Zpět na stavby

Pokles hospodářského růstu v průmyslu stavebních hmot

15. prosince 2009
Ing. Pavel Malinský

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR uspořádal na začátku listopadu schůzi Expertní komise pro stavební materiály. Zazněly na ní tři základní příspěvky, na jejichž základě následovala živá, ale poměrně skeptická diskuze. Jedním z autorů příspěvků byl i Ing. Pavel Malinský, zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Zabýval se statistickými ukazateli výroby stavebních hmot.


Objem tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb v roce 2008 proti předchozímu roku poklesl o 6,3 %. Největší relativní i absolutní pokles zaznamenal obor výroba keramických obkládaček a dlaždic (46 %, resp. 3,7 mld. Kč). Objem tržeb se naopak zvýšil u oboru 26.5 výroba cementu, vápna a sádry (20 %, resp. 2,6 mld. Kč).
Pokles hospodářského růstu ve stavebnictví a ve výrobě stavebních hmot, který započal v loňském roce a i dále zatím pokračuje, je patrný i z následujících údajů v tabulce 2 o produkci vybraných rozhodujících stavebnin v technických jednotkách.

Obor podle OKEČ

Podíl na celkové produkci %

Objem tržeb v běžných cenách /v mil. Kč/

2008

2007

%

14.1: těžba a úprava kamene

1,5

1 332

1 119

119,0

14.2: těžba a úprava kameniva, štěrkopísků, jílových zemin a vápence

12,1

10 876

10 720

101,5

26.26: výroba žárovzdorných materiálů

5,6

5 001

4 874

102,6

26.3: výroba keramických obkládaček a dlaždic

4,9

4 361

8 079

54,0

26.4: výroba pálených zdicích materiálů

6,4

5 708

6 720

84,9

26.5: výroba cementu, vápna a sádry

17,1

15 348

12 791

120,0

26.6: výroba betonových, sádrových, vápenných a cementových výrobků

40,7

36 452

39 356

92,6

26.7: zpracování přírodního kamene

0,8

750

1 013

74,0

26.8: výroba jiných minerál. výrobků

10,9

9 709

10 934

88,8

Průmysl stavebních hmot celkem

100,0

89 537

95 606

93,7

¤ Tab. 1. Objem ročních tržeb a podíl jednotlivých oborů na celkové produkci, za firmy s 20 a více zaměstnanci. Zdroj: Český statistický úřad.

Výrobek

t.j.

Rok 2008

Rok 2009

%

Žula surová

t

247 732

227 634

108,8

Mramor a travertin surový

t

4 154

2 899

143,3

Pískovec surový

t

24 280

15 366

158,0

Těžba vápenců

t

6 202 734

6 229 755

99,5

Křemičité a křemenné písky

t

2 680 944

2 652 362

101,1

Těžba štěrkopísků

t

11 063 841

16 036 363

68,9

Drcené kamenivo

t

36 282 774

34 254 056

105,9

Mramorové granuly, drť a prach

t

344 637

357 979

96,3

Kaolin plavený

t

1 070 383

1 102 642

97,1

Magnezitové žáromateriály

t

49 229

38 749

127,0

Dinas

t

11 527

11 249

102,5

Šamot

t

23 710

27 236

87,1

Ostat. tvarové žáromateriály

t

82 854

101 045

82,0

Žáruvzdorné malty

t

85 063

85 573

99,4

Obkladové materiály neglazované

6 675 457

7 460 436

89,5

Obkladové materiály glazované

23 394 055

23 814 757

98,2

Obkladové materiály celkem

30 069 512

31 275 193

96,2

Zdicí materiály pálené

2 677 567

3 041 422

88,0

Cement

t

4 804 845

4 898 530

98,1

Vápno pálené

t

1 011 077

1 073 795

94,2

Vápenný hydrát

t

138 902

146 125

95,1

Sádra pálená

t

97 571

112 151

0,87

Suché omítkové a maltové směsi

t

1 733 944

1 258 849

137,7

Výroba betonových směsí

t

13 431 173

14 499 306

92,6

Betonová střešní krytina

t

2 239 905

2 480 749

90,3

Sádrokarton

40 719 167

40 659 709

100,1

Vláknocementová krytina

4 699 116

22 747 714

20,7

Betonové trouby

t

132 738

298 315

44,5

Minerální tepelné izolace

t

183 066

200 362

91,4

Expandovaný perlit

t

107 739

89 590

120,3

¤ Tab. 2. Produkce vybraných rozhodujících stavebnin v technických jednotkách. Zdroj: Český statistický úřad.

