Zpět na stavby

Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné

Realizovaný projekt v oblasti přírodě blízkých protipovodňových opatření je v České republice jedním z největších a zaměřuje se na vybudování a rekonstrukci prvků a staveb chránících obce proti povodním v záplavovém území údolí řeky Desné.


Obce Rapotín, Vikýřovice a Petrov nad Desnou, které leží v údolí řeky Desné v blízkosti pohoří Jeseníku, byly v minulosti několikrát zasaženy povodněmi. Vzniklé škody měly katastrofické rozměry zejména při povodni v roce 1997. Poté byly ze strany správce povodí a správce toku (Povodí Moravy, s.p.) zahájeny práce na komplexním vyhodnocení protipovodňové ochrany celého povodí a v roce 1999 byl dokončen Generel protipovodňových opatření v povodí řeky Moravy, který komplexně vyhodnocoval možnosti všech opatření včetně transformace průtoků formou rozlivů v údolních nivách, retenčních nádrží, systémem poldrů a dalšími opatřeními v povodí řeky Moravy. Tento generel se stal základem dalších tří studií, jejichž pořizovatelem byl opět správce toku Povodí Moravy, s.p. Studie z roku 2009 (Pöyry Environment a.s. – AQUATIS a.s.) prokázala, že protipovodňovou ochranu obcí ležících na řece Desné lze vyřešit kombinací protipovodňových hrází a zdí v místech sevřené zástavby obcí a zejména pomocí nově vybudovaných poldrů (Sobotín, Velké Losiny), které pomůžou s transformací povodně z průtoku Q100 na Q50.

Jednou z etap celého navrhovaného řešení je výstavba zakázky s oficiálním názvem Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné ř. km. 14,231–16,840, kterou za společnost OHL ŽS, a.s. realizuje Divize M – Morava. Tato stavba započala v září roku 2018 a představuje jeden z největších projektů přírodě blízkých protipovodňových opatření v České republice. Nositelem a investorem projektu je obec Rapotín, jeho partnery jsou Povodí Moravy, s.p., a obce Vikýřovice a Petrov nad Desnou. Výstavba protipovodňových opatření, která jsou kombinací technických a přírodě blízkých staveb včetně terénních úprav po obou březích řeky Desné, byla naplánována na tři roky a týká se 2,6 km dlouhého úseku od soutoku Desné s Mertou po jez Červený dvůr. Návrh opatření ve sledovaném úseku řeky Desné je vytvořen pro návrhový průtok Q50 = 117 m3/s pro úsek mezi Mertou a Losinkou Q50 = 131 m3/s pro další dílčí úsek pod Losinkou až po dnešní pevný jez v lokalitě Červený Dvůr v km 14,231.

Samotná realizace spočívá především ve zkapacitnění nevyhovujících mostních profilů, rekonstrukci jezových objektů a spádových stupňů, vybudování odlehčovacích revitalizovaných ramen s biotopy a výstavbě ochranných zemních hrází a betonových zídek podél toku řeky Desné v přisazené i odsazené poloze. Účelem stavby je však také rozšíření a rozčlenění stávajícího biokoridoru, zajištění prostupnosti vzdouvacích a omezovacích objektů pro vodní živočichy a rovněž zpřístupnění toků obyvatelům přilehlých obcí i pro relaxaci v navrhovaných přírodě blízkých povodňových parcích s obtokovými koryty a revitalizačními opatřeními.

Jednou ze zajímavostí stavby je zkapacitnění stávajícího pevného jezu Červený Dvůr, který se nachází na spodním konci upravovaného úseku a jeho rekonstrukce obnáší změnu z pevného jezu na jez pohyblivý s vakovou hradící konstrukcí výšky 1,38 m. Ovládání jezu je navrženo jako bezobslužné s automatickým ovládáním pomocí hladinových spínačů a je napojeno na dálkový přenos dat pomocí GSM modulu. Tato konstrukce je na našem území poměrně nevšedním řešením. Celá pevná konstrukce pod vakovým jezem je tvořena jedním dilatačním blokem. Zahloubené dno v podjezí na hrubých štěrcích v podobě vývaru je opevněno balvanitým skluzem z lomového kamene. Malý unikát při výstavbě protipovodňových opatření představuje také vybudování pěti rozsáhlých povodňových parků. Budou plnit funkci nejen ochrannou a transformační při průchodu velkých vod, ale zejména krajinnou a estetickou, a budou určeny pro relaxaci a odpočinek místních obyvatel jak v letním, tak i zimním období. Parky s obtokovými rameny mají na svém začátku vždy omezovací betonové objekty, jimiž se dá regulovat množství protékající vody v obtokových ramenech při obvyklých průtocích.

Nová obtoková koryta a odlehčovací ramena vyhloubená ve štěrkových podložních vrstvách pod malou vrstvou povodňových hlín bude nutno s ohledem na poměrně velké podélné sklony a relativně velké rychlosti proudících vod při povodňových stavech opevnit v patách svahů a ve svazích stabilnějším opevněním z přírodních materiálů – pomocí záhozů z lomového kamene s vyklínováním a urovnáním líce. Projekt rovněž počítá s provedením kamenných záhozů a kamenných dlažeb na zbylých částech toku v řešeném úseku stavby, dále s osazením nerezových stavidlových tabulí na vtoku do malé vodní elektrárny a dalších stávajících náhonech, zkapacitněním koryta formou jeho prohloubení a výstavbou několika rybích přechodů pro plynulou migraci ryb. Největší z nich je přímo u jezu Červený Dvůr, je dlouhý celých 153 m, a tvoří ho 23 odstupňovaných tůněk. Na jeho nátoku je umístěn stavidlový objekt určující přesný průtok vody v rybochodu. Součástí stavby je také demolice, výstavba a především zkapacitnění dvou silničních mostů na předepsaný průtok Q50 (průtok padesátileté vody). V rámci projektu se budují dvě dřevěné lávky pro pěší, z nich jedna umožňuje přístup do povodňového parku č. 3 a druhá do povodňového parku č. 4. Vegetační doprovod bude situován kromě povodňových parků také na rozšířených bermách při břehových hranách nových koryt.

Na stavbě budou provedeny železobetonové monolitické zídky, na které se celkem použije 6 500  m3 betonu, a sypané zemní hráze o celkovém objemu 31 300 m3 zeminy. Všechny hráze a zídky mají utěsněné podloží do hloubky 3 až 4 metrů, což bylo provedeno pomocí tryskových injektáží (8 400 m sloupů TI), štětovnicových stěn (2 500 m2) a převrtávaných pilotových stěn (1 350 m), případně jejich kombinací. Vzhledem k různorodosti a proměnlivosti geologického profilu musely být tyto technologie často měněny a upravovány. Navrhované zemní hráze budou převyšovat hladiny návrhového průtoku s bezpečnostní rezervou min. 30 cm. Monolitické zídky budou mít nad návrhové hladiny bezpečnostní převýšení minimálně 5 cm. Důvodem minimálního převýšení je fakt, že obec Rapotín, Vikýřovice a Petrov nad Desnou nemají navrženu protipovodňovou ochranu absolutní a navržená I. etapa je chápána jako první stavba širokého komplexu opatření, který bude v budoucnu obsahovat i další hráze a zejména suché nádrže pro ztransformování povodňových průtoků.

text Ing. Martin Medek, Ing. Lucie Křivohlávková