Zpět na stavby

Stavebnictví v 1. až 3. čtvrtletí 2010

10. prosince 2010
Ing. Petra Cuřínová

Tento příspěvek představuje kompletní nekomentovanou statistickou zprávu o stavebním odvětví za první tři kvartály roku 2010 v České republice. Informace jsou podloženy výsledky Českého statistického úřadu.

Autor:


Vystudovala VŠE v Praze, zaměření hospodářská politika a demografie. Ještě při studiu nastoupila do Českého statistického úřadu, kde postupně pracovala v oddělení statistiky investic, makroekonomických analýz a nyní se věnuje statistice stavebnictví a bytové výstavby.

Stavební produkce

Stavební produkce v 1. až 3. čtvrtletí roku 2010 meziročně klesla ve stálých cenách o 9,4 %. Po očištění od vlivu pracovních dnů klesla o 9,6 % (v 1. až 3. čtvrtletí roku 2010 bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o jeden pracovní den více). Meziroční pokles nastal ve všech čtvrtletích, ale ve čtvrtletí prvním se jednalo doslova o propad - index stavební produkce klesl o 21,4 %. Kromě úbytku stavebních zakázek byl tento vývoj ovlivněn neobvykle chladným počasím. Teploty klesaly často hluboko pod bod mrazu a také sněhu bylo v lednu víc než jiné roky. Ne, že by se jednalo o něco příliš extrémního, ale vzhledem k průběhu posledních několika zim, především v letech 2007 a 2008, které byly teplotně nadprůměrné, byly současné mrazy jevem, se kterým jsme se již nějakou dobu nesetkali. Ve 2. čtvrtletí se propad stavební produkce zmírnil - byl zaznamenán pokles o 7,2 %. Index stavební produkce ve 3. čtvrtletí roku 2010 pak meziročně klesl o 4,8 %.
Podobný vývoj byl zaznamenán také v sousedních státech a v celé Evropě. Ve 3. čtvrtletí vykázalo stavebnictví v České republice lepší výsledek než např. Německo a Slovensko, což bylo způsobeno zejména zvýšeným rozsahem stavebních prací v souvislosti s dokončením Pražského okruhu.

Index stavební produkce v Evropě, sezónně očištěné

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

1.-3. čtvrtletí

Změna indexu stavebních prací

-21,4

-7,2

-4,8

-9,4

v tom (rozklad v procentních bodech):
pozemní stavitelství
inženýrské stavitelství


-19,0
-2,4


-5,5
-1,7


-2,9
-1,9


-7,5
-1,9

¤ Rozklad meziročního přírůstku indexu stavebních prací v roce 2010

Produkce pozemního a inženýrského stavitelství

Struktura stavební produkce
Stavební produkce klesala jak v pozemním, tak i v inženýrském stavitelství, a to ve všech čtvrtletích roku 2010. Produkce v pozemním stavitelství klesla v prvních třech čtvrtletích roku 2010 meziročně o 11,0 % a produkce inženýrského stavitelství zaznamenala pokles o 6,1 %. Rozdíl ve vývoji nastal zejména v 1. čtvrtletí, kdy se nepříznivé počasí podepsalo zejména na pozemním stavitelství. V dalších sledovaných obdobích roku 2010 byla tempa poklesů v jednotlivých kategoriích výstavby podobná, ale výrazně se lišila srovnávací základna roku 2009. Zatímco poklesy pozemního stavitelství začaly již počátkem roku 2008, inženýrské stavitelství se drželo na vysoké úrovni ještě celý rok 2009 a klesat začalo až počátkem letošního roku.

Sezónně očištěná stavební produkce
Pro lepší srovnatelnost údajů o stavební výrobě se každý měsíc provádí sezónní očištění celé časové řady metodou TRAMO/SEATS implementovanou v programovém produktu DEMETRA. Časová řada použitá pro toto sezónní očišťování začíná údaji od ledna 2000 (viz tabulka 2). Po sezónním očištění lze porovnávat stavební produkci za jednotlivá po sobě jdoucí čtvrtletí. Z této tabulky lze vyčíst propady na počátku letošního roku, které byly způsobeny zimou tak mimořádnou, že na stavební produkci měla vliv náhodného faktoru a nikoliv pouze sezónního poklesu. Proto nastal ve druhém čtvrtletí poměrně výrazný mezičtvrtletní nárůst. Útlum stavebních prací v tomto roce však nebyl způsoben pouze počasím, ale také značným poklesem zakázek. Tato skutečnost je dobře vidět, pokud porovnáme druhé a třetí čtvrtletí 2010 s posledním čtvrtletím roku 2009 - jak celková stavební produkce, tak i obě její součásti se stále nachází pod úrovní konce roku 2009. Také trendová složka nedosahuje hodnot předchozího roku.

