Zpět na stavby

Postoje dětí a rodičů k perspektivě studia stavebních oborů na SOU a SŠ

4. ledna 2008
Jan Táborský

Veletrh středních škol, který se konal na konci listopadu v Brně, poskytl, kromě laické analýzy zájmu dětí i rodičů o studium stavebních oborů, optimální příležitost pro fundovaný sociologický výzkum tohoto tématu. Časopis Stavebnictví s podporou Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR pověřil pracovníky Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně vypracováním takového výzkumu.


Samotný veletrh středních škol byl, co se týká návštěvnosti, velmi úspěšnou akcí a je třeba konstatovat trend ?osvíceného? aktivního zájmu dětí i rodičů o svou profesní budoucnost (resp. budoucnost svých dětí). To je, nejen pro stavebnictví, dobrá zpráva, protože chtějí-li vzdělávací a profesní organizace ve stavebnictví propagací svého odvětví zvýšit počty absolventů a kvalifikovaných pracovníků, pak musí mít nejdříve aktivní pozornost auditoria. Existenci početné potenciální skupiny možných zájemců o vzdělání ve stavebních profesích potvrdil rovněž říjnový Den otevřených dveří na vybraných stavbách, profesních a vzdělávacích organizacích (návštěvy některých unikátních staveb předčily svým počtem průměrný počet diváků utkání první fotbalové ligy). To znamená, že vůle rozhodujících se dětí i za ně rozhodujících rodičů naslouchat tu bezpochyby je. Výzkum postojů návštěvníků veletrhu středních škol přispívá k tomu, aby zástupci všech stavebních organizací lépe poznali, co tito lidí již vědí, a naopak, co ještě vědět potřebují.

Výzkum postojů návštěvníků Veletrhu středních škol 2007 - základní údaje

 • Technika sběru dat: technika řízeného rozhovoru vedeného podle dotazníku s užitím jak formalizovaných, tak i předem neformalizovaných (tzv. otevřených) otázek. Sběr dat byl proveden posluchači oboru ekonomie a sociologie Masarykovy univerzity, kteří byli k tomuto účelu speciálně proškoleni.
 • Datum dotazování: 23.-24. listopadu 2007.
 • Počet otázek v dotazníku: verze ?Děti? = 20, verze ?Rodiče? = 23.
 • Počet dotazovaných: segment ?Děti? = 429, segment ?Rodiče? =423, Σ = 852.
 • Výzkum postojů návštěvníků Veletrhu středních škol 2007 - konkrétní údaje

  Co se týká proklamované angažovanosti rodičů při výběru vzdělání pro své potomky, tak podle nasbíraných dat lze konstatovat, že mezi rodiči byl dvojnásobný počet vysokoškoláků, než je průměrný údaj na stejný počet lidí s ukončeným vzděláním v populaci České republiky. Na tom samozřejmě není nic divného, protože by asi bylo překvapením, kdyby zodpovědnost za vzdělání svých dětí právě tato sociální skupina podceňovala. Na druhou stranu, přijmeme-li premisu, že čím vzdělanější rodiče, tím větší angažovanost při volbě profese a výběru školy pro děti, pak to ale přirozeně znamená, že takoví rodiče často chtějí, aby to jejich potomci dotáhli dál, než tito sami chtějí. Pokud si zástupci vzdělávacích organizací a především středních odborných učilišť se stavebním zaměřením stěžují, že mnoho dětí jde do sekundárního stupně vzdělávání s vidinou dokončení vysoké školy, aniž k tomu mají studijní předpoklady, tak si musí uvědomit, že jde hlavně o snahu rodičů zajistit dětem nejlepší možné (i nemožné) vzdělání. Čísla to ukazují více než přesvědčivě, viz graf 1.

  Graf 1.
  ¤ Graf 1. Výsledek odpovědí na otázku "Zamýšlíte dosáhnout (resp. zamýšlíte, aby vaše děti dosáhly) vysokoškolského vzdělání?"

