Zpět na stavby

Připravované stavby tunelů na české železniční síti

Modernizovaný IV. tranzitní železniční koridor v úseku Praha – České Budějovice je v mnoha úsecích veden ve zcela nové stopě. To mělo za následek vznik řady nových mostů a tunelů. Správa železnic, státní organizace (dále jen Správa železnic), je odhodlána na úspěšné stavby na IV. koridoru navázat a množství tratí v nové stopě, a tím i počet nových mostních a tunelových konstrukcí v blízké budoucnosti výrazně navýšit.


V následujícím textu vás seznámíme s připravovanými tunelovými projekty na konvenční železniční síti, na plánované síti vysokorychlostních tratí a s některými předpokládanými rekonstrukcemi železničních tunelů, které zásadně zvýší kvalitu, spolehlivost a rychlost drážní dopravy v České republice.

Novostavby tunelů na konvenční železniční síti

Správa železnic připravuje celou řadu staveb tunelů na konvenční železniční síti (rychlost do 200 km/h). Ty nejvýznamnější z nich jsou přehledně shrnuty v tab. 1.

Tab. 1 Připravované novostavby tunelů na konvenční železniční síti

Název

Úsek (trať)

Předpoklad realizace

Dodatečné informace

Tunely Chotýčanský a Hosínský

Nemanice – Ševětín (Praha – Benešov – České Budějovice)

2022–2029

Dvoukolejné tunely délky 4,8 km a 3,1 km, konvenční ražba, 200 km/h.

Nelahozeveský tunel

Kralupy nad Vltavou – Nelahozeves (Praha – Ústí nad Labem – Děčín)

2024–2028

Rekonstrukce stávajících tří dvoukolejných tunelů a nový jednokolejný tunel délky 450 m, konvenční ražba, 160 km/h.

Tunelový komplex Praha-Výstaviště – Praha-Veleslavín

Praha – Kladno – Rakovník

2025–2028

Dvoukolejný hloubený tunel délky 1,7 km a dva jednokolejné tunely délky 3,2 km ražené metodou TBM. Podzemní hloubené stanice. Celková délka tunelového komplexu 5,7 km.

Praha-Letiště Václava Havla – Hostivice

Praha – Kladno – Rakovník

2025–2028

Dvoukolejný hloubený tunel pod Letištěm Václava Havla Praha délky 3,5 km. Podzemní hloubená stanice.

Tunel Střelický

Stod – Domažlice (Plzeň – Domažlice – Furth im Wald)

2025–2029

Dvoukolejný tunel délky 1,0 km, konvenční ražba, 200 km/h.

Tachlovický tunel

Praha-Smíchov – Beroun (Praha – Beroun – Plzeň – Cheb)

2028–2036

Dvojice jednokolejných tunelů délky 24,7 km, ražba technologií TBM, 200 km/h.

Tunely na trati Brno – Přerov

Brno – Přerov

2025–2031

Dva ražené tunely: Holubický délky 1,0 km a Dřevnovický délky 0,4 km. Čtyři hloubené tunely: Rousínovský délky 0,7 km, Habrovanský délky 0,4 km, Pustiměřský délky 0,5 km a Němčický délky 0,7 km.

Tunely Oucmanice a Hemže

Ústí nad Orlicí – Choceň (Praha – Kolín – Česká Třebová)

2028–2034

Dvojice jednokolejných tunelů délky 5,0 km a dvoukolejný tunel délky 1,2 km, 200 km/h.

Železniční uzel Praha

Různé

Různé

Nové tunely v rámci zvýšení kapacity železničního uzlu Praha.

Tunely Chotýčanský a Hosínský jsou podrobně popsány v článku tohoto vydání časopisu Stavebnictví na str. 38. Pouze doplníme, že se jedná o poslední stavbu na IV. tranzitním železničním koridoru a po jejím dokončení bude trať mezi Prahou a Českými Budějovicemi dvoukolejná, elektrifikovaná a jízdní doba mezi hlavním městem a jihočeskou metropolí se zkrátí na 1,5 hodiny. V dlouhodobém výhledu ještě očekáváme optimalizaci trati v úseku Praha-Uhříněves – Benešov u Prahy a protažení IV. koridoru v nové stopě směrem na rakouský Linec. To jsou však prozatím dlouhodobé záměry a nebudeme je na tomto místě podrobně rozebírat.

