Zpět na stavby

Přístavba základní školy v Dobřichovicích

23. srpna 2016
Ing. Tomáš Volný

Potřeba výstavby nové části základní školy v Dobřichovicích vzešla z dlouholetých problémů s kapacitou původní budovy, která již nevyhovovala současným požadavkům. Proto se vedení města rozhodlo vybudovat na místě starého křídla původní budovy školy novou přístavbu. Zdařilá stavba nově navržené třípodlažní budovy získala nejvyšší ocenění v soutěži Stavba roku 2015.


Návrh na dostavbu vycházel ze skutečnosti, že škola je situována v centru Dobřichovic, na pohledově velmi exponovaném místě. Původní vstup se nacházel v blízkosti rušné křižovatky, nástupní prostor byl omezen. Tato skutečnost vedla k rozhodnutí jedno křídlo stávající školy odstranit, nahradit novou částí a celkovou dispozici budovy změnit.

Architektonické a urbanistické řešení
Autoři řešili novostavbu jako třípodlažní budovu s dvanácti novými třídami, pěti kabinety, sborovnou, relaxačními plochami, šatnami a zázemím školy (archiv, sklady).

Podélný řez

Nová přístavba maximálně využívá celý pozemek až k jeho východnímu okraji. Vzniká tím budova podél ulice 5. května, složená ze stávající a nové části o celkové délce cca 70 m. Hlavní vstup do budovy byl nově umístěn z východní strany, kde bylo možno vytvořit dostatečně velký a bezpečný prostor pro shromažďování žáků.

Přístavba se dělí na dvě části. První, třípodlažní část přímo navazuje na stávající budovu a půdorysně přibližně kopíruje odstraněné křídlo původní budovy. Druhou, dvoupodlažní část tvoří soubor učeben a kabinetů umístěných kolem široké středové chodby s odpočinkovými kouty. Obě části spojuje centrální středový prostor se schodištěm a zčásti otevřeným prostorem multifunkční knihovny. Prostor knihovny - volnočasového klubu -
propojuje vnitřní a vnější prostředí školy. Dominantou prostoru jsou vnitřní dřevěné schody. Na vnitřní schodiště navazuje pobytová plocha v úrovni na půl cesty mezi úrovní vnitřní chodby a vnějším dvorem. Prostor je lemován skleněnou fasádou spojující knihovnu s parterem. Za fasádou schodiště s širokými stupni pokračuje až na úroveň dvora s hřištěm. Obě části budovy jsou spojeny velkou střechou v jeden kompaktní celek.

Pohled z ulice Školní

Novostavba je komponována tak, aby vznikl pohodlný, přehledný a prosvětlený vnitřní prostor. Učebny mají výhled převážně jižním a východním směrem do klidného a dobře osvětleného okolí školy, což má pozitivní vliv na jejich vnitřní prostředí.

Vstupní část budovy je dvojpodlažní, vstup do budovy se nachází v úrovni mezi 1.NP a suterénem, kde jsou umístěny centrální šatny žáků. Ze vstupního prostoru lze přímo pokračovat přes zbývající polovinu patra do 1.NP. Učebny a kabinety jsou sdruženy do dvoupodlažních opakujících se bloků.

Multifunkční knihovna

Prosklené prostory mezi jednotlivými bloky umožňují prosvícení interiéru školy denním světlem. Toto řešení přispívá ke zmenšení měřítka a lépe kontextuálně navazuje na rozptýlenou zástavbu budov na jihu a východě. Novostavba je s původní budovou školy spojena v úrovni přízemí i patra. Ve stávající i nové části školy se nacházejí oddělená schodiště. Pro potřebu bezbariérového provozu je v novostavbě vybudována šachta připravená pro instalaci výtahu, spojujícího všechna podlaží. Tento výtah bude přístupný přímo z pěší zóny ulice 5. května.

Navrženému řešení novostavby odpovídá volba materiálů fasády. Jednotlivé bloky učeben jsou obloženy dřevěnými latěmi z červeného cedru. Technické řešení tohoto obkladu předpokládá pokrytí části dřevěné fasády přírodní popínavou zelení.

?Náměstíčko?, tj. hlavní prostor před vstupem do školy, použitými materiály a detaily navazuje na dřívější úpravu školního dvora a vytváří tak jednotný parter okolí školy. Ten byl v minulosti částečně upraven - vzniklo v něm malé hřiště s košem pro basketbal. Prostor byl částečně vydlážděn. V rámci úprav se tento prostor rozšířil, byly osázeny stromy, před vstupem do školy byla vydlážděna plocha s lavičkami, stojany na kola a zelení. Pro zlepšení bezpečnosti dětí byly okolní ulice upraveny jako pěší zóna.

Stavební a technické řešení
Stavba se nachází v těsné blízkosti Berounky s kolísavou hladinou podzemní vody, což ovlivnilo založení budovy. Založení přístavby je na základové desce podporované hlubinnými pilotami Ø 600 a 900 mm. Délky pilot jsou odstupňovány podle zatížení od 5 do 7 m. Vzhledem k vysoké hladině podzemní vody tvořilo součást návrhu i šest tahových pilot Ø 600 mm. S ohledem na tlakovou podzemní vodu a nutnost ochránit vnitřní prostředí před vlhkostí byla zvolena asfaltová hydroizolace z dvojnásobně modifikovaného asfaltového pásu. Rovněž bylo nutné zajistit základy původní budovy metodou tryskové injektáže.

