Zpět na stavby

Rekonstrukce železniční stanice ve Vsetíně pod vedením OHLA ŽS

17. listopadu 2023
PR článek

V listopadu 2021 byla zahájena rekonstrukce žst. Vsetín pro investora Správa železnic. Zakázku, jejíž nabídková cena činí 2,812 miliardy korun, realizuje sdružení firem „Společnost Vsetín“, jehož lídrem je společnost OHLA ŽS a členy společnosti STRABAG Rail a AŽD Praha. Dokončení stavební části celého díla je stanoveno na konec roku 2024, v následujícím roce pak bude dokončena část dokladová.


Umístění a rozsah stavby

Stavba se nachází na celostátní dvoukolejné elektrizované trati Hranice na Moravě – Horní Lideč, která je páteřní spojnicí oblastí Olomouckého, Zlínského a Trenčínského kraje na Slovensku. Kolejově je kromě samotné stanice Vsetín součástí stavby i odbočka na vedlejší trať do Velkých Karlovic (tzv. Vsetín Bečva) a traťové koleje mezi Vsetínem a zmiňovanou odbočkou.

Rozsah stavby velkou měrou překračuje standard projektů majících za úkol rekonstruovat železniční tratě a stanice. V případě rekonstrukce žst. Vsetín byly ke zmiňované rekonstrukci kolejiště do stavby zahrnuty další dva samostatné projekty: „Parkovací dům Vsetín“ a „Propojení území mezi I/57 a Na Lapači“. Parkovací dům bude sloužit pro potřeby osob cestujících vlakovou dopravou a zároveň bude řešit stávající naprosto nevyhovující parkování v centru Vsetína. Druhý projekt navazuje na kruhovou křižovatku (stavební akce ŘSD „Silnice I/69 Vsetín, rampa Mostecká“) a zásadně přispěje k odlehčení dopravy v ulici Na Dolansku.

Vezmeme-li v úvahu, že stavba zahrnuje výstavbu zcela nového terminálu pro odbavování cestujících, haly pro odstavování, údržbu a opravy mechanizačních prostředků Oblastního ředitelství Správy železnic, tankovací stanice pro drážní vozidla a řadu objektů a budov pro trakční a energetická zařízení a pro technologické celky sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, nelze než říci, že se jedná o zakázku mimořádně komplexního charakteru.

Práce v kolejišti

Realizace díla byla rozfázována do sedmi stavebních postupů. V roce 2022 byly rea­lizovány stavební postupy č. 1 a 2, a to v traťovém úseku Vsetín – Valašská Polanka včetně odbočky do Velkých Karlovic. Během těchto postupů byl rekonstruován železniční spodek a svršek, mostní objekty, propustky a trakční vedení v obou kolejích. Dále byly instalovány nové kabelové trasy vysokého a nízkého napětí a sdělovacího a zabezpečovacího zařízení.

Stavební práce v prostoru podél řeky Bečvy měly rovněž obsahovat rekonstrukci dvou opěrných zdí, které nesou těleso trati nad řekou. Po zahájení prací však bylo zjištěno, že stav založení stávajících zdí je natolik špatný, že se je objednatel rozhodl vybourat a vybudovat zdi zcela nové. Takto zvýšený objem prací již ale nebylo možno zvládnout v roce 2022. Byl proto zpracován nový harmonogram prací, který realizaci části opěrných zdí přesunul do letošního roku, a to i při zachování původně plánovaného objemu prací pro rok 2023. Toto řešení si sice vyžádalo zařadit do postupu výstavby mezikroky spočívající v dočasných kolejových úpravách a propojeních, ale umožnilo započít práce na následujícím stavebním postupu č. 3 v plánovaném termínu, tedy 16. února 2023.

Stavební postup č. 3 představoval komplexní rekonstrukci liché kolejové skupiny a byl ukončen 1. srpna 2023 v souladu se zmiňovaným aktualizovaným harmonogramem. Bezprostředně poté byla zahájena výluka sudé kolejové skupiny (stavební postup č. 4). I zde však došlo k modifikaci projektem předpokládaného plánu organizace výstavby. Ten předpokládal, že v období tzv. technologické pauzy v zimních měsících počátku příštího roku nebude možný provoz elektrickou trakcí po druhé traťové koleji mezi žst. Vsetín a sousední stanicí Jablůnka. S ohledem na změnu požadavku na propustnost tratě od doby zpracování projektové dokumentace hledal zhotovitel řešení, jak negativní důsledky výluky eliminovat.

