Zpět na předpisy

Povinnosti spojené s průkazem energetické náročnosti budov

13. ledna 2009
Ing. Jiří Šála, CSc.

Povinnosti zpracovat a vyvěšovat průkazy energetické náročnosti budov (dále jen ?průkazy? nebo ?průkazy ENB?) byly poprvé uvedeny v zákoně č. 177/2006 Sb., změna zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. Tato změna zapracovala Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES, o energetické náročnosti budov (dále jen EPBD).

Autor:


Přední odborník a specialista v oblasti stavební tepelné techniky a úspory energie.

Zákon č. 406/2006 Sb. uvedl tuto změnu v úplném znění zákona. Další změna byla vyhlášena zákonem č. 393/2007 Sb., následovalo nové úplné znění v zákoně č. 61/2008 Sb.

Na nejasnosti a různé výklady povinnosti zpracovat a vyvěšovat průkazy energetické náročnosti budov reaguje společné stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Státní energetické inspekce (přetištěné v plném znění před tímto článkem), které bylo zveřejněno 1. července 2008 na webových stránkách MPO a SEI.
Formálním nedostatkem tohoto stanoviska je chybné užívání termínu ?energetický průkaz?, které je zavádějící, neboť neodpovídá platnému znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ale neplatné vyhlášce č. 291/2001 Sb.
Věcným nedostatkem stanoviska jsou nepřesnosti a tím i zavádějící výklad ve vztahu k platným formulacím v českém zákoně č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Odvozování povinnosti z neúplných citací evropského a českého předpisu není korektní.

Proto se povinnosti zpracovat a vyvěšovat průkazy ENB dále podrobně rozebírají odděleně ze dvou hledisek - v tab. 1 ve vztahu k formulacím v českém zákoně o hospodaření energií, v tab. 2 ve vztahu k naplnění EPBD při její transpozici tímto českým zákonem.

¤ Tab. 1. Rozbor povinnosti zpracovat a vyvěšovat průkaz ENB v zakoně č. 406/2000 Sb., ve zněni pozdějšich předpisů

Předmět

§ 6a, odst. 2 (s vazbou na odst. 1)