Projevy poklesu hospodářského růstu
Počet a struktura subjektů působících na trhu
Probíhající globalizace a pokles hospodářského růstu v EU a potažmo také v ČR vedl v loňském roce k tvrdšímu konkurenčnímu boji na trhu. To se projevilo i koncentrací některých výrobních kapacit a k vytlačování menších výrobců zejména u oboru výroba betonových, sádrových, vápenných a cementářských výrobků. V tomto oboru se počty firem snížily na úroveň roku 2006. Počty podniků působících na trhu stavebních hmot v ostatních oborech jsou poměrně stabilizovány (viz tabulka 3).
Největšími výrobci stavebních hmot, podle objemu ročních tržeb, objemu aktiv a podle počtu zaměstnanců byly v roce 2008 tyto společnosti (akciové společnosti, pokud není uvedeno jinak):

  • Lasselsberger, a.s., která v současné době zaujímá více než 50 % trhu keramických obkladů v ČR a řadí se k největším evropským výrobcům obkladových materiálů;
  • Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., která má v ČR deset cihelen, jeden závod na výrobu nosníků a překladů a dvě strojírenské firmy a je největším výrobcem zdicích systémů v ČR;
  • Další rakouská firma Tondach Česká republika, s.r.o. má z celkových 21 výrobních závodů pět v ČR a ročně v nich vyrobí více než 83 milionů pálených tašek;
  • Xella CZ, s.r.o., je nástupcem bývalých firem Hebel a Ytong a největším výrobcem pórobetonu v ČR;
  • Českomoravský cement je největším výrobcem cementu v České republice a součástí skupiny HeidelbergCement, která patří k největším výrobcům stavebních hmot na světě. Závody na výrobu cementu se nachází v Praze - Radotíně a v Mokré u Brna. V závodě Králův Dvůr je v provozu nadále již jen moderní balicí linka a expedice;
  • Čížkovický Lafarge Cement, a.s. je součástí skupiny Lafarge, který celosvětově vyvíjí různé druhy cementů a maltovinová pojiva pro stavební průmysl v 76 zemích světa s počtem zaměstnanců kolem 80 tisíc;
  • Švýcarská společnost Holcim, a.s. zprivatizovala v roce 1992 státní podnik Cementárny a vápenky Prachovice a dnes v ČR provozuje s cca 400 pracovníky i dalších 15 provozoven transportbetonu a dvě provozovny zabývající se výrobou kameniva;
  • Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k.s. se zabývá výrobou lehkého keramického kameniva, vibrolisovaných výrobků, zdiva Liapor, zahradní architekturou, prefabrikací a výrobou transportbetonu. Export v současné době představuje 30 % celé produkce;
  • Společnost Rockwool v ČR je součástí mezinárodního dánského koncernu Rockwool International, který je největším výrobcem tepelných, zvukových a protipožárních izolací z kamenné vlny.

Pracovníci
Trend snižování počtu zaměstnanců pokračoval i v roce 2008. Počet zaměstnanců v podnicích výroby stavebních hmot poklesl o 4,2 %, resp. o 1394 osob (z 33 089 na 31 695 zaměstnanců). Nejvyšší pokles absolutní i relativní byl zaznamenán u výroby keramických obkládaček a dlaždic a to o 36,4 %, respektive 1270 zaměstnanců. Naproti tomu největší nárůst byl zaznamenán u oboru 26.5 výroba cementu, vápna a sádry, a to o 19,4 % resp. 389 zaměstnanců.
Propad odbytu přinutil některé podniky již v loňském roce dokonce dočasně pozastavit výrobu a poslat většinu zaměstnanců domů se sníženým platem. Nepopulární krok musela učinit například Cihelna Chmeliště z Uhlířských Janovic, která vyrábí keramické zdicí materiály. Stejný osud potkal i zaměstnance z Cihelny Kryry na Lounsku. O čtvrtinu tržeb připravila krize v roce 2008 výrobce stavebních desek z umělého kamene firmu Technistone z Hradce Králové. Podnik tak musel propustit pětinu zaměstnanců. Dílčímu propouštění se nevyhnula společnost Zeolit Kladno, výrobce žáruvzdorného zdiva. Některé firmy však již musely dokonce uzavřít výrobu úplně. Výpověď tak dostalo například všech 79 zaměstnanců ostravského závodu finského výrobce stavebnin Ruukki, jež vyrábí kovové konstrukce pro stavebnictví.

