Zpět na stavby

Stavebnictví na konci roku 2007

4. března 2008
Ing. Petra Cuřínová

Autor:


Vystudovala VŠE v Praze, zaměření hospodářská politika a demografie. Ještě při studiu nastoupila do Českého statistického úřadu, kde postupně pracovala v oddělení statistiky investic, makroekonomických analýz a nyní se věnuje statistice stavebnictví a bytové výstavby.

Za rok 2007 vzrostla celková stavební produkce o 6,7 % (podobně jako v roce 2006) a byly provedeny stavební práce za 510 984 mil. Kč. K růstu přispělo zejména pozemní stavitelství, kde byl zaznamenán nárůst stavební produkce o 9,7 %. Podíl pozemního stavitelství na celkovém objemu stavebních prací provedených stavebními firmami s 20 a více zaměstnanci přesáhl padesát procent. V průběhu roku 2007 se české stavebnictví potýkalo s řadou překážek. Zejména v 1. pololetí byl v souvislosti s čilou stavební produkcí zaznamenán nedostatek vybraných stavebních materiálů, což vedlo mimo jiné ke skokovému růstu cen. Po celý rok přetrvával nedostatek kvalifikovaných pracovníků a také se zpožďovala příprava a financování nových inženýrských staveb. Celková stavební produkce ve 4. čtvrtletí 2007 meziročně vzrostla ve stálých cenách o 5,3 %. Ve srovnání se stejným obdobím 2006 se zvýšily objemy stavebních prací především inženýrského stavitelství nové výstavby, rekonstrukcí a modernizací silniční a dálniční infrastruktury. Dále intenzivně pokračovaly stavební práce zejména u výstavby bytových budov. Ve 4. čtvrtletí roku 2007 byly provedeny stavební práce za 150 739 mil. Kč. Stavební produkce malých podniků (do 19 zaměstnanců) byla podle odhadu ČSÚ zhruba čtvrtinová z celkového objemu stavebních prací. Rozhodující podnikovou základnu stavebnictví tvořilo 2476 podniků s 20 a více zaměstnanci, které zabezpečily stavební práce za 113 289 mil. Kč, tj. o 5,1 % více než ve 4. čtvrtletí roku 2006.

Index stavební produkce 2004-2007
¤ Index stavební produkce 2004-2007

Zaměstnanost
V roce 2007 se průměrný evidenční počet zaměstnanců pracujících ve stavebních podnicích s 20 a více zaměstnanci meziročně snížil o 1,5 % a činil 159,6 tisíce osob. Počet zaměstnanců poklesl u pozemního a inženýrského stavitelství o 2,6 %. Podle odborných pramenů ve stavebnictví chybí v současné době v České republice cca 5000 pracovníků různých odborných profesí nutných pro plynulou stavební výstavbu.
Ve 4. čtvrtletí 2007 pracovalo ve stavebních podnicích s 20 a více zaměstnanci 161,6 tisíce osob a jejich počet se snížil o 2,1 % ve srovnání se 4. čtvrtletím 2006. Z celkového počtu zaměstnanců bylo 100,9 tisíce osob manuálně pracujících, což je o 4,2 % meziročně méně. V podnicích s převažující činností pozemní a inženýrské stavitelství pracovalo 129,0 tisíce zaměstnanců (-3,9 %), v podnicích zařazených do odvětví stavební montážní práce 18,0 tisíc osob (+2,3 %) a v odvětví dokončovací stavební činnosti 5,9 tisíce zaměstnanců (+7,1 %).


4. čtvrtletí

Od počátku roku

2006

2007

Index v % ze stálých cen

Počet zaměstnanců v tisících osob

165,1

161,5

97,9

98,5

Z toho podle OKEČ
příprava staveniště
pozemní a inženýrské stavitelství
stavební montážní práce
dokončovací stavební činnost


6,7
134,2
17,6
5,5


7,5
129,0
18,0
5,9


111,6
96,1
102,3
107,1


109,7
97,4
100,3
105,1

¤ Zaměstnanost ve stavebnictví v členění podle OKEČ za podniky s 20 a více zaměstnanci

Mzdy
V roce 2007 dosáhla průměrná nominální měsíční mzda ve stavebních podnicích s 20 a více zaměstnanci výše 21 914 Kč a meziročně vzrostla o 7,9 %. Měsíční mzda u manuálně pracujících vzrostla o 8,6 %. Z informací od stavebních podniků je s ohledem na nedostatek kvalifikovaných pracovníků možnost jejich finančního zvýhodnění. Průměrná hodinová mzda zaměstnanců byla 149 Kč a meziročně vzrostla o 8,0 %.

Další statistické informace:

4. čtvrtletí

Od počátku roku

2006

2007

Index v %
ze stálých cen

S celkem v mil. Kč běžných cen

103.878

113.289

105,1

105,8

S v tuzemsku

100.658

108.512

103,4

104,4

v tom:
nová výstavba, rekonstrukce a modernizace
v tom:
pozemní stavitelství
inženýrské stavitelství

opravy a údržba
v tom:
pozemní stavitelství
inženýrské stavitelství

ostatní práce


86.882


52.831
34.051

13.069

5.808
7.261

707


93.777

56.318
37.456

14.364

6.228
8.136

371


103,5

101,9
106,1

105,6

102,7
108,0

50,3


105,7


110,9
97,6

97,2

98,2
96,3

62,8

S v zahraničí

3.220

4.777

148,3

151,6

¤ Stavební práce podle dodavatelských smluv (S) za podniky s 20 a více zaměstnanci

4. čtvrtletí

Od počátku roku

2006

2007

Index v %
ze stálých cen

S celkem v mil. Kč běžných cen

103.878

113.289

105,1

105,8

Z toho podle OKEČ
příprava staveniště
pozemní a inženýrské stavitelství
stavební montážní práce
dokončovací stavební činnosti


1.611
93.878
6.703
1.511


1.606
101.719
7.978
1.916


95,6
104,5
113,6
121,0


111,9
105,2
110,8
124,6

¤ Stavební práce podle dodavatelských smluv (S) v členění podle převažující činnosti (OKEČ) za podniky s 20 a více zaměstnanci

Velikost podniků
Podle počtu zaměstnanců

4. čtvrtletí

Od počátku roku

Struktura podle objemu
stavebních prací v %

Index v %
ze stálých cen

Celkem

100,0

105,3

106,7

Malé podniky
0 - 19
20 - 49

40,8
24,9
15,9

104,2
105,9
101,7

108,9
108,6
109,5

Střední podniky
50 - 99
100 - 249

24,0
11,6
12,4

105,1
108,3
102,3

106,7
108,8
105,0

Velké podniky
250 - 499
500 a více

35,2
7,9
27,3

106,7
105,9
106,9

103,8
113,7
101,1

¤ Růst a struktura stavební produkce podle velikosti podniků

4. čtvrtletí

Od počátku roku

2006

2007

Index v %
ze stálých cen

Průměrná měsíční nominální mzda v Kč

22.662

23.956

105,7

107,9

Z toho podle OKEČ
příprava staveniště
pozemní a inženýrské stavitelství
stavební montážní práce
dokončovací stavební činnosti


19.140
23.059
22.330
17.897


19.009
24.450
23.719
19.328


99,3
106,0
106,2
108,0


102,6
108,3
108,1
108,0

¤ Mzdy ve stavebnictví v členění podle OKEČ za podniky s 20 a více zaměstnanci


Produktivita práce

V roce 2007 produktivita práce na jednoho zaměstnance u podniků s 20 a více zaměstnanci se zvýšila o 7,5 %. Produktivita práce na jednu odpracovanou hodinu byla 1 249 Kč a meziročně vzrostla o 7,6 %.
Produktivita práce na jednoho zaměstnance ve 4. čtvrtletí 2007 se zvýšila o 7,4 %. Produktivita práce na jednu odpracovanou hodinu byla 1 609 Kč a meziročně vzrostla o 7,3 %.

Počet stavebních povolení

V roce 2007 stavební úřady vydaly 117 384 stavebních povolení a jejich počet se ve srovnání s rokem 2006 snížil o 13,3 %. Stavební povolení na budovy bytové poklesly o 5,0 % a u budov nebytových se počet vydaných stavebních povolení snížil o 6,0 %. Pokles nastal ve všech krajích.

