Zpět na stavby

OHLA ŽS staví ochrannou hráz v Bohumíně-Pudlově

21. listopadu 2023
PR článek

Během roku 2022 uspělo sdružení firem, jehož lídrem je společnost OHLA ŽS, ve veřejné soutěži na realizaci stavební zakázky s názvem „Ochranná hráz na Odře a Orlovské Stružce, Bohumín-Pudlov“. Zadavatel, Povodí Odry, státní podnik, pro který je tato stavba stěžejní z hlediska ochrany před velkou vodou, věnoval její přípravě více než deset let.


Povodně na Odře se opakují poměrně pravidelně. V Bohumíně byly v letech 1902 až 2010 zaznamenány celkem sedmnáctkrát, přičemž nejničivější byla povodeň v roce 1997. Dlouhotrvající deště tehdy rozvodnily Odru a její přítoky natolik, že se velká část města ocitla během pár hodin po pás ve vodě. Jeho obyvatelé přišli o svůj majetek a osobní věci, voda strhla chodníky a cesty, železniční svršek a mosty. Po této nešťastné události se postupně začaly budovat nové hráze ve Starém Bohumíně a Šunychlu a naposledy až po další povodni v roce 2010 i ve Vrbici.

Aktuálně probíhající výstavba ochranné hráze na Odře a Orlovské Stružce v městské části Pudlov, jejíž dokončení je naplánováno na podzim roku 2025, uzavře komplex protipovodňových hrází, které budou chránit Bohumín před povodňovými riziky. Realizaci tohoto rozsáhlého projektu za bezmála 400 mil. Kč bez DPH, který zahrnuje výstavbu zemní ochranné hráze s přidruženými objekty, zajišťuje společnost OHLA  ŽS v pozici lídra sdružení s firmami POHL cz, odštěpný závod Opava, a Lesostavby Frýdek-Místek. Stavební práce za OHLA ŽS provádí realizační tým oblasti Moravskoslezsko divize Východ, který má za sebou již několik úspěšných staveb tohoto typu na území severní Moravy a Slezska a v současné době pro stejného zadavatele realizuje také zakázku týkající se druhé etapy rekonstrukce Žermanického přivaděče.

Zemní hráz a další stavební objekty

Zemní hráz, která je hlavním a zároveň největším stavebním objektem, je navržena jako homogenní v celkové délce 2 800 m s šířkou 4 m v koruně a výškou od 2,5 m do 4 m. Významné úseky hráze jsou a budou doplněny i o podzemní těsnicí stěnu. V místech, kde místní zástavba neumožní kvůli velkým prostorovým nárokům budování zemní hráze, se protipovodňová ochrana provede vybudováním monolitické ochranné zdi. Dalšími stavebními objekty jsou demolice a výstavba dvou mostních objektů, přeložky vysokotlakých plynovodů a vodovodu i vybudování hrázové propusti a obslužné komunikace.

Průběh stavebních prací

Stavební práce byly zahájeny v říjnu 2022, kdy byla zřízena infrastruktura pro potřeby výstavby. Následně se území uvolňovalo od rozsáhlých keřových a stromových porostů. Před založením hráze bylo nezbytné základovou spáru (půdorys budoucí hráze) na velké ploše pečlivě očistit od zbytků dřevní hmoty a kořenů.

Na jaře letošního roku byly započaty práce na samotné zemní hrázi, a to na části přítoku Orlovská Stružka. Došlo k reprofilaci břehové linie části toku a k následnému opevnění břehů lomovým kamenem. Současně byly zbudovány hrázové propusti, které bezpečně převedou stávající a nová vedení tělesem hráze.

Těsnění podloží hráze je průběžně prováděno zavazovacím zářezem a těsnicími jílocementovými stěnami. Zavazovací zářez je navržen po celé délce hráze s hloubkou 1 m, sklony svahů 1 : 1 a šířkou ve dně zářezu 3 m. Těsnicí jílocementové stěny jsou navrženy jako tenkostěnné, s šířkou 200 mm, o celkové délce 452 m a hloubce 7,0–9,3 m v místech, kde mají pokryvné vrstvy dle inženýrskogeologického průzkumu zvýšenou propustnost. Pro potřebu zřízení těsnicí stěny byla zvolena speciální technologie „trencher“. Jde o zařízení, které zeminu rozruší, na místě ji promísí bez významného vytěžení na povrch a rovnoměrně do ní dávkuje pojivo in-situ. Vrstvení hráze na již připravené a zatěsněné základové spáře probíhalo v části stanovené pro tuto stavební sezonu díky příznivým klimatickým podmínkám a zásobě vhodné zeminy plynule. V současné době je tento úsek v délce cca 700 m dotvarován, ohumusován a oset. Doposud probíhá výstavba zpevněné komunikace na koruně a patě hráze včetně odvodnění.

Na začátku řešeného úseku nebylo možné kvůli zástavbě provádět opatření prostorově náročným řešením v podobě zemní hráze, proto zde byla navržena a vystavěna monolitická ochranná zeď o délce cca 200 m. V tomto roce byla zahájena i rekonstrukce jednoho ze dvou silničních mostů v km 09,44 – do objektu štěrkovny. Stávající most byl nekapacitní, neumožňoval tedy převedení návrhového průtoku a nebyl v dobrém technickém stavu, proto byla jeho konstrukce zdemolována. V návrhovém stavu bude niveleta sjezdu v místě křížení zvýšena o cca 1,70 m a most bude nahrazen novou konstrukcí, která zajišťuje převedení návrhového průtoku s rezervou nejméně 0,5 m.

Přínos strategického projektu

Tento strategický projekt má po provedení všech technických opatření ochránit zastavěné části zájmového území před zaplavením při povodni do výše průtoku 1 555 m3 za sekundu, což nyní odpovídá stoletému ovlivněnému průtoku v Odře s bezpečnostním převýšením 0,5 m. Zároveň budou vyřešeny i odtokové poměry v ochráněném území, tj. neškodné odvedení vnitřních vod v území za ochrannými hrázemi v době běžných průtoků i za povodně.

TEXT A FOTO: Ing. Michal Oulehla, OHLA ŽS, a.s.