Zpět na stavby

Protonové terapeutické centrum v Praze

18. června 2014
Ing. arch Pavlína Pospíšilová

Budova Protonového terapeutického centra (PTC) se nachází ve svahu na severním okraji areálu pražské Fakultní nemocnice na Bulovce. Jde o složité zařízení s nejnovější technologií léčby pro onkologicky nemocné pacienty. Budova s moderním vzhledem a nadčasovým posláním získala prestižní titul Stavba roku 2013.


Unikátní terapie, umístěná v nitru budovy, je založená na léčebném účinku vyvolaném rozpadem protonů z paprsku dopraveného do místa nemocné tkáně, přičemž vedlejší účinky záření jsou minimalizovány. Celkově je protonová léčba oproti jiným metodám šetrnější k okolní zdravé tkáni.

Příčný řez budovou Protonového centra v Praze

Návrh stavby

Stavba PTC, jež v sobě obsahuje takto náročnou technologii, je tudíž specifická i stavebně technickým provedením. Architektonická kancelář, která zpracovávala projektovou dokumentaci pro hlavního dodavatele stavby, má zkušenosti s navrhováním zdravotních staveb, nemocnic či poliklinik, avšak stavba PTC byla oproti jiným velice sofistikovaná, naplněná technologiemi přesahujících rámec běžných zdravotnických provozů. Tým architektů a inženýrů získával zkušenosti z jiných center v Evropě (Mnichov, Essen). Sám je pak zúročil v návrhu složité monolitické konstrukce sloužící k ochraně před následky záření, která byla navrhována s velkou přesností s ohledem na bezpečnost, TZB bylo z téhož důvodu navrženo i ve dvojím bezpečnostním provedení.


Půdorys 2.NP budovy Protonového centra v Praze - hlavní terapeutické podlaží se čtyřmi ošetřovacími sály v betonových kobkách

Umístění stavby

Protonová léčebná technologie vyžaduje rozsáhlou lékařsko-technickou podporu při přípravě individuální terapie, technické a servisní zázemí a zejména léčebnou diagnostiku, která stojí na počátku terapie. Část ambulantního a administrativního provozu je situována v hlavní budově u ulice V Holešovičkách, základní terapeutický provoz se nachází v druhé části budovy, která je umístěna ve svahu pod parkovištěm. Celý areál se nachází v obtížných podmínkách příkrého svahu, které však zároveň umožnily zapustit prostory vlastní protonové technologie do svahu a usnadnit tak jejich radiační ochranu. Dopravní napojení zařízení využívá komunikace areálu nemocnice.


Situace budovy Protonového centra v Praze v severní části areálu Fakultní nemocnice na Bulovce

Konstrukční řešení, TZB

Budova PTC je pětipodlažní skelet se zavěšenou fasádou o celkových rozměrech 70 x 48 m a výšce 24 m. Delší severní strana je orientována do ulice v Holešovičkách, do níž směřuje terasa ustupujícího posledního podlaží. V tomto případě bylo důležité zvukově odklonit ruch ulice od ambulancí a kanceláří - potřebného efektu bylo dosaženo kombinací skla a zesílených sloupků fasády. Fasádu tvoří velké skleněné plochy s nepravidelně se střídajícími průhlednými a barevnými skly, fasádní sloupky jsou v tmavě šedém odstínu. K západnímu průčelí přiléhá přístavek s chladicími věžemi. Budova PTC je delší stranou zapuštěna do svahu tak, že z jižní strany se vstupuje do 5.NP a ze severní do 1.NP. Střecha budovy je plochá, s vegetační úpravou. Jižní polovina budovy, ve které je umístěna léčebná technologie a další související technická zařízení, má střechu nad 4.NP upravenou pro přístup do budovy a plochu pro parkování vozidel. Všechna podlaží propojují dvě vnitřní schodiště a dvě výtahové vertikály, z nichž jednu tvoří dvojice osobních výtahů a druhou osobonákladní výtah určený také k dopravě ležících pacientů.


Oddělení diagnostické péče - CT vyšetření

V nosné konstrukci kompaktní budovy PTC byly použity dva odlišné konstrukční systémy oddělené dilatací, probíhající podélně přibližně polovinou budovy. Zatímco severní část je klasickým monolitickým skeletem s monolitickými stropy, jižní část je atypickou masivní monolitickou konstrukcí. Zejména tato část konstrukce, ve které je umístěna léčebná protonová technologie, plní svými vlastnostmi nároky na radiační ochranu, přesnost a kvalitu provedení s ohledem na zmíněnou léčebnou technologii a další podpůrné technologie a rozvody TZB.

Exteriér i interiér stavby mají za cíl navodit klidné prostředí množstvím světla, klidnými barvami a pojetím designu. Na úpravě interiéru spolupracoval projektový tým s ateliérem, který má dlouholeté zkušenosti s interiérovou tvorbou.


Dětská čekárna

Elektroinstalace a systém chlazení

Budova je komplexně vybavena náročnými kontrolními a bezpečnostními systémy, doplněnými zdravotnickou informační soustavou a dalšími slaboproudými technologiemi. Nadstandardní řešení jsou využita pro zásobování protonové technologie elektrickou energií a chlazení cyklotronu.

Vzhledem k velké energetické náročnosti budova disponuje dvěma vlastními trafostanicemi. Pro větší flexibilitu pro napájení případných nových zdravotnických zařízení a technologie jsou použity přípojnicové rozvody. Budova je vybavena UPS a záložním dieselagregátem, které umožňují v případě výpadku proudu bezpečné odstavení technologie a uložení potřebných dat.

