Zpět na stavby

Principy památkové péče a staroegyptské památky

2. ledna 2024
Ing. Michael Balík, CSc.

Zásady-principy památkové ochrany, formulované českými zákony, jsou pouze podmínečně a částečně uplatnitelné při návrzích rekonstrukcí staroegyptských památek. Jejich záchrana, obnova, vytvoření stavebních podmínek pro další archeologický výzkum však lze často zařadit do metodik rekonstrukcí. Vždy se jedná o kombinace metod. Autor uvádí své vlastní návrhy ze svého působení v Egyptě ve spolupráci s Českým egyptologickým ústavem FF UK a pokusí se o jejich zařazení a zpětné hodnocení.

Autor:


Vystudoval Fakultu stavební  ČVUT v Praze. Je majitelem ateliéru pro návrhy sanace zdiva, ochrany fasád a souvisejících vlivů. Autor jedenácti odborných publikací v oboru. Předseda odborné společnosti pro odvlhčování staveb ČSSI. Je expertem Českého egyptologického ústavu FF UK.


Přijmeme-li tvrzení, že „ochrany je nepochybně hodno vše, co nám odkaz našich předků zanechal“, je poté třeba v prostředí pyramidových komplexů v Egyptě chránit každou nalezenou odkrytou stavbu? Kontakt se zbytky chrámu, mastab a dalšími hrobkami, řada zdarů a nezdarů při provádění jejich rekonstrukcí „vyprovokovaly“ autora k úvahám o použitelných nebo nepoužitelných památkových metodikách. Mohou se často zdát i kontroverzní.

Obecně je třeba konstatovat, že všechny odkryté i neodkryté stavby jsou majetkem Egypta. Rozhodování o metodikách památkové ochrany provádí Nejvyšší výbor památek, včetně dozoru při výzkumech a realizací případné obnovy. Vlastní projekty však provádí architekt expedice nebo jiný pověřený odborník, který spolu s vedoucím expedice zařizuje schválení návrhů a následně dohled a vedení stavby při realizaci.

U výjimečných památek – archeologických odkrytých nálezů – je volba nejvhodnějšího postupu dána programem, tedy prezentací, obnovou, anebo pouze konzervací. Autor návrhu by měl být seznámen se všemi nutnými podmínkami z hlediska památkové ochrany ve specifických podmínkách nálezu. Eventuální stavební zásahy do historické struktury stavby mohou být nevratné.

Staroegyptská památka

V obecném smyslu může být památkou každá věc. Nelze ji ale zcela vyložit znaky a vlastnostmi samotné fyzické věci, která je však za památku považována. Jednoznačně je možné památku vykládat jako vztah mezi člověkem a věcí.

Tato jistě dobře míněná definice by znamenala, že opatrujeme a poctivě obnovujeme všechno minulé. Na každém kroku v abúsírské nekropoli doslova „zakopáváme“ o zbytky hrobních architektur, o detaily sloupů, říms, architrávů... a to z doby před 4 500 lety (samozřejmě i z doby pozdější, ale i to je dávno před vznikem evropské kultury). Fragmenty architektury dokumentujeme a využíváme pro stavebně-architektonický návrh a pietně ukládáme. Jejich uplatnění v budoucím rekonstrukčním projektu není samozřejmé, je spíše výjimečné.

Rozhodování o způsobu ochrany bývá často zakončeno třemi krajnostmi:

  • stavba bude zasypána a tím uložena pro další generace;
  • stavba bude zrekonstruována, alespoň částečně obnovena, stavebně zpevněna a zařazena do prohlídkových okruhů;
  • rozhodnutí o ponechání stavby in situ po provedených průzkumech je však také velmi časté a vede k destrukci stavby.

Památková péče má smůlu i štěstí v tom (jak se to vezme), že je vším možným, jen ne exaktní disciplínou. Z velké části je založena na subjektivním hodnocení, ovlivněném mnoha faktory, včetně emocí. Samozřejmě jinak se rozhoduje architekt, jinak stavební inženýr, restaurátor, historik, archivář, archeolog, pracovník památkových orgánů atd.

Rekonstrukce?

V následujících příkladech jsou uvedeny realizace autora s pokusem o památkové kategorizace. Z francouzského „­reconstruction“ (znovupostavení) je tento termín obecně užíván pro způsob obnovy. Předpokládá se, že se na narušené stavbě doplňují v nové hmotě, do původního vzhledu chybějící významné a z hlediska celku výtvarně nebo technicky podstatné části. Rekonstrukce může dosáhnout různých stupňů věrnosti, podle toho, z jak přesných vychází podkladů. Může být exaktní, hypotetická, analogická či úplně jiná. V současné době se více a více uplatňuje pojem „revitalizace“.

Autor návrhů má k dispozici několik vyzkoušených metod.

Puristická metoda

Vychází z romantického chápání obnovy. Jejím cílem je uvést stavby do hypoteticky stanoveného původního vzhledu – slohově čistého.

Restaurační metoda

Respektuje dochovaný stav památky. Formou historizující substituce nahrazuje chybějící články kopiemi či reprodukcemi.

Konzervační metoda

Je reakcí proti předchozím dvěma metodám. Opírá se o následující zásady:

– na památce je nejdůležitější její stáří, teprve potom přijde cena umělecká a vědecká;

– pravdivá a jediná správná je citlivá ochrana dochovaného stavu bez doplňování, přípustné jsou pouze plomby a retuše.

Analytická metoda

Rozvíjí konzervační metodu a viditelně uplatňuje fragmenty různých vývojových epoch.

Syntetická metoda

Usiluje o výtvarné sjednocení.

