Zpět na stavby

Pasivní dům pro aktivní seniory v Modřicích

23. července 2015
Ing. arch. Josef Smola

Pasivní bytový dům pro seniory v Modřicích (PBDS) je dosud největší stavbou odpovídající pasivnímu energetickému standardu v České republice, kterou postavila a financovala městská správa. Stavba je příkladnou ukázkou hospodaření s energiemi, řešení kvality vnitřního prostředí, nakládání s dešťovými vodami i šetrného přístupu k životnímu prostředí. Dům byl oceněn v několika soutěžích, získal např. Cenu Fondu životního prostředí v soutěži Stavba roku 2014 a Cenu Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a Centra pasivního domu.


Vítězné ocenění získal v soutěži Stavba roku Jihomoravského kraje v kategorii bytové stavby, první cenu v kategorii obec pak v soutěži E.ON Energy Globe Award ČR. V soutěži BEEFA 2014 se stal PBDS vítězem kategorie multikomfortní dům.

Stavební program a stavebně technické řešení budovy předpokládá individuální bydlení zdravých osob důchodového věku. Novostavba poskytuje komfortní bezbariérové bydlení v 41 bytech (jednopokojových a dvoupokojových, s kuchyňským koutem), s přijatelným nájmem a souvisejícími službami (stravování, kavárna, společenské akce, poradna, kadeřník atd.).

Urbanistické řešení

Dům tvoří součást velkého příměstského bloku zástavby, ohraničeného ulicemi Husova, Komenského, Benešova a Nádražní, který se nachází severozápadně od historického jádra města. Severní část bloku se v současné době využívá pro areál skladových a malovýrobních služeb, zbytek plochy tvoří převážně pozemky maximálně dvoupodlažních rodinných domů se zahradami. Výjimku tvoří pouze budova základní školy se školní zahradou při Komenského ulici. Pozemek bytového domu souvisí s veřejnou dopravní infrastrukturou, pro pěší je možný přístup z ulic Nádražní a Komenského, pro obslužnou dopravu sjezdem z ulice Nádražní na parkoviště. Bytový dům je rovněž připojen na veřejný rozvod pitné vody, splaškové kanalizace, elektrické a telekomunikační sítě. Dešťové vody na vlastním pozemku se používají k splachování hygienických zařízení nebo jsou akumulovány v zahradních jímkách a využívány k zálivce zahrady s přepadem do umělého jezírka.

Situace z úrovně dokumentace - studie. Provozní budova SO 01 uzavírá zahradu s jezírkem před hlukem z Nádražní ulice. Bytový dům SO 03 odděluje areál PBDS od pozemku školy.

Architektonické a výtvarné řešení

Úzký pozemek nepravidelného, přibližně lichoběžníkového tvaru, orientovaný ve směru východ/západ, nebyl pro koncepci bytového domu v pasivním standardu zcela optimální. Pro pohodu bydlení i mikroklima stavby se však ukázal pozitivní optimální potenciál zahrad v hloubce pozemku v rámci vnitrobloku. Klíč k architektonickému řešení stavby představoval návrh půdorysu bytového domu ve tvaru protáhlého písmene U, vytvářející napůl uzavřený a chráněný prostor otevřený pouze k jihu. Do vnitrobloku jsou orientovány odstupňované soukromé předzahrádky bytů v přízemí, vyhrazená zahrada i veřejná zeleň, doplněná o vodní plochu.

PBDS je koncepčně řešený jako zděná stavba využívající obnovitelné zdroje energie, s cílem zajistit dílčí energetickou soběstačnost areálu. Stavebně i objemově se člení na dvě základní části. Příčná dvoupodlažní vstupní a společenská část je orientována do Nádražní ulice a tvoří zároveň hlukovou bariéru se štítem šikmé (pultové) střechy. Tato část navazuje do hloubky dispozice stavebního pozemku na bytovou část s řadovými byty, lemovanými krytou pavlačí. Oboustranně bohatě prosklený společenský sál (jídelna) propojuje vizuálně vstupní prostor s parkovištěm a zahradou vnitrobloku. Přízemní předstupující blok se zelenou střechou, spolu s pásovým vikýřem vstupní části budovy, reaguje na měřítko a charakter okolní zástavby, uzavírá blok zástavby z ulice Nádražní a dobře začleňuje stavbu do okolí.

