Zpět na stavby

Rezidenční komplex Byty Na Rybníčku – Rezidence Oáza a RoSa v Liberci

7. března 2024
Ing. arch. Radim Kousal

Přestavba areálu Montážních závodů a navazujících rozvojových ploch v Liberci na rezidenční komplex Byty Na Rybníčku – Rezidence Oáza a RoSa splňuje nejnovější trendy výstavby města krátkých vzdáleností. Nabízí intimní charakter bydlení v klidné části centra a zároveň možnost bohatého kulturního a společenského života.

Autor:


První učitel, který mi odhalil krásu a zákonitosti architektury, byl Svatopluk Technik, významný liberecký architekt. Pracoval před 2. sv. válkou v Paříži u slavných bratří Perretů. U bratří Perretů začínal Claude Parent a já jsem měl tu čest s ním pracovat v Neuilly-sur-Seine. U Clauda Parenta začínal Jean Nouvel, u nějž jsem pracoval v Cité Grisset. Spolupráce s Karlem Hubáčkem, nejvýznačnějším českým architektem 20. století a nositelem Perretovy ceny za architekturu, tento symbolický kruh uzavírá.

Územní regulace

Řešené území Rezidence Oáza a RoSa, které je vymezeno ulicemi U Nisy, Tatranská a Kladenská, je součástí katastrálního území Liberec. Podle platného územního plánu leží v sektoru 001 – centrum a z hlediska funkčního využití je v tomto místě přestavbová a stabilizovaná plocha smíšená městská (SM).

Historické, politické, sociální, ekonomické, technické a kulturní aspekty přestavby vymezené lokality širšího centra Liberce vytvářejí příznivé podmínky k dosažení opti­málního uspořádání a využití území.

Konverze této průmyslové lokality byla již historicky započata projekty Centrum Babylon, iQLandia a transformací objektu Shanex. K zachování byly navrženy pouze kulturně hodnotné historické budovy společnosti ČEZ, budova „Teppichfabrik“ Mrštíkova 2a a budova Ministerstva zemědělství. Ostatní budovy, většinou jednopodlažní průmyslové haly, byly určeny k přestavbě.

Na uvolněných atraktivních stavebních plochách tak nastala příležitost k výstavbě nové části města a k humanizaci stávajících městských prostorů.

Město pro život, environmentální souvislosti

Kulturně hodnotné prostory historických ulic, dvorů a průchodů byly obnoveny, zapojeny do systému pěších tras a dopravně regulovány s využitím prvků zóna 30, obytná ulice a pěší komunikace. Přestavba komplexu průmyslových budov na rezidenční bydlení je založena na konceptu „nového urbanismu“. Důraz je kladen na omezení dalšího rozšiřování území, realizaci města na krátké vzdálenosti, sociální a generační rozmanitost, snížení potřeb cestování a dopravy, pestrost veřejných prostranství a v neposlední řadě začlenění environmentálních přístupů a řešení, omezení používání individuální automobilové dopravy a snížení emisí CO2.

Klasická prostranství ulic, náměstí, parku, nábřeží, dvorů a průchodů, doplněná alejemi a rastry platanů, vodními prvky, městským mobiliářem i uměleckými artefakty, vytvářející tradiční městské prostředí a navazující na přirozené trasy pohybu lidí v centru města, se v tomto konceptu prolínají s novodobým prostředím obchodního, společenského, kulturního a administrativního centra moderní metropole.

Právě toto citlivé propojení historie, tradice, současnosti a lidské zkušenosti s městským prostředím vytváří jedinečnou možnost vytvořit polyfunkční komplex, v němž je možné bydlet, pracovat, nakupovat, společensky i kulturně žít a odpočívat.

Obr. 03 Pohled na komplex bytových domů I.–III. etapy rezidenčního komplexu Byty Na Rybníčku v Liberci, vizualizace

Kompozice prostorového řešení

Urbanistická kompozice komplexu Byty Na Rybníčku – Rezidence Oáza a RoSa zachovává původní stopu v území jako odkaz na tradiční formu bloku a jeho rostlý a historický charakter. Bloky obytných a polyfunkčních domů s městskými dvory a průchody, jež doplňují zachovalé historické budovy, vytvářejí přívětivou, atraktivní a intenzivní polyfunkční obytnou městskou strukturu, která navazuje na měřítko okolní monumentální zástavby.

