Zpět na stavby

Univerzitní medicínské centrum Lékařské fakulty Univerzity Karlovy (UniMec) – II. etapa

25. června 2024
Ing. Petr Kráčmar

V červenci 2022 byla dokončena a předána objednateli stavba Univerzitního medicínského centra Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. V současné době v nové budově již druhým rokem studují budoucí lékaři.

Autor:


Vystudoval Fakultu stavební VUT v Brně, obor pozemní stavby se zaměřením na technická zařízení budov. V roce 2007 nastoupil do společnosti Gemo Olomouc spol. s r.o., která se v průběhu let přejmenovala na Gemo a.s. V této fi rmě prošel pozicemi technik TZB, stavbyvedoucí, od roku 2014 pak hlavní stavbyvedoucí a následně od roku 2016 na pozici manažer projektu. Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby.


Výstavba nového Univerzitního medicínského centra byla zahájena v září 2019. Budova má tři podzemní a šest nadzemních podlaží. Projektová dokumentace byla tvořena a koordinována ve 3D aplikacích. Koncept a funkční propojení jednotlivých lékařských oborů vznikl v úzké spolupráci zadavatele s projektovou kanceláří VPÚ DECO PRAHA a.s. Zhotovitelem stavby byla společnost GEMO a.s.

Místem stavby je areál LF UK v Plzni navazující ve východní části na areál FN v Plzni Lochotíně. Pozemek je svažitý převážně směrem k jihu s výhledem na historické centrum. Ve východní části pozemku bylo v rámci I. etapy výstavby vybudováno parkoviště pro 112 automobilů, přístupová komunikace, budovy biomedicínského výzkumného centra BioMediC se zvířetníkem a I. etapa Univerzitního medicínského centra UniMec. Pod západním svahem se nachází starý židovský hřbitov. Směrem na jihozápad je území pod svahem propojeno nově vybudovanou stezkou s objekty univerzitních kolejí a zastávkou MHD Lékařská fakulta.

Popis stavby

Nová budova Univerzitního medicínského centra vybudovaná v rámci II. etapy výstavby Univerzitního medicínského centra UniMec II slouží převážně pro výuku 1 800 studentů a je součástí univerzitního kampusu. Objekt je rozdělen do tří hlavních podobjektů, které jsou vzájemně provozně propojeny. Jedná se o ústavy a společná zařízení, menzu a děkanát.

Na základě konzultací zadavatele s budoucími uživateli a projektanty vznikl stavební program, který rozdělil jednotlivé podobjekty do plochy o výměře 14 859 m2 následně:

  • Ústavy: Ústav histologie a embryologie, Ústav anatomie, Ústav lékařské chemie a biochemie, Ústav hygieny a preventivní medicíny, Ústav mikrobiologie, Ústav sociálního lékařství, Ústav jazyků, Ústav tělovýchovného lékařství a Společné učebny/posluchárny.
  • Společná zařízení: Centrum pro studium v angličtině, Středisko vědeckých informací, Centrum informačních technologií, Technické oddělení, podzemní garáže pro 173 vozidel.
  • Děkanát.
  • Stravování.

Výstavba děkanátu a menzy byla k hlavní budově připojena až po 14 měsících od zahájení realizace. Propojení nové budovy s I. etapou Univerzitního medicínského centra UniMec I je řešeno spojovacím krčkem, tak aby nebylo třeba vycházet z jednotlivých budov do exteriéru.

Urbanistické řešení

Urbanistické řešení budovy fakulty vychází z poměrně členitého uspořádání terénu a orientace tří již v první etapě postavených budov. Zároveň bylo nutno respektovat hlavní vstup do areálu. Vstup do budovy fakulty je proto umístěn na východě, naproti FN Plzeň a je přístupný z příjezdové komunikace (obr. 1). Další důležitý vstup do budovy je z jihu (obr. 3–4). Tento vstup je určen lidem, kteří využívají dopravu MHD. Nabízí jim pohodlnější možnost příchodu na fakultu a není tak nutné obcházet celý pozemek přes ulici alej Svobody. V jihozápadní části tento vstup rovněž stezkou navazuje na vysokoškolské koleje.

Architektonické řešení

Vlastní budova má poměrně semknutý tvar, aby byla zachována co největší část pozemku k vytvoření parkové klidové zóny pro odpočinkové aktivity nejen studentů, ale i občanů Plzně, kteří toto území mohou využít k procházkám nebo zkrácení cesty do nemocnice. Zešikmení domu směrem k západu (obr. 6, 8) vychází z morfologie terénu.

Konkrétní uspořádání budovy vyplývá z jeho funkce. Středem stavby na ose hlavního vstupu probíhá přes všechna podlaží prosvětlená vstupní hala. Hlavní vstup je zároveň umocněn vertikálním rizalitem – nejvyšší částí domu (obr. 1).

Základním architektonickým prvkem je centrální schodiště ve vstupním atriu (obr. 7), které propojuje budovu od 2. PP po 6. NP a celá jeho konstrukce působí vzdušným dojmem. Zábradlí schodiště zvýrazňuje prosklená barevná výplň osazená do hliníkových nosných lišt s nerezovým horním madlem.

Ve středu budovy je rovněž umístěna čtveřice výtahů propojující jednotlivá podlaží. Kolem schodiště se rozpínají mohutné, horizontálně členěné části stavby – křídla, která spolu se stávajícími objekty areálu doplňují dům do tvaru písmene H a dotvářejí kompaktní ucelený dojem budovy.

Mimořádný počet požadovaných místností s řádným denním osvětlením si vyžádal speciální tvarování budovy s dlouhým obvodem, které zajišťuje základní kříž středního nejvyššího šestipodlažního traktu a přiléhajících bočních pětipodlažních křídel – severovýchodního a jihovýchodního. Křídla severozápadní a jihozápadní jsou nižší, se dvěma a třemi nadzemními podlažími. Mezi bočními křídly vznikají jednostranně otevřená atria, na jihu široké, na severu užší. Střechy viditelné z vnitřních prostor budovy nebo sousedního objektu jsou řešeny jako zelené, s „bezúdržbovou“ vegetací.

Obr. 02 Celková situace stavby UniMec II (II. etapa vyznačena žlutě)

Dispoziční a provozní řešení

Dispozičně je budova rozdělena do pěti částí. Ze středního nejvyššího traktu, jímž prochází hala a některé společné prostory fakulty, se vstupuje do zbylých čtyř částí budovy – křídel. V jihovýchodním křídle jsou umístěny ústavy fakulty, v severozápadním křídle se nacházejí převážně společné prostory, v severovýchodním křídle přednáškové auly a v jihozápadním křídle je menza s terasou orientovanou do parkové části. Nad menzou je umístěn děkanát, který disponuje velkorysou střešní terasou se zahradou a umožňuje tak zmiňovaný výhled na historické centrum Plzně.

Na severní straně v nižších podlažích se nachází vjezd pro zásobování menzy, odpadové hospodářství, technické zázemí budovy, vjezd pro vozidla HZS. Ve zbylé části podzemních podlaží je umístěno parkování a technologie budovy. Podzemní garáže umístěné v 2. PP jsou přístupné sjezdem šroubovitou rampou rovněž ze severní zásobovací komunikace.

Interiér budovy

Interiér budovy je kombinací industriálního stylu a klasických administrativních budov. Najdeme zde prostory, u kterých jsou záměrně přiznány konstrukční a technologické prvky, ale také reprezentativní místnosti, na které byly kladeny nejvyšší designové nároky.

V budově bylo nutno pracovat s různými požadavky na akustiku. Na chodbách např. nejsou podhledy a jsou přiznány rozvody vzduchotechniky, chlazení, plynu a kabelové žlaby. V menze jsou jako podhled použity akustické panely rozmístěné v pravidelných diagramech (obr. 10). Posluchárny mají podhledy provedeny z akustických panelů doplněných akustickými obklady.

Pro lepší orientaci v budově jsou jednotlivá podlaží barevně odlišena. Byly použity pestré syté barvy, které prostupují různými materiály a konstrukcemi – skleněná zábradlí na schodišti, podlahové stěrky, malby na stěnách, nábytek (obr. 11–13).

Konstrukční řešení

Základy stavby jsou kombinací hlubinného a plošného založení. Budova je založena na vrtaných velkoprůměrových pilotách umístěných pod sloupy a obvodovými i vnitřními nosnými stěnami. Základová deska a podzemní monolitické konstrukce jsou provedeny jako bílá vana.

Spodní stavba budovy je železobetonová monolitická konstrukce. Obvodové stěny jsou tl. 300 až 400 mm. Sloupy jsou čtvercové 500/500 mm, případně oválné 300/900 mm. Vnitřní stěny mají ­tloušťku 250 až 300 mm podle přitížení horní stavbou. Stropní desky jsou po obvodě vetknuty do stěn suterénu. Nad sloupy jsou zesíleny hlavicemi 100 a 150 mm pod spodní líc desek.

Horní stavbu budovy tvoří rovněž železobetonová monolitická konstrukce. Konstrukční systém je sloupový se ztužujícími stěnovými jádry. Stavba je dilatačně rozdělena na tři části. Obvodové sloupy jsou uvažovány jako součást fasády. Nadpraží otvorových výplní tvoří rámové příčle 250/900 mm, které jsou ztužujícím obvodovým prvkem a podepírají po obvodě stropní desky tl. 250 a 300 mm, jež jsou nad vnitřními sloupy zesíleny hlavicemi v tl. 100 a 150 mm. Fasádní sloupy jsou navrženy o průřezu 250/750 mm, vnitřní sloupy o průřezu 500/500 mm. Každé křídlo budovy obsahuje ztužující komunikační jádro, ve kterém jsou umístěna prefabrikovaná betonová schodišťová ramena vertikálně propojující jednotlivá podlaží. Tloušťka stěn jader je 200–300 mm. Ramena jsou prefabrikovaná, uložená na monolitických podestách tloušťky 250 mm.

Centrální schodiště ve vstupním atriu je dvouramenné, železobetonové prefabrikované a je uloženo na monolitické sloupy a trámy.

Propojovací krček mezi budovami tvoří ocelová příhradová konstrukce opláštěná modulovou fasádou se zasklením z izolačního trojskla.

Posluchárny navrženy pro 200 a 250 osob jsou provedeny z prefabrikovaných dílců. Stupně tvaru L jsou kladeny na šikmé ­ozubené nosníky. Na železobetonové lavice jsou kotvena sedadla a stoly pro studenty.

Posluchárny jsou zastřešeny předpjatými prefabrikovanými stropními trámy tvaru T, na něž jsou uloženy filigránové desky tl. 60 mm, které jsou následně zmonolitněny betonem stejné tloušťky.

Střechy budovy se dělí do třech kategorií využití, s různou finální úpravou povrchu: pobytové (terasy), vegetační a technologické s instalacemi. Všechny střechy budovy jsou ploché jednoplášťové.

Odvodnění střech je přes vyhřívané střešní vtoky do vnitřní dešťové kanalizace zaústěné do retenčních nádrží.

Fasáda objektu je zateplená provětrávaná, s obkladem z keramických tvarovek zavěšených na nosném ocelovém vertikálním roštu. Obklad o rozměru 400 x 1 200 mm je proveden ve dvou barvách, které člení fasádu jednotlivých ústavů. Tepelná izolace z minerální vlny o tloušťce 320 mm, ­kotvená ocelovými talířovými hmoždinkami o ­průměru 60–90 mm, je překryta difuzní folií. Horizontální okenní pásy jsou z hliníkových rámů zasklených izolačním trojsklem. Na partiích imitujících celoplošné zasklení přes více podlaží jsou před parapety, nadpraží a meziokenní pilíře vkládány do fasádního systému panely se smaltovanými skly v odstínech vzhledově odpovídajících nepodsvícenému čirému oknu. Okna a prosklené plochy jsou doplněny vnějšími žaluziemi.

Technologická zařízení

Budova je napojena na inženýrské sítě, které byly vybudovány již v I. etapě výstavby. Rozvodny silnoproudu, slaboproudu a strojovny VZT, ÚT a chlazení jsou situovány ve 3. PP, 2. PP, 6. NP a na technologických střechách.

V budově se nacházejí specializované provozy jako chemické laboratoře (obr. 14), pitevny (obr. 15), dílny pro údržbu objektu a gastro provoz. Pro pitevny byla zřízena oddělená kanalizace s čistírnou kontaminované vody, chladicí boxy pro uskladnění tělesných ostatků a místnosti určené pro práci s louhem. Pro laboratoře jsou instalovány rozvody stlačených plynů a propan-butanu. Pro menzu byl vybudován gastro provoz přes dvě podlaží, chladicí a mrazicí boxy, tuková kanalizace s lapolem (lapák tuku) a zázemí pro zaměstnance. Fakulta má také zámečnickou dílnu vybavenou obráběcími stroji a lakovnou.

Z prostoru podzemního parkingu je odváděna voda přes odlučovač ropných látek (ORL). Objekt je kompletně pokryt systémem EPS s napojením na centrální pult HZS.

Identifikační údaje

Stavba: Univerzitní medicínské centrum Lékařské fakulty Univerzity Karlovy (UniMec) – II. etapa

Stavebník: Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni

TDS: Maximus stavební s.r.o., Ing. Eva Argmannová

Projektová dokumentace: VPÚ DECO PRAHA a.s.

Zhotovitel: GEMO a.s. pod vedením Ing. Petra Kráčmara a Ing. Lukáše Adámka

Doba výstavby: 09/2019– 07/2022