Novostavba Nelahozeveského tunelu je zdánlivě malou stavbou, nicméně má velký význam pro zvýšení propustnosti I. tranzitního železničního koridoru v úseku Praha – Děčín – Německo. Ve stávajících tunelech jsou sice umístěny dvě koleje, ovšem pro průjezd dvou nákladních vlaků naráz není v tunelech dostatek prostoru. Stavbou nového jednokolejného tunelu a sanací stávajících tunelů dojde k odstranění posledního úzkého hrdla na tomto úseku I. koridoru a trať z Prahy až do Německa bude plně dvoukolejná.

Pro Správu železnic představuje zcela výjimečný projekt nový tunelový komplex mezi zastávkami Praha-Výstaviště a Praha-Veleslavín. V tomto úseku se vybudují dvě první podzemní vlakové stanice na české železniční síti podobné stanicím metra – Praha-Dejvice a Praha-Veleslavín, a to včetně přímého napojení na stanice metra A. V úseku Praha-Výstaviště (Stromovka) – Praha-Dejvice je tunel dvoukolejný hloubený, v úseku Praha-Dejvice – Praha-Veleslavín (obr. 1) se jedná o dva jednokolejné ražené tunely. Celková délka tunelového komplexu činí 5,7 km. Tunely budou raženy v příznivé geologii pražských břidlic v hloubce až 80 m pod stávajícím terénem, riziko vlivu výstavby nebo provozu tunelů na okolní zástavbu je tak zanedbatelné. Největší technickou náročností ražby bude podchod pod milánskou stěnou rampy Svatovítská tunelu Blanka, pod kterou budou tunelovací stroje razit ve vzdálenosti přibližně 1 m. Po zhotovení tunelového komplexu Praha-Výstaviště – Praha-Veleslavín Správa železnic stávající povrchovou jednokolejnou trať opustí a v uvolněném prostoru vznikne zelená radiála – park spojující Stromovku a přírodní rezervaci Divoká Šárka.

Zajímavostí pro odbornou veřejnost může být 3D geologický model pro tento tunel vytvořený Českou geologickou službou (obr. 2), volně přístupný na odkazu: https://arcg.is/zfSPb0. Kdokoliv si může model otevřít a zobrazit si například podélné a příčné řezy lokálním geologickým prostředím Střešovic. Obdobný model je na těchto webových stránkách k dispozici i pro Krušnohorský tunel. Další zajímavostí je nezávislý posudek vlivu vibrací na okolní zástavbu zpracovaný Ing. Milanem Brožem, Ph.D. V rámci posudku byla provedena měření vibrací nad tunelem Ejpovice, který je již v provozu – tato měření a jejich výsledky jsou k dispozici na následujícím odkazu a dají se teoreticky použít i pro jiné železniční tunelové stavby v obdobné geologii: https://www.spravazeleznic.cz/zeleznice-na-letiste/useky/modernizace-trati-praha-vystaviste-praha-veleslavin.

Nové stanice Praha-Dlouhá Míle a Praha-Letiště Václava Havla na trase Praha – Kladno budou také podzemní s mezilehlými traťovými úseky vedenými v otevřeném zářezu. Mezi zastávkou Praha-Letiště Václava Havla a zastávkou Hostivice Správa železnic připravuje tzv. zaokruhování trati Praha – Kladno. Jedná se o 3,5 km dlouhý hloubený tunel pod plánovanou novou dráhou pražského letiště.

Tunel Střelický na trati Domažlice – Stod je nenápadnou, ale velmi důležitou modernizací na české železniční síti. Spojení mezi Plzní, Domažlicemi a dále Německem je v současné době jak z české, tak i německé strany jednokolejné, neelektrifikované, pomalé a neatraktivní jak pro osobní, tak pro nákladní dopravu. Správa železnic plánuje sérii staveb v tomto úseku, obdobně i správce železniční infrastruktury v Německu – Deutsche Bahn Netz AG. Po dokončení těchto staveb bude mít Česká republika druhé vysokokapacitní železniční spojení s Německem. Cesta osobním vlakem z Prahy do Mnichova se pak zkrátí z 5,5 hodiny na cca 4 hodiny a další půlhodinu ušetříme, pokud by německá strana zrealizovala i nové spojení Roding – Regensburg.