Produktivita za vybrané obory
V průmyslu výroby stavebních hmot poklesla produktivita práce ve všech oborech. Výrazný pokles by zaznamenán u oborů 26.3 výroba keramických obkládaček a dlaždic (pokles o cca 31 %), 26.4 výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků (pokles o cca 28 %), 26.7 zpracování stavebního přírodního kamene (pokles o cca 23 %) a 26.8 výroba jiných nekovových minerálních výrobků (pokles o cca 23 %). Absolutní hodnota produktivity práce je mezi jednotlivými obory trvale značně diferencovaná. Nejvyšší produktivitou se v roce 2008 již tradičně vykázal obor 26.5 výroba cementu, vápna a sádry, především díky produktivitě dosahované ve výrobě cementu. Naopak nejnižší produktivita byla v oboru 26.7 zpracování stavebního přírodního kamene, jak je patrné z tabulky 5.
Produktivitu práce z přidané hodnoty na zaměstnance výrazně ovlivňují tržby za prodej VV a S, výkonová spotřeba (zejména náklady na energii), změna vnitropodnikových zásob a nákup služeb. Například ve firmě Prefa Brno v závodě Kuřim se oproti loňskému roku letos snížil objem zakázek ve finančním vyjádření a změnila se výrazně jejich skladba. S nuceným přechodem na větší počet zakázek od soukromníků se podstatně snížila opakovatelnost a četnost vyráběného sortimentu a tím narůstá náročnost na obměnu používaných formopodložek a tvarů bednění jednotlivých vyráběných betonových prefa dílců ve výrobě.

Zahraniční obchod
V roce 2008 se oproti roku 2007 vyvezlo a dovezlo méně stavebnin a poprvé byl zaznamenán v těchto letech trend, kdy dovoz stavebnin do ČR byl větší než jejich export. Podíly exportu na celkové produkci (cca 19,6 %) a dovozu (cca 23,8 %) se tak projevily poprvé u řady výrobních odvětví i zápornými saldy zahraničního obchodu.
Největším obchodním partnerem ČR jak ve vývozu, tak i dovozu průmyslu stavebních hmot je SRN. Významným obchodním partnerem je také Slovensko, Polsko a Rakousko. Zahraniční obchod s produkcí průmyslu výroby stavebních hmot se realizuje především v rámci zemí EU za platné evropské ceny. Vzhledem k hospodářskému poklesu v celé EU a k nepříznivému poměru přepravních nákladů k výsledné ceně výrobku, vzrůstá význam přilehlých sousedících států s ČR. Na vývoz jsou vhodné tradičně úspěšné obkladové materiály, keramický kaolin, střešní krytina, sádrokarton, ale i prefabrikované železobetonové konstrukce.

OKEČ

Podniky s 20 a více zaměstnanci

2006

2007

2008

14.10
14.20

Těžba a úprava kamene
Těžba a úprava kameniva, písků, štěrkopísků, kaolínu, jílů a jílových zemin

12
40

19
38

19
42

26.26
26.30
26.40
26.50
26.60
26.70
26.80

Výroba žárovzdorných keramických výrobků
Výroba keramických obkladaček a dlaždic
Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic apod.
Výroba cementu, vápna a sádry
Výroba betonových, sádrových, vápenných a cem. výrobků
Zpracování přírodního kamene
Výroba jiných nekovových minerálních výrobků

23
5
18
10
115
19
15

24
3
18
10
132
18
14

23
4
19
11
117
13
16

Celkem

257

276

254

¤ Tab. 3. Počet podniků výroby stavebních hmot podle oborů. Zdroj: Český statistický úřad.

OKEČ

2008

2007

index

14.10

Těžba a úprava kamene

1 050

1 035

101,4

14.20

Těžba a úprava kameniva, písků, štěrkopísků, kaolínu, jílů a jíl. zemin

3 937

3 954

99,6

26.26

Výroba žárovzdorných keramických výrobků

3 226

3 284

98,2

26.30

Výroba keramických obkládaček a dlaždic

2 216

3 486

63,6

26.40

Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic apod.

