Zpět na stavby

Stezka v oblacích láká milovníky dobrodružství

6. ledna 2017
TAROS NOVA s.r.o.

V severovýchodním cípu Pardubického kraje, na Dolní Moravě pod Králickým Sněžníkem, vyrostla ve výšce 1116 metrů nad mořem unikátní stavba, která nemá ve střední Evropě obdoby - Stezka v oblacích. Neobvyklé konstrukční řešení stavby, jejíž věže vysoko přesahují okolní vegetaci, ovlivnily extrémní klimatické podmínky, které si vynutily i zvláštní přístup zhotovitele. Stavba, jež se stala novou dominantou kraje, získala titul v soutěži Stavba roku 2016.


Vyhlídková Stezka v oblacích (Sky Walk) se nachází poblíž chaty Slaměnka, nedaleko horní stanice lanovky Dolní Morava - Sněžník. Vrchol nejvyšší věže poskytuje z výšky až 53,5 m nad terénem pohledy na masiv Králického Sněžníku, údolí řeky Moravy, hlavní hřeben Jeseníků, Suchý vrch a Krkonoše.

Výchozí předpoklady
Konstrukci bylo nutné navrhnout tak, aby v daném terénu byla smontovatelná a aby odolala místním klimatickým podmínkám - silné námraze a větru, který v místě v nárazech může dosahovat až 160 km/hod. Cílem bylo rovněž zachovat vizi architekta a navrhnout konstrukci stavby pokud možno co nejsubtilněji. Pro statické i dynamické posouzení konstrukce bylo proto použito podrobného 3D výpočtového modelu a softwaru využívajícího metodu konečných prvků.

Řez A-A'

Konstrukční řešení
Stavba se skládá z několika funkčních celků. Základní nosnou konstrukci celé stavby tvoří tři věže o výšce 44 m, 50 m a 58 m, propojené ztužujícím prstencem v horní části stavby. Půdorys každé z věží tvoří rovnostranný trojúhelník o straně délky 10 m.

Věže jsou staticky řešeny jako příhradová konstrukce s kloubovými styčníky, tvořená převážně lepenými dřevěnými sloupy a ocelovými diagonálami.

Patky sloupů věží jsou ukotveny do masivních železobetonových patek závitovými tyčemi o průměru 64 mm. Patky jsou dvoustupňové, dolní stupeň je opřen o skalní podloží. Z důvodu vysokých tahových sil je každý základ navíc zajištěn skupinou dvanácti až dvaceti čtyř tyčových mikropilot o průměru 64 mm, kotvených až 12 m do skalního masivu.

Nejvyšší věž je složena z deseti modulů o výšce cca 5 m. První čtyři moduly všech tří věží jsou, vzhledem k velkému zatížení, z ocelových dutých profilů čtvercového průřezu svařených z plechů 250 × 10 mm a obložených modřínovými fošnami o tloušťce 60 mm. Diagonály a horizontály jsou vyrobeny z ocelových, za tepla válcovaných trubek 177,8 × 10 mm.

Axonometrie hlavní věže

Zbývající horní část věží je již celá z lepeného lamelového dřeva s ocelovými styčníky, do kterých jsou kotveny ocelové vzpěry a táhla pro vynesení lávky. Jednotlivé styčníky jsou z ocelových ?žiletek?, zapuštěných do dřevěných lepených prvků o maximální dimenzi 600/600 mm a fixovaných ocelovými svorníky a kolíky. Vzpěry a svislice jsou kotveny do ocelových styčníků pomocí čepů, trubkové horizontály a mezilehlé vzpěry jsou připojeny šroubovým spojem. Montážní propojení rohových sloupů jednotlivých věží je mezi moduly řešeno přes styčníkové desky, navzájem propojené vysokopevnostními šrouby. Veškeré ocelové prvky jsou žárově pozinkovány a dřevěné pohledové prvky impregnovány s lazurou.

Půdorys

Profily diagonál a mezilehlých svislic se pohybují v rozmezí od 200 × 200 mm do 480 × 480 mm. Vodorovné horizontální prvky jsou z ocelových trubek průměru 140 mm, v nejvíce namáhaných místech až 168 mm.

Během montáže byla stavba průběžně geodeticky kontrolována, aby nedošlo k vychýlení jednotlivých věží, neboť do dvou třetin jejich výšky bylo namontováno hlavní horizontální příhradové ztužení konstrukce - prstenec. Prstenec je obdobně jako věže kombinací dřevěných čtyřhranných prvků a ocelových trubek. Jeho hlavní funkce spočívá v propojení všech tří věží, které tak tvoří kompaktní celek. Prstenec rovněž umožňuje uchycení táhel nejvíce vyložených lávek a vzhledem k tomu, že má spád 4,5°, kopíruje jeho náklon stoupání lávky. Dřevěné vodorovné prvky prstence jsou z důvodu vyšší trvanlivosti oplechovány.

Dřevěné nosné prvky byly vyrobeny z lepeného modřínu GL24h, typový spojovací materiál a typové prvky jsou z oceli podle příslušných norem. Veškeré ocelové prvky jsou vyrobeny z oceli S355, systémová táhla z oceli S460.

Rukáv propojuje dvě úrovně lávky

Lávka
Lávka o šířce 2,5 m a celkové délce 750 m se vine okolo věží po trase připomínající trajektorii letu motýla. Vede mezi věžemi, skrze ně i na jejich venkovním okraji. Lávka se dělí na 46 montážních dílců, propojených mezi sebou třecími spoji se šrouby pevnostní třídy 10,9. Jedná se o konstrukci z ocelových trubek, profilů HEA a IPE, které byly až na místě smontovány na jednotlivé kompaktní díly. Tyto díly byly na zemi montovány do ucelených částí o délkách 13 až 22 m (včetně podlahy a zábradlí s dřevěným madlem a výplní z napínaných nerezových sítí) a poté jeřábem osazeny do patřičné polohy. Lávku podepírá 202 vzpěr a konzol a je zavěšena na 43 systémových táhlech.

Kapka - ukončení v nejvyšším bodě lávky

Vlastní nosná konstrukce lávky je prostorová příhradová ocelová konstrukce. Příčný řez touto konstrukcí je rovnoramenný trojúhelník o délce přepony 2,5 m a výšce 1,5 m. Jsou použity válcované ocelové profily (IPE, HEA) a ocelové trubky. Horní část lávky tvoří svařovaný ocelový rošt, trubkové prvky jsou připojeny pomocí šroubových spojů. Na tuto konstrukci jsou umístěny dřevěné modřínové příčníky, které vynášejí mostovku ze smrkových hranolů. Tento typ konstrukce byl zvolen s ohledem na zajištění torzní tuhosti a omezení deformací lávky v příčném směru, zejména v místech největšího vyložení.

Konstrukce je odolná vůči místním klimatickým podmínkám

Konstrukce lávky je propojena ocelovými trubkovými vzpěrami v místech, kde konstrukce přiléhá ke konstrukcím věží, a ocelovými táhly v místě větších vyložení. Vzpěry byly navrženy s délkovou rektifikací, aby bylo možno eliminovat odchylky při montáži a umístit daný dílec lávky do požadované polohy. Táhla jsou z oceli vyšší pevnosti o průměru až 42 mm. V nižších částech věže lávku podepírají ocelové sloupy. Podobně jako lávka je řešeno i vřetenové únikové schodiště, propojené s konstrukcí nejvyšší věže.

Příhradová konstrukce tvořená lepenými dřevěnými sloupy a ocelovými diagonálami

Kapka, odpočinková síť
Lávka je v nejvyšším bodě ukončena tzv. kapkou, kdy konstrukce vytváří smyčku a plynule navazuje na hlavní trasu. Kapka je vykonzolována nad údolí přibližně 11 m od věže. Kromě výhledu s popisem jednotlivých vrcholů Králického Sněžníku na panoramatických tabulích mohou odvážlivci využít adrenalinovou atrakci, tzv. odpočinkovou síť, která je napnuta ve volném prostoru kapky.

Rukáv
Milovníci adrenalinových zážitků si také mohou prolézt síťový rukáv propojující dvě úrovně lávky. Rukáv je ocelová konstrukce vypletená lanovou síťovinou umístěná mezi dvěma výškovými úrovněmi lávek. Celý tubus je zavěšen na táhlech do prostoru věže a umožňuje návštěvníkovi dostat se mimo ?bezpečnou? cestu do volného prostoru.

Tobogán
Obdobně jako lávka je pomocí táhel do konstrukce stezky uchycen i 101 m dlouhý nerezový tobogán, který byl rovněž navržen, aby odolal extrémním klimatickým zatížením. Nástup i výstup na tobogán je z dvojice plošin. Nástupní plošina se nachází uvnitř věže a tvoří ji prvky z válcovaných IPE/HEA profilů. Výstupní plošina je umístěna mezi dvěma věžemi a její konstrukce je obdobná jako konstrukce lávek.

Nerezový tobogán měří 101 m

Chodník a vstupní objekt
K samotné věži návštěvník nejprve prochází po chodníku v délce 111 m, uloženém na zemních kotvách, na nichž jsou připevněny trámy a na nich smrkové fošny. Chodník ve výšce necelých 300 mm nad zemí vede k vstupnímu objektu, dřevostavbě s obklady z modřínových desek. Půdorys vstupního objektu se blíží elipse, jeho délka činí 18,5 m a šířka 11,5 m.

Tato budova slouží jako pokladna, obchod se suvenýry, půjčovna a zázemí pro techniku údržby. Pod objektem je umístěna úschovna zavazadel a lyží. Vzhledem k tomu, že vstup pro psy a ostatní zvířata není na stezku povolen, jsou v budově rovněž umístěny kotce, kde je možno psy po dobu návštěvy ponechat.

Stezka je celoročně přístupná pro kočárky i vozíčkáře, které lze přepravit lanovkou.

Základní údaje o stavbě

Název stavby:

Stezka v oblacích

Místo stavby:

Dolní Morava

Investor:

SNĚŽNÍK, a.s.

Architektonický návrh:

Fránek Architects

Generální projektant a dodavatel stavby:

TAROS NOVA s.r.o.

Stavbyvedoucí:

Ing. Martin Povala

Doba výstavby:

04-10/2015