Zpět na stavby

Racionalizace provozuschopnosti železničních tratí v České republice

V oboru provozování železniční dopravy podnikají v České republice na základě zákona č. 77/2002 Sb. České dráhy, a.s. (ČD). Podle rozhodnutí vlády ČR ze dne 4. 12. 2007 bude funkce provozovatele dráhy převáděna z ČD na státní organizaci Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), včetně některých materiálních, technologických a personálních kapacit.

Autor:U ČD je vytvořen provázaný systém správy a nezadatelné údržby jednotlivých činností, zajišťující bezpečné a efektivní provozování dráhy. V současnosti však dochází na většině nekoridorových tratí k poklesu osobní i nákladní dopravy, a tím se stává dopravní infrastruktura na těchto tratích předimenzovanou. Nevyužitá infrastruktura se stává neefektivně nákladnou pro obsluhu vlaků (velký počet staničních zaměstnanců). Přitom zůstávají zachovány vysoké požadavky na údržbu, kontroly, ostrahu a revize málo využívaných nebo i nevyužívaných zařízení dopravní infrastruktury. Každé zbytečné zařízení je drahé - váže na sebe náklady, které by v jiných oblastech přinášely užitek. Vysoké provozní náklady se nepříznivě promítají do ekonomického výsledku správců i dopravců.

Zajištění racionalizace provozuschopnosti železničních tratí

Racionalizační opatření jsou finančně náročná. Ke snižování personální náročnosti dochází na hlavních tratích zaváděním dálkového řízení dopravy, na vedlejších a regionálních tratích například výlukou dopravní služby a zjednodušeným způsobem řízení dopravy. Nové technické řešení zároveň eliminuje možné lidské chyby, zvyšuje bezpečnost, propustnost a rychlost. Při řízení racionalizačních akcí spolupracuje vlastník a provozovatel dráhy a pravidelně se tato řešení projednávají na úrovni náměstka ministra dopravy.
Zajištění racionalizace provozuschopnosti železničních tratí v ČR v sobě zahrnuje mnoho oborů a odborností, jejichž specifikace a také možnosti racionalizace jsou rozdílné. V dalším textu následuje několik příkladů podle jednotlivých oborů.

Správa a údržba tratí
Z hlediska spravovaného majetku jsou železniční stavby nejrozsáhlejším technickým odvětvím. Povinnosti správce zařízení, reprezentovaného především správami tratí a správami mostů a tunelů, vyplývají hlavně ze zákona o drahách, stavebního a technického řádu drah a z interních předpisů a nařízení ČD a SŽDC. S výkonem správy a údržby tratí souvisí zejména dohled a diagnostika, plánování přípravy a realizace údržby, oprav a rekonstrukcí, hospodaření s druhotně využitelným materiálem atd. V rámci zvyšování produktivity práce rozvíjejí ČD informační systémy pro snadnější plnění povinností spojených se zajišťováním provozuschopnosti. Některé fungují jako on-line internetové aplikace.

Ověřování a schvalování nových výrobků, materiálů a technologií
Ověřováním a schvalováním nových výrobků, materiálů a technologií je pověřena v rámci managementu kvality ISO Technická ústředna Českých drah (TÚČD).

Prvotní a druhotné náklady
Další sledované parametry přinášejí ekonomický přínos v oblasti prvotních investičních nákladů (pořizovací náklady, náklady na instalaci konstrukce), druhotných, tzn. provozních a udržovacích nákladů (náklady na zajištění správné funkce a na údržbu konstrukce) a náklady vztažené k době životnosti konstrukce.

