Zpět na stavby

Stavebnictví v květnu 2007

7. srpna 2007
Ing. Petra Cuřínová

Celková stavební produkce v květnu 2007 meziročně vzrostla ve stálých cenách o 1,4 % a po očištění časové řady stavebních prací od sezónních vlivů byl růst 5,0 %. Po vysokých tempech růstu v začátku roku se tak dostavilo určité zpomalení růstu stavební produkce, které bylo v jednotlivých odvětvích značně diferencované.

Autor:


Vystudovala VŠE v Praze, zaměření hospodářská politika a demografie. Ještě při studiu nastoupila do Českého statistického úřadu, kde postupně pracovala v oddělení statistiky investic, makroekonomických analýz a nyní se věnuje statistice stavebnictví a bytové výstavby.

Výrazně zpomalilo tempo stavebních prací na inženýrských stavbách. Růst stavebních prací na stavbách pozemních také zpomalil, avšak stále zůstal dvouciferný. To souvisí s pokračující intenzivní výstavbou obchodních center, logistických areálů a bytů - viz tab. 1. Zpomalení tempa růstu bylo zčásti ovlivněno vysokou srovnávací základnou - v květnu 2006 byla meziroční změna indexu +10,5 %. Další faktory, které brzdily růst stavební výroby, byly také zhoršení plynulosti dodávek základních stavebních a izolačních materiálů a nedostatek některých odborných stavebních profesí.

Rok

Měsíc

Meziroční index

2006

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

98,8
91,8
108,7
97,0
110,5
110,0
112,1
106,3
104,2
107,1
107,9
115,4

2007

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen

129,0
132,1
126,4
117,6
101,4


Rozhodující podnikovou základnu stavebnictví tvořilo 2447 podniků s 20 a více zaměstnanci, které provedly stavební práce za 29 366 mil. Kč, což bylo o 0,8 % více než v květnu 2005. Na nové výstavbě, rekonstrukcích a modernizacích bylo prostavěno 25 311 mil. Kč (+1,3 %), na opravách a údržbě 3 001 mil. Kč (-11,3 %).
Ve struktuře stavebních podniků podle počtu zaměstnanců byl zaznamenán růst stavební produkce u poloviny velikostních skupin podniků. Nejvyššího nárůstu stavebních prací dosáhly podniky s 400 až 499 zaměstnanci (+73,2 %) a také s 300 až 399 zaměstnanci (+72,6 %). Stavební produkce klesla nejvíce u podniků s 500 až 999 zaměstnanci (-47,3 %) a u podniků s 200 až 299 zaměstnanci (-45,3 %). V pozemním a inženýrském stavitelství provedlo 1466 podniků stavební práce za 19 055 mil. Kč (+4,4 %). Na stavebních montážních pracích byly provedeny práce 1 712 mil. Kč (+15,8 %) a na dokončovací stavební činnosti za 477 mil. Kč (+26,4 %).
Průměrná nominální měsíční mzda zaměstnanců ve stavebních podnicích s 20 a více zaměstnanci byla 22 559 Kč a meziročně se zvýšila o 9,2 %. Reálná mzda vzrostla oproti stejnému období minulého roku o 6,6 %. Ve velikostní struktuře se mzda zvýšila nejvíce u podniků s 500 až 999 zaměstnanci (+33,9 %) a nejméně u podniků s 300 až 399 zaměstnanci (+2,9 %). Poklesla pouze v kategorii podniků s 200 až 299 zaměstnanci (-2,5%). V pozemním a inženýrském stavitelství vzrostla průměrná mzda meziročně o 10,0 % na 23 074 Kč, na stavebních montážních pracích se zvýšila průměrná mzda o 7,6 % a činila 21 692 Kč. Nejmenší průměrná mzda (18 416 Kč) je v kategorii dokončovací stavební činnosti a roste také nejpomaleji (+6,6 %). Produktivita práce na jednoho zaměstnance se zvýšila o 2,7 %.
Stavební úřady v květnu 2007 vydaly 10 203 stavebních povolení, což je o 18,2 % méně než ve stejném období minulého roku. Orientační hodnota těchto povolení byla 25,6 mld. Kč (viz graf 1) a klesla meziročně o 50,5 %. Pokles byl ovlivněn vysokou srovnávací základnou, kdy v květnu 2006 byla vydána stavební povolení s vysokou orientační hodnotou na modernizace a rekonstrukce v energetice a na výstavbu dálnic. Více než polovina vydaných stavebních povolení (5502) směřovala na novou výstavbu a tento počet byl o 12,7 % nižší než v květnu minulého roku. Jejich orientační hodnota poklesla dokonce o více než 27 %; novou výstavbou tak vzniknou stavby v hodnotě 17,4 mld. Kč.

