Zpět na stavby

Statistika - stavebnictví v lednu 2007

4. dubna 2007
Ing. Petra Cuřínová

Celková stavební produkce v lednu 2007 meziročně vzrostla ve stálých cenách o 29,2 %, po očištění od sezonních vlivů vzrostla o 23,9 %.

Autor:


Vystudovala VŠE v Praze, zaměření hospodářská politika a demografie. Ještě při studiu nastoupila do Českého statistického úřadu, kde postupně pracovala v oddělení statistiky investic, makroekonomických analýz a nyní se věnuje statistice stavebnictví a bytové výstavby.

Ve srovnání se stejným obdobím 2006 se zvýšily objemy stavebních prací ve všech směrech výstavby, zejména pak u pozemního stavitelství. Velmi příznivé klimatické podmínky (průměrná denní teplota byla v lednu 2007 o 5,9 °C vyšší ve srovnání s dlouhodobým normálem a proti lednu 2006 byla minimální sněhová pokrývka) umožnily stavbařům prakticky neomezeně provádět veškeré stavební práce.
Stavební podniky s 20 a více zaměstnanci provedly stavební práce za 15 703 mil. Kč (+28,8 %). Na nové výstavbě, rekonstrukcích a modernizacích bylo prostavěno 13 987 mil. Kč (+28,8 %) a na opravách a údržbě 1298 mil. Kč (+17,3 %).
Ve struktuře stavebních podniků podle počtu zaměstnanců byl zaznamenán růst stavební produkce u téměř všech velikostních skupin podniků. Nejvyššího nárůstu stavebních prací dosáhly podniky s 400 až 499 zaměstnanci (+101,8 %) a také s 200 až 299 zaměstnanci (+66,9 %). Stavební produkce klesla pouze u podniků s 300 až 399 zaměstnanci (-38,1 %).
V pozemním a inženýrském stavitelství provedlo 1730 podniků stavební práce za 14 091 mil. Kč (+29,4 %). Na stavebních montážních pracích byly provedeny práce za 1 053 mil. Kč (+8,1 %) a na dokončovací stavební činnosti za 271 mil. Kč (+43,2 %). Počet zaměstnanců stavebních podniků s 20 a více zaměstnanci v lednu meziročně poklesl o 0,5 % a dosáhl 152,1 tisíc osob, z toho 94,2 manuálně pracujících (-2,2 %). Pokles počtu zaměstnanců nastal u poloviny velikostních skupin, převážně u malých a středních podniků. Největší pokles byl u podniků se 75 až 99 zaměstnanci (-9,0 %). Nejvyšší nárůst počtu zaměstnanců byl u podniků se 400 až 499 zaměstnanci (+10,6 %) a u podniků s 500 až 999 zaměstnanci (+6,3 %). V pozemním a inženýrském stavitelství pracovalo 131,8 tisíc zaměstnanců (-0,2 %), na stavební montážní činnosti 17,6 tisíc osob (-3,8 %) a na dokončovací stavební činnosti 5,3 tisíc zaměstnanců (+11,8 %). Průměrná nominální měsíční mzda zaměstnanců byla 19 462 Kč a meziročně se zvýšila o 15,5 % (reálná mzda vzrostla o 14,0 %). Ve velikostní struktuře se mzda zvýšila nejvíce u podniků s 200 až 299 zaměstnanci (+10,0 %) a nejméně u podniků s 75 až 99 zaměstnanci (+4,3 %). V pozemním a inženýrském stavitelství vzrostla průměrná mzda o 8,1 % na 20 597 Kč, u stavebních montážních prací vzrostla mzda o 5,0 % a dosáhla 20 145 Kč, u dokončovací stavební činnosti vzrostla o 3,1 % a byla 16 377 Kč. Při stejném kalendářním fondu pracovní doby odpracovali v lednu 2007 manuálně pracující o 15 hodin více než v lednu 2006. Produktivita práce na jednoho zaměstnance se zvýšila o 29,4 %. Produktivita práce na jednu odpracovanou hodinu vzrostla o 19,1 %. Stavební úřady v lednu 2007 vydaly 8410 stavebních povolení, což je o 2,8 % méně než ve stejném období minulého roku. Orientační hodnota těchto povolení byla 19,8 mld. Kč a vzrostla meziročně o 7,7 %. Více než polovina vydaných stavebních povolení (4516) směřovala na novou výstavbu a tento počet byl nepatrně nižší než v lednu minulého roku. Jejich orientační hodnota ale vzrostla o více než 15 % a novou výstavbou tak vzniknou stavby v hodnotě 13,1 mld. Kč. K tomu nejvíce přispěla stavební povolení ostatních staveb (nárůst 45,7 %) a staveb pro životní prostředí (nárůst 78,7 %). Jednalo se zejména o stavební povolení na výstavbu inženýrských sítí, dálnic a čistíren odpadních vod včetně kanalizací. Na změny dokončených staveb bylo vydáno 3894 stavebních povolení v celkové orientační hodnotě 6,7 mld. Kč, což v obou případech představuje meziroční pokles téměř 5 %. K meziročnímu snížení orientační hodnoty u změn dokončených staveb přispěla stavební povolení nebytových budov (pokles o 21,2 %) a staveb ostatních (pokles o 11,9 %). Podlahová plocha budov, na něž bylo v lednu 2007 vydáno stavební povolení, bude 532,1 tis. m2 a oproti lednu minulého roku poklesla o 11,6 %. Tento úbytek podlahové plochy byl velmi výrazný zejména u nebytových budov (-12,0 %). Očekávaná podlahová plocha vzrostla pouze u budov bytových (+26,0 %), které vzniknou novou výstavbou. Stavebními úřady byla povolena výstavba 2587 bytů, což bylo ve srovnání s lednem 2006 o 300 bytů méně (-10,4 %). Z toho novou výstavbou vznikne 2023 bytů (o 143 bytů méně) a změnou dokončených staveb 564 bytů (o 157 bytů méně). Většina bytů bude postavena v nových bytových budovách v celkové orientační hodnotě 5,3 mld. Kč. Průměrná podlahová plocha těchto bytů bude 139,2 m2, což znamená orientační hodnotu 19,2 tis. Kč za 1 m2.

Struktura stavebních prací v lednu 2007 podle OKEČ
Struktura stavebních prací v lednu 2007 podle OKEČ (podniky s 20 a více zaměstnanci)

Leden 2007

Leden 2006

Index v % ze stálých cen

S celkem v mil. Kč běžných cen

15 703

11 868

128,8

S v tuzemsku

15 420

11 752

127,4

v tom:

nová výstavba, rekonstrukce a modernizace

13 987

10 589

128,8

v tom:

pozemní stavitelství

10 122

6 940

141,4

inženýrské stavitelství

3 865

3 649

102,9

opravy a údržba

1 298

1 070

117,3

v tom:

pozemní stavitelství

899

766

113,3

inženýrské stavitelství

399

304

127,6

ostatní práce

135

93

140,1

S v zahraničí

1 979

1 813

106,3

Struktura počtu stavebních povolení podle krajů
Struktura počtu stavebních povolení podle krajů