Zpět na předpisy

Programy Zelená úsporám a NOVÝ PANEL - terminologie a definice

9. prosince 2009
Marie Báčová

Autor:


Je absolventkou střední ekonomické a střední knihovnické školy. Od roku 1977 pracuje v oblasti stavebních informací, v  současné době je poradkyní v Kanceláři ČKAIT. Zabývá se tvorbou informačních systémů ve výstavbě, organizací informačního servisu  pro  členy  ČKAIT a další stavební veřejnost,  vydáváním odborné literatury a publikační činností.


Podmínky programu NOVÝ PANEL (NP) upravuje nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů, ve znění pozdějších předpisů. Poslední novela tohoto nařízení byla provedena nařízením vlády č. 310/2009 Sb. s účinností od 17. 8. 2009 (nahrazuje v § 3 odst. 5 v první větě výraz ?doporučenou? slovem ?požadovanou? ? rozumí se normová hodnota podle ČSN EN 73 0540:2005 Tepelná ochrana budov).
Podmínky programu Zelená úsporám (ZÚ) stanoví Ministerstvo životního prostředí ČR prostřednictvím směrnice MŽP; v současné době platí Směrnice MŽP č. 9/2009 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí v rámci ZÚ na opatření vedoucí k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v obytných budovách.
Podmínky stanovené těmito dvěma dokumenty se značně liší, jak ve formulacích, v obsahu i v cílech, kterých má být dosaženo.
Na základě dohody mezi MŽP a MMR a dále dohody mezi SFRB a SFŽP byly upraveny podmínky pro poskytování podpory ZÚ na panelové domy. Ve svém důsledku tyto dohody vyžadují, aby pro panelové domy byly ? v případě žádosti o podporu ZÚ ? naplněny podmínky obou programů. Pro vlastníky bytů, rodinných a bytových domů a pro projektanty, kteří opravy a stavební úpravy navrhují, tak vznikla složitá situace. K nařízení vlády č. 299/2001 Sb. je třeba poznamenat, že text tohoto nařízení používá formulace a termíny, které neodpovídají platným stavebně právním předpisům.
Opravy a modernizace v nařízení vlády nejsou pro účely nařízení vlády definovány. Termíny opravy a modernizace nepoužívají stavebně právní předpisy (stavební zákon užívá a definuje pojmy udržovací práce, změny dokončených staveb, stavební úpravy). Pojem oprava lze významově zahrnout pod pojem udržovací práce (viz zrušená vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, § 14). Pojem modernizace používá zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů); pro účely zákona o dani z příjmů je modernizace technickým zhodnocením hmotného investičního majetku a rozumí se jí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku. Z technického (stavebního) hlediska představuje modernizace přizpůsobení staveb nejnovějším potřebám a požadavkům; jedná se o takové stavební zásahy, které odstraňují morální opotřebení staveb, při nichž se nemění hmotová a prostorová skladba a účel stavby. Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., v příloze č. 2 (Seznam oprav a modernizací domů, na které lze poskytnout podporu) uvádí vedle opatření charakteru udržovacích prací a stavebních úprav také nástavby, změny v užívání části stavby, projektovou činnost, vypracování průkazu energetické náročnosti budovy.
Příloha č. 2 nařízení vlády č. 299/2001 Sb., používá technicky nepřesné, nesprávné nebo slangové výrazy, které neznají ani právní předpisy, ani technické normy (repase vstupních dveří, vyregulování otopné soustavy, reprofilace styků dílců, teplá užitková voda, zkvalitnění ústřední regulace otopné soustavy).