Hlavní osa domu a jeho podstatná hmota je orientována ve směru sever/jih a umožňuje tak ideální oslunění hlavního průčelí. Druhou část PBDS tvoří samostatný bytový dům s vnitřními pavlačemi, orientovaný na pozemku příčně, směrem do středu zahrady. Část orientovaná do vnitrobloku má dvě podlaží, fronta s výhledem na východ směrem do školní zahrady je třípodlažní. Obě části bytového domu jsou propojeny chodníky na úrovni parteru a visutým chodníkem na úrovni 2.NP.

 Vizualizace - nadhledová perspektiva věrně zobrazuje hmotové členění a architektonický výraz PBDS. Zřejmý je rozsah zelených střech a navazující zeleně.

Kompozice hmot a situování domu na pozemku vytváří konstrukční předpoklad energeticky pasivního domu využívajícího vhodně kvality, které pozemek nabízí.

Při návrhu stavby byly důsledně aplikovány ověřené zásady nízkoenergetického stavění (například optimalizace ploch okenních otvorů, dispozice vzhledem ke světovým stranám, kompaktní objem stavby, redukce otvíravých částí oken atd.). Stínicí prvky (předsazené konstrukce, slunolamy, vnější žaluzie) umožňují, aby se nemusel používat ani v letních tropických dnech systém aktivního chlazení (klimatizace).

Barevné a materiálové řešení je pojato v klidném, nenásilném provedení. Převažují přiznané přírodní barvy použitých materiálů a měkké pastelové barvy, zejména bílá.

Obvodový plášť je navržen v kombinaci hladkých stěrkových omítek kontaktního zateplovacího systému a barevných ?krabic? prostorů zádveří bytových jednotek.

Pavlače tvoří jemnou ocelovou krajku modelující vstupní neosluněná průčelí do jednotlivých bytů, rytmizovanou dvojicemi nosných sloupků z válcovaného profilu. Osluněná průčelí jsou naopak vybavena samonosnou dřevěnou konstrukcí teras před každou bytovou jednotkou z masivních profilů, na úrovni přízemí rozšířenou o vyhrazené předzahrádky s dostatkem soukromí. Významnou roli hrají ?páté fasády? - vegetační ozeleněné střechy se solárními termickými a fotovoltaickými kolektory.

Pohled do atria s jezírkem a na podélný bytový dům SO 02. Terasa umožňuje posezení v těsné blízkosti vodní plochy.

Založení stavby
V rámci přípravy stavby byly provedeny tři vrty, ve kterých byly zjištěny vrstvy sprašových hlín a pecky jílů tuhé konzistence. V zájmu jednoduchého provedení a ve snaze o vyšší komfort byly v zásadním konceptu navrženy budovy zděné, podélného a převážně příčného konstrukčního i dispozičního systému, založené na železobetonové desce tepelně izolované vrstvou nestlačitelného izolantu uloženého na stabilizované zemní pláni. Budovy nemají podsklepení.

Železobetonová základová deska je uložena na vrstvě styroduru (pro přerušení tepelného mostu spodní stavby), základová spára je po obvodu ošetřena přesahem tepelné izolace a těsněna dusaným jílem.

Bytová část domu je navržena na principu příčného nosného systému v modulu 4400 mm. Stropní a schodišťové konstrukce jsou železobetonové monolitické. Nadokenní věnce tvoří součást stropní desky. V prostoru jídelny a galerie je stěnový systém nahrazen železobetonovými sloupy.

Konstrukční řešení
Komplex zahrnuje dva bytové domy (třípodlažní dům s byty 1+KK a 2+KK a dvoupodlažní dům s byty 2+KK) a vstupní a servisní dvoupodlažní část.

Konstrukce domu je důsledně navržena z materiálů, které mají v celém životním cyklu (od těžby suroviny, výroby, dopravy na stavbu, zabudování na stavbě až po recyklaci po ukončení životnosti stavby) minimální ekologickou stopu. Rovněž jsou, pokud je to možné, vyloučeny výrobky na bázi plastů, tepelné izolace jiného než přírodního původu, obvyklé fóliové parozábrany, plastové difuzní bariéry atd.