2 316

2 305

100,5

26.50

Výroba cementu, vápna a sádry

2 395

2 006

119,4

26.60

Výroba betonových, sádrových, vápenných a cementových výrobků

13 181

13 449

98,0

26.70

Zpracování přírodního kamene

575

706

81,5

26.80

Výroba jiných nekovových minerálních výrobků

2 799

2 864

97,7

Celkem

31 695

33 089

95,8

¤ Tab. 4. Průměrné evidenční počty zaměstnanců podle oborů. Zdroj: Český statistický úřad.

(tis. Kč/zaměstnanec) v běžných cenách

OKEČ

2007

2008*

%

26.3: Výroba keramických obkladů a dlaždic

664,3

459,7

69,2

26.4: Výroba cihlářského zboží

1 494,4

1 077,0

72,1

26.5: Výroba cementu, vápna a sádry

3 025,1

2 966,1

98,0

26.6: Výroba betonářského zboží

990,0

898,6

90,7

26.7: Konečná úprava přírodního kamene

273,1

212,0

77,6

26.8: Výroba jiných nekovových minerálních výrobků

1 318,0

1 020,8

77,5

¤ Tab. 5. Produktivita práce z účetní přidané hodnoty v běžných cenách v letech 2007-2008. *Předběžná hodnota. Zdroj: Český statistický úřad.

NACE

Vývoz
/v mil. Kč/

Dovoz
/v mil. Kč/

Saldo
/v mil. Kč/

2007

2008

index

2007

2008

index

2007

2008

14.1

526,5

585,1

111,1

201,7

230,0

114,4

324,8

355,1

14.2

815,0

794,9

97,5

1 953,8

1 803,7

92,3

-1 138,8

-1 008,8

26.3

2 429,2

2 626,8

108,1

2 686,4

2 425,2

90,3

- 257,2

201,6

26.26

3 619,1

2 928,7

80,9

4 446,4

4 138,5

93,1

- 827,3

-1 209,8

26.4

1 267,1

1 062,2

83,8

850,4

880,0

103,5

416,7

182,2

26.5

2 221,7

2 315,1

104,2

1 204,3

1 333,8

110,8

1 017,4

981,3

26.6

2 439,6

2 210,2

90,6

5 213,9

5 283,1

101,3

-2 774,3

-3 072,9

26.7

781,0

903,8

115,7

576,6

544,9

94,5

204,4

358,9

26.82

4 259,1

4 088,8

96,0

4 936,2

4 663,4

94,5

- 677,1

- 574,6

Celkem

18 358,3

17 515,5

95,4

22 069,6

21 302,7

96,5

-3 711,3

-3 787,2

¤ Podíly exportu a importu na celkové produkci podle NACE. Zdroj: Český statistický úřad.

Opatření pro průmysl stavebních hmot
Za základ firemního přístupu výrobců stavebních hmot k nalézání opatření překonávajících krizi lze považovat Evropský plán hospodářské obnovy z konce listopadu 2008, přijatý Evropskou radou v prosinci 2008 a v návaznosti vládou ČR schválený protikrizový balíček z března 2009. Ve stavebnictví je to zejména Iniciativa energeticky účinných staveb, jež má podporovat zelené technologie a rozvoj energeticky účinných systémů a materiálů v nových i renovovaných budovách s ohledem na radikální redukci jejich energetické spotřeby a emisí oxidu uhličitého.
V oblasti technologií ve zpracovatelském průmyslu je to Iniciativa továren budoucnosti. Iniciativa má pomoci zejména malým a středním podnikům k přizpůsobení se globálním tlakům prostřednictvím zvyšování technologické báze zpracovatelského průmyslu EU - předmětem této iniciativy by měly být technologie a jejich rozvoj v případě přizpůsobivých strojů a zařízení, rozvoj nových průmyslových procesů a postupů, informační a komunikační technologie a využití pokrokových materiálů. Z vládního balíčku protikrizových opatření jsou pro stavební sektor a průmyslovou výrobu stavebních hmot důležité především větší rozpočtové výdaje na budování dopravní infrastruktury (90 mld. Kč v roce 2009, navýšení o 8 mld.) i finanční posílení ?zateplovacího? programu Panel variantou NOVÝ PANEL a současné rozšíření jeho záběru i na budovy cihlové a jiné. V této oblasti je navíc ve hře dalších 25 mld. Kč, které by měl přinést prodej emisních poukázek v rámci tzv. ?zeleného programu? v gesci Státního fondu životního prostředí.

Autor: Ing. Pavel Malinský, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR