Zpět na stavby

Program Nová zelená úsporám pro další období 2021+

24. února 2022
Ing. Martin Kotěra, DiS.

Základním cílem jak předchozího, tak i nového programu NZÚ jsou energetické úspory v sektoru bydlení, tedy v rodinných a bytových domech. Současně s tím dochází díky nižší spotřebě energií a instalaci moderních nízkoemisních a obnovitelných zdrojů ke snižování emisí škodlivých látek.

Autor:


Absolvoval Fakultu stavební VUT v Brně, obor pozemní stavby. Autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb. Zaměstnancem Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR) je od roku 2010. Než se jím stal, pracoval jako projektant, specializoval se především na technická zařízení budov a zabýval se hodnocením energetické náročnosti budov. Od roku 2014 pracuje na SFŽP ČR jako metodik v oddělení metodiky a strategie.


Článek Ing. Jakuba Hrbka ­Energetické úspory a obnovitelné zdroje energie v budovách opět s podporou v minulém čísle časopisu Stavebnictví shrnul vývoj dotačních programů Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) zaměřených na úspory energií v budovách veřejného sektoru a domácnostech v uplynulých letech. Minulý rok 2021 byl zlomovým obdobím pro většinu dotačních programů SFŽP. Započalo nové programové období 2021–2027 operačního programu Životní prostředí (OPŽP), byl otevřen Modernizační fond pro období 2021–2030. Změny se nevyhnuly ani programům Nová zelená úsporám (NZÚ) a Dešťovka, ve kterých byl ukončen příjem žádostí a bezprostředně zahájen nový v navazujícím programu Nová zelená úsporám pro období 2021–2030. Vyhlášen byl program zaměřený na výměnu kotlů pro nízkopříjmové domácnosti, který zahájí příjem žádostí v tomto roce.

Příprava programu navazujícího na úspěšný program Nová zelená úsporám započala již v roce 2020. Zejména poslední roky ukazovaly rychle se zvyšující zájem žadatelů o podporu úspor energií v rodinných domech. Nad očekávání byl vysoký růst zájmu o fotovoltaické zdroje, ale ani jiné podporované aktivity nezůstávaly pozadu. Nový program měl pokrýt mnohem širší spektrum opatření. Prioritou měly zůstat úspory energií a snižování emisí, ale současně měly být přidány další cíle týkající se hospodaření s vodou a adaptace na změny klimatu. V neposlední řadě je podpora pro bytové domy v programu NZÚ, dříve omezená na území Prahy, rozšířena na celou ČR a nahrazuje tak ukončený program IROP.

Rok 2020 přinesl i změny způsobené epidemickou situací. Ta ukázala na potřebu plně elektronické komunikace se žadateli. Došlo také ke změnám norem a vyhlášek týkajících se výpočtu energetických úspor i požadavků na stavby. Další změny jsou očekávány v nejbližší době. V neposlední řadě se již začal projevovat růst cen ve stavebnictví.

V roce 2021 bylo rozhodnuto, že nový program bude financován z Národního plánu obnovy (NPO). Úspory generované realizovanými projekty by měly přispět ke splnění závazků České republiky. Do nastavení nového programu se tak promítají kritéria, za kterých lze prostředky z NPO poskytovat. Hlavní jsou vytyčeny v nařízení (EU) č. 2020/852 (Nařízení o taxonomii) a souvisejících dokumentech. Jsou to požadované minimální úspory primární energie a požadavky na parametry podporovaných zdrojů energie. U stávajících staveb by úspory energií měly dosahovat minimálně 30 % (průměrně) oproti původnímu stavu. U novostaveb minimálně 20 % ve srovnání se základními požadavky. Důraz je kladen i na recyklaci a využívání odpadu.

Žádoucí bylo v maximální míře zachovat nastavení podmínek, které se osvědčily v předchozích výzvách programu Nová zelená úsporám, a tam, kde to je možné, je dále zjednodušit. Zachován byl systém rozdělení na základní oblasti a podoblasti podpory, některé nové byly přidány. U většiny opatření existuje možnost je kombinovat s dalšími a realizovat tak komplexní projekty úspor energií na dané budově. Ke spojování více opatření v jedné žádosti jsou žadatelé motivováni dotačními bonusy.