Bytový dům je v § 2 nařízení vlády č. 299/2001 Sb., definován v poznámce pod čarou č. 1 odkazem na § 3 písm. b) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu a čl. 3 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze. Velká část paragrafu 3 vyhlášky č. 137/1998 Sb., byla zrušena vyhláškou č. 502/2006 Sb. z 28. 11. 2006, včetně definice bytového domu. Definice bytového domu je nyní obsažena ve vyhlášce 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území; je formulována odlišně oproti zrušené části § 3 vyhlášky č. 137/1998 Sb.
Zavedení a certifikace systému řízení jakosti u firmy dodavatele opravy nebo modernizace domu. Povinnost zakotvená v § 3 odst. 3 písm. c) nařízení vlády; je požadováno zavedení a certifikace způsobem odpovídajícím příslušné české technické normě s poznámkou pod čarou č. 7. Poznámka č. 7 uvádí ČSN EN ISO 9001 nebo 9002. Citaci technických norem je třeba uvádět vždy s rokem vydání (začátkem platnosti) příslušné normy. Podle normy 9002 se certifikace již řadu let neprovádí. ČSN EN ISO 9002:1994 byla zrušena k 1. 9. 2001. V současné době platí ČSN EN ISO 9001:2001, jejíž platnost končí v listopadu 2009, a nová norma ČSN EN ISO 9001:2009.
Projektová dokumentace navrhované opravy nebo modernizace domu je požadována v § 3 odst. 4 písm. a) nařízení vlády. Projektová dokumentace je termín stavebního zákona a je jí dokumentace pro vydání stavebního povolení, projektová dokumentace ohlášení stavby (u vybraných staveb), projektová dokumentace pro provádění stavby a projektová dokumentace pro nezbytné úpravy. Opravy (v dikci stavebního zákona udržovací práce) projektovou dokumentaci nevyžadují. Stavební zákon nezná projektovou dokumentaci modernizace domu.
Zprávy o energetickém auditu a prokázání energetické náročnosti budov v případě, že oprava nebo modernizace je provedena změnou stavby podle stavebního zákona (§ 3 odst. 4 písm. d) nařízení vlády). Právně ani fakticky neexistuje oprava nebo modernizace provedená změnou stavby podle stavebního zákona. Změnou dokončené stavby stavební zákon rozumí nástavby, přístavby a stavební úpravy. Podobně dále ?dojde-li při opravě nebo modernizaci domu ke změně stavby podle stavebního zákona?.
Příloha č. 1 nařízení vlády ? Seznam typizovaných konstrukčních soustav realizovaných v hromadné výstavbě panelových domů. V seznamu jsou zahrnuty i jiné než panelové domy (např. blokopanelové domy označované T 1, T 5, T 11 atd.), naopak některé soustavy panelových domů chybí.
Panelový dům můžeme definovat jako dům, kde rozhodující část jeho nosné konstrukce tvoří svislé nosné stěny složené z prefabrikovaných dílců (panelů) výšky nejméně 1 podlaží a vodorovné desky složené rovněž z dílců. Prefabrikované dílce jsou nosné nebo nenosné dílce (zejména betonové nebo železobetonové) zhotovené průmyslovými způsoby, ze kterých se sestavují stavební díly (strop, stěna, obvodový plášť) a konstrukce budov beze změny jejich tvaru a rozměrů. V seznamu se stále opakuje chyba v označení konstrukční soustavy HKS G. Taková konstrukční soustava neexistuje. HK se používala pro označení soustav vyvíjených v organizaci Stavoprojekta Hradec Králové (krajské varianty). Správné označení je NKS G, kde NKS znamená nová konstrukční soustava a G znamená Gottwaldov. Tato soustava ve Zlíně existuje a majitelé panelových domů postavených v této soustavě mají problémy s dosažením na program PANEL.

Závěrem upozorňujeme, že na webových stránkách MMR, v části Územní plánování a stavební řád, rubrika Stanoviska a metodiky, na str. 2 je umístěn metodický pokyn odboru stavebního řádu MMR Zelená úsporám z pohledu aplikace stavebního řádu, určený jako pracovní pomůcka pro stavební úřady.

Autorka: Marie Báčová, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

replica rolex