Řešení bylo nalezeno v provedení následujícího stavebního postupu č. 5, spočívajícího v rekonstrukci kolejových propojení a připojení vlečky na jablůnském zhlaví ještě v letošním roce, a nikoli na jaře roku 2024, jak předpokládal projekt. Z časových důvodů však nebylo možné, aby tento postup následoval po postupu č. 4, ale musely být realizovány současně. Spojení obou stavebních postupů je sice enormně náročné na koordinaci relativně velkého objemu prací v krátkém čase, ale na druhé straně kromě úplné eliminace dlouhodobé výluky trakčního vedení přinese snazší obslužnost stavenišť mostu a podchodu na jablůnském zhlaví. V neposlední řadě umožní i zkrátit práce v kolejišti vázané na výluky a práce na podchodu do ulice U Křivačkárny minimálně o dva měsíce. V příštím roce pak zůstanou k realizaci dva stavební postupy obsahující relativně jednoduchá kolejová propojení na jednotlivých zhlavích stanice.

Významné stavební objekty

Je zřejmé, že rekonstrukce železniční stanice nemůže spočívat pouze v rekonstrukci a sanaci kolejiště jako takového, ale nese s sebou úpravy, rekonstrukce, adaptace i výstavbu zcela nových objektů, které dráha ke svému fungování potřebuje.

Práce vně kolejiště začaly počátkem roku 2022. Kromě úpravy na napájení trakčního vedení se započalo se zbouráním části původní výpravní budovy, která byla v kolizi s výstavbou nového terminálu pro cestující. Zdánlivě jednoduchý úkol se brzy zkomplikoval nejen proto, že se pod zmiňovanou částí výpravní budovy nacházel bohatě dimenzovaný protiletecký kryt, ale hlavně kvůli objevení ocelové nádoby, pravděpodobně části kotlového vozu, která sloužila jako palivová nádrž pro agregát, jenž kryt zásoboval elektrickou energií, a která stále obsahovala neznámé ropné produkty. Nádrž musela být opatrně odkopána, vcelku vyzdvižena a odvezena k ekologické likvidaci. Dávná manipulace s ropnými produkty v blízkosti nádrže se podepsala i na kontaminaci zeminy a podzemních vod v jejím okolí. Tyto látky bylo rovněž nutné odtěžit a ekologicky zlikvidovat.

Po dokončení prací na dekontaminaci staveniště bylo konečně možné započít s budováním stavební jámy pro objekt terminálu pro cestující. Ten byl založen ve stavební jámě pažené pomocí ocelových larsen. Vzhledem k tomu, že základová spára se nachází cca 3 m pod hladinou spodní vody, bylo nezbytné čerpat během výstavby suterénu terminálu přitékající vodu a odvádět ji mimo staveniště. Aktuálně je dokončena hrubá stavba terminálu a provádějí se práce na finálních úpravách interiéru.

V letošním roce začala také výstavba parkovacího domu v bezprostřední blízkosti terminálu pro cestující, který bude v budoucnu navazovat na rekonstruované autobusové nádraží. Tato stavba je součástí samostatného projektu města Vsetín (investor zakázky), který si bere za cíl komplexně upravit přednádražní prostor, především Nádražní ulici a její napojení na městskou silniční síť. Nádražní ulice odděluje železniční stanici od centra města a zároveň ji připojuje na stávající autobusové nádraží. V rámci tohoto projektu se OHLA ŽS povedlo získat zakázku na hlavním prvku celého projektu. Jedná se o podchod, který navazuje na podchod realizovaný v rámci rekonstrukce železniční stanice a propojuje tento drážní celek s již fungující obchodní galerií.

Závěr

Rozsah tohoto článku neumožňuje popsat veškerý objem prací na všech objektech stavby. Je však třeba zmínit, že rekonstrukce žst. Vsetín obsahuje podobně jako jiné drážní stavby mimo již uvedené rekonstrukci sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, rekonstrukci trakčního vedení a silnoproudých rozvodů, výstavbu technologického objektu pro napájení budov a technologických celků sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, novou budovu střediska pro údržbu tratí a trakčního vedení, dvanáct mostů a propustků, dva podchody, tři nástupiště a řadu protihlukových stěn. Součástí stavby je také silniční propojení I/57 – Na Lapači.

Rekonstrukce žst. Vsetín je stavba výjimečná nikoli svou velikostí nebo technologickou náročností, ale komplexností svého pojetí. Není to jen rekonstrukce či výstavba dráhy. V projektu je myšleno jak na pohodlí cestujících, kteří mohou před svou další cestou vlakem zaparkovat své vozidlo v parkovacím domě, tak na přijíždějící autobusem, kteří budou moci bezbariérově přestoupit z autobusu na vlak díky nástupišti hrana–hrana, tedy nástupišti s nástupní hranou z jedné strany pro autobus a z druhé pro vlak. Cestující se dostanou podchodem nejen k terminálu či do obchodní galerie, ale i na opačnou stranu města, kde momentálně začíná bytová výstavba soukromého investora.

Domnívám se, že v propojení železnice s městem a v nabízeném komfortu pro cestující veřejnost je rekonstrukce vsetínské stanice naprosto příkladným projektem, který je pro firmu OHLA ŽS skvělou zkušeností a referencí, a osobně jsem hrdý, že se na něm mohu podílet.

Text: Ing. Marcel Navrátil
ředitel výstavby
divize Železnice, OHLA ŽS, a.s.