobna betonových dílců určených pro výstavbu kanalizací ve střední Evropě. Konkrétně se jedná o výrobu železobetonových trub, šachet a vpustí, která je doplněna o prodej transportbetonu. Produkce závodu je určena zejména pro celé území České republiky, ale významný podíl je vyvážen také na Slovensko, kde je o naše výrobky velký zájem. V areálu závodu máme kromě šesti výrobních linek i zkušebnu, kde provádíme kontrolu našich výrobků, ale také zajišťujeme vývoj nových výrobků a technologií. Nyní například spolupracujeme s VUT Brno při ověřování vlastností materiálů používaných pro výstavbu kanalizací.

Jak reagujete na současnou situaci ekonomické recese?
I přesto, že v naší firmě došlo k poklesu tržeb o dvacet procent proti roku 2008, tj. zhruba na úroveň před třemi lety, máme to štěstí, že sortiment kanalizačních trub je vzhledem k potřebě dokončování kanalizačních sítí u nás i na Slovensku žádaný. Díky čerpání dotací z fondů EU na tyto projekty pokračuje výstavba kanalizačních sítí a my se tak s krizí vyrovnáváme poměrně úspěšně. Naopak k výraznému poklesu výroby došlo v segmentu pozemního stavitelství, čímž došlo i k propadu tržeb společnosti v letošním roce. Pokud jde o propouštění zaměstnanců, snažíme se výpovědi omezit na nezbytné minimum, přesto však z loňského počtu 408 zaměstnanců klesne průměrný počet zaměstnanců v tomto roce na 364. Je pravda, že léta 2007 a 2008 byla skvělá, nadstandardní, takže jsme se dokonce dostávali do situace, kdy jsme z kapacitních důvodů nebyli schopni přijímat další zakázky. Věděli jsme, že uvedený stav nebude trvat věčně, nikdo však nečekal, že pád ekonomiky bude tak rychlý.

Výroba betonových dílců pro kanalizační systémy
Výroba betonových dílců pro kanalizační systémy je mechanizovaným procesem, který odpovídá systému řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9002 a ČSN EN ISO 9001

Můžete blíže popsat váš výrobní program?
Naše akciová společnost, jejíž kořeny sahají až do 50. let minulého století, se jako jedna z mála v našem oboru v období privatizace nerozpadla. Původní celek zůstal víceméně pohromadě s jedinou výjimkou, kdy byly již v roce 1988 od tehdejšího podniku Prefa Brno odtrženy panelárny. Díky uvedené situaci firma převzala poměrně široký záběr vyráběných betonových stavebních dílců. Abychom mohli na trhu úspěšně soutěžit, rozdělili jsme výrobní program do produktových skupin a naše techniky a obchodníky jsme specializovali pro jednotlivé produktové skupiny. V současnosti máme čtyři hlavní skupiny výrobků. Nejpočetnější jsou z hlediska šíře nabídky výrobky pro pozemní stavitelství, druhou skupinu tvoří výrobky pro kanalizace, třetí skupina obsahuje drobné, převážně vibrolisované výrobky (dlažba, obrubníky, tvarovky) a čtvrtá nová skupina zahrnuje velkorozměrové „prostorové“ prefabrikáty (nádrže, trafostanice aj.). Mezi výrobky skupiny pozemního stavitelství dominují předpjaté stropní panely Spiroll, tyčové a stěnové dílce pro montované konstrukce pozemních staveb a různé doplňky, jako jsou schody, lodžie aj. V oblasti kanalizací jde především o trouby, šachty a vpusti od průměru kanalizačních stok 300 mm až po 1600 mm (nyní připravujeme rozšíření až na průměr 2000 mm). Dohromady jde o nejucelenější nabídku sortimentu - stavebnici, ze které lze sestavit kompletní kanalizační stoku. Máme i několik specialit, jako jsou vejčité průměry trub nebo výstelky trub taveným čedičem opět různých průměrů. V drobném stavebním materiálu jsou to hlavně výrobky pro výstavbu komunikací (dlažby, obrubníky). Do této skupiny patří rovněž bednicí tvarovky, překlady a další výrobky, určené především pro zděné stavby. Poslední skupinou jsou zmíněné nádrže a trafostanice.