Pro žadatele obeznámené s původním programem by měla být orientace v novém nastavení podmínek rychlá a jednoduchá. Další změny se týkají administrace, která je nyní výhradně elektronická. Návaznost nového programu na předchozí je pak zdůrazněna i tím, že byl zachován zavedený název Nová zelená úsporám.

Význam programu Nová zelená úsporám

Základním cílem jak předchozího, tak i nového programu NZÚ jsou energetické úspory v sektoru bydlení, tedy v rodinných a bytových domech. Současně s tím dochází díky nižší spotřebě energií a instalaci moderních nízkoemisních a obnovitelných zdrojů ke snižování emisí škodlivých látek. Program se významnou měrou podílel na plnění závazků České republiky a v poměru nákladů i přínosů patří mezi nejefektivnější. Současně s tím se značná část vyplacené podpory bezprostředně navrací do rozpočtu prostřednictvím vybrané DPH a dalších daní. Je podporováno podnikání, zlepšována kvalita
bydlení.

Dotace v případě stávajících staveb motivuje žadatele, aby realizaci potřebných opatření neodkládali a díky dotaci je mohou provádět ve větším rozsahu, s podporou kvalifikovaných projektantů a dalších specialistů. Dosahuje se tak vyšší úspory i kvality řešení. U novostaveb podpora kompenzuje především náklady spojené s dosažením pasivního standardu. Pro žadatele je výhodou zhodnocení staveb a snížené náklady na energie při jejich užívání. Určitou nevýhodou pro některé žadatele může být fakt, že dotace je žadatelům vyplacena až po doložení realizace, tzn. musejí mít k dispozici dostatečné finanční prostředky.

Vedlejším efektem, který v průběhu let pozorujeme, je zvyšující se informovanost majitelů staveb. Vzrůstá zájem o komplexní řešení většího rozsahu, která převažují nad těmi dílčími. Technologie, o kterých dříve stavebníci neměli dostatek informací, se stávají samozřejmostí. Např. výstavba pasivních domů, systémy pro řízené větrání s rekuperací tepla v rodinných domech, solární systémy a další. Obdobné platí i pro projektanty a energetické specialisty, kteří dříve tato řešení svým zákazníkům doporučovali jen zřídka. Prospěch z programu tak mají nejenom úspěšní žadatelé.

Důležité změny v programu, srovnání s tím předchozím

Oblasti podpory
V oblastech podpory jsou sdružena podobná opatření. Označeny jsou písmeny a stručným popisem. Nový program jich má celkem 5, A až E. První tři z nich odpovídají stejně označeným oblastem v předchozím programu. Novinkou je oblast D – adaptační a mitigační opatření (tzn. opatření cílená zejména na přizpůsobení se některým důsledkům klimatické změny), ve které lze kromě jiných nalézt i dříve samostatný program Dešťovka – využívání dešťové a šedé odpadní vody. Novinkou je podpora instalace nabíjecích stanic pro elektromobily a výsadby listnatých stromů u bytových domů. Oblast podpory E pak nabízí podporu na přípravu odborného posudku a systém dotačních bonusů. Úplný popis podmínek by si vyžádal značně větší prostor, zaměříme se proto dále na stručný přehled možností podpory a změn oproti předchozímu programu.

Oblast podpory A – zateplení

V této oblasti je podporováno zateplování stávajících staveb, včetně výměny výplní otvorů (oken a dveří). Výše podpory je dána plochou konstrukce, která je zateplována, a jednotkovou výší podpory (Kč/m2). Jednotková výše podpory závisí na typu konstrukce a dosažených parametrech – úspoře energií a průměrném součiniteli prostupu tepla budovy. V novém programu jsou navrženy tři základní podoblasti podpory lišící se výší jednotkové podpory a požadovanými parametry. Pro žadatele je výhodné upřednostnit komplexní řešení před částečným zateplením. Tento model je společný pro minulý i nový program. Památkově chráněné budovy mohou využít speciální, pro ně určenou podoblast.

