Zpět na informační servis

Studentská konference JUNIORSTAV 2020 zná své vítěze

14. února 2020
Text redakce

Konference pořádaná Fakultou stavební Vysokého učení technického v Brně představuje významné setkání studentů doktorských studijních programů i čerstvých absolventů doktorského studia. Přináší možnost prezentace odborné činnosti, publikování částí doktorských prací a nových výsledků vědeckovýzkumných aktivit. Sdílení názorů a debat o těchto výsledcích a možnostech jejich uplatnění a rozvíjení jsou důležitými nástroji pro rozvoj dalšího vědeckého bádání, které by mělo být v této fázi završeno zejména úspěšnou obhajobou disertační práce. Dalším přínosem konference je možnost navázání osobních kontaktů mezi studenty různých vysokých škol, neformální výměna názorů a zkušeností a možnost prezentace výsledků před širší odbornou veřejností.

Vítězné články 22. ročníku studentské konference JUNIORSTAV 2020 si můžete stáhnout zde

Igor Mikolášek - igor.mikolasek@cdv.cz  

PROČ K ODHADU STOCHASTICKÉ KAPACITY POZEMNÍ KOMUNIKACE NELZE POUŽÍT KAPLAN-MEIERŮV ODHAD

Ondřej Bret - ondrej.bret@fsv.cvut.cz

VLIV ÚDRŽBY NA AKUSTICKOU POHLTIVOST PROTIHLUKOVÝCH STĚN U ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ

Lukáš Novák - novak.l@fce.vutbr.cz

CITLIVOSTNÍ ANALÝZA NEZÁVISLÁ NA STATISTICKÝCH MOMENTECH S VYUŽITÍM POLYNOMIÁLNÍHO CHAOSU

Matúš Turis - matus.turis@stuba.sk

STANOVENIE DYNAMICKÉHO KOEFICIENTU INTENZITY NAPÄTIA PRE KONZOLOVÝ NOSNÍK S PRIEREZOM V TVARE PÍSMENA L

Michaela Ďurinová - michaela.durinova@fstav.uniza.sk

HODNOTENIE EKONOMICKEJ EFEKTÍVNOSTI PROJEKTOV OPRÁV VOZOVIEK