Zpět na předpisy

Současný postup zavádění Eurokódů a perspektivy dalšího rozvoje

18. ledna 2011
doc. Ing. Jana Marková, Ph.D.

Od 1. dubna 2010 se v ČR stavební konstrukce navrhují výhradně podle Eurokódů, v souladu s požadavky Evropské komise pro standardizaci CEN. Platnost původních norem ČSN konfliktních s Eurokódy byla ukončena. V souvislosti s tím byla v roce 2009 provedena revize některých původních ČSN a vybrané informace byly uvedeny v národních přílohách příslušných Eurokódů nebo ve zbytkových normách. Technická komise CEN/TC 250 postupně vydávala k několika částem Eurokódů opravy nebo změny, které byly překládány do češtiny a publikovány.

Autor:


Vědecký pracovník Kloknerova ústavu ČVUT v Praze se zaměřením na zásady navrhování a zatížení, spolehlivost konstrukcí, pravděpodobnostní metody teorie konstrukcí a hodnocení rizik. Zastupuje ČR v technické komisi CEN/TC 250 a jejích ­subkomisích SC1 pro zatížení a SC10 pro zásady navrhování, normotvorná činnost.

Počátkem dubna 2010 také zavedlo Eurokódy jako výhradní normy pro navrhování konstrukcí několik dalších zemí CEN. V řadě zemí se však národní zavedení Eurokódů dosud nepodařilo uskutečnit. Příčinou opožďování byly jak problémy technického rázu (např. volba a schválení národně stanovených parametrů, rozdílná národní tradice), tak také nedostatek finančních prostředků i problémy legislativního charakteru. Evropská komise (EK) má zájem, aby byly Eurokódy v jednotlivých členských zemích CEN zavedeny korektním způsobem (kompletní a nezkrácená znění), aby se přijalo co nejvíce doporučených hodnot národně stanovených parametrů (NDP) a aby se původní národní normy pro navrhování konstrukcí zrušily a zpracovaly se krátké národní přílohy, které se budou zejména vyjadřovat k výběru parametrů. Doplňující národní informace by se měly uvádět buď v národní příloze, nebo odkazem na další národní předpisy.
Některé země se zpočátku k zavedení Eurokódů stavěly zdrženlivě (např. Itálie, Portugalsko, Španělsko, Maďarsko), avšak EK je postupně přesvědčila ke změně přístupu, takže se zapojují do zavádění evropských norem na svém území.

Přehled zavádění Eurokódů v členských zemích k listopadu roku 2010

V odborné stavební veřejnosti se o přístupu jednotlivých evropských zemí k Eurokódům živě diskutuje, velmi často však jde o nepřesné informace. Stav zavádění Eurokódů v členských zemích CEN podle informací ze zasedání technické komise CEN/TC 250 z poloviny listopadu 2010 je následující:

 • Belgie
  Národní normy se zruší ke konci roku 2010 a pak se budou uplatňovat pouze Eurokódy. Počátkem roku 2011 se plánuje vydat zbývajících 7 národních příloh (NP). Všechny národní přílohy se pro zahraniční uživatele přeloží do angličtiny.
 • Česká republika
  Od 1. dubna 2010 se v ČR používají pouze Eurokódy, obdobné národní normy pro navrhování byly zrušeny. Přijalo se asi 85 % doporučených národně stanovených parametrů (NDP). NP jsou k dispozici v angličtině.
 • Dánsko
  Od počátku roku 2010 se pro navrhování pozemních staveb používají pouze Eurokódy, od dubna 2010 se aplikují také pro mosty. Konfliktní národní normy obdobné s Eurokódy byly zrušeny. Nové normy jsou navázány na národní právní úpravy. Dánsko si připravilo kratší neoficiální znění Eurokódů, která jsou však v rámci EK kritizována. NP se překládají do angličtiny.
 • Finsko
  Nyní jsou vydány 4 soubory Eurokódů, 5. soubor s řadou EN 1999 pro navrhování hliníkových konstrukcí bude dokončen k 02/2011. Řada EN 1998 pro seizmická zatížení se nebude zavádět, neboť Finsko má stabilní území. Eurokódy budou přeloženy do finštiny, s vydáním národních verzí se čekalo na evropské opravy a změny. Některé informativní přílohy uvedené v Eurokódech se nebudou používat, nahradí se národními pokyny. Původní národní normy pro navrhování se zruší a Eurokódy se budou používat jako výhradní normy od 03/2011. Národní přílohy budou k dispozici v angličtině. Finsko si připravuje vlastní národní normy pro provádění, protože dosud chybí na evropské úrovni.
 • Francie
  Koncem března roku 2010 byly původní národní normy odstraněny z úředního katalogu a používají se pouze Eurokódy. Národní seizmická mapa je dosud ve stádiu schvalování. Pro protipožární navrhování konstrukcí podle Eurokódů je potřebné upravit národní předpisy, proto se zatím ještě uplatňují národní normy. Nepředpokládá se tvorba NP k řadě EN 1999 pro navrhování hliníkových konstrukcí. Překlady NP do angličtiny se neplánují.
 • Chorvatsko
  Práce na Eurokódech se z ekonomických důvodů opožďují, problémem je tvorba klimatických a seizmických map. Většinou se přijímají doporučené parametry NDP, plánuje se přechodné období platnosti obou systémů předpisů.
 • Irsko
  Vydalo všech 58 částí Eurokódů, ke kterým je zatím dokončeno 47 NP. U 11 částí Eurokódů se přijaly doporučené hodnoty bez potřeby tvorby NP. Připravují se změny, kde se provedou odkazy na Eurokódy. Obdobné původní národní normy se zruší. Irsko považuje za problém velkou složitost Eurokódů i množství vydávaných oprav a změn.
 • Itálie
  V současnosti je 35 částí Eurokódů přeloženo a 29 NP je k dispozici. Do konce roku se schválí dalších 12 NP. Od počátku roku 2009 platí v Itálii nová technická pravidla, která jsou v souladu s Eurokódy a umožňují jejich používání. Zbývající NP mají být připraveny do poloviny roku 2011.
 • Litva
  Probíhá přechodné období platnosti obou systémů norem, zatím se ve spolupráci s Německem dokončilo 16 NP. Určité problémy jsou s EN 1997 pro navrhování geotechnických konstrukcí. Práce na zavedení Eurokódů se z důvodu nedostatku finančních prostředků opožďují.
 • Lotyšsko
  Dokončilo se 16 NP, koncem roku 2010 bude k dispozici dalších 39 NP. V současnosti je rozhodnuto 90 % parametrů NDP. Pro možnost používání Eurokódů se připravuje software. Očekává se, že pořízení Eurokódů bude pro uživatele značně finančně nákladné.
 • Lucembursko
  Používají se belgické, francouzské nebo německé verze Eurokódů. Při zavádění jim pomáhá Belgie. Nyní je vydáno 48 NP. Eurokódy jsou prvními lucemburskými normami. Připravují se právní změny.
 • Kypr
  Eurokódy se používají od 04/2010. Zatím se zpracovalo 55 NP. Eurokódy byly publikovány v angličtině, předpokládá se také převzetí řeckých verzí. Provedly se právní úpravy umožňující používat Eurokódy.
 • Německo
  V současnosti je připraveno 47 NP, které se měly schválit do konce roku 2010, zbytek příloh se dokončí do poloviny roku 2011. Některé NP jsou ve stádiu připomínkování, provádějí se porovnávací výpočty. Jsou problémy s řadou EN 1996 pro navrhování zděných konstrukcí. Dosud není připraven software. Německo oznámilo termín výhradního uplatňování Eurokódů od 06/2012.
 • Nizozemsko
  Od 04/2010 se uplatňují pouze Eurokódy, obdobné původní národní normy byly zrušeny. Eurokódy byly do holandštiny přeloženy ve spolupráci s Belgií, jsou již vydány. NP jsou téměř dokončeny. V roce 2011 se vydá zbývajících 5 příloh. Řada EN 1998 pro seizmická zatížení se zatím nepřekládá a nepřipravují se NP. Zřejmě se budou používat doporučené parametry NDP. V souvislosti se zavedením Eurokódů se do konce roku 2010 provedou právní úpravy.
 • Norsko
  Od 04/2010 se uplatňují výhradně Eurokódy. Do norštiny je zatím přeloženo 14 částí Eurokódů, práce na dalších částech pokračují. NP jsou až na zbývající tři přílohy dokončeny, přeloží se také do angličtiny.
 • Portugalsko
  Všechny Eurokódy jsou k dispozici v angličtině. V současnosti je v portugalštině vydáno 16 Eurokódů zahrnujících evropské opravy a změny (soubor pro budovy z betonu a oceli). Dokončilo se 39 NP. Do portugalštiny je v plánu přeložit 38 částí (sedm z nich se dokončí do 06/2011). O možnosti přeložit další části se rozhodne později.
 • Rakousko
  Od 06/2009 se uplatňují výhradně Eurokódy, nebyla publikována řada EN 1999 pro navrhování hliníkových konstrukcí.
 • Rumunsko
  47 NP je publikováno a jsou k dispozici také v angličtině. Chybí přeložit 11 částí Eurokódů z řad EN 1993, EN 1996 a EN 1999. Původní národní normy jsou ve fázi revize, jejich platnost by se měla ukončit k 12/2010. Problémy se zaváděním řady EN 1998 pro navrhování konstrukcí na seizmická zatížení se již podařilo vyřešit.
 • Řecko
  Eurokódy se začnou používat od počátku roku 2011, při přípravě jednotlivých částí se uvažuje o evropských změnách a opravách. Všechny NP budou k dispozici do konce roku 2010, do angličtiny se přeloží v roce 2011. Problémy jsou s navrhováním existujících konstrukcí na seizmická zatížení.
 • Slovensko
  Od 05/2010 se uplatňují pouze Eurokódy. Většina částí je již přeložena do slovenštiny, na překladech 12 částí z řad EN 1993, EN 1998 a EN 1999 se pracuje. Byly přijaty téměř všechny doporučené NDP. Pokud ještě nebyla vydána k některé části národní příloha, uplatňují se zatím parametry doporučené v Eurokódech. Žádná NP nebyla zatím přeložena do angličtiny. ´
 • Slovinsko
  Od 01/2008 se uplatňují výhradně Eurokódy, obdobné národní normy se zrušily. 12 částí Eurokódů je přeloženo do slovinštiny, 48 NP je vydáno, připravují se další 4 přílohy. Pro řadu EN 1996 nebyly vydány NP. V roce 2011 se přílohy přeloží do angličtiny.
 • Španělsko
  Zatím se používají původní národní normy, dosud nebyl stanoven časový plán pro zavedení Eurokódů.
 • Švédsko
  Všechny národní přílohy jsou k dispozici, mosty lze od 04/2010 navrhovat pouze podle Eurokódů, budovy od roku 2011. Všechny přílohy se přeloží do angličtiny. Eurokódy se stanou součástí národních právních předpisů.
 • Švýcarsko
  Uplatňují se národní normy SIA, které jsou založeny na předběžných Eurokódech. V současnosti je možné také používat EN Eurokódy s NDP doporučenými komisí CEN/TC 250. V roce 2011 se plánují zvolit národní parametry.
 • Turecko
  Eurokódy jsou zatím k dispozici v angličtině, 16 částí Eurokódů je přeloženo. V současnosti se připravují NP.
 • Velká Británie
  Všechny Eurokódy jsou národně zavedeny, bylo vydáno 58 Eurokódů, 7 NP nebylo potřebné publikovat.