Stavebnictví celkem

Pozemní stavitelství

Inženýrské stavitelství

Sezónně očištěno

Trend

Sezónně očištěno

Trend

Sezónně očištěno

Trend

Průměr roku 2005 = 100

2008

1.čtvrtletí
2.čtvrtletí
3.čtvrtletí
4.čtvrtletí

119,9
110,3
112,2
109,8

116,6
114,6
113,1
112,4

120,9
110,3
110,1
105,0

117,4
114,9
111,5
108,0

117,4
110,1
117,8
122,5

114,6
114,1
117,3
123,8

2009

1.čtvrtletí
2.čtvrtletí
3.čtvrtletí
4.čtvrtletí

111,4
113,1
113,0
111,6

113,2
113,8
113,8
112,7

103,8
104,1
104,4
103,9

106,1
105,5
105,3
105,4

131,4
136,8
135,6
131,6

131,9
135,3
135,6
131,8

2010

1.čtvrtletí
2.čtvrtletí
3.čtvrtletí

90,4
103,3
107,3

110,6
110,8
111,5

77,8
94,2
99,9

104,7
104,6
104,7

123,5
127,3
128,5

125,9
127,0
129,1

¤ Tab. 2. Rozklad časové řady indexu stavební práce

Zakázky stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci

Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci v 1. až 3. čtvrtletí 2010 meziročně vzrostl o 8,0 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely 28,2 tisíc. Celková hodnota těchto zakázek meziročně vzrostla o 11,4 % a činila 151,2 mld. Kč. Na pozemním stavitelství uzavřely podniky nové zakázky v hodnotě 64,8 mld. Kč, což v meziročním srovnání představuje nárůst o 13,6 %. Hodnota nových zakázek na inženýrském stavitelství činila 86,4 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostla o 9,7 %. Nárůst objemu uzavřených stavebních zakázek byl ovlivněn neobvykle nízkou srovnávací základnou z roku 2009, kdy objem nových zakázek meziročně klesl o 22,7 %. Ve srovnání s rokem 2008 je však hodnota nových stavebních zakázek stále nízká - oproti 1. až 3. čtvrtletí 2008 poklesl jejich objem ve sledovaném období o 14,0 % (viz tabulka 3). Ke konci 3. čtvrtletí 2010 měly sledované stavební podniky celkem smluvně uzavřeno 11,1 tisíc zakázek, což představuje meziroční pokles o 7,8 %. Zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 158,6 mld. Kč a tento objem uzavřených zakázek se ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku snížil o 12,0 %. Hodnota nasmlouvaných stavebních zakázek se snižuje již od počátku roku 2009 a nyní se jejich objem ve finančním vyjádření pohybuje na úrovni roku 2003.
Výše uvedený trend se týká jak soukromých, tak i veřejných zakázek, i když vývoj v jednotlivých kategoriích nebyl zcela totožný. Odlišnosti vycházejí z ochoty státu financovat stavební akce a také z objemu prostředků, které jsou čerpány z Evropské unie. Z celkového stavu tuzemských zakázek uzavřených ke konci 3. čtvrtletí 2010 připadalo na veřejné zakázky 94,6 mld. Kč a jejich objem se meziročně snížil o 25,1 %. Hodnota soukromých zakázek naopak ve srovnání s rokem 2009 vzrostla o 12,4 na 45,4 mld. Kč. Nutno ovšem poznamenat, že uvedená tempa růstu vycházejí se zcela jiných srovnávacích základen. Veřejné zakázky byly v letech 2008 a ještě i 2009 na vysoké úrovni, zatímco objem zakázek soukromých poměrně výrazně klesal od konce roku 2007. Relace mezi soukromými a veřejnými zakázkami je ovlivněna tím, že ve statistickém zjišťování jsou zahrnuty především větší stavební podniky, které mají výrazně vyšší podíl veřejných zakázek.

Celkem

Pozemní stavitelství

Inženýrské stavitelství

v mil. Kč

Index

v mil. Kč

Index

v mil. Kč

Index

10/09

10/08

10/09

10/08

10/09

10/08

2010

1.Q
2.Q
3.Q

36.306
58.076
56.843

100,8
108,8
122,5

68,2
94,0
93,6

19.600
20.456
24.786

118,2
104,0
119,1

71,9
65,9
78,2

16.706
37.620
32.057

86,0
111,5
125,3

64,3
122,3
110,5

1.3. Q

115.225

111,4

86,0

64.842

113,6

72,0

86.383

109,7

100,7

¤ Tab. 3. Nové stavební zakázky, podniky s 50 a více zaměstnanci

Rok

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Objem v mld. Kč

103,6

105,3

117,2

148,0

201,8

209,3

211,5

198,6

212,0

180,2

158,6

¤ Tab. 4. Stav zakázek ke konci 3. čtvrtletí, podniky s 50 a více zaměstnanci

Zaměstnanost a mzdy

V 1. až 3. čtvrtletí 2010 bylo ve stavebnictví zaměstnáno 249,5 tisíc zaměstnanců a jejich počet se meziročně snížil o 5,9 %, tj. o 15,8 tisíc osob. Meziroční poklesy nastaly ve všech čtvrtletích, ale jejich tempa se zmírňovala. Průměrná měsíční mzda zaměstnanců ve stavebnictví činila 21 098,- Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 vzrostla o 2,6 %.

Počet zaměstnanců ve stavebnictví a jejich mzda

Stavební povolení

Stavební úřady v 1. až 3. čtvrtletí 2010 vydaly 79 272 stavebních povolení a jejich počet klesl o 6,9 %. Počty povolení klesaly ve všech čtvrtletích i směrech výstavby s výjimkou staveb na ochranu životního prostředí v 1. čtvrtletí vlivem masivního povolování fotovoltaických elektráren.
Orientační hodnota staveb povolených v lednu až září 2010 byla 305,9 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 klesla o 0,3 %. Z tabulky 6 je vidět, že pozitivně na orientační hodnotu stavebních povolení působí zejména stavby na ochranu životního prostředí. Jde především o fotovoltaické elektrárny a v menší míře také o bioplynové stanice, jejichž nárůst byl zaznamenán již v roce 2009. Od ledna 2009 do září 2010 vydaly stavební úřady 346 stavebních povolení k výstavbě fotovoltaických elektráren s orientační hodnotou více než 50 mil. Kč a celková hodnota těchto povolených elektráren dosáhla téměř 60 mld. Kč. Bioplynových stanic bylo povoleno 49 v hodnotě 4 mld. Kč. Hodnotu stavebních povolení táhne vzhůru také nová výstavba nebytových budov. Naopak záporně působí bytová výstavba a také ostatní stavby, což jsou především stavby dopravní infrastruktury.
Na budovách bytových by podle orientační hodnoty stavebních povolení mělo být prostavěno celkem 73,3 mld. Kč, tj. o 16,5 % méně než v 1. až 3. čtvrtletí 2009. Tento pokles se týká především nové výstavby, kde orientační hodnota meziročně klesla o 24,2 %. Na budovy nebytové byla vydána stavební povolení v orientační hodnotě 89,9 mld. Kč a to je o 1,0 % více než ve stejném období minulého roku. Tento růst byl způsoben zvýšením nové výstavby nebytových budov (+24,7 %), především ale v důsledku velmi nízké srovnávací základny. Na stavbách k ochraně životního prostředí by mělo být investováno 66,3 mld. Kč, což je o 79,3 % více než v 1. až 3. čtvrtletí 2009. Hodnota vydaných stavebních povolení na ostatní stavby činila 76,5 mld. Kč, což je meziročně o 17,9 % méně.