Významným projektem na koridoru Praha – Plzeň – Německo je novostavba tunelu Praha-Smíchov – Beroun (obr. 3). Kapacita stávající trati podél Berounky je zcela vyčerpána, stavbou nového Tachlovického tunelu současné trati odlehčíme a zvýší se frekvence a spolehlivost příměstské dopravy. Rychlíky a expresní nákladní doprava pojedou novým tunelem, přičemž cesta z Berouna na Smíchov potrvá 13 minut. Tunel bude výjimečný především svou délkou 24,7 km a organizací výstavby – v portálových oblastech není dostatek místa pro zahájení ražby a bude tedy nezbytné razit z 90–140 m hlubokých šachet (pro představu: nejhlubší stanice pražského metra Náměstí Míru je 53 m pod povrchem). Předpokládá se ražba čtyřmi plnoprofilovými tunelovacími stroji TBM.

Pro dopravní obslužnost oblasti Přerova a pro spojení mezi Brnem a Ostravou je velmi významná rekonstrukce trati Brno – Přerov, po jejímž dokončení se jízdní doba zkrátí na polovinu, tj. 30 minut. Výrazně se zvýší spolehlivost této v dnešní době jednokolejné, ale v budoucnu dvoukolejné trati. Na většině úseku je návrhová rychlost 200 km/h a nachází se na něm šest tunelových staveb do 1 km délky.

Tunely Oucmanice délky 5,0 km a Hemže délky 1,2 km na trati Ústí nad Orlicí – Choceň výrazně zvýší propustnost I. tranzitního železničního koridoru, kde se momentálně právě v této oblasti nachází jedno z největších úzkých hrdel na české železniční síti. Stávající trať v údolí Tiché Orlice zůstane zachována, stavbou dojde de facto ke zčtyřkolejnění tohoto úseku. Oproti stávající trati bude cesta tunely trvat poloviční dobu – 5 minut (obr. 4).

Železniční uzel Praha, někdy nazývaný Nové spojení 2, je finančně a technicky náročným souborem staveb na území hlavního města Prahy. Momentálně je v raných fázích příprav, nicméně zjednodušeně se jedná o projekt umožňující výrazné navýšení kapacity pro vlakovou dopravu v centru Prahy a zavedení funkčního systému příměstské vlakové dopravy. Trasování této stavby, která mimo jiné zahrnuje několik tunelů a podzemních stanic, je v městském prostředí velmi obtížné. Volného prostoru v podzemí není mnoho, navíc profil železničních tunelů a podzemních stanic je větší než u tunelů a stanic metra a železnice má také výrazně vyšší požadavky na směrové a výškové poměry trati.

Tunely na vysokorychlostních tratích

Intenzivní příprava vysokorychlostních tratí (dále jen VRT) probíhá na Správě železnic již od roku 2017, kdy vláda České republiky schválila Program rozvoje rychlých železničních spojení v ČR (dále jen RS). Podle nastaveného harmonogramu bude výstavba pilotních úseků VRT zahájena v roce 2025.

Základní přehled plánovaných VRT v ČR je znázorněn na obr. 6. RS1 vede z Prahy do Brna a pak dále do Ostravy a polských Katovic. RS2 napojuje Brno na Vídeň a Bratislavu. Trať RS3 Praha – Plzeň – Mnichov řadíme do konvenční sítě a byla zmíněna v předchozí části článku. RS4 spojuje Prahu s Ústím nad Labem a Drážďany, RS5 Prahu s Hradcem Králové a polskou Vratislaví.

Vzhledem k morfologii terénu na našem území se při budování vysokorychlostní železnice neobejdeme bez tunelů. Jejich počet, délky i předpokládané metody výstavby se postupně upravují v jednotlivých stupních projektování v rámci optimalizace tras VRT. Celkem je jich navrhováno několik desítek. Přibližně dvacet nových tunelů vznikne na RS1 v úseku Praha – Brno, viz tab. 2. Na VRT mezi Brnem a Ostravou se momentálně předpokládá šest nových tunelových staveb, viz obr. 7.

Nejvýznamnější plánované vysokorychlostní tunely jsou situovány na VRT RS4 z Prahy přes Ústí nad Labem do Drážďan. Na české, ale i celosvětové poměry tam vzniknou opravdu unikátní podzemní díla. Jedná se zejména o tunely Středohorský a Krušnohorský.