Navrhované bytové sedmi- a osmipodlažní věže a devíti- a dvanáctipodlažní dominanty, které výškou a hmotou neruší architektonický charakter lokality, harmonicky doplňují výškové dominanty v dolním centru Liberce a citlivě dotvářejí historické panorama města.

Veřejná prostranství současných i historických ulic U Nisy, Tatranské, Kladenské spolu s navrhovanými ulicemi s bytovou zástavbou strukturují řešené území do tří funkčních ploch v rámci výstavby etap I až III,
které vytvářejí celistvý funkční městský blok a zároveň mají samostatný rozvojový potenciál. Jednotlivé funkční celky se mohou časově nezávisle proměňovat a rozvíjet, jsou však integrální součástí celku se všemi synergetickými efekty.

Architektonické a dispoziční řešení

Architektura komplexu Rezidence Oáza a RoSa je determinována jeho funkcí, symbolikou, fenoménem městského prostředí, odkazy na estetiku slavné tradice liberecké rezidenční architektury, ale především tvorbou přívětivého a atraktivního prostředí exte­riérů a interiérů. Tradiční materiály z tónované omítky, skla, dřeva, kamene a zinkového plechu přirozeně zapadají do městského prostředí a spolu se všudypřítomnou zelení podtrhují jeho rozmanitost.

Dispoziční řešení bytů v rezidenčních domech umožňuje vysokou variabilitu možného uspořádání, které odpovídá aktuální poptávce. Každý byt má prostornou obytnou terasu nebo balkon s výhledy na panorama města a Lužických a Jizerských hor, na městský park a zahrady pobytových teras.

Byty Na Rybníčku, II. etapa – Rezidence Oáza

Jedná se o komplex tří bytových domů v rámci jednoho funkčního celku, jenž představuje II. etapu výstavby. Tyto tři objekty (V4 až V6) stojí na společné jedno­podlažní podnoži s mezipatrem a jsou propojeny čtyřmi postupně ustupujícími nadzemními podlažími. Od 5.NP výše stojí jednotlivé věže samostatně.

Věže V4 až V6 jsou o půdorysných rozměrech 18 × 18 m a mají deset, resp. devět nadzemních podlaží. První nadzemní podlaží slouží ke komerčním účelům, ve zbývajících nadzemních podlažích jsou situovány byty. Spodní část (podnož) objektu s jedním nadzemním podlažím a mezipatrem má půdo­rysné rozměry 50 × 60 m a slouží jako parking.

Bytový dům není podsklepen. Na centrální část tohoto stavebního objektu po obvodě navazuje dvoupodlažní parkovací dům s parkovacím stáním pro osobní automobily. Parkovací dům má dvě nadzemní podlaží zakryté vegetační střechou, tvořící terasu.

V rámci budov komplexu II. etapy výstavby je výška bloku V6 maximálně 32,25 m, bloku V5 maximálně 32,25 m, bloku V4 maximálně 35,25 m a bloku parkovacího domu 6,5 m.

Dispoziční řešení bytů celého komplexu umožňuje vysokou variabilitu uspořádání, které odpovídá aktuální poptávce. Druhá etapa výstavby nabízí celkem 114 bytů a 144 parkovacích míst. Kategorie jednotek jsou: 1+kk (dvanáct bytů), 2+kk (62 bytů), 3+kk (28 bytů), 4+kk (sedm bytů) a 5+kk (pět bytů). Každý byt má prostornou obytnou terasu nebo balkon.

Obr. 04a Pohled na věže V4 až V6 bytových domů Rezidence Oáza

Byty Na Rybníčku, III. etapa – Rezidence pro seniory RoSa Liberec

Jedná se o novostavbu bytového domu s bytovými jednotkami určenými pro se­niory. Objekty V7 a V8 byly zařazeny do III. etapy výstavby jako samostatný funkční celek a mají stejně jako stavba Rezidence Oáza společné první nadzemní podlaží s mezipatrem.

