Zpět na stavby

Rezidence U Michelského mlýna

1. dubna 2019
Kateřina Chourová

Novostavba rezidence U Michelského mlýna v pražské čtvrti Michle upoutá pozornost nejen svým netypickým ztvárněním a citlivě řešenou kompozicí zohledňující genius loci, ale především množstvím vkusně zakomponované zeleně. Díky konstrukčnímu řešení vybroušenému do nejmenšího detailu a kultivovanému estetickému ztvárnění získal bytový komplex prestižní ocenění Stavba roku 2018.


Rezidence představuje impozantní bydlení poblíž centra skýtající 54 bytových jednotek ve dvou nízkopodlažních sekcích spojených jedním suterénem, jehož součástí jsou i  garáže,  parkovací  stání a sklepy.  Soukromí  a  propojení s přírodou poskytují rezidentům přilehlé pozemky se zahradou, oddělené od veřejného prostoru.

Urbanistické řešení

Architekti při návrhu vycházeli ze specifického území, centra městské části Praha 4 – Michle. Místo je charakteristické smíšenou zástavbou, a to jak z pohledu funkční náplně, tak i z pohledu architektonického. Nachází  se v něm stavby tradiční i nové, nízká zástavba  i  věžové  domy a stavby vytvářející uliční fronty   i stojící neuspořádaně.

Areál vybraný pro realizaci rezidence byl dlouhodobě nevyužívaný, nacházel se ve velmi špatném stavebně technickém stavu a budovy byly opakovaně vykrádány a obydlovány bezdomovci. Velmi špatný stav těchto domů byl proto silným argumentem pro jejich demolici.

Pozemky bytového komplexu leží ve funkčních plochách OB (čistě obytná) a SV (všeobecně smíšená), avšak spadají do historického jádra města. Původně dokonce stávala na těchto místech stará usedlost – vodní mlýn, který dal přilehlé ulici i rezidenci U Michelského mlýna jméno.

Vzhledem k tomu, že nebylo nutné dodržovat regulativy pro dochovaná historická území, zohledňovali architekti pouze jejich charakteristické rysy. Měřítko a členitost čtyřpodlažní novostavby s plochou střechou proto souzní s přilehlými stavbami a zároveň navazuje na nárožní budovu Michelská 29/6, zrekonstruovanou v nedávné minulosti podle návrhu téhož studia, které navrhovalo stavbu rezidence, s níž při pohledu z křižovatky ulic Michelská a Nuselská vytváří zmíněná budova výrazný architektonický prvek. Soukromí pro obyvatele vytvořili architekti koncipováním nadzemní části domu, který tvoří dvě stavby ve tvaru L, natočené vůči sobě tak, aby mezi nimi vznikl polouzavřený dvůr ve tvaru obdélníka, respektující původní formu areálu. Ten slouží jako zklidněná vstupní část, oddělená od ulice přístřeškem na odpadky, vjezdovou branou a oplocením. Uvnitř bloku je pak navrženo ozelenění, které s využitím automatického závlahového systému umožní pěstování vzrostlé zeleně. Propojení s přírodou je akcentováno i návrhem odpočinkové zóny. Ta je situována do západní části areálu. Rezidenti v ní naleznou zahradu s otevřeným altánem, umožňujícím příjemné venkovní posezení, a menší dětské hřiště. V rámci návrhu se rozšířil uliční prostor ve vazbě na křižovatku ulic Michelská a U Michelského mlýna, který umožnil umístění pěšího chodníku podél jižního okraje komunikace a zároveň v této části mírně rozšířil vozovku tak, aby místem mohly procházet dva standardní protisměrné jízdní pruhy.

Provozní řešení

Ve čtyřech nadzemních podlažích bytového domu jsou umístěny byty v kategoriích 1 + kk až 7 + kk, které jsou přístupné ze dvou samostatných komunikačních jader se schodištěm a výtahem přes společné chodby. Všechny byty mají předsíň, samostatné hygienické zázemí, dostatek úložných prostorů a možnost přístupu na balkony nebo terasy i na předzahrádky umístěné v parteru – v klidové zóně s dostatkem zeleně  a odpočinkových ploch. Specifické zalamované linie a masivní dělení předsazených konstrukcí zajišťují rezidentům dostatek soukromí i při pobytu na balkonech a terasách. Do úrovně parteru ulice U Michelského mlýna byla navržena prodejna vín využívající vyšší světlou výšku díky podlaze lokálně snížené na úroveň přilehlého chodníku. Na prodejnu navazuje prostor pro obchodní prezentaci a provozní a skladové zázemí v typické úrovní 1.NP a částečně v úrovni 1.PP. Tyto prostory jsou napojeny i z hlavního domovního schodiště.