Středohorský tunel o délce více než 17 km a návrhové rychlosti 250 km/h bude realizován v oblasti Českého středohoří, která je pro výstavbu tunelů geologicky velmi nepříznivá (obr. 8). Ražba dvojice jednokolejných tunelových trub v hloubce až 470 m pod zemským povrchem bude provedena plnoprofilovými tunelovacími stroji TBM. Předpokládaný termín realizace je v letech 2038–2045.

Velkou výzvou bude pro české i německé tuneláře realizace přes­hraničního tunelu pod Krušnými horami. Celková délka tunelu činí více než 26 km, z toho 11,7 km se nachází na české straně. Dva jednokolejné tunely budou raženy ve složitých geologických podmínkách. Náročná bude ražba především v úseku poruchové zóny krušnohorského zlomu. Masiv Krušných hor v trase tunelu tvoří svory a pararuly, které jsou vhodné pro mechanizovanou ražbu plnoprofilovým tunelovacím strojem TBM. V oblasti podkrušnohorské pánve se vyskytují překonsolidované jíly o mocnosti i přes 100 m, v této části tunelu se předpokládá spíše využití konvenční ražby metodou SCL (Sprayed Concrete Lining).

Maximální rychlost osobních vlaků v Krušnohorském tunelu bude 200 km/h, u nákladních se počítá s rychlostí 120 km/h. Denně by mělo tunelem projet až 150 vlakových souprav a expresní vlaky z Ústí nad Labem do Drážďan dosáhnou jízdní doby 24 minut. Veškeré technické parametry tunelu, projektové práce i postup přípravy jsou vzájemně koordinovány mezi Správou železnic a zástupci správce německé železniční sítě – Deutsche Bahn Netz AG. Výstavba tunelu je plánována na dobu deseti let, uvedení do provozu se předpokládá v roce 2038.

V České republice ani v Německu takto dlouhé tunely doposud neexistují. Pro všechny účastníky procesu výstavby bude tedy jejich realizace novou zkušeností. S narůstající délkou tunelů se zvyšují požadavky evropských předpisů na bezpečnost provozu a spolehlivost infrastruktury. Při vysokých rychlostech vlaků je také mnohdy nezbytné optimalizovat světlý tunelový profil a tvar portálů s ohledem na aerodynamické efekty. Společně s náročným geologickým prostředím tak bude ražba těchto dvou tunelů na RS4 technicky zcela výjimečná.

Tab. 2 Přehled tunelů na trase VRT RS1 Praha – Brno ve variantě SK4 (převzato z II. etapy studie proveditelnosti, 12/2020)

Varianta trasy

Číslo tunelu

Název tunelu

Metoda výstavby

Délka

[m]

Od

[km]

Do

[km]

SK4

1

Průmyslová

hloubený

99

9,095

9,194

2

Běchovice I

hloubený

199

12,935

13,134

3

Běchovice II

hloubený

2 380

13,420

15,800

4

Běchovice III

hloubený

99

16,573

16,672

5

Běchovice IV

hloubený

625

17,874

18,499

6

Kounice

hloubený

283

34,630

34,913

7

Poříčany

hloubený

312

37,199

37,511

8

Kavanství

hloubený

216

40,400

40,616

9

Rozkoš

hloubený

460

65,640

66,100

10

Bukovec

ražený

800

122,200

123,000

11

Dlouhé louky

hloubený

600

143,100

143,700

12

Lesní Hluboké I

ražený

1 300

185,150

186,450

13

Lesní Hluboké II

ražený

350

186,850

187,200

14

Javůrek

hloubený

750

189,800

190,550

15

Kývalka

ražený

2 700

198,071

200,771

16

Popůvky

ražený

1 340

202,184

203,524

17

Troubsko

hloubený

1 945

204,424

206,369

18

Ostopovice

hloubený

230

206,549

206,779

19

Starý Lískovec – D1

hloubený

176

208,795

208,971

SK4 alt.

alternativa k 1, 2, 3

Hostivařsko-běchovický

hloubený

7 020

8,780

15,800

alternativa k 2, 3, 4

Hostivařsko-běchovický

ražený

4 900

12,200

17,100

alternativa k 2, 3, 4, 5

Hostivařsko-běchovický

ražený

6 300

12,200

18,500

alternativa k 3

Běchovice II

hloubený

1 630

13,570

15,200

   

