Zpět na stavby

SWIETELSKY stavební pro Plzeňský Prazdroj dokončuje vysokoregálový automatizovaný sklad

Průmyslový objekt skladu a logistického centra bude vybaven plně automatizovanou technologií pro transport z výroby, skladování a expedici palet s nápoji k nakládce na dopravní prostředky.


Vlastní sklad je samostatný 30 m vysoký objekt tvořený ocelovou konstrukcí z ocelových tenkostěnných profilů. Nosná ocelová konstrukce regálů je současně nosnou konstrukcí objektu. Specifická technologie skladování, sestávající se z regálů obsluhovaných systémem automatizovaných jeřábových zakladačů a dopravníků pro transport palet, předpokládá vysoké nároky na kvalitu provedení stavby. Důraz je kladen zejména na rozměrovou přesnost a únosnost základových konstrukcí. Dalším požadavkem technologie je vysoká stabilita a minimální deformace základové konstrukce za provozu.
Úkolem týmu kolegů ze závodu Pozemní stavby Západ, SWIETELSKY stavební, bylo vypořádat se při zakládání stavby jak se složitými geologickými podmínkami na staveništi, tak s požadavkem investora na termín zahájení montáže technologie.
S ohledem na tyto podmínky byla pro založení skladu zvolena masivní monolitická železobetonová deska podepřená sítí velkoprofilových železobetonových pilot v kombinaci s provedením sanace pláně pod deskou.

HTU a příprava pláně

HTU spočívala v odtěžení stávajících zpevněných ploch a svrchních vrstev návozu. Pro zvýšení únosnosti bylo na úrovni pláně pod deskou provedeno zlepšení zeminy 5% cementového pojiva a provedena ochranná vrstva sanované pláně ze štěrkodrti tloušťky 200 mm. Na pláni byla provedena síť drenáží pro odvedení dešťové vody z povrchu HTU v průběhu stavby.
Jelikož se stavba skladu nachází v těsné blízkosti sousedního objektu výrobní haly, bylo v rámci přípravy pláně nezbytné vyřešit zajištění stability její nosné konstrukce, kterou tvoří ocelový skelet založený na ŽB patkách. Přestože základová spára patek sousedního objektu nebyla obnažena, bylo provedeno statické zajištění nosných sloupů ocelovými profily vetknutými do pomocných ŽB patek pod úrovní pláně základové desky skladu.

Pilotové založení

Pod základovou deskou skladu byla provedena síť ŽB pilot průměru 900 mm, typicky s osovou vzdáleností 3 160 × 3 650 mm. Piloty byly průměrné délky 12,5 m a byly opřeny do únosnějších vrstev arkózy R4. Piloty jsou v patě vetknuty do poloskalního podloží, v hlavě do základové desky. Výztuž pilot tvořili kruhové armokoše z profilů R16. Před betonáží desky bylo na horním líci piloty provedeno odbourání znehodnoceného betonu v tloušťce 200–300 mm.
Podloží stavby je složité. V zájmové ploše se nachází starší neřízené zásypy původních sklepních prostor o mocnosti cca 7,5 m, velmi nevhodné pro zakládání. Níže v podloží se nacházejí přirozeně uložené vrstvy, převážně rozložené až silně zvětralé arkózy malé únosnosti, v hloubce od 9,0 m pak únosnější vrstvy arkózy R4. Hladina podzemní vody byla ve vrtech geologického průzkumu zastižena na úrovni 10,0 m pod úrovní terénu. Vzhledem k nepříznivým geologickým podmínkám byla v průběhu realizace nezbytná přítomnost geologa, který pravidelně kontroloval kvalitu podloží a v případě potřeby po dohodě s vrtmistrem stanovil postup provádění pilotáže nebo upravil hloubku založení.

Jelikož se v horní vrstvě nachází navážky a silně zvětralé arkózy, byly vrtné práce prováděny s použitím výpažnice. Při provádění vrtů byla zastižena hladina podzemní vody předpokládaná geologickým průzkumem, bylo tedy nutné provádět dle potřeby čerpání vody z vrtů.
Realizační tým závodu Speciálních staveb, SWIETELSKY stavební, který založení prováděl, však více než s podzemní vodou bojoval s velkým množstvím podzemních překážek v místě původních zásypů sklepních prostor. Ve vrtech bylo nalezeno zejména velké množství ocelových profilů a zbytků žulové dlažby. Tyto nálezy byly příčinou komplikací v průběh pilotáže, nadměrného opotřebení vrtných hlavic a přípravků, v jednom případě došlo dokonce k poškození hlavní hřídele vrtné soupravy.

Základová deska

Po dokončení pilotáže byla odstraněna znehodnocená ochranná vrstva sanované pláně a provedeno přehutnění pláně a podkladní vrstva štěrkodrti. Dále byla uložena vrstva jemného kameniva jako podklad pod hydroizolaci, která byla provedena PVC ­fólií tl. 1,0 mm s ochrannou geotextilií. Na hydroizolaci byl proveden podkladní beton, na kterém se následně provedlo bednění, armování a betonáž desky.
Základovou desku tvoří monolitický železobeton tloušťky 800 mm s rozšířením na 1100 mm v pruzích podél obou podélných stěn skladu. Základová deska je provedena jako spojitá v celé své ploše, je křížem vyztužená při obou površích. Rozměr desky je 55 × 72 m a vzhledem k tloušťce je rozdělena symetricky na 6 dilatačních celků.

Dilatace desky byla provedena formou smršťovacích pásů šířky 0,8 m. Podél pásů byla deska vybedněna perforovaným plechem trapézového tvaru, který byl v konstrukci ponechán jako ztracené bednění. Byla provedena nejprve betonáž šesti dilatačních polí desky a po vyzrání betonu byly dodatečně betonovány smršťovací pásy. Po obvodě desky v místě styku s konstrukcemi okolních objektů byla základová deska dilatována vrstvou z desek pěnového skla FOAMGLAS® tloušťky 80 mm.
Před betonáží byl do konstrukce doplněn základový zemnič dle PD elektro a dále přípravky těžkého kotvení samotné nadzemní ocelové konstrukce skladu.

Základová deska tvoří rovinu pro kotvení samotné ocelové konstrukce skladu, regálů i vodicích kolejnic zakladačů a současně přebírá funkci podlahy skladu. Z tohoto důvodu dodavatel technologie předepsal přísné požadavky na rovinnost povrchu základové desky s absolutní tolerancí maximálně +/- 15 mm v celé ploše půdorysu. Po konzultaci s technologem dodavatele betonové směsi byla zvolena postupná betonáž konstrukce desky a strojní přehlazení povrchu s využitím laserového nivelačního přístroje pro kontrolu splnění požadované rovinnosti.
Projektem bylo navrženo opatřit povrch desky protiprašným nátěrem, ale vzhledem k uspokojivé kvalitě strojně hlazeného povrchu konstrukce, investor záměr přehodnotil a ponechal povrch desky bez další povrchové úpravy. 

Autor:
Jaroslav Bouda
vedoucí projektu, SWIETELSKY stavební s.r.o.

Grafické podklady: SWIETELSKY stavební s.r.o.