Zabývá se vaše firma i jinou činností než je výroba betonových dílců?
K našim dalším činnostem patří zejména výroba a prodej transportbetonu a strojírenská výroba v našem závodě ve Veselí na Moravě. Jeho poslední zakázkou byla například dodávka stroje na výrobu šachtových dílců na Ukrajinu. Součástí výrobního programu byla donedávna i část, která se z betonářské produkce vymykala. Tuto výrobu jsme proto převedli na naši dceřinou společnost PREFA KOMPOZITY, a.s. Dceřiná společnost vyrábí sklolaminátové profily, ze kterých montuje konstrukce, které jsou určené zejména pro vlhké prostředí, například do čističek odpadních vod a do podzemních kolektorů. Jednou z posledních velkých zakázek byla například čistírna odpadních vod v Budapešti. Další dceřiná společnost PREFA TRADE, a.s., se zabývá prodejem stavebnin a stavební činností. Její hlavní činností je montáž stavebních konstrukcí z našich výrobků, jde tedy spíše o stavební firmu. Dalším podnikem mimo vlastní firmu je společný podnik PRESTA-mix, který vyrábí a prodává transportbeton. Na Slovensku máme organizační složku Prefa Brno SK, a.s., která se zabývá podporou prodeje na území Slovenské republiky.

Betonové dílce kanalizačních systémů
Betonové dílce kanalizačních systemů jsou vyráběny v různych průměrech a profilech podle zadání zákazníka

Jaké certifikace vaše výrobky splňují?
Společnost Prefa Brno a.s. zavedla a úspěšně certifikovala ve všech svých výrobních jednotkách systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9002 a ČSN EN ISO 9001. Na všechny výrobky, u kterých to ukládá zákon, máme výrobkové certifikáty a stavební technická osvědčení. Vlastnosti těchto výrobků a funkčnost systému jakosti ověřují autorizované osoby TZÚS Praha s.p. a Qualiform Brno a.s.

Zástupce Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, kteří navštívili váš závod v Kuřimi, oslovil systém a pořádek, který na pracovišti panuje.
Skupina hodnotitelů navštívila náš závod právě při hodnocení soutěže Nejlepší výrobce stavebnin. Pozvali jsme ji na toto pracoviště proto, že se zde kdysi jednalo o typický brownfield, který se nám podařilo přetvořit na moderní výrobnu. V 70. letech minulého století byl totiž tento prostor věznicí s pracovním provozem. Počátkem 80. let se vězeňský provoz přesunul jinam a stavby včetně jejich okolí, které jsme převzali, byly v hrozném stavu. Díky poměrně velkým investicím do staveb a technologického zařízení se nám podařilo větší část areálu opravit a vytvořit podmínky pro moderní kvalitní výrobu. Proto jsme záměrně hodnotitelskou komisi na toto místo zavedli.

Armovna strážnického závodu
Armovna strážnického závodu

Výrobnímu programu v oboru kanalizací ale nejvíce odpovídá závod Strážnice.
Jak jsem se zmínil, je to naše „výkladní skříň“, každý z dalších závodů má ovšem svá specifika a je zaměřen na určitý segment našeho výrobního programu. Produkce našich závodů se vzájemně doplňuje a podporuje. Například závod Oslavany se specializuje na venkovní architekturu, což kromě dlažeb a obrubníků zahrnuje i městský mobiliář a zahradní architekturu včetně vysoce estetických výrobků jako jsou městské lavičky, květináče nebo patníky. Strážnický závod vznikl stejně jako celá firma v 50. letech minulého století a od začátku se specializuje na výrobu trubních materiálů. Jako první v ČR jsme zde zahájili výrobu trub s integrovaným gumovým těsněním tehdy s průměry od 300 do 600 mm, později jsme průměry vyráběných trub zvětšovali. Dalším krokem pro doplnění sortimentu byla výroba trub vejčitých profilů, které se používají zejména pro městské kanalizace, dále trouby pro technologii protlačování a výstelky trub odolnými materiály, zejména taveným čedičem. K troubám je vyráběn celý sortiment šachet, včetně šachetních den a šachetních komínů, ve všech žádaných variantách.

