Zpět na stavby

Stavebnictví v srpnu 2007

2. listopadu 2007
Ing. Petra Cuřínová

Celková stavební produkce vzrostla v srpnu 2007 meziročně ve stálých cenách o 3,3 %. Nárůst stavební produkce byl ovlivněn zejména růstem pozemního stavitelství na nové výstavbě, rekonstrukcích a modernizacích.

Autor:


Vystudovala VŠE v Praze, zaměření hospodářská politika a demografie. Ještě při studiu nastoupila do Českého statistického úřadu, kde postupně pracovala v oddělení statistiky investic, makroekonomických analýz a nyní se věnuje statistice stavebnictví a bytové výstavby.

Pokračoval také pokles produkce na stavbách inženýrského stavitelství, nicméně ve srovnání s předchozími třemi měsíci již nebyl tak výrazný. Celková stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v srpnu reálně o 1,4 % vyšší než v červenci tohoto roku.

Vývoj stavební produkce (stejný měsíc předchozího roku = 100)
¤ Vývoj stavební produkce (stejný měsíc předchozího roku = 100)

Stavební práce

Stavební práce podle dodavatelských smluv u podniků s 20 a více zaměstnanci meziročně vzrostly ve stálých cenách o 3,0 %. Zvýšily se stavební práce na nové výstavbě, rekonstrukci a modernizaci, a to o 3,1 %. V tom pozemní stavitelství vzrostlo o 8,4 % a inženýrské stavitelství pokleslo o 4,7 %. Na opravách a údržbě stavební práce klesly o 11,4 % a pokles zaznamenaly také ostatní práce o 33,0 %. Stavební práce v zahraničí se meziročně zvýšily o 87,4 %.
Počet zaměstnanců ve stavebních firmách, které měly 20 a více zaměstnanců, klesl o 2,0 % proti srpnu roku 2006. Průměrná nominální měsíční mzda zaměstnanců byla 22 113 Kč a meziročně se zvýšila o 7,5 %. Reálná mzda vzrostla o 5,0 %. Průměrná hodinová mzda byla 143 Kč a proti stejnému období 2006 byla vyšší o 9,4 %. Produktivita práce na jednoho zaměstnance vzrostla o 5,1 %. Produktivita práce na jednu odpracovanou hodinu se zvýšila o 7,0 %.

Stavební výroba leden-srpen 2007

V lednu až srpnu 2007 dosáhla stavební výroba 312 456 mil. Kč, tj. o 8,9 % více než ve stejném období minulého roku. Podnikovou základnu stavebnictví tvořilo 2426 podniků s 20 a více zaměstnanci, které provedly stavební práce za 204 445 mil. Kč (+8,0 %).
V tuzemsku bylo v lednu až srpnu 2007 prostavěno 197 953 mil. Kč (+6,6 %), z toho na nové výstavbě 176 783 mil. (+8,4 %), na opravách a údržbě 20 299 mil. (-5,2 %) a na ostatních pracích 871 mil. Kč. V zahraničí bylo prostavěno 6 492 mil. Kč, což představuje 3,2 % z celkové objemu stavebních prací.
Ve struktuře stavebních podniků podle OKEČ provedlo 1792 podniků v pozemním a inženýrském stavitelství stavební práce za 185 758 mil. Kč (+7,3 %), na stavebních montážních pracích 392 podniků práce za 12 349 mil. Kč (+10,1 %) a 119 podniků na dokončovacích stavebních činnostech 3 318 mil. Kč (+27,9 %). Zaměstnanost stavebních podniků v lednu až srpnu poklesla o 1,2 %. Ve stavebních podnicích s 20 a více zaměstnanci pracovalo 158,7 tisíc zaměstnanců, z toho 99,6 tisíc manuálně pracujících na stavebních pracích. Nárůst počtu zaměstnanců nastal přibližně u poloviny velikostních skupin, největší u podniků s 1000 a více zaměstnanci (+5,9 %) a u podniků se 100 až 199 zaměstnanci (+4,2 %). Ostatní podniky zaznamenaly pokles počtu zaměstnanců. V pozemním a inženýrském stavitelství pracovalo 128,0 tisíc zaměstnanců (-1,9 %), na stavebních montážních pracích 17,5 tisíc zaměstnanců (-0,8 %) a na dokončovací stavební činnosti 5,4 tisíc zaměstnanců (+3,7 %). Podle krajů nastal nárůst počtu zaměstnanců u šesti krajů, největší v Královéhradeckém kraji (+2,8 %) a Středočeském (+2,6 %). Ostatní kraje zaznamenaly pokles počtu zaměstnanců, největší v Zlínském kraji (-6,8 %) proti stejnému období minulého roku.

