Zpět na stavby

Rekonstrukce bývalé kotelny v Železném Brodě

8. června 2016
Ing. arch. Filip Horatschke

Stavba se nachází v areálu zrušené textilní továrny v Železném Brodě při příjezdové komunikaci směrem od Turnova nedaleko obnoveného náhonu na malou vodní elektrárnu, v dříve zanedbané a částečně opuštěné periferii centra města. Díky záměru investora místo postupně oživit byla rekonstruována budova bývalé kotelny a zámečnické dílny, poznamenané mnoha přestavbami, na uměleckou kovářskou dílnu. Stavba byla oceněna v soutěži Fasáda roku 2015 a získala Cenu MPO v soutěži Stavba roku 2015.


Budova byla před rekonstrukcí funkčně dělena na dvě části, kotelnu a zámečnickou dílnu. Kotelna představovala jednolodní halu lichoběžníkového půdorysu se sedlovou střechou. Východně na ni navazovala zámečnická dílna s téměř obdélníkovým půdorysem. Ze zámečnické dílny se procházelo do části, kde byly umístěny kanceláře, denní místnosti, šatny, umyvárny a hygienická zařízení. Nad těmito prostorami byla nízká půda. Vedle dílny se nacházela kovárna vybavená výhní a bucharem. Sklep pod zámečnickou dílnou býval zatopen vodou.

Architektonické a technické řešení stavby
Rekonstrukce předpokládala rozčlenění původního prostoru kotelny vestavbami na několik provozních celků: kovářské dílny s kanceláří, zámečnické dílny, kovárny, hygienického zázemí, sklepa a venkovní plochy.

Původní stav budovy byl naprosto nevyhovující, přesto se stále částečně využívala jako kovářská a zámečnická dílna. Investor pořídil a zrekonstruoval budovu pro rozšíření svých podnikatelských aktivit, především pro malosériovou výrobu kovaného a zámečnického zboží a bytových doplňků (zrcadel, věšáků, stojanů na vína, svícnů apod.) a dále pak pro uměleckou tvorbu - výrobu autorského kovového a kovaného nábytku, kovaných zábradlí a bran s důrazem na výtvarnou podobu díla, sochařskou tvorbu a navrhování pro malosériovou výrobu.

Kovářská dílna, dříve kotelna - stav před rekonstrukcí

Kovářská dílna

Do půdorysu kovářské dílny byla nově vestavěna kancelář, která je po rekonstrukci prosklená (z venkovní strany zasklená izolačním trojsklem). Podlaha kanceláře se nachází 460 mm nad podlahou dílny a je částečně vysunuta z budovy do venkovního prostoru. Hmota kanceláře tak ?levituje? nad okolními plochami. Venku před kanceláří je na zdi náhonu vztyčena ocelová ?brána? jako architektonický prvek, doplněný proskleným zábradlím a přilehlou terasou.

Do prostoru kovářské dílny byla osazena nová vrata s klenutým nadpražím, která umožňují v případě potřeby zajíždění kamiónů přímo do budovy. Rovněž byly osazeny nové dveře do dělicí stěny mezi kovářskou dílnou a dalšími prostory. Okna v jižní fasádě byla opatřena falešnými klenbami.

Za pozornost v interiéru kovářské dílny stojí krb umístěný volně v prostoru (jedná se o ocelovou nádrž z počátku 19. století, která byla jako estetický doplněk stavby využita a doplněna o krbovou vložku). Funkční zařízení působí jako dominanta interiéru.

Zámečnická dílna - stav před rekonstrukcí

Původní plechová krytina nad kovářskou dílnou byla nahrazena novou střechou z izolačních panelů. Zároveň byly vyměněny původní dřevěné krokve.

Zámečnická dílna
Okna v obvodové stěně dílny byla zazděna. Z podlahy byla odfrézována vrchní vrstva, povrch byl zpevněn, poté byl nanesen srovnávací potěr a ochranný epoxidový nátěr se vsypem.

Do zvětšeného otvoru v obvodové stěně dílny jsou osazena nová vrata s klenutým nadpražím umožňující rovněž zajíždění dodávkových automobilů. Nové rolovací dveře dělí prostory zámečnické dílny a kovárny. Osvětlení a větrání v dílně zajišťují vyměněné střešní světlíky s otevíratelnými výplněmi a dešťovými čidly.

Pískovací box, dílna kompletace a expedice
Vestavba pískovacího boxu, dílny (lakovna), kompletace a expedice tvoří součást zámečnické dílny. Dělicí příčky těchto prostor jsou lehké plechové s horním dílem pod stropem z čirého polykarbonátu. Odvětrání a provětrání obou místností zajišťují otevíratelné výplně ve světlíku. Ventilátor s prachovým filtrem zajišťuje větrání prostoru před pískovacím boxem.