Dispoziční řešení bytů je přizpůsobeno účelu a pohybu seniorů se zohledněním jejich denních potřeb. V objektu je umístěno celkem 98 bytových jednotek s balkonem nebo terasou (věž V7 soustřeďuje 52 bytových jednotek, věž V8 pak 46 bytových jednotek). Kategorie jednotek jsou nejčastěji 2+kk (49 bytů) a 1+kk (46 bytů), zbylé jednotky jsou 3+kk (tři byty). Byty jsou standardně vybaveny kuchyňskou linkou, koupelnou se sprchovým koutem a hygienickým zařízením. Součástí centra RoSa je také venkovní výtah, umožňující vstup do zahrady.

V přízemí je umístěn společenský sál s kapacitou 90 míst, dále komerční plochy doplňující potřeby služeb vlastního objektu a nejbližšího okolí. Jedná se o gastrojednotku s kapacitou 200 jídel/den a s cca čtyřiceti místy k sezení a čtyři samostatné pronajímatelné jednotky pro provozy typu lékárna, trafika, kadeřnictví, cestovní kancelář aj. se samostatným vstupem, o celkové ploše 197,5 m2. V mezipatře je pak umístěn prostor pro lékařské služby a společenské prostory domu (knihovna, společná rehabilitace, klubovna).

Hlavním bezbariérovým kontaktním bodem objektu je vstup z ulice U Nisy dvoukřídlovými posuvnými dveřmi do prostoru recepce s návazností na společenskou část budovy. Do bytových částí lze využít bezbariérový přístup vstupy ve věžích V7 a V8. Rovněž tak přístup z parkovacích stání je v úrovní přízemí z pobytového dvora.

Veřejný prostor

V parteru ulic Tatranské, Kladenské a U Nisy a v parteru nových obytných ulic jsou integrovány obchodní plochy, kavárny, restaurace, služby, centra pohybových aktivit apod. V tomto bloku je navýšena plocha veřejných prostranství o 3 700 m2. Terasy parkovacího domu jsou využity jako areál volného času a dětská hřiště. Součást komplexu Byty Na Rybníčku tvoří pronajímatelné plochy pro kanceláře, ordinace a obchody. Parkové úpravy s vegetací, ulice, zahrady a terasy, které jsou doplněny relaxačními prostory, dětskými hřišti, městským mobiliářem a fontánami, podtrhují příjemné prostředí a vytvářejí nedílnou součást obytného městského prostředí.

Konstrukční řešení

Založení obou objektů je na základě výsledků inženýrsko-geologického průzkumu (IGP) i doplňujícího IGP průzkumu hlubinné, na vrtaných širokoprofilových železobetonových pilotách v kombinaci s železobetonovými monolitickými prahy.

Parking v 1.NP a v mezipatře je řešen skeletovým systémem se sloupy o rozměrech 300 × 600 mm. Stropní konstrukci nad 1.NP tvoří lokálně podepřená ŽB deska tloušťky 230 mm se zesílenými hlavicemi tloušťky 220 mm. Stropní konstrukce mezipatra je řešena rovněž jako lokálně podepřená ŽB deska konstantní tloušťky 250 mm, jejíž povrch byl po vybetonování opatřen stěrkou, která ochrání beton před přímým působením rozmrazovacích solí a překlene trhliny do šířky 0,25 mm. Nosnou konstrukci bytových domů tvoří ŽB stěnový konstrukční systém se stěnami tloušťky 200, 250 a 300 mm. Stropní konstrukce jsou křížem pnuté stropní desky tloušťky 200 mm a 220 mm s maximálním rozpětím 7,4 m.

Výtahové šachty jsou železobetonové, po celé výšce objektu oddělené od okolních částí stavby akustickými vložkami v místě stropní konstrukce.

Vyložení balkonových desek je řešeno izonosníky eliminujícími tepelné mosty, splňujícími požadavky na požární odolnost. Viditelné povrchy jsou z pohledového betonu, na spodní straně byla v betonu po obvodu provedena okapová drážka.