Podzemní podlaží je věnováno převážně garážovým  stáním a technologickému a provoznímu zázemí. Garáže jsou přístupné přes obousměrnou rampu vyrovnávající výškový rozdíl podlahy PP a úrovně přilehlé ulice. Podlaha garáží je v místech parkovacích stání  v  mírném  spádu a je odvodněna do liniových žlabů  vedoucích  středy  pojížděných komunikací. Tím je zajištěn vyšší komfort užívání a snadnější údržba zejména v zimním období. Vstupy do obou částí rezidence jsou situovány do prostoru dvoru. Na domovní zádveří, která umožňují i přístup do kočárkárny, dále navazují chodby a schodiště s výtahy. Pěší trasy a vstupy do obou sekcí jsou bezbariérové, tedy bez schodů a vyrovnávacích stupňů.

Architektonické řešení

Bytový dům tvoří dvě nadzemní sekce o čtyřech podlažích. Podzemní část s garážemi a technickým zázemím je přístupná po rampě umístěné v severovýchodním cípu budovy navazující na sjezd z ulice U Michelského mlýna. Střechy jsou navrženy jako ploché. Dům výrazně modelují předsazené konstrukce balkonů a lodžií v šikmých zalamovaných liniích.

Vnitřní uspořádání bytů, kde je instalováno komfortní technické vybavení, reflektuje vysoké požadavky na kvalitu bydlení. Tomu svědčí proporce jednotlivých místností s vhodně orientovanými velkými okny a propojením s exteriérem, vysoký standard vybavení koupelen a vhodné materiálové kombinace kvalitních povrchových úprav. Pro fasádu využili architekti kombinaci světlé omítky na kontaktním zateplovacím systému a tmavší  obkladové  desky  v nepravidelném formátu, které doplnili výraznějšími plechovými obklady v antracitovém odstínu, čirými skleněnými výplněmi zábradlí a gabionovými konstrukcemi s šedým rovnaným kamenem. Zábradlí balkonů a teras je doplněno o výrazný architektonický prvek, jímž jsou posuvné dřevěné slunolamy. Uživatelskou a estetickou kvalitu balkonů a teras podtrhuje použití pochozích roštů z dřevoplastových prken.

Do vnitřní části areálu (vstupního parteru) směřuje i část předzahrádek bytů v 1.NP. Přestože se prostor nachází na střeše podzemních garáží, díky rozčlenění drobnými opěrnými gabionovými zídkami nabízí rezidentům dostatek zeleně. Zídky tvoří nejen jednotlivá zákoutí,  ale  zároveň i prostor pro realizaci systémových vegetačních souvrství až na cca 0,9 m, což umožnilo výsadbu velkého množství zeleně včetně menších stromů.

Snaha o prolnutí  architektury a přírody je znatelná při navrhování konstrukcí i úprav terénu. Architekti do návrhu zařadili zeleň ve formě popínavých rostlin na gabionových stěnách a lankových trelážích. Společná soukromá zahrada pro rezidenty v západní části areálu, lemovaná převážně původní kamennou opěrnou stěnou na hranici pozemku, je tvořena zatravněnou plochou se stávajícími i nově vysazenými stromy. Architekti navrhli celkem 1420 m² ozeleněných ploch, z toho 1185 m² na rostlém terénu a 235 m² na střeše podzemních garáží. Další zeleň byla uplatněna při návrhu střešních teras vybraných bytů.

Architektonický návrh nevyžadoval  žádné  větší  terénní úpravy. Podzemní podlaží je do terénu zapuštěno jen částečně, s výhodou bylo využito původní výškové členění pozemků. Pro vyrovnání různých výškových úrovní v areálu jsou využívány převážně pozvolné rampové chodníky.

Konstrukční řešení

Bytový dům

Základní nosnou konstrukci bytového domu tvoří systém železobetonových monolitických pilířů a stěn pevně spojených s monolitickými deskovými stropy, přičemž tato konstrukce je založena na pilotách. Toto řešení, byť velmi nákladné, se již v minulosti osvědčilo zejména z pohledu zajištění akustické pohody bydlení. Spodní stavba je konstrukce z vodostavebného betonu s využitím krystalizačních přísad a systémových těsnicích prvků (tzv. bílá vana).

Rozdilatování poměrně velké spodní stavby bylo nakonec po úvaze nahrazeno pouze smršťovacím pásem, což eliminovalo množství choulostivých a provozně ne vždy zcela spolehlivých detailů. Stabilizační prvky budov tvoří schodišťová jádra. Výtahové šachty jsou vestavěny do prostorů schodišť jako akusticky oddilatované celky. Schodišťová ramena jsou prefabrikovaná, ukládaná přes akustické podložky. Předsazené části stavby jako balkony jsou vyneseny přes prvky s přerušeným tepelným mostem – izonosníky.