Klíčovým parametrem pro zařazení do některé z vyšších podoblastí podpory je dosažený poměr průměrného součinitele prostupu tepla k jeho hodnotě stanovené pro referenční budovu (viz vyhláška č. 264/2020 Sb.). Pro menší rozsah opatření lze využít podoblast A – dílčí, ve které není tento poměr stanoven, a postačuje splnit jeho snížení o 10 % a současně i 10 % úspory celkové dodané energie do budovy a primární energie z neobnovitelných zdrojů. Oproti dřívějšku nejsou stanoveny požadované hodnoty měrné potřeby tepla na vytápění.

Požadavky na jednotlivé zateplované konstrukce a měněné výplně otvorů jsou vyjádřeny hodnotou součinitele prostupu tepla. Nyní jsou jeho požadované hodnoty pro nejnižší podoblast A – dílčí a také pro výplně otvorů ve svislých konstrukcích stanoveny poměrem vůči normové hodnotě. Pro vyšší podoblasti podpory postačuje splnění hodnoty součinitele prostupu tepla na zateplovaných konstrukcích, který plyne z hodnocení budovy a vyhlášky č. 264/2020 Sb. Může se tedy jednat o základní nebo doporučenou normovou hodnotu.

Oproti minulosti je pro všechny podoblasti (s výjimkou památkově chráněných budov) stanoven přísnější požadavek na měněné výplně otvorů ve svislých konstrukcích, tedy převážně okna a dveře.

Pro potenciální žadatele bude určitě zajímavé navýšení podpory, které je nejvýraznější v případě bytových domů. U bytových domů lze kromě podpory na samotné zateplení konstrukce čerpat i příspěvek na statické zajištění a přípravu podkladu pro zateplovací systém ETICS a na eliminaci tepelných mostů u balkonů a lodžií.

Výsledná výše dotace je omezena jednak její maximální výší stanovenou podle podmínek a současně i doloženými náklady na opatření. Celkově může výše podpory dosahovat až 50 %, popř. 60 % celkových doložených způsobilých výdajů. V praxi např. u zateplování rodinných domů pokrývala dotace průměrně 40 % nákladů. To stejné platí i pro další oblasti podpory a jejich kombinace.

Podporu v oblasti A lze využít nejen na rekonstrukce a zateplení stávajících rodinných a bytových domů, ale může být použita také na jejich nástavby a přístavby, pokud je současně dosaženo celkové úspory dodaných energií. Novinkou je možnost podpory při změně užívání staveb, jež nebyly původně určeny pro bydlení, na RD nebo BD.

Oblast podpory B – novostavba

Vítanou změnou je navýšení podpory, která byla v předchozích výzvách programu Nová zelená úsporám postupně snižována. Na straně druhé dochází současně ke zpřísnění nároků na podporované stavby. K tomu přispělo několik faktorů současně, především požadavky kladené na novou výstavbu podle vyhlášky č. 264/2020 Sb., účinné od roku 2022. Vůči nim musí být v souladu s kritérii, za nichž jsou poskytnuty prostředky Národního plánu obnovy, dosaženo úspory minimálně 20 % neobnovitelné primární energie. Vzhledem k tomu, že současně došlo i ke zpřísnění vyhláškou stanoveného základního požadavku, je pro značnou část projektů tento požadavek klíčový. U nových projektů tak zpravidla bude nutno věnovat větší pozornost využívání obnovitelných zdrojů.

Podmínky podpory na výstavbu bytových domů doznaly podobných změn. Požadavek na primární energii z neobnovitelných zdrojů je vyjádřen klasifikační třídou A, kterou musí stavba splnit. Samotná výše podpory je stanovena paušálně na bytovou jednotku.

Podporu v této oblasti lze využít také na nákup nového rodinného domu či bytové jednotky v novém bytovém domě, které splňují stejné parametry jako podporované novostavby. Na rozdíl od předešlého je omezen počet žádostí na výstavbu RD a koupi bytové jednotky, které může žadatel uplatnit. Na místo developerů by tak měli podporu získávat přímo kupující.

