Zpět na stavby

Stavebnictví v únoru 2007

10. května 2007
Ing. Petra Cuřínová

Celková stavební produkce v únoru 2007 meziročně vzrostla ve stálých cenách o 32,5 %. Meziročně se zvýšily objemy stavebních prací ve všech směrech výstavby, zejména u pozemního stavitelství na nové výstavbě, rekonstrukcích a modernizacích.

Autor:


Vystudovala VŠE v Praze, zaměření hospodářská politika a demografie. Ještě při studiu nastoupila do Českého statistického úřadu, kde postupně pracovala v oddělení statistiky investic, makroekonomických analýz a nyní se věnuje statistice stavebnictví a bytové výstavby.

Velmi příznivé počasí (průměrná denní teplota byla v únoru 2007 o 4°C vyšší ve srovnání s dlouhodobým normálem) umožnilo stavbařům prakticky neomezeně provádět veškeré stavební práce.
Vzrostla také stavební produkce očištěná od sezónních vlivů, a to meziročně o 28,5 %.

Stavební produkce - trendStavební práce podle dodavatelských smluv u podniků s 20 a více zaměstnanci meziročně vzrostly ve stálých cenách o 32,4 %. Nová výstavba, rekonstrukce a modernizace zaznamenaly růst o 32,7 %, v tom pozemní stavitelství vzrostlo o 39,6 % a inženýrské stavitelství vzrostlo o 15,3 %. U oprav a údržby stavební práce vzrostly o 6,2 %, ostatní práce se zvýšily o 39,3 %. Stavební práce v zahraničí se zvýšily na více než dva a půl násobek.
V lednu až únoru dosáhla stavební výroba 51 241 mil. Kč, tj. o 32,0 % více než ve stejném období minulého roku. Podnikovou základnu stavebnictví tvořilo 2342 podniků s 20 a více zaměstnanci, které provedly stavební práce za 32 866 mil. Kč (+30,7 %).

Stavební práce podle dodavatelských smluv, podniky s 20 a více zaměstnanci

Leden až únor

Index ze stálých cen

2007

2006

Celkem v mil. Kč běžných cen

32 866

24 496

130,7

V tom podle počtu zaměstnanců:
20-49
50-99
100-499
500-999
1000 a více


7 114
5 141
9 515
3 042
8 054


4 918
3 793
6 496
2 800
6 489


140,3
131,3
133,2
105,9
121,9

V tuzemsku bylo prostavěno 32 085 mil. Kč (+28,7 %), z toho na nové výstavbě 29 083 mil. Kč (+30,6 %), na opravách a údržbě 2732 mil. Kč (+11,2 %) a na ostatních pracích 270 mil. Kč (+39,7 %). V zahraničí bylo v lednu až únoru 2006 prostavěno 781 mil. Kč, tj. 2,4 % z celkového objemu stavebních prací.
Ve struktuře stavebních podniků podle OKEČ provedlo 1733 podniků v pozemním a inženýrském stavitelství stavební práce za 29 492 mil. Kč (+31,5 %), na stavebních montážních pracích 377 podniků práce za 2 202 mil. Kč (+10,6 %) a 116 podniků na dokončovacích staveních činnostech 590 mil. Kč (+41,7 %).
Průměrná nominální mzda ve stavebnictví se zvýšila na 18 674 Kč (+14,3 %), reálná mzda vzrostla o 12,7 %. Ve velikostní struktuře podniků vzrostla průměrná měsíční mzda nejvíce u podniků s 200 až 249 zaměstnanci (+19,2 %) a s 20 až 49 zaměstnanci (+15,5 %). Nejpomaleji rostla průměrná měsíční mzda u podniků se 250 až 499 zaměstnanci (+9,5 %). V pozemním a inženýrském stavitelství dosáhla průměrná měsíční mzda 18 684 Kč (+15,4 %), na stavebních montážních pracích 19 877 Kč (+9,2 %) a na dokončovacích stavebních činnostech 16 901 Kč (+11,3 %). Nejvyšší nárůst průměrné měsíční mzdy byl zaznamenán v Libereckém kraji (+22,6 %) a v Moravskoslezském kraji (+20,5 %). Nejméně vzrostla průměrná měsíční mzda v Praze (+10,5 %) a v kraji Plzeňském (+11,4 %).

Průměrná mzda ve stavebnictví - trend

Únor 2007 - komentář

Stavební produkce roste výrazně již dva měsíce od počátku roku (31,0 %). Únorové výsledky potvrzují značnou závislost stavební aktivity na klimatických podmínkách. Růst v úrovni 30 % je umožněn nejen nízkou základnou v roce 2006, ale i zásobou zakázek, kdy ke konci roku 2006 stavební firmy zaznamenaly nárůst zakázek, které vytvářejí prostor pro úspěšné dva měsíce letošního roku.
Rovněž vyšší počet odpracovaných hodin u manuálně pracujících na stavbách (v únoru o 7,8 %) podtrhují reálný základ tohoto růstu. Na únorové výsledky má výrazný příznivý vliv růst zejména pozemního stavitelství (137,9 %) u podniků s 20 a více zaměstnanci. Růst stavební produkce byl ?plošný? v rámci prakticky všech velikostních skupin podniků. Na celkovém nárůstu stavební produkce u podniků s 20 a více zaměstnanci (cca 4,5 mld. Kč v běžných cenách) se největší stavební firmy s 1000 a více zaměstnanci podílely v úrovni 27 %.
Od počátku roku největší nárůst produkce (40,3 %) dosáhly podniky s 20-50 zaměstnanci. To do určité míry vysvětluje i růst poddodávek (přijatých i poskytnutých) stavebních firem v rozsahu cca 39 %. Hodnota stavebních prací provedených vlastními pracovníky stavebních podniků (ZSV) se za období leden až únor 2007 oproti stejnému období 2006 zvýšila o 29,4 %.
I přes nárůst stavebních prací v zahraničí od počátku roku (index 268,0), se potvrzuje, že pro stavební firmy je rozhodující domácí stavební trh. Podíl prací v zahraničí na celkové produkci stavebních podniků je dlouhodobě v úrovni do 2,5 %. Za leden a únor 2007 byly realizovány stavební práce v zahraničí v hodnotě 0,8 mld. Kč.
Produktivita práce vzrostla v únoru o 31,1 %, průměrná mzda o 13 %. Počet zaměstnanců se oproti únoru 2006 prakticky nezměnil. V dalších měsících i přes značnou zásobu práce stavebních podniků lze očekávat zmírnění tempa růstu produkce. Určitým signálem v této souvislosti je i pokles hodnoty vydaných stavebních povolení v únoru o 3,2 % ve srovnání s únorem loňského roku.