Graf 1. Orientační hodnota staveb povolených v květnu 2007
¤ Graf 1. Orientační hodnota staveb povolených v květnu 2007

Komentář ke statistice květen 2007

I přes snížení tempa růstu v květnu 2007 si stavebnictví v souhrnu od počátku roku udržuje solidní růst v úrovni 18,1 %. Pokles v rámci jednoho měsíce u odvětví s dlouhým výrobním cyklem je nutno posoudit v širším kontextu očekávaných změn v poptávce po jeho produkci v dalších měsících, ale i srovnávací základny minulého roku. Z tohoto pohledu je zřejmé, že pokles produkce u inženýrských staveb může mít dlouhodobější charakter vzhledem k nepřipravenosti a problémům s čerpáním finančních prostředků na stavbách financovaných státem, problémům spojených s vyvlastňováním pozemků při výstavbě dálnic.
Je zřejmé, že v první fázi byl pokles tempa zaznamenán zejména u velkých stavebních firem, které zajišťují generální dodavatelství velkých inženýrských staveb s výraznou účastí státu.
Pokud se situace nezlepší, dojde ke zpomalení, resp. poklesu i u dalších firem, které zajišťují poddodávky. Určitou stabilitu představují stavby financované podnikatelským sektorem, jako jsou obchodní podnikatelská centra apod. Rovněž vysoká srovnávací základna roku 2006 sehrává při kvantifikaci indexů růstu stavební produkce svoji roli. Z tohoto hlediska bude její výše významným momentem i v červnu 2007.
Pokles hodnoty staveb, na něž stavební úřady vydaly stavební povolení o 50,5 %, v porovnání s květnem 2007 i přes vysoký základ v květnu minulého roku, signalizuje možné problémy v následujících měsících letošního roku. Více rovněž napoví stav a vývoj zakázek stavebních podniků k polovině letošního roku.

Stavební práce podle dodavatelských smluv (S) podniky s 20 a více zaměstnanci

Květen 2007

Květen 2006

Index v % ze stálých cen

S celkem v mil. Kč běžných cen

26 366

28 344

100,8

S v tuzemsku

28 431

27 680

99,7

v tom:

nová výstavba, rekonstrukce a modernizace

25 311

24 257

101,3

v tom:

pozemní stavitelství

15 843

13 381

114,4

inženýrské stavitelství

9 468

10 876

84,6

opravy a údržba

3 001

3 277

88,7

v tom:

pozemní stavitelství

1 414

1 421

95,9

inženýrské stavitelství

1 587

1 856

83,2

ostatní práce

119

146

78,8

S v zahraničí

935

664

140,9

Struktura stavebních prací v květnu 2007 podle OKEČ (podniky s 20 a více zaměstnanci)
¤ Struktura stavebních prací v květnu 2007 podle OKEČ (podniky s 20 a více zaměstnanci)

Vývoj počtu zaměstnanců

Rok

Měsíc

Meziroční index

2006

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

105,0
95,5
117,3
101,7
112,0
104,9
108,4
107,9
106,8
109,4
105,3
112,4

2007

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen

115,4
113,0
110,9
111,2
106,6