Zpět na stavby

Rodinné domy v české architektuře XX. století

9. února 2007
prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.

Architekt Josef Havlíček, přední představitel českého funkcionalismu, kdysi ve své monografii napsal, že rodinný dům je prubířským kamenem každého architekta: Na počátku tvorby, uprostřed kariéry i na jejím konci, je to úkol, se kterým se setkává architekt v kterémkoliv období své tvorby. Znovu a znovu prověřuje jeho schopnosti vyjádřit se k zásadnímu problému architektury vůbec. Právě proto lze na tomto typologickém druhu ukázat současný stav společnosti, její minulost i směřování do budoucna.
Prostřednictvím vývoje rodinného domu - vily lze velmi dobře vyčíst stav společnosti i společenskou úroveň a architektonickou kulturu.


Secese

Rodinný dům či vila secesní doby se v českých zemích odvíjela z tradice vily secesního období ve Vídni, kde tehdy studovala většina architektů. Ať už to byl Jan Kotěra, Dušan Jurkovič, nebo další žáci Oty Wagnera mladší generace. Tyto vily vycházely z vídeňských a anglických vzorů halových dispozic s krbem a lidových tradic příslušných regionů. Právě v tomto smyslu uplatnil Dušan Jurkovič vlivy moravskoslovenského pomezí a Jan Kotěra, který již v té době Británii navštívil osobně, reflektoval vlivy hnutí Arts and Crafts nebo Charles Rennie Mackintosh. Na tuto tvorbu navázali i někteří Kotěrovi žáci, například Kamil Roškot.

Kubismus

Kubistické hnutí vycházelo z poněkud protichůdných stanovisek. Zatímco secesní vily byly založeny na středověké řemeslné tradici ve smyslu ideálů Johna Ruskina, kubistické hnutí stavělo na ideálu hmotnosti jeho psychologického působení a na obnově průčelí jako vyjadřovacího prostředku architektury.
Půdorys a vnitřní prostor se příliš neměnil, zatímco průčelí - vnější povrch - se stalo prostředkem psychologického vyjádření smyslu architektury. Výsledkem byly například krystalické formy průčelí vyšehradských vil architekta Josefa Chochola nebo vily Pavla Janáka v Jičíně a Lublani.


Poválečné Československo hledalo právě prostřednictvím předních architektů Josefa Gočára a Pavla Janáka předešlé kubistické éry nový národní sloh, který měl vyjádřit identitu mladé Československé republiky. Výrazem tohoto úsilí je například Janákova vila v Praze-Bráníku.

Vliv Holandska

Nejmladší generace architektů, která rostla už do nové republiky, však tuto tendenci nepřijala a začala rychle hledat nové vzory. Největší vliv mělo Holandsko, které bylo neutrálním státem, a tudíž stavební činnost pokračovala i během první světové války a těsně po ní. Takže všichni evropští architekti a studenti oboru vzhlíželi k Holandsku jako k velkému vzoru. Přední čeští architekti i studenti škol Josefa Gočára na Akademii výtvarných umění a Pavla Janáka na umělecko-průmyslové škole cestovali do Holandska, a naopak prominentní holandští architekti, především Henrik Petrus Berlage, Theo van Doesburg a Jacobus Johanes Pieter Oud, přednášeli mezi léty 1923-24 v Praze a Brně. Výsledkem těchto skutečností byly holandisující stavby rodinných domů, například skupina domů pro výtvarné umělce v Praze na Ořechovce od Pavla Janáka pro Emila Fillu, Vincence Beneše a Bohumila Kafku, stejně jako vlastní rodinný dům městského brněnského architekta Jindřicha Kumpošta v Brně v Masarykově čtvrti.

Funkcionalismus

V zimě 1924-25 zorganizoval Klub architektů přednáškový cyklus Za novou architekturu za účasti tehdejších vůdčích evropských architektů - Jacobuse J. P. Ouda, Le Corbusiera, Ozenfanta a Adolfa Loose, a to v Praze a v Brně. Tento cyklus byl rozhodujícím momentem v prosazení idejí moderní architektury v československém prostředí - Le Corbusier se stal doslova ?Guru? české, k Francii orientované moderny.