Stavební úřady ve 4. čtvrtletí 2007 vydaly 30 196 povolení, což bylo o 18,3 % meziročně méně. Stavební povolení pro bytové budovy meziročně poklesly o 12,4 % a u nebytových budov o 15,7 %. V Hlavním městě Praze bylo vydáno 2 776 povolení, přičemž přes 59 % jich bylo určeno pro bytovou výstavbu.

4. čtvrtletí 2007

Počet

Orientační hodnota

absolutně

meziroční
index v %

absolutně
v mil. Kč

meziroční
index v %

Bytové budovy
Nebytové budovy
Stavby na ochranu životního prostředí
Ostatní stavby

10.915
5.389
5.418
8.474

87,6
84,3
71,3
80,7

30.624
34.885
8.502
25.270

100,8
98,9
118,0
117,1

Od počátku roku

Bytové budovy
Nebytové budovy
Stavby na ochranu životního prostředí
Ostatní stavby

47.298
20.578
19.079
30.429

95,0
84,0
74,0
86,1

116.032
123.802
26.139
91.735

104,1
97,1
96,4
96,6

¤ Struktura stavebních povolení

Orientační hodnota stavebních povolení

V roce 2007 byla orientační hodnota povolených staveb 357,7 mld. Kč a v porovnání s předchozím rokem se snížila o 0,9 %. Nárůst byl zaznamenán u nové výstavby nebytových budov o 18,6 % a u budov bytových o 6,1 %. Další nárůst byl zaznamenán pouze u změn dokončených staveb životního prostředí o 30,5 % (např. modernizace čistíren odpadních vod). U všech ostatních druhů staveb jak nových, tak i u změn dokončených staveb došlo k meziročnímu poklesu. Nejvíce klesla orientační hodnota u změn dokončených staveb ostatních o 27,6 %. Byla povolena výstavba 24 staveb s orientační hodnotou vyšší než 1 mld. Kč. Z velké části se jedná o stavby dopravní infrastruktury.

Orientační hodnota staveb povolených ve 4. čtvrtletí 2007 ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 vzrostla o 5,1 %. Nárůst byl zejména ovlivněn finančně nákladnými modernizacemi a rekonstrukcemi dopravní infrastruktury a nebytových budov (např. energetiky). Novou výstavbou vzniknou stavby v hodnotě 62,7 mld. Kč, což představuje meziroční pokles o 5,5 %. Změnou dokončených staveb vzniknou stavby v hodnotě 36,6 mld. Kč, což je o 30,3 % více než ve stejném období minulého roku.
Z pohledu jednotlivých druhů staveb se nejvíce zvýšila orientační hodnota stavebních povolení u změn dokončených staveb na ochranu životních prostředí o 88,1 % a u staveb ostatních o 71,1 %. U nové výstavby byl nárůst orientační hodnoty pouze u budov bytových o 4,5 %. Nejvyšší pokles byl zaznamenán u nové výstavby nebytových budov o 16,2 % a u změn dokončených staveb u bytových budov o 10,1 %.

Podlahová plocha stavebních povolení

V roce 2007 povolily stavební úřady výstavbu budov s podlahovou plochou 9 074 tis. m2., což při meziročním srovnání představuje pokles o 1,2 %. Nárůst podlahové plochy o 3,2 % proti roku 2006 byl zaznamenán u bytových budov, u nebytových budov se snížila o 5,9 %. U nové výstavby bytových budov vzrostla podlahová plocha o 5,2 % a u změn dokončených staveb bytových budov byla menší o 14,7 %. Průměrná podlahová plocha jednoho bytu v nové bytové budově byla 122,7 m2 s orientační hodnotou 19,6 tis. Kč za 1m2.

Stavební úřady povolily ve 4. čtvrtletí 2007 výstavbu budov s podlahovou plochou 2 455 tis. m2. Pokles proti stejnému období roku 2006 o 2,0 % nastal v kategorii bytových budov, u nebytových budov se podlahová plocha snížila o 0,8 %. U nové výstavby bytových budov poklesla podlahová plocha o 0,3 % a u změn dokončených staveb bytových budov byla menší o 17,8 %. Průměrná podlahová plocha nového bytu byla 115,8 m2 s orientační hodnotou 21,2 tis. Kč za 1m2.

