Zpět na stavby

Protipovodňová opatření na řece Litavce v Královém Dvoře u Berouna

7. ledna 2010
Ing. Olgerd Pukl

Opatření na řece Litavce jsou první etapou zajištění protipovodňové ochrany města Králův Dvůr u Berouna a jeho okolí při kulminačních průtocích Q100. Tato první etapa řeší ochranu v horní části toku Litavky v Královém Dvoře ř. km 5,821-7,120 od silničního mostu v oblasti městské části Popovice a částečně se prolíná s již provedenou úpravou koryta z roku 2004, která sanovala značná poškození vzniklá při povodni v roce 2002 a následně. Druhá etapa, která bude řešit další protipovodňovou ochranu intravilánu města Králův Dvůr, je v současné době ve stadiu projektových a stavebně-právních příprav.

Autor:


Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze, obor vodní hospodářství a vodní stavby, celý svůj profesní život působí při realizacích vodohospodářských staveb, člen výboru oblasti ČKAIT Praha. Autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby.

Samotné technické řešení první etapy spočívá ve zkapacitnění stávajícího koryta, které je výsledkem regulací toku z minulého století z let 1926 a 1947. Směrové a spádové poměry v zásadě nedoznaly žádných změn a zkapacitnění koryta bylo docíleno jednostranným rozšířením do levého břehu, kde není žádná obytná zástavba. Naopak obytná zástavba městské části Popovice na pravém břehu je chráněna před rozlivem povodňového průtoku nově zbudovanou protipovodňovou zídkou v celé délce úpravy, která je v místech nutných pro přístup a při křížení místní komunikace opatřena mobilními hradicími prvky. Na levém břehu, kde se oblouk toku Litavky značně přibližuje k dálnici D 5 Praha- Plzeň, byla v úseku cca 150 m zbudována opěrná stabilizační zeď vysoká až 4 m. Realizace byla projektantem členěna na šest stavebních objektů:

  • SO 001 - Úprava Litavky tj. samotná úprava koryta Litavky v celé délce;
  • SO 002 - Opěrná zeď tj. stabilizace v místě blízkého kontaktu s dálnicí D 5;
  • SO 003 - Pravobřežní ochranná zídka tj. protipovodňová ochranná zídka navazující na úpravu koryta;
  • SO 004 - Cesta na levém břehu tj. oprava cesty navazující na zbudování levobřežní opěrné zdi;
  • SO 005 - Úpravy na vyústěních do Litavky tj. instalace zpětných klapek na kanalizačních výpustech v celém úseku úpravy, aby nemohlo docházet k zpětnému vzdutí při povodňovém průtoku;
  • SO 006 - Výsadba dřevin tj. s konečnými terénními úpravami spojená náhradní výsadba dřevin doplněná keřovým patrem.

Příprava projektové dokumentace a samotná realizace opatření byla konzultována s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky.

Základní údaje o stavbě
Objednatel: státní podnik Povodí Vltavy
Projektant: HYDROPROJEKT CZ, a.s.
Zhotovitel: Sdružení Litavka - sdružení firem NAVIMOR-INVEST sp.z o.o. organizační složka a Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.
Doba realiazce: Stavba byla zahájena na počátku léta roku 2008 a ukončena v červenci roku 2009.
Celkové náklady: 91 mil. Kč. Financování stavby bylo zajištěno z dotačního programu Ministerstva zemědělství ČR 129 120 - Prevence před povodněmi II a z vlastních zdrojů státního podniku Povodí Vltavy.

Autor: Ing. Olgerd Pukl, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby e-mail: pukl@sendme.cz

Koryto řeky Litavky před zahájením první etapy zajištění protipovodňové ochrany města Králův Dvůr. Stav léto 2008.
¤ Koryto řeky Litavky před zahájením první etapy zajištění protipovodňové ochrany města Králův Dvůr. Stav léto 2008.

Na levém břehu, kde se oblouk toku řeky Litavky značně přibližuje k dálnici D 5 Praha-Plzeň, byla v úseku cca 150 m zbudována opěrná stabilizační zeď vysoká až 4 m
¤ Na levém břehu, kde se oblouk toku řeky Litavky značně přibližuje k dálnici D 5 Praha-Plzeň, byla v úseku cca 150 m zbudována opěrná stabilizační zeď vysoká až 4 m

Obytná zástavba městské části Popovice na pravém břehu je chráněna před rozlivem povodňového průtoku nově zbudovanou protipovodňovou zídkou v celé délce úpravy.
¤ Obytna zastavba městske časti Popovice na pravem břehu je chraněna před rozlivem povodňoveho průtoku nově zbudovanou protipovodňovou zidkou v cele delce upravy. Ta je v mistech nutnych pro přistup a při křiženi mistni komunikace opatřena mobilnimi hradicimi prvky.