Zpět na stavby

Úřad v pivovaru

6. února 2009
Ing. arch. Jiří Dařbuján

Areál Regiocentra Nový pivovar, sídla správy Královéhradeckého kraje, vznikl přestavbou pivovaru, situovaného uprostřed nejstarší zástavby města Hradce Králové nad soutokem Labe a Orlice. V původním komplexu se nachá- zely měšťanské domy s právem várečným i pozdější přístavby a přestavby, související s technologií výroby piva.


Rekonstrukce historických budov byla doplněna novou zástavbou, dotvářející areál jako správní a společenské centrum. Zachování archeologických reliktů naznačuje možnosti kompromisního řešení pro budoucí výzkum.

Historie stavby
Pivovar zahájil výrobu v první polovině 19. století. Kolem roku 1970 byl komplex rozšířen výstavbou haly lahvovny a dalšími přístavbami, které porušily původní půdorys bloku budov. Výroba byla ukončena po neúspěšné privatizaci koncem 20. století. V roce 2004 se lokalita, která se mezitím stala ?černou dírou? města, nabízela vhodnou polohou i předpokládanou kapacitou užitné plochy jako možné sídlo správních orgánů Královéhradeckého kraje. Problém financování velké stavby byl vyřešen (na základě ověřovacích bilančních studií) leasingem, poskytnutým na dvacet let finanční společností, kdy se nájemné započítává do ceny stavby.

Bývalé sušicí věže pivovaru se staly výraznou dominantou Regiocentra (panoramatická fotografie)
¤ Byvale sušici věže pivovaru se staly vyraznou dominantou Regiocentra (panoramaticka fotografie)

Popis areálu Regiocentra
Areál pivovaru, postavený na vyvýšeném terénu, představoval uzavřený komplex nesourodých budov na ploše 1 ha. Využitím prostoru uvnitř zástavby, po sanaci staveb z 20. století, vzniklo nové náměstí. Ostatní budovy byly rekonstruovány, ubourány nebo dostavěny. Zdůrazněna byla silueta původního pivovaru, budově sídla správy Královéhradeckého kraje dominují dvě bývalé sušicí věže. Celý areál má čtyři podzemní a pět nadzemních podlaží. Součástí komplexu se stala i původní vodárenská věž pivovaru, která byla znovu dostavěna a slouží jako zásoba vody pro hašení v případě požáru. V nových budovách našla, kromě správy kraje, svoje místo i katedra výtvarné výchovy Univerzity Hradec Králové s multifunkčním sálem a terasou pro venkovní instalace, dále restaurace a další komerční plochy. Důležitou součástí areálu jsou čtyřpatrové podzemní garáže, které využívají různých úrovní terénu. Vjezd do garáží je umožněn z úrovně 4. PP dvěma vjezdy, z ulice Čs. armády a ulice Komenského. Z garáží lze přímo projít do vstupní haly hlavní budovy správy kraje. Hala je zapuštěna v 1. PP a její půdorys zasahuje pod náměstí. Ve vstupní hale je centrála informačního systému areálu, podatelna, galerie výtvarného umění s venkovním atriem a stálou instalací soch hradeckého sochaře Vladimíra Preclíka, malý pivovar a relikt zachovalé části gotického základu opevnění, zakomponovaný do interiéru. Ze vstupní haly je možné se dostat do všech administrativních budov areálu. Jednotlivé budovy i vnitřní prostory jsou díky různé době vzniku velmi rozmanité, takže náměstí, přesto že je nové, působí přirozeně jako historicky rostlé. Po celou dobu zpracovávání projektové dokumentace i realizace stavby probíhaly konzultace s orgány památkové péče o možnostech zásahů do historických staveb a o tvarech nově navržených budov. Nově přistavěna byla nástavba 4. NP hejtmanství. Zcela nová je víceúčelová budova, podzemní parking se vstupní halou pod celou plochou náměstí a nové schodiště na terasách.

Vstupní hala Regioncentra v Hradci Králové
Vstupní hala Regioncentra v Hradci Králové
Vstupní hala Regioncentra v Hradci Králové

Umělecké instalace a připomenutí historie
Vstupní hala hejtmanství je schodištěm spojena s hlavním vstupem, jenž ve své konstrukci reflektuje historii pivovaru. Na nosnou konstrukci vstupu byly použity stávající pivovarnické litinové sloupy. Tento vstupní pavilon je ozdoben velkoplošnými grafickými polepy - graficky upravenými dobovými fotografiemi, nalezenými ve státním archivu, které zachycují poetiku původního pivovaru i jeho interiérů. Autorkami tohoto výtvarného díla jsou akad. mal. Milada Gabrielová a Ing. arch. Helena Dařbujánová. Nové náměstí se stalo živou součástí města, umožňující nové propojení jeho částí. K Regiocentru vedou dvě venkovní schodiště - ze západní strany historické schodiště Kozinka a z jižní strany schodiště po terasách, které vzniklo na místě bývalé trafostanice. Terasy se staly prostorem pro svébytné umělecké dílo - světelnou a zvukovou instalaci Zpívající stromy. U vstupů na schodiště jsou umístěna čidla, která zaznamenávají pohyb a aktivují světelnou instalaci a hudbu z reproduktorů, umístěných do stěn teras. Hudba byla komponována speciálně pro tento účel, jako hudební nástroj jsou symbolicky použity pivní lahve. Dalším výrazovým prostředkem je barevné světlo, které způsobuje plastické změny prostoru. Autorkou této instalace je MgA. Jana Matějková.
Důležitou součástí stavby areálu, ovlivňující náklady i dobu výstavby, byly výsledky archeologického výzkumu a zachování alespoň části nálezů. Součástí areálu se neplánovaně stal sarkofág o rozměrech 6x6x2,5 m se zbytky jílového valu z období před 5000 lety a gotická parkánová bašta, která se stala součástí inte- riéru vstupní haly. Zajištění sarkofágu a jeho zachování ?in situ?, jež bylo podmínkou památkových orgánů, bylo technicky velmi náročné a nesmírně finančně nákladné a jen budoucí generace zhodnotí, zda vynaložené prostředky byly účelné.

Základní údaje o stavbě
Investor: Immorent ČR, s.r.o.
Projektant: 3Q PROJECT, a.s., Hradec Králové
Architektonická část: Ing. arch. Pavel Tušl, Ing. arch. Jiří Dařbuján, Ing. arch. Helena Dařbujánová, Ing. arch. Miloslav Dědek
Stavební část: Ing. Bohuslav Říčař, Ing. Miroslav Stehno
Statika: Ing. František Futera, Ing. Milan Mužík
Generální zhotovitel: Skanska CZ a.s.
Projektový manažer: Ing. Martin Krumnikl
Výrobní příprava: Ing. Marian Martynek
Hlavní uživatel: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Celkové náklady: 1,48 miliardy Kč (leasing) Doba realizace: 04/2004-10/2007

Jižní schodiště se světelnou a zvukovou instalací Zpívající stromy
¤ Jižni schodiště se světelnou a zvukovou instalaci Zpivajici stromy