Zpět na předpisy

Povinnost managementu obchodních společností podat insolvenční návrh

29. března 2012
Jan Tomaier

Předmětem tohoto příspěvku je poskytnutí základních informací o změně právní úpravy insolvenčního práva, která může mít dopad na řadu podnikatelů (nejen) ve stavebnictví. Do 31. prosince 2011 byl každý dlužník povinen podat návrh na zahájení insolvenčního řízení v případě, že byl v úpadku ve formě platební neschopnosti. Od 1. ledna 2012 má dlužník, který je právnickou osobou anebo fyzickou osobou - podnikatelem, povinnost podat insolvenční návrh rovněž v případě svého předlužení. Nesplnění povinnosti podat dlužnický insolvenční návrh může mít pro manažery dlužníka či likvidátora dlužníka zásadní negativní důsledky.

Autor:


Spoluautoři:
Iva Pokorná

Protikrizová novela insolvenčního zákona
Povinnost dlužníka podat insolvenční návrh i v případě předlužení byla v zákoně č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), obsažena od počátku. Dne 20. července 2009 však nabyl účinnosti zákon č. 217/2009 Sb., kterým došlo ke změně insolvenčního zákona a dalších souvisejících zákonů. Novela reagovala na zhoršení ekonomického vývoje a změny v insolvenčním zákoně měly být součástí protikrizových opatření státu. Tato novela odstranila povinnost dlužníka podat na sebe insolvenční návrh při předlužení, kterou do nabytí účinnosti této novely dlužník měl, resp. dočasně účinnost uvedeného opatření pozastavila. Takový stav platil pouze do 31. prosince 2011. Od 1. ledna 2012 má každý dlužník, který je právnickou osobou či fyzickou osobou - podnikatelem, povinnost podat insolvenční návrh i v případě svého předlužení.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 03/2012).