Celkem (základní)

 

14 864

   

SK4 sjezd

1

Jihlava – D1

hloubený

80

2,990

3,070

2

Jihlava

hloubený

700

6,127

6,827

3

Hruškové Dvory

ražený

1 084

11,300

12,384

4

Helenín

ražený

1 460

12,654

14,114

 

Celkem (sjezd)

 

3 324

   

Rekonstrukce tunelů

Velká část české železniční sítě se formovala již během 19. století. Z toho vyplývá i nutnost investic Správy železnic do údržby a rekonstrukcí stávající infrastruktury. V současnosti provozuje Správa železnic 166 tunelů o celkové délce zhruba 54 km, přičemž více než stovka z nich byla postavena před rokem 1900. Tab. 3 uvádí některé významné plánované rekonstrukce tunelů na české železnici. Tyto stavby jsou často technicky velmi zajímavé, jejich podrobnější popis je však bohužel mimo rozsah tohoto článku.

Tab. 3 Některé významné rekonstrukce tunelů na české železniční síti

Název

Úsek (trať)

Předpoklad realizace

Dodatečné informace

Rekonstrukce tunelů na tratích Brno-Maloměřice – Adamov a Adamov – Blansko

Brno-Maloměřice – Adamov, Adamov – Blansko (Brno – Česká Třebová)

2021–2023

Rekonstrukce osmi tunelů na I. tranzitním železničním koridoru. Blanenské tunely patří k nejstarším na české železniční síti, první vlak jimi projel v roce 1849.

Rekonstrukce Děčínského tunelu

Děčín-východ – Děčín-Prostřední Žleb (Bad Schandau – Děčín)

2022–2023

400 m dlouhý jednokolejný tunel, kompletní výměna obezdívky v klenbě tunelu.

Rekonstrukce vinohradských tunelů

Praha hlavní nádraží

2025–2031

Postupná rekonstrukce dvou dvoukolejných tunelů a dvou jednokolejných tunelů délky cca 1,1 km v největším železničním uzlu v ČR.

Rekonstrukce Ještědského tunelu

Křižany – Karlov v Podještědí (Česká Lípa – Liberec)

2024–2025

Rekonstrukce 815 m dlouhého jednokolejného tunelu.

 

 

Závěr

V oblasti investic do dopravní obslužnosti Správa železnic sleduje, velmi zjednodušeně řečeno, tři hlavní střednědobé cíle – zvýšení rychlosti a konkurenceschopnosti osobní dálkové dopravy, přesun nákladní dopravy ze silnic na železnici a zvýšení spolehlivosti a popularity příměstské drážní dopravy. Kapacity současných tratí jsou mnohdy vyčerpány a z důvodu směrových poměrů na trase v kombinaci se zastavěností území je zpravidla nemožné tratě dostatečně efektivně zmodernizovat ve stávající stopě. Proto roste a musí i růst počet ambiciózních projektů v nové stopě. Z toho následně vyplývá nutnost realizovat množství tunelových staveb, které byly popsány v tomto příspěvku.

Příprava liniových staveb je bohužel náročnější a delší, než bychom si sami přáli, s touto problematikou mají čtenáři časopisu Stavebnictví jistě vlastní bohaté zkušenosti. Držte prosím nám, Správě železnic, investorské organizaci státu, která se stará o provoz a rozvoj železniční infrastruktury v České republice, palce, ať stavby představované v tomto článku i další dokážeme brzy realizovat. A ať novými stavbami posuneme parametry české železniční sítě do 21. století a jsme do budoucna schopni železniční dopravou více konkurovat, nebo spíše se navzájem lépe doplňovat s jinými módy dopravy.

Pokud vás vývoj na železnici zajímá, můžete Správu železnic sledovat na facebookovém, instagramovém profilu nebo na LinkedInu, kde se snažíme pravidelně sdílet zajímavé informace o připravovaných i probíhajících stavbách. Dále máte možnost navštívit portál https://mapy.spravazeleznic.cz, na kterém naleznete nejen informace o našich stavbách, ale také o aktuálních mimořádných událostech nebo polohách vlaků.