§ 6a, odst. 6

Komentář

Povinná osoba Stavebník (nové budovy) Vlastník, společenství vlastníků (dokončené budovy) Provozovatel budovy Odlišné povinné osoby. Podle EPBD je povinnou osobou členský stát, který povinnost zajistí … a nepíše se, kdo průkaz předkládá nebo vyvěšuje. Je tak vytvořen problém se zajištěním průkazu pro vyvěšení podle odst. 6 v případě, že provozovatel není vlastníkem, k němuž je vázán jen nájemní smlouvou. Logickou povinnost vlastníka či provozovatele zpracovat průkaz lze řešit dodatkem nájemní smlouvy, popř. jinou smlouvou.
Obsah povinnosti Doložit splnění požadavku podle odst. 1 (tj. splnění požadavků na energetickou náročnost a splnění porovnávacích ukazatelů) průkazem ENB Umístit průkaz na veřejně přístupném místě v budově (implicitně nutnost jej zpracovat). (V EPBD přesněji formulováno ?umístit na nápadném místě dobře viditelném veřejnosti?, nepřesná formulace v implementaci českým zákonem umožní průkaz schovávat do zákoutí a snižuje tak v EPBD předpokládaný cíl povinnosti.) Odlišný obsah povinnosti. Podle odst. 2 se jedná o povinnost realizovat stavby, popř. jejich změny, s požadovaně nízkou energetickou náročností. Podle odst. 6 není vyvěšení vázáno k realizaci, ani k docílení požadované úrovně ENB. Obdobná odlišnost je i v EPBD - viz samostatné čl. 5, 6 a 7 tohoto výchozího dokumentu.
Povinné budovy a) Výstavba nových budov; b) Větší změny dokončených budov (viz § 2, písm. q zákona) s celkovou podlahovou plochou (viz § 2, písm. p zákona) nad 1000 m2, které ovlivňují energetickou náročnost; c) Prodej nebo nájem budov nebo jejich částí, jen pro budovy podle a), b). Budovy s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2 využívané pro účely: - školství, - zdravotnictví, - kultury, - obchodu, - sportu, - ubytovacích a stravovacích služeb, - zákaznických středisek odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací, - veřejné správy. Odlišné povinné budovy. Poslední bod c) v odst. 2 je v zákoně v rozporu s čl. 7 v EPBD zúžen na rozsah budov podle předchozích bodů (chyba implementace čl. 5, 6 a 7 v EPBD českým zákonem). Odst. 6 se na rozdíl od odst. 2 nevztahuje na výstavbu nových budov, ani není zúžen na větší změny dokončených budov - jde jen o výčet druhů povinných budov, omezený pouze jejich velikostí. Povinnost podle odst. 6 je také v EPBD v čl. 7 definována jako nezávislá na čl. 5 a 6.
Termíny povinného plnění Povinně od 1. 1. 2009 - uvedeno jako výjimka z obecné platnosti zákona podle jeho § 15 (v zákoně č. 177/2006 Sb.). - Do 31. 12. 2007 stanovoval pro právnické osoby nebo fyzické podnikající osoby povinné plnění v § 12a odst. 2 písm. d) pod pokutou 4 roky od platnosti zákona č. 177/2006 Sb., tj. od 1. 7. 2010. - Změnou zákona č. 393/2007 Sb. byla tato časová lhůta zrušena, povinnost a pokuta zůstaly, avšak nově s termínem účinnosti zákona č. 393/2007 Sb., tj. od 1. 1. 2008 Odlišné termíny povinného plnění. Pro povinnost podle odst. 6 neplatí termín 1. 1. 2009, neboť odst. 6 není uveden ve výjimkách v § 15 zákona. Odlišné termíny pro druhou povinnost.
Pokuty V § 12 pro fyzické osoby je v odst. 1 písm. f) nesplnění požadavku podle § 6a odst. 1 a jeho nedoložení průkazem podle § 6a odst. 2 považováno za přestupek, nicméně v § 12 v odst. 2 není pro tento přestupek stanovena pokuta. Stanovení výše pokuty se tedy řídí obecným právním předpisem. V § 12a pro právnické osoby nebo fyzické podnikající osoby je v odst. 1 písm. f) nesplnění požadavku podle § 6a odst. 1 a jeho nedoložení průkazem podle § 6a odst. 2 považováno za správní delikt, nicméně v § 12a v odst. 6 není pro tento správní delikt stanovena pokuta. Stanovení výše pokuty se tedy řídí obecným právním předpisem. V § 12 pro fyzické osoby není nesplnění požadavku podle § 6a odst. 6 uvedeno ani jako přestupek, ani není stanovena pokuta. V § 12a pro právnické osoby nebo fyzické podnikající osoby je v odst. 2 písm. d) nesplnění požadavku podle § 6a odst. 6 považováno za správní delikt a v § 12a v odst. 6 písm. d) je pro tento správní delikt stanovena pokuta do 1 000 000 Kč. Odlišné pokuty za odlišné přestupky či správní delikty. Překvapivě zde nejsou uvedeny pokuty pro základní povinnost podle § 6a odst. 1 a 2. Přitom podle § 12b odst. 4 správní delikty podle zákona projednává Státní energetická inspekce, která také podle odst. 6 vybírá a vymáhá pokuty a pro kterou pro jiné případy platí výše pokut podle § 12 odst. 2 a podle § 12a odst. 6. Neuvedení výše pokut jen pro případy podle § 6a odst. 1 a 2 je nesystémové.
Závěry 1. Povinnost zpracovat průkaz podle § 6a odst. 2 (návazně na odst. 1) je ve všech souvislostech odlišná od povinnosti vyvěsit průkaz (a tudíž i zajistit jeho zpracování) podle § 6a odst. 6. Toto samostatné působení obou povinností je plně v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES, o energetické náročnosti budov - EPBD, na kterou se předmět zákona v § 1 odkazuje, je tedy korektní implementací tohoto předpisu Evropského společenství českým zákonem. 2. Výklad, že obě povinnosti jsou navzájem svázány, a že tudíž pro obě platí stejný rozsah povinných budov a stejný termín jako pro odst. 2, nemá oporu ve znění zákona, tudíž je nesprávný. Nesprávnost tohoto výkladu potvrzuje i fakt, že nesprávný výklad neodpovídá znění, obsahu a zdůvodnění zákonem zaváděné Směrnice EPBD. 3. Společný výklad MPO a SEI, že zákonem předepsaná povinnost ?vyvěsit? průkaz ENB na předepsaném místě neznamená povinnost si jej zajistit, zcela jistě přivítají řidiči jako návod pro zdůvodnění, že povinnost ?vylepit? dálniční známku na předepsaném místě neznamená si ji zakoupit, neboť povinnost ?vylepení? vzniká podle úředního výkladu teprve až po případném zakoupení dálniční známky.

¤ Tab. 2. Transpozice EPBD v povinnostech zpracovat a vyvěšovat průkaz ENB

Předmět

Směrnice 2002/91/ES (EPBD)

Implementace zákonem č. 406/2000 Sb.