Oblast podpory C – zdroje energie

V této oblasti nalezneme podporu výměny vybraných typů neekologických zdrojů tepla pro vytápění, systémy pro ohřev teplé vody, fotovoltaické systémy (FV systémy), systémy řízeného větrání s rekuperací tepla i pro využívání tepla z odpadní vody.

Výměna zdrojů tepla
Výrazných změn doznala podpora výměny stávajících zdrojů tepla na vytápění. Zejména z důvodu ukončení souběžně probíhajícího programu výměny kotlů – tzv. kotlíkových dotací. Tento program bude sice znovu spuštěn v letošním roce, ale bude zaměřen pouze na nízkopříjmové domácnosti. Zájem o podporu na výměnu zdrojů se tak zřejmě rozloží mezi oba nové programy. Domácnostem, které výměnu nevyhovujícího kotle zatím odkládaly, zbývá již jen málo času, pokud se nechtějí dopouštět přestupku proti nařízením zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Zákon jim používání starého zdroje umožňuje pouze do 1. září 2022. Po tomto datu by již měly být provozovány pouze kotle třetí a vyšší třídy. Podle odhadů může být stále v provozu až 250 000 nevyhovujících kotlů, z nichž značná část by měla být vyměněna. Na rozdíl od dřívějšího programu kotlíkových dotací není v programu NZÚ podporována výměna zdrojů tepla, které se využívají pouze jako vedlejší nebo záložní.

Podpora na výměnu zdroje byla stanovena jednotně, předchozí program ji rozděloval do dvou podoblastí, kde výhodnější výše podpory byla v případě kombinace se zateplením domu. Nyní je v případě kombinace různých opatření poskytován samostatný bonus.

Mezi podporované zdroje tepla byla zařazena tepelná čerpadla vzduch-vzduch, která mohou být řešením vytápění v domech s lokálními topidly, bez teplovodní otopné soustavy. Pokud jsou nově navrhovaným zdrojem tepla v budově lokální topidla na biomasu, musí být výhradně se samočinnou dodávkou paliva. Skončila tak možnost podpory na kamna a krbové vložky na kusové dřevo. Zájem o tuto variantu byl v minulosti velmi nízký.

Předpokládáme, že bude nadále trvat vysoký zájem o náhradu elektrických systémů vytápění tepelným čerpadlem, ze­jména v souvislosti s rychle rostoucí cenou energií.

Příprava teplé vody
Již v předchozích programech byl velký zájem o solární termické systémy pro ohřev teplé vody, popř. přitápění. V nedávné době po zlevnění fotovoltaických systémů se pozornost majitelů domů přesunula k nim, zejména proto, že jejich instalace a údržba může být jednodušší a levnější. Na druhou stranu však vyžadují značně větší a pokud možno nestíněnou plochu při srovnatelném přínosu. V případě malé vhodně orientované plochy střechy to může být u bytových domů (BD) rozhodující parametr pro volbu systému. Program umožňuje volbu mezi fotovoltaickým a termickým systémem pro ohřev teplé vody.

Novinkou je zařazení podpory tepelných čerpadel specializovaných na přípravu teplé vody. Podmínky mohou splnit i některá ventilační tepelná čerpadla využívající odpadní vzduch z domu. Neměla by však být navrhována v budovách, které mají systém řízeného větrání s rekuperací tepla (včetně pasivních domů), pokud by tím byla snížena účinnost rekuperace odvedením odpadního vzduchu mimo VZT jednotku. Pro tyto případy existují typy čerpadel umožňující napojení přívodu vzduchu z exteriéru.

Podpora na systémy ohřevu vody je oproti předchozímu programu navýšena a současně s tím lze při kombinaci s jinými typy opatření získat dotační bonus.