V každém objektu se nachází jedno hlavní schodiště z prefabrikovaných schodišťových ramen osazených na ozuby monoliticky vybetonovaných podest akustickými ložisky.

Stabilita objektu je zajištěna soustavou obvodových stěn ve vzájemném propojení s vnitřním schodišťovým jádrem a výtahovou šachtou tuhou stropní tabulí. Veškeré zděné konstrukce jsou nenosné a tvoří dělicí konstrukce. Převážná většina příček je montovaná sádrokartonová.

Nad ustupujícími podlažími mezi jednotlivými věžemi jsou střechy ploché, jednopláštové – vegetační extenzivní, kombinované s kačírkem. Střechy na věžích jsou šikmé, s povrchem z falcovaného zinkotitanového plechu. Nad krytým parkovacím domem je střecha plochá, jednoplášťová – vegetační intenzivní.

Obvodový plášť je tvořen sendvičovou konstrukcí z betonových stěn, tepelněizolační vrstvy z minerálních vláken s povrchovou úpravou strukturální omítkou nebo zinkotitanovými šablonami. Okna jsou plastová nebo hliníková.

Obr. 10 Pohled na III. etapu výstavby – Rezidence pro seniory RoSa

TZB

Nové byty, komerční a administrativní části jsou zásobovány samostatnými vodovodními přípojkami PEHD 90 × 8,2 mm. Převážná část přípojek je ukončena vodoměrnou sestavou uvnitř objektu v technické místnosti, popřípadě v plynové kotelně hlavním fakturačním vodoměrem s dálkovým odečtem M-BUS.

Ohřev TV pro jednotlivé objekty se řeší centrálně, v zásobnících umístěných ve strojovnách TZB. Pro ohřev TV se využívá teplá voda z dálkového rozvodu horkovodu.

Za odbočkami, které jsou vysazeny buď z vodoměrných sestav, nebo za podružnými uzávěry v objektech, vede vnitřní požární vodovod. V objektech je oddílná kanalizace. Přípojky splaškové a přípojky dešťové kanalizace jsou před objekty ukončeny betonovými revizními skružovými šachtami DN 1 000. Převážná část ležaté kanalizace je vedena pod podlahou 1.NP.

Zdrojem tepla pro jednotlivé objekty jsou předávací stanice voda/voda (130/50 °C – zima, 70/50 °C – léto) umístěné v 1.NP, v samostatných místnostech. Předávací stanice zajišťují přípravu topné vody pro vytápění, pro ohřev jednotky VZT a zajišťují přípravu teplé vody.

Systém topných těles – převážně nízkých ocelových konvektorů – je uvažován s teplotním spádem topné vody 60/45 °C s ekvitermní regulací.

Většina prostor v objektu je větrána přirozeně, okny. Prostory bez možnosti přímého větrání jsou doplněny vzduchotechnickým zařízením. Větrání požární únikové cesty a vybraných navazujících prostor je přetlakové, s navrženou výměnou vzduchu 15× 1/hod.

Systém MaR je navržen k řízení provozu technických vybavení, strojoven a návazné distribuční části rozvodu topné vody, vytápění, větrání, chlazení a klimatizace objektu.

Závěr

Bytová výstavba komplexu Byty Na Rybníčku – Rezidence Oáza a RoSa je důkazem, že minimálními prostorovými a funkčními úpravami území a nezbytnými asanacemi lze zajistit optimální podmínky pro rezidenční bydlení v tichém a klidném prostředí s výhledy do přírody, aniž je nutno vzdát se komfortu blízké vzdálenosti na nákup, do práce, školy, společnosti, za kulturou a sportem. Znamená to mít na dosah atraktivní místa pro trávení volného času, parky, kina, kulturní dům, společenské a zábavní centrum, divadlo, restaurace, kluby, fitness i vhodné terény na procházky a cyklistiku.

Identifikační údaje stavby Oáza Liberec
Stavba:Bytový dům Oáza Liberec

Stavebník: Rybníček development, s.r.o.

Autor: Ing. arch. Radim Kousal, SIADESIGN LIBEREC s.r.o.

