Zpět na stavby

ŠKODA ICERINK, nový zimní stadion

5. října 2018
Ing. arch. Břetislav Plachý

Vzhledem k nedostatku ledových ploch pro mládež a veřejného bruslení v Praze se skupina amatérských hokejistů rozhodla tuto situaci částečně napravit. Jejich cílem bylo postavit jednoduchý, investičně i provozně nenáročný tréninkový zimní stadion se dvěma ledovými plochami pro mladé hokejisty, krasobruslaře a bruslící veřejnost. Investice byla realizována ze soukromých finančních prostředků, bez jakékoliv dotace z veřejných peněz. Zajímavá stavba získala ve stejnojmenné soutěži titul Stavba roku 2018.


Stavba se nachází na malém (9 071 m2), dříve nevyužívaném pozemku nepravidelného tvaru, mezi pražskou Jižní spojkou a školním areálem v Olešské ulici v Praze-Strašnicích. Celá akce proběhla ve velmi krátké době. Od prvního kontaktu architekta s investory (srpen 2015) do otevření a uvedení do provozu (leden 2018) uběhlo necelých třicet měsíců, z toho realizace stavby trvala pouze jedenáct měsíců.

Architektonický návrh

V průběhu vypracování návrhu byly zajištěny potřebné podklady a průzkumy (geologický, hydrogeologický, radonový, dendrologický). Získání územního rozhodnutí a stavebního povolení proběhlo bez větších problémů. Drobnou komplikací se stal požadavek nezasahovat do nové živičné vozovky v Přetlucké ulici a nedostatečná vsakovací schopnost dešťových vod na pozemku.

Realizace stavby

Realizace stavby proběhla po pečlivé přípravě velmi rychle, ve vysoké kvalitě. Zhotovitel se vypořádal díky promyšlené organizaci výstavby s minimálními plochami pro zařízení staveniště. Realizační tým se zástupci investora, projektanta a zhotovitele se scházel na stavbě každý týden a všechny problémy byly okamžitě společně řešeny. K rychlosti projektování a realizace přispěl i vstřícný postoj městské části Praha-Strašnice a skutečnost, že stav ba nebyla zdržována zákonnými lhůtami při využívání dotací.

Urbanistické řešení

Urbanistické řešení stavby vychází z velikosti a nepravidelného tvaru pozemku, návaznosti na možné dopravní řešení a ze skutečnosti, že se pozemek nachází v blízkosti škol (ZŠ, MŠ a ZUŠ na Olešské ulici). Požadavek na umístění dvou hokejových hal na daném pozemku bylo možné splnit pouze jejich vzájemným natočením (o 45°) a jejich propojením nepravidelným objektem zázemí. Zimní stadion díky této kompozici, které předcházelo prozkoumání řady dalších variant vzájemného umístění hal, reaguje i na uspořádání okolní zástavby. Orientace haly A navazuje na okolní pravoúhlou uliční síť, orientace haly B i vstupní části je rovnoběžná s mírným obloukem Přetlucké ulice.

Dopravní napojení stadionu na místní komunikace (automobily a pěší) je umožněno z Přetlucké ulice v jihozápadním rohu pozemku – naproti autobusové zastávce MHD. Na pozemku se nachází malé parkoviště pro osobní automobily a dva autobusy. V případě větší akce (či hokejového utkání) je k dispozici rovněž parkování v zadní části areálu. Umístění budovy v obytné části pražských Strašnic umožňuje její četné užívání dětmi z okolních škol (přístup přímo z areálu ZŠ na Olešské ulici), obyvateli Strašnic (malá docházková vzdálenost z území s obytnou zástavbou). Pro návštěvníky ze vzdálenějších částí Prahy je zimní stadion přístupný autobusy MHD, které mají zastávku přímo před hlavním vstupem. Odstupové vzdálenosti a výšky jednotlivých částí zimního stadionu neovlivňují negativně provoz přilehlých škol, snižují hluk a prašnost z nedaleké Jižní spojky.

Architektonické řešení

Vlastní stavba je tvořena dvěma halami s ledovými plochami a nepravidelnou dvojpodlažní provozní částí. Vstupní stěnu provozní části doplňuje předsazená ocelová fasáda, která kromě výtvarného působení tvoří slunolam a zvukovou clonu před vstupní halou na jižní straně. Bílá členitá fasáda působí jako kontrast k hladkým černým stěnám obou hal. Obě ledové plochy stadionu jsou vybaveny pro hokejová utkání střídačkami, trestnými lavicemi a boxy rozhodčích. Stadion se využívá jako tréninkové zařízení mladých hokejistů a krasobruslařů, je určen rovněž pro veřejné bruslení. Součástí zázemí hal je deset šaten s hygienickými zařízeními a umývárnami pro hokejisty, krasobruslaře a veřejnost, k dispozici je rovněž malé bistro a další vybavení. Samostatně provozovatelná posilovna ve 2.NP má vlastní šatny a hygienické zařízení (včetně toho pro imobilní osoby) a místnost pro masáže. V obou halách je rovněž situována malá galerie pro rodiče (25 + 25 osob), pro návštěvníky je v obou podlažích k dispozici opět hygienické zařízení (včetně toho pro imobilní osoby).

Celkové provozní řešení bylo navrženo podle požadavků investora:
  dvě samostatné haly s ledovými plochami (28 m × 56 m a 26 m × 56 m);
■  integrované zázemí mezi halami;
■  samostatně provozovatelné obě haly;
■  samostaně provozovatelná posilovna ve 2.NP;
  samostatně provozovatelné občerstvení a prodejna sportovních potřeb;
■  jedno technologické centrum pro celý zimní stadion.

Hlavní vstup návštěvníků zimního stadionu má venkovní schodiště z jižní strany – od přilehlého parkoviště. Pro imobilní osoby a mladé hokejisty (se zavazadly na kolečkách) je podél vstupní fasády umožněn vstup rampou. Na venkovní prostor navazuje vstupní hala s recepcí, půjčovnou a servisem sportovních potřeb, místností trenérů a ošetřovnou (s přímým východem na rampu). Ze vstupní haly je rovněž možné vstoupit přímo do obou tréninkových hal a na schodiště s výtahem do 2.NP.

Pro hokejisty, krasobruslaře a bruslící návštěvníky je ze vstupní haly přístup přímo do šatnové části stadionu, kde jsou šatny s umývárnami a hygienickým zařízením, se sušárnou výstroje, šatnou a umývárnou pro rozhodčí a trenéry. Ze šatnové chodby je rovněž umožněn vstup do obou tréninkových hal i do technologického zázemí. Ve 2.NP se nachází patrová hala s bistrem, propojeným prosklenou stěnou s halou A. Na ni navazuje posilovna s vlastními šatnami, místnost maséra a trenéra. Z posilovny a z haly lze vstoupit přímo na terasu (nad přízemní částí zázemí) a dále na únikové schodiště v hale B. Terasa se užívá jako venkovní tělocvična a je v ní část pro posezení rodičů a pro hosty bistra. Technologická část, navazující na šatnovou část, zahrnuje strojovnu tepla a chladu, rolbovnu se sněžnou jámou, velín, šatnu, hygienické zařízení i umývárnu strojníků, garáž rolby, rozvodnu NN a vlastní kioskovou trafostanici. Strojovna i rolbovna se sněžnou jámou jsou z provozních a ekonomických důvodů společné pro obě haly, umístění rolbovny umožňuje nezávislou obsluhu obou hal dvěma rolbami. Provozní a servisní vstup do technologické části je umožněn ze severní strany.

Bezbariérové užívání stavby

Stavba je realizována podle platných bezpečnostních norem a předpisů, především vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Stavba je bezbariérová ve všech prostorech přístupných veřejnosti. Je v ní umístěn výtah o nosnosti 630 kg vedoucí do 2.NP, chodby a dveře jsou dostatečně široké, hygienické zařízení pro imobilní osoby je umístěno v 1 NP i ve 2.NP, pro imobilní osoby je řešena úprava vždy jednoho sprchového místa v umývárnách u šaten v 1 NP i ve 2.NP. V areálu stadionu je použito značení pro slabozraké, má přístupovou venkovní rampu pro vozíčkáře, parkovací místa pro imobilní osoby atd.

Konstrukce

Stadion tvoří sestava dvou hal se sedlovou střechou s mírným sklonem a střední nepravidelná dvojpodlažní skeletová část s plochou střechou. Všechny nosné konstrukce hal i střední části jsou z železobetonových prefabrikátů vyrobených podle individuálního návrhu statika pro tuto stavbu. Pouze střešní plocha hal je z trapézových plechů a malé trojúhelníkové části stropů ve střední části byly dobetonovány na místě.

Celý článek naleznete v archivu čísel 10/2018.

Identifikační údaje stavby
Název stavby: Zimní stadion ŠKODA ICERINK v Praze-Strašnicích
Investor: Strašnická realitní a.s.
Hlavní projektant, architektonicko-stavební řešení: Ing. arch. Břetislav Plachý
Spolupráce: MgA. Roman Vrtiška, MgA. Vladimír Žák (předsazená fasáda, interiéry)
Stavebně-konstrukční řešení, statické posouzení: Ing. Paris Chalivopulos
Požárně-bezpečnostní řešení: Ing. Michal Hlavačka
Technologie chlazení, vytápění, vzduchotechnika: Ing. Martin Janko
Zhotovitel: Subterra a.s.H + H TECHNIKA, spol. s r.o. (technologie)
Inženýrská činnost, stavební dozor: MAX-ENGINEERING s.r.o.
Identifikační údaje stavby
Název stavby: Zimní stadion ŠKODA ICERINK v Praze-Strašnicích
Investor: Strašnická realitní a.s.
Hlavní projektant, architektonicko-stavební řešení: Ing. arch. Břetislav Plachý
Spolupráce: MgA. Roman Vrtiška, MgA. Vladimír Žák (předsazená fasáda, interiéry)
Stavebně-konstrukční řešení, statické posouzení: Ing. Paris Chalivopulos
Požárně-bezpečnostní řešení: Ing. Michal Hlavačka
Technologie chlazení, vytápění, vzduchotechnika: Ing. Martin Janko
Zhotovitel: Subterra a.s.H + H TECHNIKA, spol. s r.o. (technologie)
Inženýrská činnost, stavební dozor: MAX-ENGINEERING s.r.o.