  Rodičovský faktor při rozhodování dětí o případném studiu střední školy nebo středního odborného učiliště se stavebním (ale i obecně řemeslným) zaměřením je tedy spíše negativní. Nicméně další výsledky výzkumu rodiče z pohledu stavebnictví poněkud rehabilitují, protože v tomto odvětví vidí větší perspektivu než děti. Ty ve velké míře přebírají klasické stereotypy, které o práci ve stavebnictví v české společnosti panují, viz tabulka 1. Názory rodičů jsou v tomto ohledu racionálnější, viz tabulka 2.

  specifikace nevýhod četnosti specifikace nevýhod četnosti
  těžká fyz. práce, náročnost, namáhavost 86x špatné pracovní podmínky 3x
  nebavilo by mě to 43x malé uplatnění 2x
  nezajímalo by mě to 32x matematika 2x
  málo peněz 14x neperspektivní zaměstnání 2x
  nuda 8x nezábavné 2x
  nehodím se na to 8x není to duševní práce 1x
  zdravotní problémy, úrazy 8x neláká tento obor 1x
  musel bych pracovat venku 6x není to pohoda 1x
  pracuje se rukama 5x prašnost 1x
  nebezpečná práce 4x rýsování, matematika 1x
  slabá fyzická konstituce 3x špatné rodinné zkušenosti 1x
  složitost práce 3x špinavá práce 1x

  ¤ Tab. 1. Vybrané relevantní důvody, které děti uváděly jako důvod, proč nemají zájem o studium a následně práci v oborech stavebnictví

  specifikace nevýhod četnosti specifikace nevýhod četnosti
  nejsou předpoklady, vlohy a zájem 64x nevidím nevýhody - má vztah k jiným oborům 2x
  práce venku, zima, malé platy 28x nejsou pracovní příležitosti 2x
  těžká fyzická práce 16x málo informací 2x
  není technický typ 12x není manuálně zručný 1x
  není zájem o tento obor 11x není představivost 1x
  matematika 8x neperspektivní 1x
  není vztah k tomuto oboru 5x potřeba všeobecného vzdělání 1x
  rodič pracuje ve stavebnictví 5x učení 1x
  alergik 4x velká rychlost, slabé zabezpečení 1x
  neumí rýsovat a kreslit 3x zručnost 1x

  ¤ Tab. 2. Vybrané relevantní důvody, které uváděli rodiče jako důvod, proč nedoporučí svým dětem studium a následně práci v oborech stavebnictví

  Poměrně zajímavé výsledky ukazuje graf 2, na němž je znázorněno hodnocení jednotlivých atributů práce ve stavebnictví v porovnání s jinými řemeslnými obory. Jak rodiče, tak děti opět zdůraznili fakt namáhavosti práce a špatného pracovního prostředí ve stavebnictví. Nicméně především rodiče vidí stavební obory mezi ostatními řemeslnými obory jako prestižní, zajímavé, slušně ohodnocené a s možností dobrého kariérového postupu. Na druhou stranu děti tyto atributy stavebních oborů označují v porovnání s ostatními řemeslnými obory za podprůměrné - tedy málo prestižní, nezajímavé, špatně placené a bez valné možnosti ?udělat kariéru?. A to je alarmující - děti se v hodnocení kritérií významně ovlivňujících volbu možného budoucího vzdělání v oborech stavebnictví dramaticky rozcházejí se svými rodiči (pomine-li se akademická otázka, zda o budoucnosti dětí rozhodují děti, nebo rodiče).

  Graf 2.
  ¤ Graf 2. Srovnání hodnocení atributů práce ve stavebnictví s atributy práce v jiných řemeslných oborech (hodnocení - rodiče i děti)

  Závěr

  Výše uvedené nejzajímavější výsledky výzkumu víceméně potvrzují názory z praxe - především názory pracovníků vzdělávacích a profesních organizací působících ve stavebnictví. Hlavně u dětí je stavebnictví zatíženo mnoha stereotypy a je to logické - stavební práce, které je možné běžně vidět ?z ulice?, jsou většinou namáhavé a neatraktivní. Zatímco to, co je na stavebnictví lákavé - používání nových technologií a technických řešení, práce s obrovskými konstrukcemi a hmotami, mistrovský přístup ke zpracování detailu - je neodborné veřejnosti (v drtivé většině z bezpečnostních důvodů) skryto. Možná je to celé o širší propagaci zajímavé práce samotné, ne ?jen? jejího výsledku - dokončené stavby. Možná by na příštím dni otevřených dveří mohli lidé také vidět, jak se zvedá mohutná střešní konstrukce sportovního stadionu, nebo jak se opravuje dno vodní elektrárny.