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

1.-3. čtvrtletí

Změna indexu orientační hodnoty

-7,2

+14,0

-7,3

-0,3

v tom (rozklad v procentních bodech):
budovy bytové
nová výstavba
změna dokončených staveb
budovy nebytové
nová výstavba
změna dokončených staveb
stavby pro životní prostředí
stavby ostatní


-5,2
-4,7
-0,5
-2,2
-1,0
-1,2
+9,6
-9,4


-2,2
-2,9
+0,7
+0,5
+4,1
-3,6
+11,0
+4,7


-6,4
-7,6
+1,2
+1,9
+5,6
-3,7
+8,3
-11,1


-4,7
-5,2
+0,5
+0,3
+3,3
-3,0
+9,6
-5,4

¤ Tab. 5. Rozklad meziročního přírůstku indexu orientační hodnoty staveb v roce 2010

Tab. 6. Počet vydaných stavebních povolení
¤ Tab. 6. Počet vydaných stavebních povolení

Vývoj trendu orientační hodnoty stavebních povolení

Bytová výstavba

Bytová výstavba se v roce 2010 nachází v útlumu. Počty zahájených i dokončených bytů klesaly - dokončené byty pomalejším, zahájené rychlým tempem.
V 1. až 3. čtvrtletí letošního roku byla zahájena výstavba 21 967 bytů, což ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 představuje pokles o 26,0 %. Jedná se o nejmenší počet zahájených bytů od roku 2001. Ve srovnání s vrcholem v roce 2008 se jedná o propad o 35,1 % (téměř 12 tisíc bytů). Relativně nejlépe jsou na tom byty v rodinných domech, kterých bylo ve sledovaném období zahájeno nejvíce a také vykázaly jeden z nejmenších meziročních poklesů. Nejpomaleji klesaly počty bytů v domech pro seniory. V této kategorii se však jedná o malé počty bytů, které jsou silně ovlivněny zahajováním jednotlivých projektů a na celkový vývoj mají nepatrný vliv. Značné meziroční poklesy nastaly u počtu bytů v nebytových budovách a prostorech a jejich hodnoty jsou na úrovni roku 2007. Ještě větší pokles byl zaznamenán u počtu bytů v bytových domech, kde jich bylo zahájeno o polovinu méně než ve srovnatelném období roku 2009. Kategorie bytů v bytových domech tak nejvýznamněji přispěla k celkové meziroční změně. V lednu až září tohoto roku byla dokončena výstavba 23 535 bytů a meziroční pokles o 8,8 % nebyl tak dramatický jako u bytů zahájených. Je vidět, že zásoba rozestavěných bytů byla zatím dostatečná a výraznější poklesy lze s ohledem na zahajování teprve očekávat. Nejvíce bytů se dokončilo v rodinných domech, téměř polovina z celkového počtu, a tempo poklesu bylo mírné. Nejvýznamnějším důvodem snížení celkového počtu dokončených bytů byly opět byty v bytových domech. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 vzrostly pouze dokončené byty v domech pro seniory, ale i zde platí, že vývoj v této kategorii je silně ovlivněn dokončováním jednotlivých akcí, kterých není mnoho.

Trend počtu zahájeních a dokončených bytů

Počet

Meziroční změna

Příspěvek
k celkové
meziroční změně

Celkem
v tom:
rodinné domy
bytové domy
nástavby k rodinným domům
nástavby k bytovým domům
domovy-penziony nebo domy pro seniory
v nebytových budovách
stavebně upravené nebytové prostory

21.967

12.940
4.543
1.420
1.131
329
1.239
365

-26,0

-11,1
-51,3
-10,5
-16,0
-6,3
-37,0
-34,9-5,4
-16,1
-0,6
-0,7
-0,1
-2,5
-0,6

¤ Tab. 7. Zahájené byty v 1. až 3. čtvrtletí 2010

Počet

Meziroční změna

Příspěvek
k celkové
meziroční změně

Celkem
v tom:
rodinné domy
bytové domy
nástavby k rodinným domům
nástavby k bytovým domům
domovy-penziony nebo domy pro seniory
v nebytových budovách
stavebně upravené nebytové prostory

23.535

11.623
8.066
975
867
699
603
702

-8,8

-3,1
-16,7
-10,6
-28,3
+173,0
-2,3
-26,3-1,5
-6,2
-0,4
-1,3
+1,7
-0,1
-1,0

¤ Tab. 8. Dokončené byty v 1. až 3. čtvrtletí 2010