Stav před rekonstrukcí

Kovárna
Podlaha kovárny je dobetonována do roviny s místností zámečnické dílny. Na zvýšené podlaze je znovu postavená výheň a nainstalován buchar. Starý kanál u vstupních vrat byl zasypán a zabetonován. Do zvětšeného otvoru v obvodové stěně se osadila nová vrata s klenutým nadpražím, stejně jako u zámečnické dílny. Umožňují rovněž zajíždění dodávkových automobilů. Okna v obvodové stěně byla zazděna. Osvětlení kovárny je zajištěno světlíky a vjezdovými vraty.

Hygienické zázemí
Z východní strany budovy byl vybudován nový vstup pro zaměstnance, umožňující přímý vstup do sociálního zázemí, kanceláří a denní místnosti. Staré příčky, podlahy a strop pod půdou byly vybourány. Okna do hygienického zařízení a kanceláří byla zvýšena o nově klenutá nadpraží, takže stav po rekonstrukci se přiblížil výrazu původnímu vzhledu budovy. Chodba odděluje výrobní prostory od hygienického zázemí a kanceláří. Dělicí příčky mezi chodbou, kancelářemi a denní místností jsou celoskleněné. Ostatní příčky jsou sádrokartonové. Světlíky nad touto částí byly zrušeny.

Architektonická studie - podélný řez

Sklep
Nové venkovní schodiště z litého betonu vede do sklepa podél obvodové zdi. Před vstupem do 1.NP, který se nachází nad vstupem do 1.PP, byla nainstalována podesta z pororoštů a zábradlí s ocelovou stěnou pro osazení zvonků. U vnitřního schodiště do 1.PP byly vyměněny stupně a zábradlí.

Sklep se člení do dvou prostor. Sklep s nižší úrovní podlahy bývá v případě vzedmutí podzemních vod zaplaven, proto byly v rozích sklepa osazeny plastové šachty, do kterých byly zavedeny drenáže vedoucí podél obvodových zdí. Tento systém má zamezit následnému zvednutí podlahy (po snížení hladiny voda odteče do čerpací jímky). Nově vybetonovaná podlaha sklepa je spádována nově k obvodovým zdím a k šachtám.

Ve sklepě s vyšší úrovní podlahy byla vybudována čerpací jímka se zaústěným potrubím ze sběrné jímky v nižší části sklepa. V jímce byla osazena a zapojena dvě čerpadla tak, aby se střídala v čerpání vody. Systém signalizuje přehřátí či výpadek čerpadla řídicímu systému, který spustí sirénu a ohlásí alarm na číslo mobilního telefonu.

Budovu vytápí plynové kondenzační kotle, zavěšené na instalované ocelové konstrukci v 1.PP. S ohledem na výkon kotlů (pod 90 kW) nepodléhá jejich instalace směrnicím pro kotelny. Spaliny z kotlů odvádí nově vybudovaný komín.

Architektonická studie - půdorys 1.NP

Venkovní prostory
Součástí projektu Rekonstrukce kotelny v Železné Brodě byla také výstavba komunikací, chodníků a terasy. Chodníkové plochy kolem budovy a parkovacího stání mají povrch z dlažebních žulových kostek, povrch dopravních komunikací je položen ze zámkové dlažby.

Mezi zdí náhonu malé vodní elektrárny a budovou kotelny byla umístěna dřevěná terasa z profilů Bangkirai 25/145.

Prostor západně od rekonstruované budovy tvoří tzv. vedlejší dvůr s povrchem ze žulových kostek a s výsadbou dvanácti javorů červenolistých.

Zámečnická dílna (foto: Ing. Tomáš Hyka)

Vliv na životní prostředí
Rekonstrukcí budovy se odstranila stará ekologická zátěž a celkově revitalizovala zanedbaná průmyslová budova a přilehlé plochy. Celkově se zlepšily tepelně-technické vlastnosti budovy, která má v současnosti nižší nároky na vytápění, čímž dochází k úspoře energií a snížení množství vypouštěných emisí do ovzduší.

Finanční zabezpečení stavby
Projekt byl financován z vlastních zdrojů investora a také pomocí poskytnuté dotace v rámci Operačního programu podnikání a inovace (OPPI), Program Nemovitosti - výzva II.

Kovářská dílna (foto: Ing. Tomáš Hyka)

Základní údaje o stavbě

Název stavby: Rekonstrukce kotelny v Železném Brodě
Místo stavby: obec Železný Brod
Architekt a autor: Ing. arch. Filip Horatschke, studio ARTIKL
Projektová dokumentace: Ing. Jiří Čermák
Investor: Akcent Bohemia, a.s.
Generální dodavatel: Moravolen a.s.
Autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Vladimír Procházka
Dodavatelé: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.
Stavbyvedoucí: Josef Kubeš, Martin Daňhel, RELBY, s.r.o.
Doba výstavby: 12/2013-12/2014
Autor: Ing. arch. Filip Horatschke studio ARTIKL