Fotovoltaické systémy
Od roku 2016 lze v programu NZÚ žádat o fotovoltaické systémy. Zájem o ně se rychle zvyšoval a současně se zlepšují vlastnosti dostupných komponent, tzn. FV panelů, měničů, akumulátorů atd. Původně byla podpora cílena na malé systémy vyrábějící energii především pro vlastní spotřebu v domě. V průběhu času se doplňovaly další podoblasti vhodné pro vyšší výkony nebo spolupracující s tepelným čerpadlem. Celkově již bylo podoblastí mnoho, v novém programu je nahrazuje jediná, ve které lze zvolit optimální kombinaci výkonu a kapacity akumulátorů. Podpora by měla umožňovat zapojení do budoucích systémů komunitní energetiky, proto byla odstraněna některá omezení, týkající se např. podílu vlastní spotřeby. U rodinných domů zůstává limitem pro stanovení dotace instalovaný výkon 10 kWp, ale to nebrání možnosti realizovat větší systém. Vyhodnocení přínosů pro potřeby podání žádosti je jednodušší a slouží k němu výpočetní nástroj v tabulkovém kalkulátoru Excel. Tento nástroj je k dispozici ke stažení na stránkách programu a umí kromě základní funkce i orientačně vyhodnotit návratnost systému v typických případech.

Další ze změn v této podoblasti reagují zejména na dosažitelnost efektivnějších technologií. Byly zvýšeny požadované hodnoty účinnosti měničů o 1 %, byl doplněn požadavek na splnění aktuálně platných předpisů stanovujících podmínky pro připojení k síti. Hybridní měniče musí umožňovat ostrovní provoz (jsou využitelné např. při výpadku proudu). Podporovány jsou pouze modernější technologie akumulátorů na bázi lithia. Pokud má žadatel zájem využít jiné typy akumulátorů, může využít podpory na hybridní měnič, ale nelze čerpat složku dotace poskytovanou na akumulátory. Požadováno je užití FV panelů s vyšší účinností. Mírně byly upraveny podmínky pro systém efektivně využívající tepelné čerpadlo.

Očekáváme vzrůst zájmu o fotovoltaické systémy na bytových domech. Výše podpory na instalovaný výkon byla navýšena a současně byla přidána podpora na baterie a za napojený počet bytových jednotek. Podporovaný výkon může být až 100 kWp, a tak bude v praxi omezením spíše dostupná plocha střechy nebo jiné vhodné konstrukce. Zájem o fotovoltaické systémy na bytové domy byl doposud malý, zejména kvůli právním předpisům omezujícím SVJ při získání licence na vyšší výkony. Další komplikací je napojení bytových jednotek, které zpravidla mají vlastní fakturační měření, na společný fotovoltaický systém. Pro ně by bylo řešením zavedení pokročilých metod měření spotřeby v BD a zvláštních tarifů, o kterých probíhají jednání.

Větrání
V této oblasti jsou podporovány systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperací). Zájem o ně v posledních letech postupně stoupá. Mnoho stavebníků se obávalo zejména vyšší hlučnosti a prašnosti, částečně i proto, že je zaměňovali s jinými systémy, např. klimatizací. V případě rodinných domů zůstává výše podpory stejná, u bytových došlo k navýšení. Požadovaná minimální účinnost rekuperace je nyní jednotně 75 % pro všechny typy jednotek.

Využití tepla z odpadní vody
Požadavky na podporované systémy jsou stejné jako v předchozím programu. Vyšší je podpora na centrální systémy. V případě bytových domů jsou podporovány pouze centrální systémy. Perspektivní by mohla být kombinace centrálního systému pro využití tepla z odpadní vody se systémy pro využití šedé odpadní vody, kde mohou být některé části společné.

Oblast podpory D – adaptační a mitigační opatření

Instalace stínicí techniky
Účelem je snížení tepelné zátěže budov v letním období. Budova opatřená vhodnou stínící technikou by neměla pro udržení přijatelné vnitřní teploty vyžadovat aktivní systémy chlazení, popř. by mělo dojít ke snížení spotřeby energie na chlazení. Podpora pro RD byla navýšena a novinkou je u bytových domů. Podporována je venkovní stínicí technika s pohyblivými prvky (tzn. umožňující ovládat míru stínění), jako jsou venkovní žaluzie a rolety. Tak jako dříve je podpora poskytována výhradně v kombinaci s podporou na zateplení, tedy oblastí podpory A.

