Zpět na stavby

Podmínky pro energeticky úsporné domy v České republice

19. září 2012
prof. Ing. Josef Chybík, CSc.

Příspěvek upozorňuje na problematiku rostoucí spotřeby energie a související realitu přizpůsobit navrhování a výstavbu budov na úroveň energeticky úsporných domů v podmínkách České republiky.

Autor:


Absolvent SPŠ stavební  v  Opavě a FAST VUT v Brně. Je autorizovaným inženýrem pro obor pozemní stavby. V letech 1977–1994 působil jako projektant. Od roku 1994 je akademickým pracovníkem FA VUT v Brně, na které byl  v letech 2000–2006 a 2010–2014 děkanem. Zabývá se konstrukcemi pozemních staveb, přírodními materiály a stavební tepelnou technikou.

Se vzrůstajícím počtem obyvatel souvisí také rostoucí spotřeba energie. Jestliže v roce 1971 žilo na Zemi 3,8 miliardy lidí a spotřeba energie činila 7,1 miliard tun měrného paliva, v roce 1990 se počet obyvatel zvýšil na 5,4 miliard a spotřeba energie narostla na 14,8 miliard tun měrného paliva. Za dalších deset let, v roce 2000, již žilo na Zemi 6,3 miliard obyvatel a spotřeba energie činila 16,8 miliard tun měrného paliva. V současnosti již na planetě žije 7 miliard lidí. Za téměř 20 let - v rozmezí let 1971 až 1990 - nastal vzestup počtu obyvatel o 42 % a vzestup spotřeby energie o 108 %. V roce 2000 došlo oproti roku 1990 k vzestupu počtu obyvatel o 16,6 % a k nárůstu spotřeby energie o 13,5 %. Období let 1971 až 1990 je tedy možno charakterizovat jako etapu poznamenanou značným plýtváním energetických surovin. Pozdější roky jsou již ovlivněny tendencemi k energetické úspornosti. Přitom očekávaný nárůst energetické potřeby již nebude v dohledné budoucnosti možno pokrýt neobnovitelnými surovinovými zdroji. Fosilní paliva se postupně vyčerpávají, těží se s rostoucí technickouobtížností, finanční náročností a jejich doprava se uskutečňuje na velmi velké vzdálenosti, často z oblastí a přes území, která nesou stopy zjevné nebo latentní politické nestability. To se týká především ropy a zemního plynu. Stále větší důležitost se bude přikládat obnovitelným energetickým zdrojům - energii slunečního záření, geotermální energii, energii pohybu vody, větru nebo biomase.

Na obr. 1 je znázorněno porovnání globální energetické situace s energetickou situací v České republice. Měřítkem se stala spotřeba primární energie před její přeměnou na jiná konečná paliva, vyjádřená v kilogramech ropného ekvivalentu na jednoho obyvatele [1]. Sledované období je zachyceno v rozmezí let 1971-2010. Z grafu je zřejmé, že již zmíněná marnotratná léta 1971-1989 se týkala také České republiky. Posléze nastává pokles spotřeby, což je v ČR dáno známými změnami, které se ve společnosti uskutečňovaly po roce 1989. Pokles se zastavil v roce 1999. Po něm nastal opět vzestup spotřeby. Od roku 2007, pod vlivem ekonomické krize, pak došlo opět k poklesu. Ve světě můžeme sledovat v podstatě pozvolný, ale stálý nárůst spotřeby. Přesto je dosud v ČR spotřeba přibližně čtyřikrát vyšší, než je světový průměr.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 09/2012).