Osazení výměnové části výhybek bezúdržbovými válečkovými stoličkami
K racionalizačním zásahům do konstrukce železničního svršku patří i osazení výměnové části výhybek bezúdržbovými válečkovými stoličkami, které umožňují přestavení výměny bez nutnosti mazání kluzných stoliček. Tím se snižují přestavní odpory (přestavní síly) ve výhybce. Prvotní vyšší ceny na pořízení válečkových stoliček se časem pokryjí tím, že klesnou náklady na pracovní síly zabezpečující u správce infrastruktury mazání výhybek. Se snížením přestavného odporu, který musí překonat přestavník při přesunu jazyka k opornici a zpět, dochází také ke snížení nákladů na samotný provoz přestavníku. Nemůžeme opomenout, že odstranění mazání výhybek má také pozitivní dopad na ekologii.

Použití srdcovek tvaru 1:12-500
Ekonomický přínos konstrukce prokazatelně přináší použití srdcovek tvaru 1:12-500 namísto 1:9(11)-300. Délka přechodu kola z křídlové kolejnice na hrot srdcovky se u těchto tvarů výhybek v praxi liší cca o 100 mm. Nemůžeme opomenout ani výrazný rozdíl v komfortu jízdy. Hodnoty svislého zrychlení kola při průjezdu srdcovkou tvaru 1:12-500 jsou přibližně poloviční než u 1:9(11)-300. Na snížení nákladů na údržbu mají vliv menší dynamické účinky, nižší výskyt povrchových vad, menší potřeba údržby i delší životnost. Skupina odborníků TÚČD Oddělení železničního svršku a spodku měří a vyhodnocuje data z těchto výhybek v celé síti ČD. Použitím srdcovek tvaru 1:12-500 místo 1:9(11)-300 jsou zvýšeny prvotní (investiční) náklady. Druhotně však jsou sníženy náklady na údržbu. Náklady vztažené k životnosti konstrukce se sníží a navíc dochází ke zvýšení komfortu jízdy a zvýšení bezpečnosti. Bohužel v posledních letech je výrazně preferováno užití srdcovek tvaru 1:9(11)-300.

Sdělovací a zabezpečovací technika
České dráhy v roce 2006 vyhlásily výběrové řízení na údržbu sdělovací a zabezpečovací techniky na nových koridorových úsecích Brno-Česká Třebová a Hodonín-Nedakonice (mimo železniční stanice). V obou zvítězila firma AŽD Praha, s.r.o., která se před převzetím závazků podrobně seznámila se stavem zabezpečovací techniky. Jedná se o pilotní projekty údržby zadané na tři roky. Bez ohledu na to, kdo údržbu provádí, musí být nejdůležitějším kritériem zajištění spolehlivosti a bezpečnosti zabezpečovacího zařízení. Znalost místních poměrů, odborné schopnosti, osobní a kolektivní zkušenosti jsou garantem zachování bezpečnosti železničního provozu. Hlavním a nejdůležitějším garantem bezpečnosti je osobní odpovědnost konkrétního pracovníka pracujícího se zařízením, za kterým stojí silný managament umožňující pracovníkovi včas reagovat a vytvářející podmínky k zodpovědné práci.
Katastrofické následky by měl systém ležérní, volné, obecné a skupinové odpovědnosti pracovníků bez jednoznačné identifikace jednotlivých pracovníků s konkrétním zařízením. Taktéž by bylo chybou připustit údržbu společností, jejichž zájmem je jen maximalizace firemního zisku z monopolního postavení na lukrativním trhu, minimalizací odpovědnosti a rizik z podnikání a navíc bez ohledu na stav zařízení po ukončení smluvního vztahu. Proto mají Správy dopravních cest ČD vypracován systém osobní odpovědnosti řídících pracovníků jednotlivých odborných správ.
Na zadaných úsecích je osobní odpovědnost pracovníků přenesena na zaměstnance dodavatelské firmy a ČD kontrolují, zda jsou dodržovány harmonogramy údržby a další činnosti zajišťující bezpečné provozování dráhy. Za bezpečné provozování dráhy na zadaných úsecích jsou nadále garantem ČD.
Nový systém přináší některé nesporné výhody. Vzniká přímá vazba mezi projekčními pracovišti, výrobou a osobně odpovědným pracovníkem. Vývojová pracoviště získávají přímé zkušenosti s nasazením výrobků v provozu. Spojení výrobce a odběratele zařízení do jedné organizace přináší nejen finanční úspory, ale také zásadně zvyšuje spolehlivost systémů. Důležité je připomenout, že pokud by nedošlo k přechodu kvalifikovaných zaměstnanců ČD se znalostí místních poměrů k vítězné firmě, bylo by převzetí údržby mnohem komplikovanější.
Jiná však je situace u zařízení starších. U této skupiny vždy hrozí, že dodavatel může po určité době argumentovat ?zařízení musí být obnoveno (vyměněno), není ho možné udržovat?. Důvodem tohoto stavu může být i nedostatek pracovníků znalých údržby zařízení aktivovaných před osmdesáti a více lety. Těmito pracovníky v současné době disponují pouze ČD. Výsledkem pak je sice úspora za údržbu, ale extrémní růst investičních nákladů.
Nyní je brzy na odpovědné vyhodnocení celého projektu zadávání údržby tak důležitého odvětví provozování dráhy, jako je údržba zabezpečovací techniky. Celkové vyhodnocení tohoto projektu bude mít jistě vliv i na další odvětví dopravní cesty.

Racionalizace v oblasti elektroenergetiky

ČD jsou největší odběratel elektřiny v České republice. Odebrané množství elektřiny je v řádu 1,4 TWh.
Odpovědnou, náročnou a důležitou činností, zejména v odběru pro elektrickou trakci, je predikce spotřeby elektřiny. Tento druh odběru nelze srovnávat se žádným průmyslovým standardem. Popsatelné vlivy, kterými jsou teplota, rozdílné jednotlivé dny v týdnu, svátky, mimořádné nahlášené změny dopravy, jsou standardně zohledňovány do predikce diagramu spotřeby. Nelze však zohlednit lidský činitel, nehodové události, neohlášené změny dopravy.
Pro tyto záležitosti je sjednávána hodnota rezervované kapacity odběru elektřiny s ohledem na statisticky se vyskytující anomálie tak, aby nedošlo k překročení rezervované kapacity podle hodnocených kritérií od smluvních dodavatelů elektřiny. Výsledkem sjednávání odběrů elektrické trakce v roce 2006 je celková úspora 11,3 mil. Kč.

Regulační zařízení
U distribučních odběrů jsou instalována regulační zařízení, která takovéto možné překročení eliminují odpojením nevýznamného, zejména tepelného spotřebiče. U odběru elektrické trakce regulace nebyla prováděna, protože každý regulační zásah znamená vypnutí napájení. Snahou Správy železniční energetiky, která odpovídá za ekonomiku hospodaření s elektřinou, bylo vybavit energetický napájecí systém elektrické trakce regulačním zařízením, které by umožnilo výjimečné a krátkodobé přerušení napájení v trvání 2-3 minut v kritické čtvrthodině a bylo by i záchranným opatřením před penalizačním překročením měsíční rezervované kapacity.
Prvním krokem bylo vybudování centrálního monitorovacího sy- stému sběru dat z jednotlivých napájecích stanic elektrické trakce a významných distribučních odběrů uzlových železničních stanic, ze kterých se průběžně načítané údaje v rámci čtvrthodiny přenášejí prostřednictvím GPRS (global packet radio system) v síti GSM. Systém nazvaný RAMES byl otestován, prověřen a má schválené technické podmínky pro provozování na železnici. Uvedený systém přenosu dat byl otestován i pro vyhodnocování spotřeby elektřiny hnacích vozidel elektrické trakce. Řešen byl vývoj a validace obchodního měření na hnacím vozidle, analýza rušivých vlivů provozovaných hnacích vozidel na trakční napájecí soustavu a varovný systém pro strojvedoucího. Měřená data odběru budou zaznamenávána a předávána v souvislosti s polohou vlaku na trati (GPS) spolu s údaji o reálném čase a bude zajištěna propojenost na varovný systém pro strojvedoucího, který umožní přenos dat z určených operátorských pracovišť na pult strojvedoucího, který bude informovat o požadavku na omezení odběru z trakčního napájení s cílem optimalizovat diagram spotřeby elektrické trakční energie. Systém přenosu dat byl otestován na elektrické lokomotivě řady 363, pro kterou byla vypracována a drážním úřadem schválena změna její technologie. Před vlastní realizací úprav bylo provedeno měření na hnacích vozidlech zařazených do programu Evropské unie pod názvem TANDEM v projektu IDMAIN realizovaném v součinnosti s firmou UNICONTROLS a.s. Nové řešení má být realizováno do roku 2008 a rozšiřuje oblast přenosu dat ze stanoviště strojvedoucího o další informace z vlastní jízdy vlaku, které budou předávány do dopravního dispečinku.

Dálkový odečet energetických dat z odběrných míst
Další racionalizační energetické opatření je dálkový odečet energetických dat z odběrných míst (OM), která nejsou průběžně monitorována. Z těchto OM jsou přenášeny údaje o spotřebě elektřiny ve stanovených intervalech, které odpovídají fakturaci odběrů jednotlivých zákazníků připojených na lokální distribuční soustavu železnice.
Všechna uváděná racionalizační opatření jsou ve svých výsledcích načtených dat propojena na databázi nadstavby ekonomického systému ČD, SAP-R/3 na nadstavbu systému pro zpracování energetických dat IS-U/CCS. Získaná data jsou využívána systémově pro predikci diagramu spotřeby silové elektřiny, pro optimalizaci sjednávání rezervované kapacity distribuce elektřiny, pro eliminaci přirážek za překročení stanovených parametrů odběru elektřiny na jednotlivých OM. Dálkové odečty minimalizují časové nároky provádění odečtů z vytipovaných lokalit.

Budovy a majetkové podnikání

V souvislosti s přechodem činností provozovatele dráhy z ČD na SŽDC zůstane správa budov a majetkové podnikání v kompetenci ČD. Na zřeteli je všeobecně známá skutečnost, že stálost zákazníků je hlavním faktorem ovlivňujícím dlouhodobou ziskovost firmy, kvalita většiny vztahu ovlivňuje věrnost. Kvalitu vztahu mezi dodavatelem a zákazníkem ovlivňuje zejména spokojenost zákazníka s úrovní poskytovaných služeb. Služby poskytované zákazníkovi zahrnují veškerý kontakt kupujícího s dodavatelem a jsou základním předpokladem spokojenosti zákazníka.

Projekt Živá nádraží

Projekt Živá nádraží v sobě zahrnuje strategie komplexní revitalizace 120 nádrží ČD. Jsou rozděleny do tří forem projektové strategie: formou nájmu lokality, založením společné společnosti (ČD + cizí developerská společnost) a vlastními prostředky ve spolupráci se SŽDC.
Firma ČD Restaurant připravuje novou síť restaurací. Cílem je vytvořit tři různé typy restaurací s ohledem na velikost prostoru provozovny a průchodnost lokality. Byly označeny pracovními názvy: Klasik - s obsluhou, Expres - pultový prodej a typ Kafé - s odlišným sortimentem. Snahou je vytvořit originální značku, která bude odlišná od mezinárodních značek úspěšných na českém trhu a současně bude splňovat parametry, které očekává jejich početná cílová skupina.
Tato skupina zákazníků je s velkou pravděpodobností tou, pro kterou by se měla do budoucna stát významnější osobní doprava vlakem, tj. i zvýšením atraktivity okolního prostředí a navazujících služeb na osobní dopravu. Již byly zkolaudovány dva pilotní projekty: Pardubice a Praha-Libeň. Připravují se stavební a provozní manuály pro poskytování frančízy.