Zpět na stavby

Rekonstrukce a dostavba Základní školy v Praze-Ďáblicích

15. srpna 2019
Ing. arch. Václav Škarda

Budovy škol v drobné zástavbě obcí často tvoří dominanty celého území. S razantním rozvojem obcí se školní zařízení zvětšují a rozšiřují. Je tomu tak i ve starých Ďáblicích, kde budova základní školy dominuje svou velikostí na nejvyšším místě návsi.

Autor:


Václav Škarda založil a pracoval s Jiřím Poláčkem  v  kanceláři Atelier K2 od roku 1999 do roku 2017. V roce 2018 založil kancelář Škardaarchitekti, která již stačila získat řadu ocenění: první cenu v soutěži na rekonstrukci a dostavbu budov FF UK v Opletalově   ulici v Praze, první cenu ve vyzvané soutěži na interiér knihovny Antonína Švehly v Praze 2 a druhou cenu v soutěži na opravu a dostavbu Školy Smíchov.


Úvod

S výstavbou škol měli ďábličtí bohaté zkušenosti ze sedmdesátých a osmdesátých let 20. století, kdy se školy stavěly spíše na sídlištích. Až v roce 1999 se zrealizoval návrh rozšíření školy se zastropeným dvorem v koncepci oddělených školních stupňů v památkové zóně historického jádra obce. Poměrně záhy však nová kapacita opět nevyhovovala. Na počátku roku 2014 tak ďáblická radnice se starostou Ing. Milošem Růžičkou rozhodla o navýšení kapacity školy o čtyři kmenové učebny.

Obci byly předloženy čtyři varianty umístění nového objemu – do krovu, dvě verze dostavby do školní zahrady a dostavba uzavírající školní blok. Jednoznačně bylo rozhodnuto pro dostavbu uzavírající blok z důvodu zachování prostoru půdy i zahrady. V průběhu projektování nové dostavby bylo zadání rozšířeno o další dvě učebny a stavební úpravy původní školní budovy.

Architektonické řešení

Nová dostavba uzavírá školní blok v tradičním principu, kdebudovy úspěšně oddělují soukromý prostor od veřejného, a vzniká tak veřejný prostor – rynek – do kterého je umístěn nový hlavní školní vstup. Rynek s lavičkami a vysazenou lípou  hojně  využívaný  pro  školní  akce  nahradil  parkoviště a původní plocha plácku užívaná například pro malý fotbálek je transformována a přesunuta na střechu nové dostavby v podobě letní  učebny.  Z rynku je brankou přístupna školní zahrada, jež ještě čeká na úpravy. Vnější uzavření bloku školy vytvořilo příležitost pro vnitřní provozní propojení budov výrazně zvyšující komfort užívání, zároveň odpadla potřeba schodiště a hygienických zázemí, která jsou situována ve starších částech. Nová dostavba je v podstatě malým objemem konstrukčniho dvoutraktu s jednou  nosnou  zdí  oddělující  učebny od chodby. Původní stará škola má tři podlaží s krásnými vysokými prostory, pozdější dostavba má navržena čtyři podlaží s nižšími prostory při stejné výšce domu, což vyžadovalo navržení bezbariérového propojení rampami. Aby bylo možné propojovat chodby i ve 3.NP, bylo nutné navrhnout krytou lávku vedle tělocvičny, která zároveň vyrovnává výškové úrovně a umožní přístup na  střechu  nové dostavby. Tato  dostavba  svým  vstupem  přirozeně  navázala na výškové uspořádání  staré  budovy  školy.  Fasády  staré  budovy  a pozdějších dostaveb mají záměrně sjednocenou barevnost.

Nová dostavba a rozšíření školy z roku 1999 vytváří drobným architektonickým pojetím a vnitřním vybavením jeden architektonický celek. Druhým celkem v bloku budov je původní majestátní budova staré školy. Rozdíly obou částí spočívají v jemnostech, jako například různých detailech členění fasády, oknech, dveřních křídlech, liší se povrchy podlah a stěn, světla apod. Domníváme se, že tato odlišnost pomáhá lepší orientaci a přehlednosti ve škole a zachovává důležitou identitu jednotlivých částí.

Prosvětlení, zpřehlednění a vložení nových oddychových  koutů  v přistavovaných částech doplňuje velkorysost a krásu obnovených prostorů staré budovy a spoluvytváří přátelské prostředí.

Dispoziční řešení

Dvorana v přízemí s jídelnou a malým atriem je centrálním prostorem, kam se vejdou všichni žáci. Atrium je „vzpomínkou na původní dvůr“. Dvě jídelny nabízejí univerzální využití například pro ranní i odpolední družinu, promítací salonek, klubovnu apod. Flexibilitu ve smyslu celodenního víceúčelového využití místností považujme za velmi důležitou, protože je škoda využívat prostory jídelny pouze dvě a půl hodiny denně. Důležitými prvky návrhu byly nově umístěné otvory a okna do průhledů, umožňující vizuální propojení a nový průnik světla do temných spících koutů. Všechny vstupy do učeben jsou prosklené z důvodů otevřenosti, průchodu světla do chodeb a pro přehlednost. Na střeše nové  dostavby  je umístěna letní „botanická“ učebna s tabulí, dřevěným sezením a zastíněním, které umožní vytvořit „stan“. Vedle stanu je nově kopec s kameny a bylinami.

Konstrukční řešení

Všechny nové zásahy jsou navrženy jako funkční prvky s civilním výrazem, aby neobtěžovaly a dobře se vstřebávaly. Snažili jsme se vytvořit školu s přátelským a vlídným prostředím, má to být kvalitní schránka pro předávání vědění, zkušeností, místo setkávání i  her.  Důležité  a přínosné bylo rozhodnutí použít kvalitní materiály na povrchy podlah. Ve staré škole je na chodbách navrženo lité teraco a v učebnách dubové parkety, v nové části jsou na chodbách stěrky a v učebnách dubová prkna. Ve dvoraně je žluté linoleum a ve vstupu černé čisticí rohože. Tyto materiály mají dlouhou trvanlivost a budou dobře stárnout. Stropy a stěny dostavby z monolitického betonu jsou následně zatepleny EPS. Základy jsou z betonových pilot propojených železobetonovými pasy. Příčky byly navrženy z keramických příčkovek. Stěny šikmé lávky jsou z ocelového příhradového nosníku, stropy z ocelobetonu. Střechy jsou ploché, hydroizolace z PVC fólie. Stropy mají SDK akustické podhledy.  Okna  jsou  dřevohliníková  s  trojskly  a  vnějšími hliníkovými žaluziemi, na budově staré školy s vnějšími textilními roletami. Dveře jsou hliníkové černé nebo z pozinku, ve staré budově dřevěné kazetové. Součástí velké přestavby byla také modernizace plynové kotelny. Tato  realizace vyžadovala umístění provizorní mobilní kotelny,  neboť ta stávající se nacházela na místě nové dostavby a bylo žádoucí zachovat základní strukturu rozvodu, tedy původní polohu této kotelny. Původní návrh nuceného větrání zůstal zachován, byly měněny pouze koncové větve či prvky. Stavební zásahy mají umožnit více větrat přirozeně okny. Stávající tmavé školní chodby, kde bylo třeba stále svítit, byly zrušeny a nahrazeny chodbami spřirozeným nebo alespoň sekundárním osvětlením, aby se nejen zlepšilo školní prostředí, ale i snížily náklady na provoz.

Realizace

Vklíněná dostavba budovy školy kladla při realizaci  značné  nároky na dobrou organizaci práce i určitá omezení a protihluková opatření  v průběhu výuky, aby byl zachován důstojný provoz školy, protože pouze dvouměsíční prázdninový interval by pro realizaci tohoto záměru nebyl dostačující. Pedagogický sbor tak musel v souvislosti s realizací stavby překonávat určité obtíže a patří jim za jejich vstřícný přístup uznání a obdiv. Realizace stavebních úprav školy byla z tohoto důvodu rozložena do několika fází. První fáze obsahovala přestavbu  družiny a bytu školníka  na  dvě  kmenové  učebny  a  šatny  v  přízemí  bloku s tělocvičnou, druhou fází bylo zateplení stávající budovy, včetně instalace venkovního zastínění a výměny některých poničených oken, třetí etapou byla rekonstrukce školy a realizace dostavby včetně propojení. V současné době se projektuje čtvrtá fáze střešní nástavby pro učebnu fyziky a chemie s protažením výtahu a schodiště.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 8/2019).

Identifikační údaje o stavbě
Název: Rekonstrukce a dostavba ZŠ Praha-Ďáblice
Zadavatel: MČ Praha-Ďáblice, zástupce starosta Ing. Miloš Růžička
Autor: Ing. arch. Václav Škarda – Škardaarchitekti
Spolupráce: Tomáš Bílek, Miloš Hlaváček, Lukáš Houser, Bořek Peška, Michal Zaremba
Zhotovitel: Krostav, s.r.o.
Návrh a realizace: 04/2015– 09/2018
Identifikační údaje o stavbě
Název: Rekonstrukce a dostavba ZŠ Praha-Ďáblice
Zadavatel: MČ Praha-Ďáblice, zástupce starosta Ing. Miloš Růžička
Autor: Ing. arch. Václav Škarda – Škardaarchitekti
Spolupráce: Tomáš Bílek, Miloš Hlaváček, Lukáš Houser, Bořek Peška, Michal Zaremba
Zhotovitel: Krostav, s.r.o.
Návrh a realizace: 04/2015– 09/2018