Řešíte krizi přesunem do jiných segmentů výroby?
Podařilo se nám například najít skulinu na trhu vytvořením nového sortimentu velkorozměrových prostorových prefabrikátů. Zjednodušeně se jedná o velké krabicové dílce, které mohou sloužit jako betonové nádrže, nebo obrácené dnem vzhůru jako trafostanice, popř. jiné drobné stavby. Díky tomuto novému výrobnímu programu jsme snížili dopady krize v našem závodě Hodonín. Lze předpokládat, že uplatnění prefabrikace v tomto segmentu stavebního trhu nebude ani v budoucnosti ohroženo tak jako v jiných oblastech. Naproti tomu například zájem o průmyslové haly, jejichž stavbu jsme dříve úspěšně realizovali, v současné době výrazně klesl.

Pravidelná zkouška výrobku železobetonové trouby
Pravidelná zkouška výrobku železobetonové trouby

Jaká je situace v oblasti státních zakázek?
V segmentu výstavby komunikací a kanalizací je podíl státních zakázek velký, naši odběratelé mají investiční prostředky kryty buď ze státních prostředků, nebo z dotačních fondů Evropské unie. Až dosud jsme propad nepocítili, objem zakázek v oboru kanalizací je zhruba stejný jako vloni. Situace je dobrá zejména díky zakázkám ze Slovenska, kam máme geograficky velmi blízko. V oblasti výrobků pro komunikace máme dokonce růst tržeb díky předchozí inovaci našeho strojního zařízení.

Jak vidíte zahraniční konkurenci ve vašem oboru?
Domnívám se, že zahraniční konkurence není v našem oboru v ČR významná, zejména pokud jde o těžké výrobky, je zde vždy problém s dopravou. Něco málo se dováží z Rakouska nebo z Polska, ale rozhodně kvalitou ani kvantitou to naše postavení na trhu neohrozí. Naopak, my významně vyvážíme, jak jsem se zmínil, na Slovensko. Letos jsme sice zaznamenali mírný pokles zakázek, rozhodně však situace není špatná.

Trouby vejčitého profilu
Trouby vejčitého profilu jsou používány například při rekonstrukci kanalizačního systému v Brně

Pociťujete fakt, že dosud neplatíme eurem?
Koruna sice v poslední době vzhledem k euru poněkud posílila, ale dopady na náš export jsou minimální. Na Slovensku nakupujeme určité materiály, čímž se kurzový dopad vyrovnává. Větší část našich technologií nakupujeme v západní Evropě, v tuto dobu převážně v Německu. Domnívám se, že přijetí eura by hospodaření naší firmy nijak výrazně neovlivnilo.

Jak reaguje na současnou situaci konkurence v ČR?
Ta mírně přitvrdila zejména v cenové oblasti, dokonce jsme zaznamenali kroky, které neodpovídají korektnímu jednání.

Sklad trubního materiálu
Sklad trubního materiálu v Závodě Strážnice společnosti Prefa Brno a.s.

A perspektivy?
Obavy z budoucnosti do jisté míry existují, příští rok patrně nebude lepší než letošní. Někteří naši kolegové z jiných firem vidí nejbližší perspektivu dokonce hodně špatně. Propad zakázek se v posledních měsících poněkud zmírnil a pokud bude náš státní rozpočet schválen, domníváme se, že by se příští rok mohl podobat letošnímu. Realitou ovšem je, že nízká úroveň stavebních zakázek potrvá v ČR nejméně další čtyři roky.

Jak hodnotíte činnost SPS v ČR?
Jsem členem představenstva SPS v ČR a Jihomoravského stavebního společenství, takže se práce v SPS v rámci možností zúčastňuji. Osobně se domnívám, že jde o jedinou organizaci, která má šanci mluvit za všechny stavaře, kam počítám pochopitelně i výrobce stavebních materiálů. Pokoušíme se také sdružovat i z úrovně výrobců betonových stavebních dílců. V současné době funguje, pokud vím, jediné sdružení, kterým je Asociace pro betonové kanalizace, ve které se snažíme společně propagovat uplatnění betonu v kanalizačních systémech. Jedním z pozitiv posledních měsíců je i Cena časopisu Stavebnictví, kterou jsme obdrželi a která nás mile překvapila. Kromě jiného ji vnímáme jako ocenění našeho katalogu výrobků. Od našich klientů dostáváme informace, že je díky svému rozsahu používán nejen jako náš propagační materiál, ale jako všeobecný průvodce sortimentem betonových stavebních dílců.

Prefa Brno a.s. přeje všem stavbařům úspěch v roce 2010.