Pro  konstrukce  příček  byly zvoleny převážně keramické cihelné bloky s omítkou, v případě 1.PP pak betonové tvárnice v pohledové kvalitě. Pro eliminaci šíření hluku z instalací skrze nosné konstrukce byly místnosti sociálního zázemí   bytu  od monolitických nosných stěn odděleny akustickou minerální izolací. Podlahy v celé novostavbě byly navrženy jako těžké plovoucí s vrstvou kročejové izolace. Nášlapné vrstvy odpovídají charakteru místností – dřevo, keramická dlažba, betonová stěrka či koberec.

Úpravy vnitřních povrchů tvoří zejména sádrové omítky a keramický obklad. Okna a dveře jsou řešeny tak, aby splňovaly požární, akustické a tepelně technické požadavky. Obvodový plášť budovy je zateplen – jedná se o kombinaci kontaktního zateplovacího systému a provětrávané fasády. Střechy jsou ploché s povlakovou fóliovou hydroizolací přitíženou kačírkem, přičemž část střech slouží jako pobytové terasy.

Zahradní altán a přístřešek pro nádoby na odpad

Základní nosnou konstrukci zahradního altánu tvoří železobetonové monolitické stěny a stěnový pilíř. Svislé konstrukce jsou spřaženy s mírně šikmou monolitickou deskou tvořící střechu stavby. Pro vestavěnou skladovací kóji použili architekti ocelovou konstrukci. Použitými materiály jsou převážně pohledový beton a ocelové výplňové konstrukce v RAL 7016.

V případě přístřešku pro nádoby na odpad byly pro základní nosnou konstrukci rovněž využity železobetonové monolitické stěny. Ty však jsou doplněny ocelovými sloupky částečně vestavěnými do nenosné obkladové gabionové stěny. Svislé nosné konstrukce jsou spřaženy s mírně šikmou monolitickou deskou tvořící střechu stavby. Vestavěnou stěnu vstupní partie tvoří ocelová konstrukce. Použitými materiály jsou převážně pohledový beton, gabion a ocelové výplňové konstrukce v RAL 7016.

Technické zařízení budovy

Bytový dům je vybaven technickým a technologickým zařízením pro zajištění komfortního užívání.

Vytápění

Jako zdroj tepla  pro  vytápění a přípravu teplé vody navrhli projektanti kompaktní tlakově nezávislou předávací stanici (horká voda – voda) umístěnou v 1.PP, napojenou na horkovod michelské teplárny. Vytápění, regulace vytápění, příprava teplé vody,  měření  spotřeby  tepla a studené vody bylo pro jednotlivé byty vyřešeno bytovými stanicemi s regulací diferenčního tlaku topného okruhu. Ve většině bytů byly osazeny stanice o výkonu 44 kW při ohřevu teplé vody, které jsou pro vytápění řízeny prostorovým bezdrátovým termostatem s týdenním programem a zónovým kombiventilem ve stanici. Toto řešení nabízí vysoký uživatelský komfort v individuálním ovládání vytápění a přípravy teplé vody. Systém zároveň umožňuje dálkové měření spotřeby tepla a vody. Jako otopné plochy v bytech byla použita převážně ocelová desková otopná tělesa, v koupelnách pak ocelová trubková tělesa. Otopná soustava je doplněna centrálními akumulačními zásobníky topné vody sloužícími i k vyrovnání odběrových špiček, díky nimž se podařilo snížit požadovaný rezervovaný příkon horkovodní přípojky a tím i náklady na vytápění.

Vzduchotechnika a chlazení

Okna jsou navržena převážně jako otevíravá, takže je umožněno přirozené větrání obytných místností. Pro zajištění hygienické výměny vzduchu v interiéru  je ve standardních bytech a ubytovacích jednotkách instalován systém bytového větrání s přívodními fasádními prvky – průvětrníky a dvouotáčkovými odtahovými ventilátory v hygienickém zázemí. Ve vybraných bytech v nejvyšším podlaží projektanti navrhli bytové větrání s rekuperací odpadního tepla. Všechny byty a ubytovací jednotky mají zajištěn odtah digestoře samostatným potrubím nad střechu budovy. S ohledem na rozmístění, využití a charakter  některých  prostor a provozu v nich jsou  navržena samostatná, provozně na sobě  nezávislá vzduchotechnická zařízení. Odpadní vzduch se vždy odvádí nad střechu objektu. Instalováno je nucené větrání garáží, sklepních kójí, domovních chodeb (části bez oken). Obchodní jednotka má zajištěno nucené větrání prostoru s rekuperací odpadního tepla.