Poznámka: několik zemí neposkytlo v roce 2010 informace o postupu zavádění Eurokódů a nezúčastňovalo se pracovních zasedání v rámci CEN/TC 250, patří mezi ně Bulharsko, Estonsko, Island, Maďarsko, Malta a Polsko.

Databáze JRC pro hodnocení národních parametrů

Mezinárodní organizace Joint Research Center (JRC) připravila v roce 2006 databázi, do které by měly země CEN na základě požadavku EK a CEN/TC 250 zadávat své parametry NDP. Záměrem je parametry z této databáze analyzovat a harmonizovat, aby se jejich počet co nejvíce zredukoval. Do databáze je v současnosti zaregistrováno přes polovinu zemí CEN, které do ní aktivně zadávají své parametry (některé již zapsaly do databáze 30 až 50 % parametrů). Asi čtvrtina zemí je pouze zaregistrovaných, aniž by zadávaly své parametry, a zbývající se dosud nezaregistrovaly. Zadávání parametrů do databáze se v řadě zemí opožďuje, jedním z důvodů může být to, že nemají dosud dokončeny své národní přílohy (NP) nebo přílohy procházejí připomínkovým a schvalovacím řízením, např. v Německu. Kromě toho je zadávání údajů do databáze velmi pracné a naráží na řadu úskalí. Úspěchem ČR je, že se jí jako jediné zemi CEN podařilo zadat do databáze všechny parametry NDP, což bylo v rámci CEN/TC 250 vysoce oceňováno.
Jakmile bude k dispozici v databázi JRC dostatek informací o parametrech NDP, pak se ve spolupráci technické komise CEN/TC 250 a jejích subkomisí SC1 až SC9 s výzkumným centrem JRC a s vybranými národními experty provede analýza NDP, která by měla umožnit snížit počet těchto parametrů a přispět tak k jejich sjednocení.

Další rozvoj Eurokódů a plánované aktivity

Technická komise CEN/TC 250 ve spolupráci s jednotlivými členskými zeměmi předložila v roce 2010 návrh programového mandátu M/466, který by měl umožnit získat od EK finanční prostředky na další rozvoj Eurokódů. Návrh mandátu byl projednán také na zasedání skupiny Evropských korespondentů pro Eurokódy (ENC) a po zapracování připomínek předložen EK ke schválení. Bylo dohodnuto, že se nové části Eurokódů vydají nejdříve v roce 2015, což umožní uživatelům používat pro příští pětileté období ustálený systém Eurokódů. Pro přípravu nové generace Eurokódů se také uplatní odezva uživatelů.
Programový mandát M/466 se skládá z několika částí, které obsahují deset základních oblastí zájmu členských zemí:
1. Hodnocení existujících konstrukcí;
2. Nosné konstrukce ze skla;
3. Zesilování FRP polymery;
4. Membránové konstrukce;
5. Pokyny pro robustnost;
6. Sjednocování a snižování počtu NDP;
7. Nové návrhové metody, inovace;
8. Nové požadavky navrhování s ohledem na udržitelnost;
9. Konverze vybraných norem ISO do Eurokódů (pro námrazu a hydraulická zatížení);
10. Zjednodušení některých pokynů v Eurokódech (ve specifických a dobře definovaných případech).