Budovu zabezpečuje elektronický zabezpečovací systém a je monitorována kamerovým systémem. Ovládání a monitoring technického zařízení budovy plně zajišťuje systém měření a regulace. Výstupy z těchto systémů jsou centralizovány ve velínu a podle potřeby i na jednotlivých recepcích. Jednotlivé systémy umožňují i vzdálený přístup.


Terapeutická léčebna

Zasedací místnosti a recepce jsou vybaveny nejmodernější audiovizuální technikou s využitím systémů pro inteligentní budovy.

Ze slaboproudých systémů je budova například opatřena bezpečnostním systémem léčby, který v případě nestandardní události nebo narušení kontrolovaného pásma v ozařovnách dokáže okamžitě odstavit systém protonové technologie a zamezit tím nechtěnému ozáření.

Současně kontrolovaná pásma (kromě protonové technologie se jedná i o PET-CT) zabezpečuje systém monitoringu radiace, který při zvýšení radiace okamžitě upozorní personál vizuálním i akustickým poplachem. Monitoruje se záření gama a v ozařovnách a přilehlých prostorech také neutrony.

Budovu vytápí teplovodní soustava napojená na výměník horkovodu umístěný v přízemí budovy. Teplo je distribuováno prostřednictvím radiátorů, fancoilů a vzduchotechniky s odpovídajícími výměníky.

Velký důraz se kladl rovněž na systém chlazení. Vzhledem k velké energetické náročnosti protonové technologie a technického vybavení budovy je nutné odvádět pomocí systému chlazení zbytkové teplo. Pro tyto účely slouží dva zdroje chladu a chladicí věže umožňující využívat systém tzv. free-coolingu, který do určité venkovní teploty využívá chladicí věže jako chladiče, chlad tedy není nutné draze vyrábět pomocí strojního chlazení. Zdroje chladu a chladicí věže jsou cíleně duplicitní, aby bylo možné v případě servisu nebo poruchy jednoho ze zařízení bezproblémově pokračovat v provozu budovy.

Před napojením budovy na veřejný řad kanalizace je umístěna retenční nádrž pro regulaci odtoku vody do kanalizace v případě velkých srážek. Větev kanalizace z PET-CT je vzhledem ke zvýšené radiaci ve splaškových vodách z těchto prostor opatřena retenční jímkou, ze které se voda vypouští do kanalizace až tehdy, když není radioaktivní.

Všechny systémy budovy jsou navrženy takovým způsobem, aby zajistily potřebný chod centra, a přitom zbytečně nezatěžovaly životní prostředí.


Vstupní hala

Uspořádání a provoz centra

Základními provozními celky PTC jsou úseky diagnostický v 5.NP a terapeutický v 2.NP, dále lékařské a lékařsko-technické zázemí terapeutického úseku v 3.NP a administrativně správní úsek umístěný v 4.NP. Technologické a technické zázemí se nachází v 1. až 3.NP ve svahu, chráněném zeminou a mocnými objemy betonu.

Terapeutický a vyšetřovací úsek jsou vybaveny kromě protonové technologie čtyřmi ošetřovacími sály v betonových kobkách, přístupných labyrintem, dvěma špičkovými diagnostickými přístroji počítačové tomografie (CT), jedním přístrojem pozitronové emisní tomografie (PET-CT) a dále dvěma přístroji magnetické rezonance (MR), z nichž zejména MR má vysoké nároky na umístění.


Protonové terapeutické centrum - pohled z areálu nemocnice Bulovka

Hlavní provoz pro pacienty se nachází v 5.NP a 2.NP. Pacienty v rámci úseku (z místnosti fixace k diagnostice, ošetření a zpět) převážejí automatické vozíky, na jejich provoz byla hlavní obslužná komunikace před ganry (ošetřovacími sály) navrhována. Vozíky se pohybují samostatně bez obsluhy, pouze za doprovodu sestry. Systém vozíků přispívá ke komfortu pacientů - na speciálních, individuálně tvarovaných podložkách je totiž rovněž zajištěna přesná poloha pacienta - a zároveň zaručuje efektivní využívání provozní doby.

Ostatní zaměstnanci a zdravotnický a ostatní materiál včetně občasného transportu rozměrných a těžkých náhradních dílů pro protonovou technologii se dopravují zadním nákladním výtahem.

Protonové centrum je ambulantním zařízením, kam pacienti většinou docházejí podle potřeby opakovaně až do uzavření léčby. V případě potřeby je pro ležící pacienty přivážené sanitkou určen vstup do budovy v 1.NP, kudy vstupuje do budovy i převážná část personálu. V tomto místě se nacházejí i šatny a hospodářské zázemí, sklady odpadu atd.


Cyklotron - srdce protonové technologie

PTC je složitou atypickou budovou s komplexním zdravotnickým vybavením nejmodernější protonové technologie, navržené s důrazem na respekt k pacientovi a se zřetelem k citlivému urbanistickému řešení svého okolí.

Základní údaje o stavbě


Název:
Proton Therapy Center Czech, Praha

Investor:
Proton Therapy Center Czech , s.r.o.

Autor:
Helika, a.s., Woerner und Partners Planugsgesellschaft mbh,
Ing. arch. Pavlína Pospíšilová, Ing. arch. Vasil Sobota

Spolupráce:
Ranný Architects

Protonové technologie:
IBA Technology Group

Generální projektant:
Ing. Zdeněk Pelinka, Ing. Jaroslav Němeček, Ing. arch. Vasil Sobota

Dodavatel:
Syner, s.r.o.

Stavbyvedoucí:
Ing. Zdeněk Kubec

Doba výstavby:
05/2009-10/2012

Montáž protonové technologie:
04/2011-12/2012

Obestavěný prostor:
42 000 m³

Zastavěná plocha:
3250 m²


Přístroj pro CT vyšetření - GE LightSpeed VCT