Metoda preventivní ochrany

Tkví v pečlivé průběžné údržbě za účelem trvalého zajištění dobrého stavebního stavu.

Autor po dlouholetých zkušenostech s rekonstrukcemi staveb v Egyptě konstatuje, že nelze využít univerzálně žádnou z uvedených metod – vždy se jedná o kombinace.

Na volbu metody obnovy mají bezprostřední vliv typy staveb.

Torza historických objektů a archeologické vykopávky

Jsou hlavní charakteristickou skupinou nálezů v Egyptě. Z hlediska stavebně-technického a z hlediska architektury bývají částečně destruovány, neslouží žádnému účelu, vyjma eventuálně turistickému. V takovém případě plně vyhovuje konzervace a stavební konsolidace.

Významné solitéry (hrobky, pohřební komory, zbytky mastab atd.)

Pro ně lze volit kombinaci z několika uvedených forem. Většinou se sleduje názorné převedení historického díla jako celku. Jedná se tedy o objemovou restituci vnějších architektonických hmot, konfiguraci vnitřních prostorů. Volí se zpravidla restituce historického stavu, dále je možné použít náznakovou rekonstrukci nebo metodu konzervační.

Podkladem pro architektonický návrh vhodného postupu jsou výsledky podrobných průzkumů, zejména z hlediska archeologického, umělecko-historického a stavebně-technického. Bez spolupráce s egyptology a historiky by projektové práce architekta byly nereálné a amatérské.

Rozdíly v přístupu k obnově mohou být i generační. Na jedné straně energický a radikální přístup, který se „nezdržuje“ nostalgickými a často bezbřehými studiemi, a na druhé straně přístup ovlivněný jistou nerozhodností. Oba přístupy se však setkávají s archi­tektem minulým, autorem staroegyptské hrobky, chrámu či pyramidy.

Obr. 16 Umístění mastaby je určitým psychickým rysem/prvkem stavebníka – umístil ji těsně před pyramidu krále. Mastaba jistým způsobem stínila tuto pyramidu.

Abúsír, šachtová Iufaova hrobka

Šachtová hrobka hodnostáře Iufaa je součástí větší skupiny hrobek, která ­vznikla okolo první poloviny 1. tisíciletí př. n. l. na jihozápadním okraji hrobek panovníků 5. dynastie. Jedná se o hrobku šachtovou, kde v hloubce cca 21 m pod úrovní pouště byla nalezena pohřební komora se sarkofágem. Po dramatických odkryvných pracích bylo rozhodnuto zajistit tuto komoru novostavbou jistého podzemního dómu. Jedná se o betonovou stavbu se sedlovou střechou, vstupními šachtami a s vloženým schodištěm. Tato stavba byla realizována a je v současnosti přístupná. Jde tedy o objemovou restituci a o novostavbu v historickém prostředí.

Abúsír, Ptahšepsesova mastaba

Největší nekrálovská hrobka velmože Ptah­šepsese, současníka vládců 5. dynastie, je monumentální stavbou před pyramidou ­krále Niuserrera. Mastaba, její kaple a pilířový dům jsou nádherně zdobeny a jsou ve velmi dobrém stavu zachování. Její rozměry činí 56,2 × 42,2 m a jedinečnou částí je portikus s dvojící vápencových lotosoformních sloupů. V nejnižší části se nachází neobvyklá konstrukce pohřební komory. Jedinečné zadání pro autora článku bylo navrhnout náznakovou rekonstrukci a částečnou konsolidaci stavby. Vznikl projekt a návrh, prezentovaný vizualizací „Jak stavba vypadala v době vzniku“.

Abúsír, Ptahšepsesova kaple

Detailem architektury a dispozice této mastaby je kaple, do které vede vstup již zmíněným portikem do samostatné místnosti, kde byly ještě dva, tentokrát šesti­stvolové sloupy. Při návrhu na jejich obnovu byla využita metoda substituce s kopií.

Abúsír, Ptahšepsesova mastaba, pilířový dvůr

Jedinečným prvkem v architektuře mastaby je pilířový dvůr. Na každém pilíři jsou reliéfy majitele mastaby. Žádný z pilířů se nedochoval celý. Obrovské monolitické hranoly byly zaváty pískem a jejich horní části zkorodovaly destruktivním účinkem větru a všudypřítomného písku. Pro představu o někdejším účinku tohoto prostoru by bylo potřeba doplnit pilíře do původní výšky a formálně na ně umístit architrávy a římsové bloky. Tato asanace nebyla provedena. Realizovala se konsolidace destruovaných částí pilířů.

Abúsír, chrám královny Chentkaus, ochrana archeologických nálezů

Jedinečným nálezem je rozsáhlá cihlová stavba chrámu, v minulosti odkrytá až na úroveň podlahy. V současnosti je to dispozice cihlových zdí, lokálně kamenných, zejména u architektonických prvků, mizející před očima. Pokusem o možnost ochrany a zpomalení destruktivního procesu vlivem větru, slunce a deště byl nerealizovaný návrh zastřešení. Autor si uvědomuje, že tento návrh může být považován za kontroverzní.

Abúsír, chrámový komplex u šachtové Iufaovy hrobky

Pro autora článku byl objev malého chrámového komplexu velkým stavebním dobrodružstvím. Jedná se totiž o dobu vzniku kleneb, kdy se přečnělková klenba začala proměňovat v klenbu klasickou. Chrámový komplex je malý chrámek v těsné blízkosti Iufaova hrobu s několika malými místnostmi a jednou velkou centrální. Tento chrám byl odkryt až po dlažbu a stěny s náznakem kleneb (s patkami) se zachovaly až do výšky cca 1,8 m.