Obklad z dřevěných latí

Nosný systém dostavby je železobetonový stěnový skelet, kombinovaný s ocelovými sloupy. Obvodové a vnitřní nosné stěny mají převážně tloušťky 200, 250 a 300 mm. Železobetonové sloupy jsou monolitické, obdélníkového, čtvercového nebo kruhového průřezu. Část parapetních nosníků je podepřená ocelovými sloupy z jeklů 150/150/10 mm, u schodiště pomocí HEB 180. Střešní železobetonovou desku podepírají ocelové sloupy z trubek 194/8 mm. Stabilitu střešní desky zajišťuje soustava diagonálního zavětrování z táhel Detan o průměru 20 mm včetně systémových napínačů. Na jedné straně je střešní deska vetknuta do železobetonových stěn 3.NP. V hlavě i patě jsou sloupy opatřeny patní deskou P20.

U železobetonu bylo využito jeho hmoty pro dosažení požadovaných akustických vlastností při zachování subtilnosti konstrukcí a rozponech vždy přes celou učebnu (u standardních učeben pro světlost 7,150 m). Střecha hlavní části je posazena na ocelových sloupech, které nesou betonovou ?čepici s kšiltem? po obvodě lemovanou pásovým oknem. V budově školy byla osazena okna několika materiálových a konstrukčních typů. Ve třídách jsou velkoformátová, hliníková okna (s rámem s přerušeným tepelným mostem, zasklená čirým instalačním dvojsklem), doplněná vnějšími stínicími žaluziemi. Pro zvýšení bezpečnosti na ně byly instalovány omezovače otvírání. V budově byla rovněž použita samostatná dřevěná lazurovaná okna z europrofilu, zasklená čirým instalačním dvojsklem.Důležitý prvek stavby představuje navzájem se prolínající koncepce řešení vnitřních prostorů včetně obkladů s vnějším prostředím a fasádami. V interiéru byl navržen v prostorách chodeb obklad z dřevěných latí, ve kterém dominují barevné dveře do jednotlivých tříd. Obklady jsou doplněny plochami s hladkou omítkou a podhledy z děrovaných SDK desek. Interiérové dřevěné obklady plynule navazují na exteriérovou skládanou fasádu z dřevěných latí, do které jsou vsazena okna, která vizuálně kontrastují s hladkou plochou. Fasádu tvoří kontaktní zateplovací systém. Jednotlivé bloky budovy jsou spojeny prosklenými plochami - lehkým obvodovým pláštěm - hliníkovou sloupkovou fasádou, do které jsou vsazena dřevěná a hliníková okna. V místě, kde skleněná fasáda tvoří parapet, je instalováno bezpečnostní sklo. Konstrukce hliníkové fasády má přerušený tepelný most. Prosklená fasáda odlehčuje celou budovu a současně prosvětluje všechny společné části školy.

Pro zlepšení akustických parametrů byl v učebnách instalován systém podhledů z minerálních desek a na chodbách se použily podhledy z děrovaného SDK s vrstvou z minerální vaty.

Střechy jsou v několika úrovních ploché, jednoplášťové. Nosnou vrstvu tvoří ŽB desky, jako tepelná izolace i spádová vrstva se použily polystyrenové spádové klíny. Vrchní hydroizolační vrstva je kryta fólií.

TZB
V novostavbě byly instalovány běžné systémy TZB - vodovod, kanalizace, vytápění, elektrorozvody a slaboproudé rozvody. Jednotlivé systémy byly napojeny na stávající rozvody v původní zrekonstruované části školní budovy. Všechny třídy jsou připraveny na osazení interaktivních tabulí. Větrání ve školní budově je přirozené, okny.
Dodávku tepla zajišťuje stávající plynová kotelna situovaná v suterénu budovy školy. Topná voda z kotlů je přivedena přes hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků do rozdělovače/sběrače topných okruhů. Stávající budova byla zásobována ze čtyř topných okruhů. Okruh 4 (pro původní odstraněnou, tj. starou část školy) v současnosti slouží pro novou budovu školy. Příprava TV je řešena lokálně elektrickými zásobníkovými ohřívači vody.

Rekonstrukce původní budovy
Původní budova byla rekonstruována v rámci samostatné akce již v předstihu před přístavbou nového bloku školy. Přesto však bylo nutné zasáhnout i do stávající budovy. Vybudovalo se propojení staré a nové budovy v úrovni 1.NP a 2.NP, v původní budově byly realizovány drobné dispoziční úpravy - zrušení původního nevyhovujícího vstupu do šaten ze dvora a vytvoření nových kabinetů.

Základní údaje o stavbě

Název: Přístavba základní školy v Dobřichovicích

Investor: město Dobřichovice

Autor: Šafer Hájek architekti s.r.o. - Ing. arch. Oldřich Hájek, Ing. arch. Jakub Koníř, Ing. arch. Pavel Lesenský, Ing. arch. Ladislav Fecsu, Ing. arch. Olga Kostřížová, Ing. arch. Radek Toman, prof. Ing. arch. Jaroslav Šafer

Projektant:

AED project, a.s. - Ing. Aleš Marek, Ing. Tomáš Volný, Ing. arch. Petr Okleštěk

Dodavatel:

SUBTERRA a.s. - Ing. Petr Kajer

Správce stavby:

EDIFICE construction & consulting, s.r.o., Ing. Tomáš Novák

Stavbyvedoucí:

Ing. Tomáš Hadáček

Realizace:

04/2013-09/2014

Autor:

Ing. Tomáš Volný

AED project, a.s.