Důležitým požadavkem na novou generaci Eurokódů je podle rezoluce N 280 vydané komisí CEN/TC 250:

 • zvýšení srozumitelnosti;
 • zjednodušení vnitřních vazeb mezi Eurokódy;
 • omezení alternativních aplikačních pravidel;
 • odstranění pokynů, které mají jen malou využitelnost v praxi.

V přílohách programového mandátu jsou obsaženy podrobné návrhy projektů pro další rozvoj Eurokódů EN 1990 až EN 1999 a pro nové části Eurokódů. Odhaduje se, že po schválení návrhu mandátů v EK a získání finančních prostředků se asi od poloviny roku 2012 zahájí tříleté technické práce na nových částech Eurokódů nebo na doplnění vybraných pokynů. Tyto práce mají mít třístupňový charakter, kdy se nejprve připraví technické specifikace a technické zprávy JRC, a po jejich schválení v CEN/TC 250 se zpracují Eurokódy.
Protože přetrvávají nekonzistence mezi výpočetními postupy a modely základních veličin pro některé typy zatížení i parametry odolnosti, spolupracuje technická komise CEN/TC 250 s dalšími technickými komisemi CEN/TC na odstranění těchto nekonzistencí.
Spolupráce probíhá také mezi technickými komisemi CEN a CENELEC. Příkladně v příslušných normách pro zatížení námrazou, sněhem a větrem a pro jejich kombinace se v současnosti vyskytuje celá řada nekonzistencí (např. pro stanovení zatížení větrem, teplotou a námrazou na stožáry, vodiče a nosná lana). Tyto nekonzistence a odlišné požadavky na spolehlivost konstrukcí pro energetické účely a konstrukcí pro jiné účely je nutno odstranit (např. nyní nelze používat mapu námrazových oblastí ČR uvedenou v ČSN EN 50341-3 pro stanovení zatížení námrazou podle ČSN EN 1993-3-1 a ČSN ISO 12494, a tak bylo potřebné zpracovat novou mapu námrazových tříd). V současnosti probíhají mezi pracovními skupinami technických komisí v rámci CEN a CENELEC jednání o odstranění těchto nekonzistencí.

Závěrečné poznámky

V současné době získávají čeští projektanti první praktické zkušenosti s používáním nových evropských norem. Je to jistě náročný úkol, protože Eurokódy představují značně obsáhlý soubor 58 norem o celkem 5320 stranách, ke kterým je ještě třeba připočítat národní přílohy. Ve spolupráci ČKAIT se zpracovateli národních příloh se podařilo vydat několik příruček, které poskytují doplňující pokyny k některým částem Eurokódům včetně příkladů. Na svých webových stránkách zřídila ČKAIT (podobně jako v případě programu Zelená úsporám) helpdesk pro Eurokódy - publikování často kladených otázek a jejich odpovědí. V roce 2011 budou pokračovat semináře o Eurokódech pro odbornou stavební veřejnost věnované navrhování nových i ověřování spolehlivosti existujících konstrukcí. Důraz bude kladen na praktické používání norem a na některé jejich vybrané části. Probrány budou první praktické poznatky a zkušenosti s užíváním Eurokódů. O seminářích, zařazených do projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT, bude Komora informovat obvyklým způsobem. Kurzy se v roce 2011 plánují pořádat i na evropské úrovni, jsou podporovány EK a JRC. Patří sem například navrhování konstrukcí na seizmická zatížení v Lisabonu (10.-11. 2. 2011) a navrhování betonových konstrukcí v Londýně (06/2011). Kromě toho se uskuteční Mezinárodní konference o spolehlivosti a robustnosti konstrukcí v Praze (30.-31. 5. 2011, spolupořadatelem je Kloknerův ústav); Třetí mezinárodní sympozium o geotechnické bezpečnosti a rizicích v Mnichově (2.-3. 6. 2011) a Patnáctá evropská konference o mechanice zemin a geotechnickém inženýrství v Aténách (09/2011). Užitečné informace o plánovaných kurzech, prezentace, technické zprávy a různé další materiály k Eurokódům jsou pro zájemce uváděny na stránkách organizace JRC (http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu).