Zpět na stavby

Prováděcí postup tvorby BIM modelu. BEP – BIM execution plan

V návaznosti na článek Podmínky úspěchu použití BIM modelu ve stavebním projektu ve Stavebnictví 09/2018 se tento text věnuje problematice dokumentu BEP (BIM execution plan – plán realizace BIM), který je jednou z podmínek úspěchu BIM projektu.

Autor:


Vedoucí útvaru technologií a materiálů v úseku výrobně-technického ředitele, Metrostav a.s., a katedra technologie staveb Fakulty stavební ČVUT. Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze se zaměřením na technologii a kvalitu staveb, člen czBIM.


Význam BEP, jeho účel a přínosy

Obsahem plánu realizace BIM (BEP) je jednoznačné definování činností a operací v organizačním schématu konkrétního projektu podle přijatého postupu prací tak, aby výsledkem byly potřebné výstupy (dokumenty, podklady, procesy) v každé fázi přípravy a realizace. Procesy je nutné definovat pro modelování (tvorbu a zpracování BIM modelu), přípravu a realizaci stavby i pro provoz (FM) využívající BIM model. Definovat procesy je možné pro jakoukoliv stavbu, postup realizace i způsob užívání, včetně specifických zvyklostí. Rozdíly spočívají jen v šířce a hloubce požadavků pro postupy modelování, na vlastní model a jeho části, v požadovaných výstupech.

Podmínkou pro úspěšnou tvorbu i aplikaci BIM modelu je systematický postup v jakékoliv fázi modelování, a realizace, v každé pozici  a profesi. Výstupy slouží činnostem a operacím během životního cyklu (tvorba modelu, příprava a realizace, užívání, správě a údržbě) stavby. Proto musí být předem definovány a všemi účastníky projektu respektovány vstupy i výstupy jednotlivých procesů – formáty  a struktury dat, vzájemná kompatibilita, vše obsažené v datovém standardu.

Příklad – návrh datové struktury prvků v modelu

Specifikace  informací  a  požadovaných  parametrů  připojených k jednotlivým prvkům v modelu (požární odolnost, únosnost apod.). Kontrola konformity dat, validace je zásadním požadavkem při ověřování kvality informačního modelu. Účelem BEP je shrnutí nezbytných informací o činnostech vztahujících se k BIM modelu v jednotlivých fázích životního cyklu stavby. BEP přehledně uvádí osoby, odpovědnosti, procesy a vazby projektu, definuje potřebná data a způsob jejich sdílení – naplňuje požadavek na kompetentní, koordinované a včasné procesní informace. Omezuje účinek nekorektních podkladů, informací a postupů negativně ovlivňujících postupy i výsledky projektu, zachycuje cíle a výstupy projektu, procesní schémata  realizace,  způsoby  výměny  informací v projektu a definuje informační prostředí. BEP je nutné  připravit  ihned  po  rozhodnutí  projekt  připravovat a provádět jako informační BIM model. BEP je nezbytný i pro tvorbu modelu, pro vztah mezi objednatelem a projektantem.

Obsah BEP

BEP definuje potřebný rozsah strukturovaných dokumentů k vyhotovení a řízení BIM modelu a obvykle obsahuje úvodní ustanovení a informace, seznam používaných zkratek, identifikační údaje stavby, kontakty odpovědných osob (matice osob, odpovědnosti a kontaktů, včetně identifikace a popisu rolí, organizační schéma projektu), cíle projektu a jejich popis, využívané SW prostředí i datové formáty potřebné ke komunikaci prostřednictvím CDE, strukturu BIM modelu (značení, souřadný systém, jednotky, tolerance, podrobnost, datovou strukturu), způsob výměny dat, informační toky (datová úložiště, způsob a četnost aktualizací modelu) a potřebné přílohy.

Příklad: Výměna dat a informační toky

CDE – jednotné datové úložiště a komunikační prostředí.
Pro výměnu a sdílení podkladů bude využíváno jednotného datového úložiště SharePoint v prostředí Office 365, na němž dodavatel zřídí objednateli požadovaný počet přístupů.
Podklady budou dále předávány standartním způsobem:
■  publikace ve sdíleném datovém prostředí;
■  předání na pevném nosiči odpovědnou osobou podle matice odpovědnosti.

Základní schéma struktury ukládání dat obsahuje výstřižek/odkaz na základní rozvržení složek a stromové struktury – liší se v závislosti na zvoleném způsobu řešení.

Požadavky na aktualizace, konkrétní aktualizované dokumenty se mohou lišit v závislosti na jednotlivých fázích projektu – pro každou fázi by měla existovat oddělená verze výše uvedeného rozdělení. Součástí mohou být (podle požadavků objednatele) procesní mapy, které ilustrují posloupnosti a interakce mezi hlavními procesy v BIM projektu, a popisy informačních výměn (viz obr. 2 – procesní mapa).

Úvodní ustanovení zachycuje funkce dokumentu jako šablony ke specifikaci konkrétních požadavků a předpokládaných cílů při tvorbě dokumentace (fáze modelu: stavební povolení – SP, provedení stavby – PS, skutečné provedení stavby – SPS) i jako podkladu pro následnou správu díla při využití BIM modelu v pasportních systémech FM stavby. Zachycuje základní procesy, informační toky, datové formáty a odpovědnosti jednotlivých účastníků zapojených  do projektu.

Identifikační údaje jsou uvedeny stejně jako u běžné stavby (název stavby, charakteristika, místo, stupeň, část a charakter dokumentace, objednatel, zhotovitel a podzhotovitel dokumentace). Osoby, kontakty, organizace projektu jsou pro přehlednost uváděny v maticích – viz tab. 3.

Podobně je uvedeno základní organizační schéma projektu (obr. 1). Cíle projektu zahrnují výčet, definice a popis cílů pro konkrétní projekt v jednotlivých fázích pro-ektu, přímo souvisejí se stupněm podrobnosti zpracování modelu (LoD, LoI) v závislosti na  stupni  PD – níže jsou příklady.

Celý článek naleznete v archivu čísel 11/2018.