Zpět na stavby

Stavebnictví v červenci 2007

4. října 2007
Ing. Petra Cuřínová

Celková stavební produkce v červenci 2007 meziročně poklesla ve stálých cenách o 1,7 %. Meziročně poklesly objemy stavebních prací téměř ve všech směrech výstavby. Nárůst byl zaznamenán pouze u pozemního stavitelství na nové výstavbě, rekonstrukcích a modernizacích a u stavebních prací v zahraničí.

Autor:


Vystudovala VŠE v Praze, zaměření hospodářská politika a demografie. Ještě při studiu nastoupila do Českého statistického úřadu, kde postupně pracovala v oddělení statistiky investic, makroekonomických analýz a nyní se věnuje statistice stavebnictví a bytové výstavby.

Vývoj stavební produkce (průměr roku 200 = 100)
¤ Vývoj stavební produkce (průměr roku 200 = 100)

Stavební práce podle dodavatelských smluv u podniků s 20 a více zaměstnanci meziročně poklesly ve stálých cenách o 1,9 %. Nová výstavba, rekonstrukce a modernizace zaznamenaly pokles o 3,5 %, v tom pozemní stavitelství vzrostlo o 8,9 % a inženýrské stavitelství kleslo o 15,5 %. U oprav a údržby stavební práce klesly o 8,8 %, ostatní práce o 32,5 %. Stavební práce v zahraničí se zvýšily o 15,1 %.

Přírůstek indexu stavebních prací -1,9
v tom (rozklad v procentních bodech):
nová výstavba, rekonstrukce a modernizace
pozemní stavitelství
inženýrské stavitelství
opravy a údržba
ostatní práce
práce v zahraničí

-1,3
+4,3
-5,6
-1,0
-0,2
+0,6

¤ Rozklad meziročního přírůstku indexu stavebních prací

Počet zaměstnanců ve stavebních firmách, které měly 20 a více zaměstnanců, poklesl proti červenci roku 2006 o 1,9 %. V průměrném evidenčním počtu zaměstnanců nejsou zahrnuti zaměstnanci, kteří pro stavební podniky pracují přes agentury práce. Dále není podchycen počet cizinců pracujících ve stavebnictví.
Průměrná nominální měsíční mzda zaměstnanců byla v červenci 22 253 Kč a meziročně se zvýšila o 8,0 %. Reálná mzda vzrostla o 5,6 %. Průměrná hodinová mzda byla 157 Kč a proti stejnému období roku 2006 vzrostla o 4,7 %. Produktivita práce na jednoho zaměstnance zůstala na úrovni loňského roku. Produktivita práce na jednu odpracovanou hodinu klesla o 3,1 %. V červenci 2007 bylo o 1 pracovní den více než loni a zaměstnanci odpracovali cca o 4 hodiny více.
V lednu až červenci dosáhla stavební výroba 264 482 mil. Kč, tj. o 9,9 % více než ve stejném období minulého roku. Podnikovou základnu stavebnictví tvořilo 2498 podniků s 20 a více zaměstnanci, které provedly stavební práce za 170 649 mil. Kč (+9,0 %).
V tuzemsku bylo prostavěno 165 317 mil. Kč (+7,7 %), z toho na nové výstavbě 147 972 mil. Kč (+9,4 %), na opravách a údržbě 16 593 mil. Kč (-3,8 %) a na ostatních pracích 752 mil. Kč (-23,7 %). V zahraničí bylo v lednu až červenci 2006 prostavěno 5 332 mil. Kč, tj. 3,1 % z celkového objemu stavebních prací.

Leden až červenec Index ze stálých cen
2007 2006
Celkem v mil. Kč běžných cen 170 649 151 955 109,0
V tom podle sektoru: nefinanční podniky
veřejné nefinanční podniky
soukromé nefinanční podniky
soukromé pod zahraniční kontrolou
domácnosti

1 358
137 272
29 651
2 368

784
121 048
27 949
2 174

167,1
110,0
103,4
105,1

¤ Stavební práce podle dodavatelských smluv v členění podle sektoru (podniky s 20 a více zaměstnanci)

Ve struktuře stavebních podniků podle OKEČ provedlo 1785 podniků v pozemním a inženýrském stavitelství stavební práce za 155 076 mil. Kč (+8,4 %), na stavebních montážních pracích 389 podniků práce za 10 248 mil. Kč (+10,9 %) a 118 podniků na dokončovacích stavebních činnostech 2 743 mil. Kč (+27,4 %).
Zaměstnanost stavebních podniků v lednu až červenci poklesla o 1,1 %. Ve stavebních podnicích s 20 a více zaměstnanci pracovalo 157,9 tisíc zaměstnanců, z toho 98,9 tisíc manuálně pracujících na stavebních pracích. Nárůst počtu zaměstnanců nastal u podniků s 1000 a více zaměstnanci (+5,8 %), se 100 až 199 zaměstnanci (+5,6 %) a také v podnicích s 250 až 499 zaměstnanci (+1,8 %). Ostatní podniky zaznamenaly pokles počtu zaměstnanců.
V pozemním a inženýrském stavitelství pracovalo 127,4 tisíc zaměstnanců (-1,7 %), na stavebních montážních pracích 17,3 tisíc zaměstnanců (-1,5 %) a na dokončovací stavební činnosti 5,3 tisíc zaměstnanců (+3,4 %).
Při regionálním pohledu vzrostl počet zaměstnanců stavebních podniků v šesti krajích, nejvíce ve Středočeském kraji (+2,8 %), Královéhradeckém a Olomouckém kraji (+2,2%). V ostatních krajích byl zaznamenán pokles počtu zaměstnanců, největší ve Zlínském kraji (-6,7 %) proti stejnému období minulého roku.

Leden až červenec Index
2007 2006
Celkem počet zaměstnanců 157 912 159 596 98,9
Z toho podle OKEČ
příprava staveniště
pozemní a inženýrské stavitelství
stavební montážní práce
dokončovací stavební činnosti

6 842
127 446
17 318
5 308

6 255
129 616
17 578
5 133

109,1
98,3
98,5
103,4

¤ Počet zaměstnanců stavebních podniků v členění podle OKEČ (podniky s 20 a více zaměstnanci)

Průměrná nominální mzda ve stavebnictví se od začátku roku 2007 zvýšila na 21 027 Kč (+9,8 %), reálná mzda vzrostla o 7,5 %. Ve velikostní struktuře podniků vzrostla průměrná měsíční mzda nejvíce u podniků se 100 až 199 zaměstnanci (+12,6 %) a s 20 až 49 zaměstnanci (+10,3 %). Nejpomaleji rostla průměrná měsíční mzda u podniků s 500 až 999 zaměstnanci (+7,4 %).
V pozemním a inženýrském stavitelství dosáhla průměrná měsíční mzda 21 354 Kč (+10,1 %), na stavebních montážních pracích 20 983 Kč (+9,5 %) a na dokončovacích stavebních činnostech 17 738 Kč (+9,1 %). Nejvyšší nárůst průměrné měsíční mzdy byl zaznamenán v Libereckém kraji (+20,1 %) a v Moravskoslezském kraji (+13,6 %). Nejméně vzrostla průměrná měsíční mzda v Praze (+6,1 %) a v kraji Královéhradeckém (+7,9 %).
Stavební úřady v červenci 2007 vydaly 9736 stavebních povolení a jejich počet meziročně poklesl o 17,5 %. Orientační hodnota staveb povolených v červenci 2007 byla 30,2 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím minulého roku klesla o 5,9 %.
Na nové stavby bylo vydáno 5258 stavebních povolení v hodnotě 20,4 mld. Kč, což meziročně představuje nárůst o 17,0 %. K růstu orientační hodnoty nové výstavby nejvíce přispěla stavební povolení nových staveb ostatních (nárůst 16,7 %); jednalo se zejména o stavební povolení finančně nákladných silnic a dálnic. U bytových budov pak trvá dlouhodobý růst bytové výstavby.
Změnou dokončených staveb vzniknou stavby v hodnotě 9,8 mld. Kč a oproti minulému roku se jedná o pokles o 33,2 %. Tento pokles orientační hodnoty staveb nastal ve všech segmentech až na změny dokončených staveb bytových, kde byl zaznamenán nárůst 1,1 %.

Komentář k výsledkům stavebnictví v červenci 2007

Pokračování poklesu stavební produkce i v červenci 2007 signalizuje zřejmě hlubší příčiny, než pouze odůvodnění vysokou srovnávací základnou roku 2006, resp. nedostatkem pracovních sil a materiálu. Zřetelným signálem problémů, spojených s profinancováním a zpožděnou přípravou inženýrských staveb, je pokles stavebních prací u podniků s 20 a více zaměstnanci v tomto směru výstavby za období leden - červenec 2007 o 2,9 % oproti srovnatelnému období z roku 2006. Jedná se jak o novou výstavbu, rekonstrukce a modernizace, tak o opravy a údržbu. Sníženému tempu růstu stavební produkce odpovídá i růst stavebních investic, jako součásti tvorby hrubého fixního kapitálu za první pololetí 2007, v porovnání se stejným obdobím 2006 v úrovni 7 %. Hodnota stavebních investic za toto období dosáhla úrovně cca 214 mld. Kč.
Růst stavebních prací podle dodavatelských smluv od počátku roku za všechny stavební obory se dostal na úroveň 9,0 %. To je o dva procentní body nižší výsledek, než stavební práce provedené vlastními pracovníky. To signalizuje tendenci k vyššímu využití ?vlastních kapacit? u větších stavebních firem. Rovněž se prozatím daří těmto podnikům ?uregulovat? ztrátu dynamiky stavební produkce, což potvrzuje rychlejší růst produktivity práce (110,2 %) oproti růstu jejich stavební produkce.
I když se stavebnictví v dalších měsících zřejmě dostane z ?červených čísel?, možné problémy v druhé polovině roku 2007 může znamenat i stav uzavřených zakázek, se kterými stavební podniky vstupovaly do druhé poloviny roku. Zejména se pak jedná o zakázky na inženýrské stavby, které ve srovnání s rokem 2006 poklesly o cca 3 %.