Zelená střecha
Rovněž u tohoto typu opatření lze v poslední době pozorovat zvyšující se zájem. Zelená střecha má příznivý vliv nejen na vnitřní prostředí budovy, ale může být přínosem i pro okolí. Přispívá k zadržování dešťové vody, v létě se nepřehřívá jako jiné typy střech a příznivě tak působí na mikroklima ve svém okolí, což je výhodou zejména v husté zástavbě. Může přispět i ke snížení hladiny hluku tím, že vegetace jej lépe pohlcuje a neodráží do okolí.

Podmínky umožňují podporovat toto opatření nejen při zateplování stávajících staveb, ale i na novostavbách. V současnosti existuje možnost poskytnout tuto dotaci i samostatně, není nutno současně realizovat jiná opatření. Další změnou je stanovení výše podpory s ohledem na typ zelené střechy a její sklon.

Dešťovka
Tento dříve samostatný dotační program je novou podoblastí programu Nová zelená úsporám. To umožňuje žádat o podporu současně, v jedné žádosti, i samostatně. Podporováno je hospodaření s dešťovou vodou odváděnou ze střech a dalších vhodných zpevněných ploch a také využívání tzv. šedé odpadní vody, např. z umyvadel a sprch, která může po přečištění sloužit jako užitková voda, např. na splachování WC. Šetří se tak zdroje pitné vody. Pro bytové domy byl upraven výpočet dotace tak, aby lépe odpovídal tomuto typu staveb a zohlednil např. i počet napojených bytových jednotek.

Ekomobilita
Podoblast ekomobilita si klade za cíl rozvoj infrastruktury pro nabíjení elektromobilů. Podporována je instalace dobíjecích stanic v rodinných a bytových domech. Tyto dobíjecí stanice nemají být využívány komerčně jako veřejné. Nově je podpora možná rovněž u rodinných domů.

Zeleň
Podporována je výsadba listnatých stromů u bytových domů, a to pouze v kombinaci s jiným opatřením.

Oblast podpory E – projektová podpora

Součástí žádosti je odborný posudek, popř. dokumentace navrhovaného opatření v takovém rozsahu, který umožní kontrolu splnění podmínek podpory a realizace. Podrobněji je požadovaný rozsah posudku uveden v závazných pokynech pro žadatele. Tato podpora může být využita také na náklady spojené s odborným technickým dozorem nad realizací opatření – povinný je pro oblasti podpory A i B. V případě bytových domů je podporováno také posouzení statiky pro oblast podpory A i přepočet nastavení otopné soustavy v případě kombinace se zateplením nebo výměnou zdroje tepla.

Dále do této oblasti náleží také dotační bonusy za kombinace opatření, využívání ekologických a recyklovatelných materiálů, pro BD podpora na povinnou publicitu. Pro žadatele v programu výměny kotlů je to bonus 25 000 až 75 000 Kč za kombinaci s oblastí podpory A.

Očekávaný další vývoj a změny

Stejně jako u minulého programu by příjem žádostí měl probíhat kontinuálně po celé programové období 2021–2030, popř. do vyčerpání prostředků. Předpokládaná délka tohoto období si nepochybně vyžádá potřebu reagovat na změny legislativy, vývoj technologií a zájem žadatelů. Očekávat lze např. změny podpory na výměnu kotlů poté, co bude ukončena možnost provozovat kotle nižších emisních tříd, diskutována bude další podpora plynových kotlů. Požadavky na energetické úspory se nepochybně odrazí v nových normách a požadavcích na vlastnosti konstrukcí a technických systémů. Další úpravy podmínek mohou být vyvolány v případě přechodu na jiné zdroje financování programu.

Průběžně probíhají změny informačního systému pro příjem žádostí (AIS). Jejich cílem je přidání nových funkcí a přizpůsobení potřebám žadatelů.

Omezený rozsah článku nedovoluje zveřejnit kompletní podmínky. Nalézt je lze v dokumentu „Závazné pokyny pro žadatele“. Pro žadatele je závazné znění platné v okamžiku registrace žádosti do informačního systému. Aktuální i předešlá znění podmínek lze najít na webových stránkách programu, společně s dalšími potřebnými přílohami a formuláři. Další informace poskytnou webové stránky www.novazelenausporam.cz, krajská praco­viště SFŽP nebo informační telefonní linka 800 260 500.