Pro chlazení vybraných bytů slouží jednotlivé split systémy s venkovními jednotkami umístěními na střeše sekcí. Primární ochrana proti přehřívání je řešena kvalitním zateplením obálky budovy a přípravou pro osazení elektricky ovládaných předokenních žaluzií na všech oknech. Chlazení bylo navrženo též pro odstranění technologického tepla v datové rozvodně v 1.PP.

Elektroinstalace

Novostavba je napojena přípojkou NN  z  instalační  skříně v oplocení pozemku. Elektroměrové rozvaděče jsou umístěny ve společných chodbách v jednotlivých podlažích v instalačních nikách krytých pohledovými dveřmi. Bytové rozvaděče jsou pak umístěny převážně v komorách jednotlivých bytů. Rozvody jsou zřízeny jak pro zajištění osvětlení a běžného provozu, tak pro zajištění napájení technických a technologických zařízení. V prostoru garáží byla provedena příprava pro instalaci systému pro individuální nabíjení elektromobilů.

Napojení na sítě elektronické komunikace zajištuje optická přípojka. V domě je rozvedena optická datová síť, která zajistí jak služby datového přenosu, tak i služby telekomunikační. Díky vysoké kapacitě umožňuje datová síť i sledování televize. V domě je současně instalován i anténní systém pro příjem pozemního digitálního signálu. Vstup do domu a vjezd do garáží kontrolují rezidenti domovním videotelefonem s integrovaným systémem kontroly vstupu. Nechybí ani EPS (elektrická požární signalizace) v souladu s napojením na pult HZS (Hasičského záchranného sboru) v souladu s požadavky na požární bezpečnost staveb. Potřebnou regulaci jednotlivých technických a technologických zařízení zajišťuje systém MaR. Pro dálkový odečet spotřeby tepla a vody je využit sběrnicový systém napojený na měřidla osazená v bytových stanicích.

Zdravotechnické instalace

Bytový dům je napojen na veřejný vodovod a kanalizační řad. Vnitřní rozvody k bytům jsou vedeny pod stropem  1.PP a ve vertikálních instalačních šachtách. Přípravu teplé vody zajišťují jednotlivé bytové stanice přes výkonné průtokové výměníky. Dešťové  vody  ze  střech,  teras a balkonů jsou odváděny přes vyhřívané vtoky. Většina odváděných dešťových vod je svedena do podzemní monolitické nádrže o retenčním objemu cca 39 m3 umístěné v západní části areálu, odkud je řízeným odtokem v množství maximálně 4 l/s vypouštěna do veřejné dešťové kanalizace. Tato nádrž je pod úrovní regulovaného odtoku rozšířena o objem cca 14 m3 sloužící k akumulaci dešťových vod a jejich následnému využití pro závlahu zeleně na pozemku automatickou kapkovou závlahou, případně přímým postřikem z instalovaných hadicových šachet. Akumulační objem podzemní nádrže je vybaven systémem automatického dopouštění vody z vodovodního řadu.

Energetická náročnost budovy

Pro stavbu byl zpracován průkaz energetické náročnosti budovy, podle něhož stavba spadá do kategorie energetické náročnosti B – velmi úsporná.

Závěr

Moderní technologie, přírodní materiály a respekt k historickým souvislostem – tato citlivá souhra a preciznost v detailech jsou hlavními důvody, proč byl rezidenci U Michelského mlýna udělen titul Stavba roku 2018 zcela oprávněně. Budova svým architektonickým i technickým  řešením  dokázala  naplnit i nejnáročnější požadavky rezidenčního bydlení z hlediska vysoké estetické i uživatelské kvality. Velké díky patří nejen osvícenému  investorovi,  ale i všem spolupracujícím projektantům a dodavatelům, bez kterých by tato stavba nemohla vzniknout.
Identifikační údaje stavby
Stavebník: Lysithea, a.s.
Generální projektant: AGE project, s.r.o
Hlavní architekt: Ing. Milan Mlada
Statika: HSD statika s.r.o.
Požárně-bezpečnostní řešení: Ing. Michal Hlavačka
Zdravotechnika: Ing. Jan Krpata
Vzduchotechnika a chlazení: Pavel Záruba
Vytápění: Ing. Jan Mašata
Elektroinstalace: JEKU, s.r.o.
Dopravní řešení: Ing. Karel Mišička
Sadové úpravy: ŠMÍDOVÁ LANDSCAPE ARCHITECTS s.r.o.
Generální zhotovitel: SYNER, s.r.o.
Stavbyvedoucí: Ing. Jaroslav Čapek
Technický dozor investora: Ing. Petr Příhoda
Doba výstavby: 10/2015–07/2017

Základní kapacity stavby
Počet bytových jednotek: 48
Počet ubytovacích jednotek: 6
Počet obchodních jednotek: 1
Počet garážových stání: 65
HPP v NP: cca 6000 m²
Obestavěný prostor NP i PP: cca 29 000 m³