Komentář

Povinnost plnit požadovanou energetickou náročnost budovy Čl. 4, odst. 1, 2 - Požadavky na ENB Členské státy přijmou nezbytná opatření ke stanovení minimálních požadavků na energetickou náročnost budov založených na metodě uvedené v článku 3 (metoda výpočtu ENB vycházející z obecného rámce stanoveného v příloze EPBD). Požadavky mohou být odlišné pro nové budovy a stávající budovy a uplatňují se v souladu s články 5 a 6. Čl. 5 - Nové budovy Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby nové budovy splňovaly minimální požadavky na energetickou náročnost uvedené v článku 4. Čl. 6 - Stávající budovy Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby se u budov s celkovou užitnou podlahovou plochou větší než 1000 m2, u kterých probíhá větší renovace, snížila energetická náročnost s cílem splnit minimální požadavky, pokud je to technicky a ekonomicky proveditelné. § 6a odst. 2 a b (s vazbou na odst. 1) Stavebník (nové budovy), vlastník nebo společenství vlastníků (dokončené budovy) doloží splnění požadavků na energetickou náročnost budovy a splnění porovnávacích ukazatelů (podle odst. 1) průkazem energetické náročnosti budovy (dále jen průkazu) podle prováděcího předpisu při: a) Výstavbě nových budov; b) Větší změně dokončených budov (viz § 2 písm. q zákona) s celkovou podlahovou plochou (viz § 2 písm. p zákona) nad 1000 m2, které ovlivňují energetickou náročnost. Korektní naplnění povinností z EPBD. Nad rámec povinnosti z EPBD je zákonem předepsána i pro plnění článků 4, 5 a 6 EPBD forma dokladování požadované energetické náročnosti budov formou průkazu (?certifikátu? podle překladu EPBD). V zákoně je neplnění této povinnosti svázáno v § 12 se samostatně uvedenou sankcí, bez upřesnění její výše. Prováděcím předpisem, který stanoví metodu výpočtu ENB, výčet porovnávacích ukazatelů a požadavky na ENB, je vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov.
Povinnost průkazu Čl. 7, odst. 1 - Průkazy ENB Členské státy zajistí, aby při výstavbě, prodeji nebo pronájmu budov byl vlastníkovi nebo vlastníkem potenciálnímu kupujícímu nebo nájemci předložen certifikát energetické náročnosti. § 6a odst. 2 c (s vazbou na odst. 1) Návazně na odst. a), b) se vlastníkům nebo společenstvím vlastníků předepisuje doložení požadované energetické náročnosti budov průkazem při: c) Prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí, jen pro budovy podle a), b) Chybná implementace EPBD. V zákoně je v rozporu s čl. 7 v EPBD povinnost průkazu (?certifikátu?) zúžena na rozsah budov podle předchozích bodů a), b). Chybným propojením povinnosti z čl. 7 s čl. 4, 5 a 6 musí být i při prodeji a nájmu dosažena požadovaná ENB (tj. nad rámec EPBD).
Veřejné vyvěšení průkazu Členské státy přijmou opatření k tomu, aby v budovách s celkovou užitnou podlahovou plochou větší než 1 000 m2, jež jsou užívány orgány veřejné moci a institucemi, které poskytují veřejné služby velkému počtu osob, a tudíž je tyto osoby často navštěvují, byl energetický certifikát, ne starší než 10 let, umístěn na nápadném místě dobře viditelném veřejnosti. Poznámka - Ve zdůvodnění v úvodu EPBD se v bodě (16) k tomu konstatuje: ?Budovy orgánů veřejné moci a budovy často navštěvované veřejností by měly být příkladem zohlednění environmentálních a energetických hledisek, a proto by měly být předmětem pravidelné energetické certifikace. Ke zvyšování informovanosti veřejnosti o energetické náročnosti by mělo přispět vystavení těchto energetických certifikátů na viditelném místě.? § 6a odst. 6 (bez vazby na odst. 1 a 2) Provozovatel budovy je povinen umístit průkaz na veřejně přístupném místě v budově s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2 využívané pro účely: - školství, - zdravotnictví, - kultury, - obchodu, - sportu, - ubytovacích a stravovacích služeb, - zákaznických středisek odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací, - veřejné správy. Korektní naplnění povinností z EPBD. Upřesnění opatření z EPBD předepsáním formou povinnosti, určením povinné osoby a povinných druhů budov. Nad rámec EPBD je zde předepsán termín plnění (původně od 1. 7. 2010, zákonem č. 393/2007 Sb. změněno na termín jeho účinnosti, tj. od 1. 1. 2008. Mírná nepřesnost v definici místa vyvěšení - ?nápadné místo dobře viditelné veřejností? v EPBD je jednoznačnějším určením s větším důrazem na nepřehlédnutelnost. V zákoně je neplnění této povinnosti svázáno v § 12 se samostatně uvedenou sankcí do 1 mil. Kč. Za povšimnutí stojí, že ani v EPBD, ani v zákoně není povinnost vyvěšování průkazů spojována s prováděním větších změn budov, jak se o to snaží některé účelové výklady zákona. Používaná výmluva, že povinnost vyvěšení průkazu nedefinuje povinnost zpracování průkazu, je srovnatelná s výmluvou řidiče na dálnici bez dálniční známky, který neplnění své povinnosti jejího vylepení na předepsaném místě omlouvá tím, že mu nebyla předepsána povinnost zakoupení této známky. Vyhlášení SEI, že sankce za neplnění této povinnosti nebude vymáhat, pak odpovídá vyhlášení policie, že zákonem definovaný přestupek nebude pokutovat. V obou případech se jedná o neplnění zákonné povinnosti odpovědným orgánem státní správy. A v tomto případě snaha o faktické nenaplnění obsahu EPBD.