Zpět na stavby

Stavebnictví v květnu 2008

6. srpna 2008
Ing. Petra Cuřínová

Celková stavební produkce v květnu 2008 meziročně klesla ve stálých cenách o 2,9 %, po vyloučení vlivu pracovních dní klesla o 1,5 % (v květnu 2008 bylo o jeden pracovní den méně). Pokles stavební produkce byl zřejmě také ovlivněn čerpáním turnusového volna v souvislosti se státními svátky.

Autor:


Vystudovala VŠE v Praze, zaměření hospodářská politika a demografie. Ještě při studiu nastoupila do Českého statistického úřadu, kde postupně pracovala v oddělení statistiky investic, makroekonomických analýz a nyní se věnuje statistice stavebnictví a bytové výstavby.

Podobně jako v předchozích měsících byl zaznamenán růst stavební produkce u inženýrského stavitelství jak na nové výstavbě, rekonstrukcích a modernizacích, tak i na opravách a údržbě. Pokračuje meziroční pokles produkce pozemního stavitelství. Trvalý růst vykazují stavební práce v zahraničí. Stavební práce podle dodavatelských smluv u podniků s 20 a více zaměstnanci v květnu 2008 meziročně klesly ve stálých cenách o 3,2 %.
Stavební práce na nové výstavbě, rekonstrukcích a modernizacích poklesly o 5,8 %, v tom pozemní stavitelství kleslo o 10,4 % a inženýrské stavitelství se zvýšilo o 2,2 %. U stavebních prací v zahraničí byl zaznamenán nárůst o 39,8 %. Zvýšení zaznamenaly také stavební práce na opravách a údržbě (o 3,6 %) a ostatní práce (o 13,0 %).

Přírůstek indexu stavebních prací -3,2

v tom (rozklad v procentních bodech):
nová výstavba, rekonstrukce a modernizace
pozemní stavitelství
inženýrské stavitelství
opravy a údržba
ostatní práce
práce v zahraničí


-5,0
-5,7
+0,7
+0,4
+0,1
+1,3

¤ Rozklad meziročního přírůstku indexu stavebních prací květen 2008, podniky s 20 a více zaměstnanci

Počet zaměstnanců

Počet zaměstnanců ve stavebních firmách, které měly 20 a více zaměstnanců, klesl v květnu 2008 o 1,3 % proti minulému roku. Průměrná nominální měsíční mzda zaměstnanců byla 24 335 Kč a meziročně se zvýšila o 7,9 % (reálná mzda se zvýšila o 1,0 %). Průměrná hodinová mzda byla 163 Kč a proti stejnému období 2007 byla vyšší o 14,8 %. Produktivita práce na jednoho zaměstnance se snížila o 1,9 % a na jednu odpracovanou hodinu se zvýšila o 4,3 %. Počet zaměstnanců stavebních podniků s 20 a více zaměstnanci byl v lednu až květnu 2008 meziročně nižší o 0,2 % a dosáhl 155,8 tisíc osob. Ve velikostní struktuře podniků byl vývoj počtu zaměstnanců rozdílný. V některých kategoriích počet zaměstnanců rostl, v některých klesal a průměrné meziroční tempo růstu bylo 2 %. V pozemním a inženýrském stavitelství pracovalo 123,9 tisíce zaměstnanců (-1,7 %), na stavebních montážích 17,7 tisíce osob (+3,2 %) a na dokončovací stavební činnosti 5,5 tisíce zaměstnanců (+6,6 %). Průměrná nominální mzda se v lednu až květnu 2008 ve stavebnictví zvýšila o 11,9 % na 23 209 Kč. Ve velikostní struktuře podniků se průměrná mzda zvýšila ve všech kategoriích, nejvíce u podniků s 250 až 499 zaměstnanci (+17,4 %). V pozemním a inženýrském stavitelství vzrostla průměrná mzda o 12,8 % na 23 727 Kč, na stavebních montážních pracích na 22 695 Kč (+9,1 %) a na dokončovací stavební činnosti na 19 260 Kč (+9,7 %).

Stavební výroba

V lednu až květnu 2008 dosáhla stavební výroba 186 374 mil. Kč, tj. o 1,8 % více než ve stejném období minulého roku. Stavební produkce malých podniků (do 19 zaměstnanců) činila podle odhadu ČSÚ zhruba třetinu z celkového objemu stavebních prací. Rozhodující podnikovou základnu stavebnictví tvořilo 2382 podniků s 20 a více zaměstnanci, které provedly stavební práce za 116 608 mil. Kč (+1,4 %). Na nové výstavbě, rekonstrukcích a modernizacích bylo prostavěno 100 865 mil. Kč (+0,3 %) a na opravách a údržbě 11 069 mil. Kč (+3,1 %). Ve struktuře stavebních podniků podle odvětvové klasifikace ekonomických činností provedlo 1753 podniků v pozemním a inženýrském stavitelství stavební práce za 105 118 mil. Kč, což oproti lednu až květnu 2007 představuje nárůst o 0,8 %. Na stavebních montážních pracích byly prostavěno 7 493 mil. Kč (+7,3 %) a na dokončovací stavební činnosti 2 223 mil. Kč (+14,7 %). Na přípravě staveniště byly provedeny práce za 1 757 mil. Kč (+1,4 %).

Stavební povolení

Stavební úřady v květnu 2008 vydaly 11 379 stavebních povolení (v tom 6542 pro nové stavby a 4837 pro změny dokončených staveb) a počet stavebních povolení meziročně vzrostl o 11,5 %. Orientační hodnota staveb povolených v květnu 2008 byla 34,8 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím 2007 vzrostla o 35,9 %. Novou výstavbou vzniknou stavby v hodnotě 24,3 mld. Kč (nárůst o 39,9 %). Změnou dokončených staveb vzniknou stavby v hodnotě 10,5 mld. Kč (růst o 27,5 %). Orientační hodnota u nové výstavby ve srovnání se stejným obdobím 2007 vzrostla ve všech směrech výstavby. U nových staveb pro životní prostředí vzrostla orientační hodnota stavebních povolení o 71,1 %, u ostatních staveb o 60,3 %, u budov nebytových o 38,6 % a u budov bytových o 26,7 %. K celkovému nárůstu orientační hodnoty u změn dokončených staveb nejvíce přispěly stavby ostatní, které meziročně trojnásobně vzrostly. Jednalo se zejména o finančně nákladné opravy, rekonstrukce a modernizace silnic a mostů.

Počet

Orientační hodnota

absolutně

meziroční index v %

absolutně v mil. Kč

meziroční index v %

Celkem

48.070

106,5

157.081

112,6

v tom:
bytové budovy
nebytové budovy
stavby na ochranu životního prostředí
ostatní stavby


19.077
8.791
7.393
12.809


99,8
112,9
102,5
116,3


46.506
56.612
9.915
44.048


109,4
106,2
99,2
130,9

¤ Struktura stavebních povolení leden až květen 2008