Zpět na stavby

Rekonstrukce Volmanovy vily v Čelákovicích

5. června 2017
Ing. arch. Marek Tichý

Volmanova vila patří k nejvýznamnějším a přitom ne příliš známým stavbám funkcionalistické architektury druhé poloviny třicátých let minulého století na území České republiky. Vila, sloužící původně nejen k bydlení, ale i reprezentaci firmy vyrábějící obráběcí stroje, přestala od druhé poloviny 20. století sloužit svému původnímu účelu, po roce 1990 byla opuštěna, postupně devastována a téměř zničena. Současná citlivá a precizní rekonstrukce ojedinělé stavby získala Cenu poroty v soutěži Stavba roku 2016.


Areál Volmanovy vily

Volmanova vila byla postavena jako sídlo úspěšného podnikatele Josefa Volmana (1883–1943) a stala se součástí a reprezentativní budovou rozsáhlého areálu, který vznikal v letech 1938 až 1940 při severozápadním okraji Čelákovic. Její autoři, Ing. arch. Karel Janů (1910–1995) a Ing. arch. Jiří Štursa (rovněž 1910–1995), jsou známí spíše jako zastánci tzv. vědeckého funkcionalismu. Původně se pozemek dělil na park, zastavěnou plochu a užitkovou zahradu. Celková koncepce působí uceleně a jednotně díky systému cest, které v oválech prostupují a scelují prostor. Park, který vznikl postupným vysazováním stromů a keřů, byl doplněn umělým jezírkem s prostým železobetonovým můstkem. Spolu s vilou vznikly v areálu další stavby, např. domek s garážemi, skleníky a konírna, seník, včelín, tenisové kurty, chata a mnoho dalších objektů. Současný stav většiny těchto staveb však koresponduje se stavem vily před rekonstrukcí a většinou se již nedají zachránit. Park je přesto z velké části obnoven.

Historie vily

Stavba budovy probíhala v letech 1938 až 1939, v rámci rozšiřování a modernizování celého podniku. Velkoryse pojatý dům byl původně postaven pouze pro dvě osoby – továrníka Volmana a jeho dceru – a samozřejmě pro odpovídající personál, později ve vile žila dcera Ludmila i se svým mužem a dětmi. Od počátku se předpokládalo, že vila bude využívána rovněž k reprezentačním účelům firmy, která ve své době patřila k nejvýznamnějším výrobcům a exportérům obráběcích strojů ve světě. V roce 1945 byl podnik znárodněn, po roce 1948 byli všichni obyvatelé z vily vystěhováni a celý areál dostal do užívání národní podnik TOS Čelákovice. Konaly se v něm různé akce, školení, oslavy a v domě byla nakonec zřízena mateřská škola pro děti zaměstnanců, která zanikla až v roce 1990. Roku 1979 byla vila i celý areál zapsány do ústředního seznamu nemovitých kulturních památek. V letech 1980 až 1982 prošla stavba generální opravou, která však znamenala v řadě ohledů spíše znehodnocení interiérů vily. Během restitučního řízení byla budova opuštěna, stala se častým terčem vandalů, a protože byla přičleněna k veřejnému parku, stala se volně přístupnou. V té době došlo k její velké devastaci. Byly poničeny výplně otvorů a narušena uzavřenost interiéru. Působením počasí se její stav velmi zhoršoval, z vily bylo odneseno vše, co bylo možné odmontovat (kování, koupelnové baterie, původní tělesa ústředního topení, prvky střešních vpustí apod.). Budova byla poškozena až do stavu, který lze označit za havarijní. Hrozilo dokonce ubourání severního křídla, zcela byly zdevastovány všechny povrchy i subtilní železobetonové konstrukce vily. V roce 1996 vilu zakoupil současný majitel (firma Vila VOLMAN k.s.), který rozhodl o celkové rekonstrukci a uvedení do původního stavu.

Dispoziční řešení

Vila je situována na hraně svahu nad bývalým záplavovým územím Labe. Z této strany je z daleka viditelná a tvoří krajinnou dominantu. Z pohledu od jihu je třípodlažní, z pohledu od severu čtyřpodlažní. Na severu i na jihu vybíhají z hlavní budovy lávky s navazujícími terasami.

Celý článek naleznete v archivu čísel 06+07/2017.