Zpět na stavby

Statistika 2006 - dopravní stavby

7. června 2007
Ing. Petra Cuřínová

Stavební výroba v roce 2006 vzrostla meziročně o 6,6 % a toto tempo růstu bylo rychlejší než v roce 2005. Vysoký růst stavební výroby byl ovlivněn především nárůstem produkce pozemního stavitelství, kde pokračovala intenzivní výstavba bytových a rodinných domů, která se opírala zejména o dynamický vývoj na trhu hypoték a úvěrů ze stavebního spoření a finanční podpory mladým manželům. Rostlo ovšem také inženýrské stavitelství a tam hrají stavební práce na dopravních stavbách klíčovou roli.

Autor:


Vystudovala VŠE v Praze, zaměření hospodářská politika a demografie. Ještě při studiu nastoupila do Českého statistického úřadu, kde postupně pracovala v oddělení statistiky investic, makroekonomických analýz a nyní se věnuje statistice stavebnictví a bytové výstavby.

Dopravní stavby tvoří významnou část sekce Inženýrská díla v Klasifikaci stavebních děl CZ-CC. Tato klasifikace byla vypracovaná na základě mezinárodního standardu Classification of Types of Construction - CC a Eurostat ji vydal v říjnu 1997. Česká statistika podle tohoto nového třídění sleduje stavební práce od roku 2004 a stavební podniky s 20 a více zaměstnanci vykazují provedené stavební práce na dopravních stavbách v relativně podrobném členění.

Tempo růstu dopravních staveb je pomalejší

V roce 2006 prostavěly podniky na dopravních stavbách 94,7 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst 3,1 %. Tempo růstu tak bylo nižší než ve stavebnictví celkem. Zcela opačné byly výsledky v roce 2005, kdy stavební práce na dopravních stavbách dynamicky narostly o téměř 15 % a tento meziroční růst předčil celkový růst ve stavebnictví o 10 procentních bodů. Meziroční tempa růstu v jednotlivých letech kolísají v závislosti na intenzitě stavebních prací na velkých zakázkách a také struktura se v průběhu let částečně mění. Stále ovšem platí, že nadpoloviční většina všech stavebních prací na dopravních stavbách se odehrává na silnicích a dálnicích. Detaily viz graf 1.

Graf 1. Struktura stavebních prací na dopravních stavbách v roce 2006
Graf 1. Struktura stavebních prací na dopravních stavbách v roce 2006

Dálnice a silnice

V roce 2006 vynaložily stavební podniky na dálnicích a ostatních komunikacích téměř 65 % z celkové sumy peněz určených na dopravní stavby. Jedná se nejen o výstavbu a údržbu dálnic a silnic, ale také o související části těchto stavebních děl jako jsou např. svodidla, zdi, odvodňovací zařízení, dopravní značení osvětlení apod. Na dálnicích bylo prostavěno 24 mld. Kč, což je o 12 % méně než v roce 2005. V roce 2005 byl ovšem zaznamenán meziroční nárůst 35 % a na dálniční síť bylo vynaloženo 27 mld. Kč. Finanční prostředky použité na místních a účelových komunikacích v roce 2006 vzrostly meziročně o 59 % a činily 37 mld. Kč. Detaily viz tab. 1.

Tab. 1. Stavební práce na dopravních stavbách v roce 2006, dálnice a silnice

2004

2005

2006

mil. Kč.

% z celku

mil. Kč.

% z celku

mil. Kč.

% z celku

Dálnice

20 075

25,1

27 162

29,6

23 951

25,3

Místní a účelové komunikace

22 482

28,1

23 567

25,6

37 466

39,5

Kolejové dráhy

Do této kategorie stavebních děl se zahrnují tratě, stanice a výhybky dálkových železnic a také kolejové dráhy ve městech včetně metra. Na dálkové železnice se v roce 2006 vynaložilo 13 mld. Kč a tato částka představuje oproti roku 2005 pokles o 22 %. Na městské dráhy vydaly stavební podniky přibližně stejně peněz jako v minulém roce - 1,8 mld. Kč. Detaily viz tab. 2.

Tab. 2. Stavební práce na dopravních stavbách v roce 2006, kolejové dráhy

2004

2005

2006

mil. Kč.

% z celku

mil. Kč.

% z celku

mil. Kč.

% z celku

Dráhy železniční dálkové

13 938

17,4

16 912

18,4

13 214

13,9

Dráhy kolejové městské

2 165

2,7

1 825

2,0

1 847

1,9

Plochy letišť

V roce 2006 bylo na letištích prostavěno 541 mil. Kč, což je výrazně méně než v roce 2005, kdy byly vynaložené náklady mimořádně vysoké a oproti roku 2004 stouply téměř dvojnásobně. Do této kategorie spadají kromě letových drah také signalizační a zabezpečovací zařízení, ovšem nepatří sem budovy řízení letového provozu.

Mosty, visuté dálnice, tunely a podchody

Tato kategorie stavebních děl se podílí na celkových vynaložených nákladech poměrně významně - tvoří přibližně pětinu z celkových stavebních prací na dopravních stavbách. I když se zdá, že v průběhu let jejich význam trochu poklesl. Vývoj v jednotlivých letech probíhal nerovnoměrně a použité finanční prostředky spíše klesaly.

Vodní díla

Na vodních dílech vynaložily v roce 2006 stavební firmy ?3,7 mld. Kč a oproti roku 2005 se jedná o pokles ve všech subkategoriích. Většina těchto finančních prostředků byla prostavěna na přehradách, nádržích ?a opravách vodních toků.