Leden až srpen

Index ze stálých cen

2007

2006

Celkem v mil. Kč běžných cen

204 445

183 824

108,0

v tom podle počtu zaměstnanců:
20-49
50-99
100-199
200-249
250-499
500-999
1 000 a více

41 954
29 264
28 455
5 781
24 081
16 755
58 155

34 498
25 755
22 817
7 556
19 383
21 188
52 627

117,6
110,1
120,7
73,9
120,7
76,8
107,9

¤ Stavební práce podle dodavatelských smluv v členění podle počtu zaměstnanců za podniky s 20 a více zaměstnanci

Průměrná nominální mzda

Průměrná nominální mzda ve stavebnictví se zvýšila na 21 167 Kč (+9,5 %), reálná mzda se zvýšila o 7,2 %. Ve velikostní struktuře podniků vzrostla průměrná měsíční mzda nejvíce u podniků se 100 až 199 zaměstnanci (+12,2 %) a s 20 až 49 zaměstnanci (+9,8 %). Nejpomaleji rostla průměrná měsíční mzda u podniků s 1000 a více zaměstnanci (+7,2 %). V pozemním a inženýrském stavitelství dosáhla průměrná měsíční mzda 21 504 Kč (+9,8 %), na stavebních montážních pracích 21 089 Kč (+9,2 %) a na dokončovacích stavebních činnostech 17 861 Kč (+8,7 %). Nejvyšší nárůst průměrné měsíční mzdy byl zaznamenán v Libereckém kraji (+18,6 %) a v Moravskoslezském kraji (+13,0 %). Nejméně vzrostla průměrná měsíční mzda v Praze (+5,9 %) a v kraji Královéhradeckém (+8,1 %).

Stavební povolení

Stavební úřady v srpnu 2007 vydaly 11 285 stavebních povolení, což v porovnání se stejným obdobím minulého roku představuje pokles o 17,0 %. Z celkového počtu vydaných stavebních povolení bylo 6461 povolení pro nové stavby a 4824 pro změny dokončených staveb.
Orientační hodnota staveb povolených v srpnu 2007 dosáhla 35,2 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím 2006 poklesla o 3,3 %. Novou výstavbou vzniknou stavby v hodnotě 20,6 mld. Kč, což je oproti loňskému srpnu pokles o 12,4 %. K poklesu orientační hodnoty nové výstavby nejvíce přispěl propad hodnoty nebytových budov (-47,6 %), který byl ovlivněn zejména vysokou srovnávací základnou minulého roku. Naopak orientační hodnota nových staveb bytových budov vzrostla o 19,2 %.

Leden až srpen

Index ze stálých cen

2007

2006

Celkem v tis. osob

158,7

160,6

109,5

V tom podle sektoru:
nefinanční podniky veřejné
nefinanční podniky soukromé
nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
domácnosti

0,6
134,1
19,2
4,8

0,7
136,6
17,8
5,5

100,7
109,3
107,4
112,1

¤ Počet zaměstnanců stavebních podniků v členění podle sektoru, podniky s 20 a více zaměstnanci

Orientační hodnota stavebních povolení v srpnu 2007

Orientační hodnota budoucích změn dokončených staveb narostla meziročně o 13,4 % a její hodnota činila 14,6 mld. Kč.
Stavebními úřady byla povolena výstavba 5116 bytů, což bylo o 846 bytů více než v srpnu 2006 (růst o 19,8 %). Z toho novou výstavbou vznikne 4 527 bytů (o 766 bytů více) a změnou dokončených staveb 589 bytů (o 80 bytů více). Orientační hodnota nově povolených bytů v bytových domech byla 10,7 mld. Kč.

Komentář k výsledkům stavebnictví v srpnu 2007

Stavebnictví se v srpnu ?dostalo z červených čísel?, jak díky nižší srovnávací základně v roce 2006, tak i pokračující dynamice produkce zejména pak v pozemním stavitelství. Růst stavební produkce u podniků s 20 a více zaměstnanci byl provázen poklesem zaměstnanců, produktivita práce u této skupiny podniků vzrostla o 8,1 % v běžných cenách a o 5,1 % ve stálých cenách. Jedná se tedy o růst výkonnosti stavebních firem, i když problémy spojené s poklesem poptávky v některých segmentech stavebního trhu se nevyhýbají ani největším stavebním firmám.
Hodnota stavebních prací vyjádřená objemem stavebních prací provedených vlastními pracovníky podniků (ZSV) v srpnu 2007 po několika měsících celkového zpomalení dynamiky celkové stavební produkce, rostla ?pomaleji? (index 100,6), v porovnání s dynamikou vyjádřené pomocí ukazatele stavebních prací podle dodavatelských smluv (index 103,9). To signalizuje, že větší stavební podniky při obnovení dynamiky v srpnu t.r. začínají být více ?otevřeny? poddodávkám i od malých stavebních firem (s méně jak 20 zaměstnanci), které se od počátku roku pohybují v úrovni 80 mld. Kč. To vyplývá z odlišného charakteru obou ukazatelů při posuzování dynamiky produkce. Zda tento trend bude pokračovat i v dalších měsících závisí zejména na celkové dynamice poptávky na stavebním trhu zejména pak v segmentu inženýrského stavitelství.