Krátce poté si postavil pražský architekt Evžen Linhart vlastní vilu na Hanspaulce - první corbusierovský dům v Československu. Snad stojí za zmínku, že Linhart v tomto domě utratil i jmění své ženy poté, co navštívili Stuttgart a Paříž a Le Corbusierovy stavby. Realizace byla tak drahá, že mladý pár musel dům na dvě léta pronajmout, než se tam mohl nastěhovat a dům užívat. Bílý funkcionalismus však brzy poté zvítězil a stal se vůdčím stylem československé architektury a nositelem kulturní ideje tohoto nového státu. Vedle domácích architektů realizovali svá vrcholná díla na českém území i přední světoví architekti. V Praze Adolf Loos uskutečnil Müllerovu vilu, svou nejvýznamnější manifestací prostorového plánu, a německý architekt Ludwig Mies van der Rohe vilu Tugendhat jako svou nejdůležitější stavbu evropského období před svým útěkem do Spojených států.


Výstava bydlení Svazu československého díla Nový dům v Brně v roce 1928 a o čtyři roky později Výstava nového bydlení Baba tuto tendenci jenom potvrdily. Mimořádný úspěch těchto výstav, zejména té pražské, způsobil, že se rodinný dům - vila pro střední a vyšší střední vrstvu - stal opravdovým experimentálním polem nové architektury, v němž byly od roku 1932 až do počátku války vyzkoušeny všechny možné stylové variace funkcionalismu - od racionálního konceptu funkcionalismu, přes corbusierovský plasticismus, aerodynamický funkcionalismus, až k organické architektuře.

Stavby manželů Oskara a Elly Oehlerových jsou příkladem té racionální tendence, vlastní dům Bohuslava Fuchse, vila továrníka Volmana v Čelákovicích nebo některé práce Josefa Havlíčka a Karla Honzíka ilustrují corbusierovskou plastickou tendenci, zatímco vily Bohuslava Fuchse v Brně-Pisárkách, některé vily na severní Moravě bratří Šlapetů a vily Vladimíra Grégra reprezentují aerodynamickou architekturu. Jiné vily stejných architektů inklinovaly až k organické architektuře v přírodních materiálech.


Tato tendence pokračovala ještě na počátku okupace, kdy se mnoho stavebníků snažilo rychle investovat peníze do staveb na okraji velkých měst nebo v rekreačních oblastech, kde se chtěli ukrýt pro případ bombardování, které bylo možno očekávat v době druhé světové války.

1945-65

Můžeme konstatovat, že právě ve stavbách rodinných domů se odráží vysoká kultura bydlení střední a vyšší vrstvy české společnosti v době jejího vzestupu. Vzhledem k politickému vývoji po osvobození v květnu 1945 a politické orientaci k socialismu a na Sovětský svaz formy komunálního bydlení převážily. Rodinný dům přestal být nejdůležitější formou bydlení pro střední a vyšší vrstvu, která byla ze společenského rejstříku vymazána. Tím byl již socialistický a brzy komunistický stát ochuzen o významnou vrstvu formy bydlení a její kulturu.

1966-68

Je však pozoruhodné, že v okamžiku, kdy se objevovaly první vlaštovky oživení a liberalizace stavební produkce v oblasti bydlení, objevily se i první pokusy o obnovu tohoto stavebního druhu. Rodinný dům inženýra Petráčka v Brně, který projektoval architekt Ivan Ruller, je toho vzácným dokladem. Tento architekt se v polovině 60. let právě vrátil z dlouhodobého studijního pobytu v Paříži a zkušenost a znovu objevená osobní důvěra stavebníka a architekta z této stavby přímo vyzařuje.

1969-89

Sovětská okupace však obdobná úsilí architektů i stavebníků opět zabrzdila. Jen zcela výjimečně se v 70. a 80. letech objevily realizace domů individuálnějšího charakteru. Teprve Sametová revoluce v listopadu 1989 otevřela toto tradiční pole činnosti architektů a umožnila, aby spektrum jejich výsledků ilustrovalo stavební bytovou kulturu, jak se vždy patřilo.