Projektant: Ing. Jiří Palas, SIADESIGN LIBEREC s.r.o.; Ing. Jakub Moc, Valbek, spol. s r.o.

Zhotovitel: KASTEN spol. s r.o., Ing. Jiří Bureš

Stavbyvedoucí: Jan Kuchař

Doba výstavby: 07/2019–07/2021

Celkové náklady stavby: 333 362 996 Kč (bez DPH)

Základní údaje

Obestavěný prostor: 55 579 m3

Zastavěná plocha: 3 072 m2

Průměrná cena za m3: 6 000 Kč

Počet a druh účelových jednotek

Bytový dům: 114 bytových jednotek ategorií 1+kk (12 bytů), 2+kk (62 bytů), 3+kk (28 bytů), 4+kk (7 bytů) a 5+kk (5 bytů); 3 nebytové jednotky

Parkovací dům: 145 parkovacích stání

Energetická náročnost budovy: B

Identifikační údaje stavby Oáza Liberec
Stavba:Bytový dům Oáza Liberec

Stavebník: Rybníček development, s.r.o.

Autor: Ing. arch. Radim Kousal, SIADESIGN LIBEREC s.r.o.

Projektant: Ing. Jiří Palas, SIADESIGN LIBEREC s.r.o.; Ing. Jakub Moc, Valbek, spol. s r.o.

Zhotovitel: KASTEN spol. s r.o., Ing. Jiří Bureš

Stavbyvedoucí: Jan Kuchař

Doba výstavby: 07/2019–07/2021

Celkové náklady stavby: 333 362 996 Kč (bez DPH)

Základní údaje

Obestavěný prostor: 55 579 m3

Zastavěná plocha: 3 072 m2

Průměrná cena za m3: 6 000 Kč

Počet a druh účelových jednotek

Bytový dům: 114 bytových jednotek ategorií 1+kk (12 bytů), 2+kk (62 bytů), 3+kk (28 bytů), 4+kk (7 bytů) a 5+kk (5 bytů); 3 nebytové jednotky

Parkovací dům: 145 parkovacích stání

Energetická náročnost budovy: B

Identifikační údaje stavby RoSa Liberec
Stavba:Rezidence RoSa Liberec

Stavebník: RoSa Liberec s.r.o.

Autor: Ing. arch. Radim Kousal, SIADESIGN LIBEREC s.r.o.

Projektant: Ing. Jiří Palas, SIADESIGN LIBEREC s.r.o.; Ing. Jakub Moc, Valbek, spol. s r.o.

Zhotovitel: KASTEN spol. s r.o., Ing. Jiří Bureš

Stavbyvedoucí: Jan Kuchař

Doba výstavby: 08/2020–11/2022

Celkové náklady stavby: 218 587 700 Kč (bez DPH)

Základní údaje

Obestavěný prostor: 26 579 m3

Zastavěná plocha: 1 126 m2

Průměrná cena za m3: 8 400 Kč

Počet a druh účelových jednotek

Bytový dům: 98 bytových jednotek kategorií 1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk; nebytové a komerční prostory; společenský sál

Energetická náročnost budovy: B

Identifikační údaje stavby RoSa Liberec
Stavba:Rezidence RoSa Liberec

Stavebník: RoSa Liberec s.r.o.

Autor: Ing. arch. Radim Kousal, SIADESIGN LIBEREC s.r.o.

Projektant: Ing. Jiří Palas, SIADESIGN LIBEREC s.r.o.; Ing. Jakub Moc, Valbek, spol. s r.o.

Zhotovitel: KASTEN spol. s r.o., Ing. Jiří Bureš

Stavbyvedoucí: Jan Kuchař

Doba výstavby: 08/2020–11/2022

Celkové náklady stavby: 218 587 700 Kč (bez DPH)

Základní údaje

Obestavěný prostor: 26 579 m3

Zastavěná plocha: 1 126 m2

Průměrná cena za m3: 8 400 Kč

Počet a druh účelových jednotek

Bytový dům: 98 bytových jednotek kategorií 1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk; nebytové a komerční prostory; společenský sál

Energetická náročnost budovy: B