Bytová výstavba

V roce 2007 pokračoval růst prací na bytové výstavbě. Zahájeno bylo 43 796 bytů a ve srovnání s rokem 2006 se jedná o nárůst o 0,1 % (+49 bytů). Dokončeno bylo 41 650 bytů, což představuje nejvyšší počet dokončených bytů od roku 1991. Meziročně vzrostl počet dokončených bytů o 38,0 % (+11 460 bytů). Tento vývoj byl ovlivněn zejména těmito dlouhodobými faktory:

  • příznivá situace na trhu hypoték; podle údajů Ministerstva pro místní rozvoj bylo za rok 2007 uzavřeno 77 915 hypotéčních úvěrů na bydlení s hodnotou smluvních jistin ve výši 147 630 mil. Kč (za celý rok 2006 bylo celkem uzavřeno 62 953 hypotéčních úvěrů ve výši 115 119 mil. Kč),
  • rozvinutý trh stavebního spoření; podle údajů Asociace stavebních spořitelen v roce 2007 požádalo téměř 164 tis. lidí o úvěr na bydlení v celkové výši 74 mld. Kč (meziroční nárůst o 40 %, nesplacený úvěr ke konci roku 2007 byl kolem 181 mld. Kč).

Zahájené byty

Ve 4. čtvrtletí 2007 byla zahájena výstavba 11 978 bytů a ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 došlo k růstu o 1,1 % (+136 bytů). Růst byl zaznamenán u bytů v bytových domech o 10,9 % (+462 bytů) a u bytů ve stavebně upravených nebytových prostorách o 51,8 % (+315 bytů).
U všech ostatních kategorií došlo k poklesu. Počet bytů v rodinných domech se snížil o 7,8 % (-426 bytů).

Zahájené
byty celkem

z toho v

rodinných
domech

bytových
domech

nástavbách, přístavbách
a vestavbách k

rodinným
domům

bytovým
domům

Rok 2006 celkem
1. čtvrtletí
2. čtvrtletí
3. čtvrtletí
4. čtvrtletí

43.747
9.117
11.089
11.699
11.842

20.620
3.534
5.473
6.117
5.496

14.541
3.460
3.186
3.644
4.251

2.409
508
670
735
496

2.009
497
452
427
633

Rok 2007 celkem
1. čtvrtletí
2. čtvrtletí
3. čtvrtletí
4. čtvrtletí

43.796
9.165
10.073
12.580
11.978

20.990
4.503
5.449
5.968
5.070

15.283
2.854
2.813
4.903
4.713

2.269
516
607
658
488

1.858
439
532
418
469

¤ Zahájené byty v letech 2006 a 2007

Dokončené byty

Ve 4. čtvrtletí 2007 bylo dokončeno 17 824 bytů, což představuje meziroční přírůstek 48,2 % (+5 800 bytů). Počet bytů dokončených v bytových domech se zvýšil dvojnásobně (+4 609 bytů) a v rodinných domech o 19,2 % (+1 002 bytů).

Dokončené
byty celkem

z toho v

rodinných
domech

bytových
domech

nástavbách, přístavbách
a vestavbách k

rodinným
domům

bytovým
domům

Rok 2006 celkem
1. čtvrtletí
2. čtvrtletí
3. čtvrtletí
4. čtvrtletí

30.190
6.929
5.188
6.049
12.024

13.230
2.899
2.175
2.924
5.232

10.070
2.561
1.541
1.492
4.476

1.687
490
326
370
501

1.770
370
560
412
428

Rok 2007 celkem
1. čtvrtletí
2. čtvrtletí
3. čtvrtletí
4. čtvrtletí

41.650
8.337
6.758
8.731
17.824

16.988
3.687
2.839
4.228
6.234

18.171
3.349
2.635
3.102
9.085

1.735
483
357
358
537

1.847
308
392
489
658

¤ Dokončené byty v letech 2006 a 2007