Ocelové konstrukce se využívají pouze tam, kde jsou pro svoje vlastnosti vzhledem k investičním nákladům, protipožární odolnosti, mechanickým vlastnostem, požadované životnosti prvků a nárokům na údržbu obtížně nahraditelné dřevěnými konstrukcemi (např. konstrukce pavlačí a schodů).

  • Nosné stěny jsou zděné, lepené z vápenopískových bloků o tloušťce 200 mm.
  • Obvodový plášť je opatřen 300 mm kontaktním zateplovacím systémem na bázi šedého polystyrenu.
  • Střechy nad obytnými moduly mají dvouplášťovou odvětrávanou konstrukci s tepelnou izolací na bázi foukané mineralizované celulózy, s minimálním vegetačním souvrstvím uloženým na záklopu z OSB desek. Krov šikmé, pultové dvouplášťové střechy vstupní budovy s titanzinkovou drážkovanou krytinou je konstruován jako lehký dvouplášťový, na principu vysokých krokví I - OSB s vloženou tepelnou izolací na bázi foukané mineralizované celulózy a záklopem z DVD/OSB desek.
  • Nenosné stěny a příčky jsou systémové zděné vápenopískové omítané konstrukce. Ve specifikovaných prostorách slouží v rámci podhledů a příček zákryty ze sádrokartonových konstrukcí k opláštění vodorovných a svislých rozvodů vnitřních instalací.
  • Francouzská okna, okna a výkladce obvodového pláště mají dřevěné rámy ve standardu lepeného profilu určeného pro pasivní domy, se součinitelem prostupu tepla Uw = 0,80 W/(m2•K).
  • Okna jsou opatřena izolačními trojskly s čirým měkkým pokovením vnitřního skla, prostor mezi izolačními skly vyplňuje argon. Stínění oken bytové části se dosahuje architektonickými prostředky, přesahy střechy, pavlačí, předloženými konstrukcemi teras, případně u provozní a společenské části komplexu pomocí vnějších a vnitřních žaluzií.
  • Ocelová nosná konstrukce pavlačí je samonosná, na samostatném základu z bodových betonových patek, připojená ke zděné konstrukci bytové části.
  • Dřevěná konstrukce teras a předzahrádek obytných modulů orientovaných do vnitrobloku je samonosná, nezávisle založená na principu betonových patek.


Vytápění, ohřev TV a systém řízeného větrání s rekuperací
Funkční a provozní celky domu jsou řešeny odděleně, jednotlivé prostory jsou tepelně zónovány. Každá budova má samostatnou rekuperační jednotku s nasáváním a výfukem do fasády a vodorovným rozvodem vzduchu do jednotlivých prostor v podhledech pod úrovní železobetonových stropů. Čerstvý, rekuperací upravený vzduch se přivádí do obytných místností, znečištěný vzduch se odvádí, a to rovněž z hygienických zařízení a kuchyňských koutů. Množství vzduchu je regulováno manuálně, s předřazenou funkcí čidel na poměr CO2 ve vzduchu. Dohřev vzduchu je řešen lokálně, u přívodu, a individuálně, v rámci požadavku obyvatel jednotlivých bytů pomocí malých teplovodních těles UT v nadpraží dveří. Malé bytové výměníkové stanice (kde je umístěno rovněž měření tepla) slouží také k lokálnímu dohřevu TV, přiváděné rozvodem teplé vody z centrálních zásobníků. Zdroj tepla pro ohřev TV poskytují pro větší část roku solární termické kolektory na střeše, doplněné v chladném ročním období kotlíky na spalování biomasy (dřevěné peletky) s automatickými šnekovými podavači. Kotle jsou umístěny v technické místnosti a odkouřeny nerezovými vícesložkovými komíny nad střešní rovinu.

Vstup, uliční průčelí provozní budovy SO 01 a parkoviště areálu

Teplo se akumuluje v multifunkčním zásobníku pomocí solárního výměníku, případně teplovodním přívodem od kotle. Řešení je hygienicky nezávadné, topný okruh je zcela oddělen od okruhu teplé vody. Ukládání a chlazení odpadků vzniklých při provozu jídelny je do jejich odvozu řešeno umístěním ve velké lednici.

Provozní řešení
Všechny provozy domu jsou řešeny bezbariérově, součástí prostoru obou hlavních schodišť je také hydraulický výtah s možností přepravy vozíčkářů. V třípodlažní bytové sekci slouží výtah jako evakuační.

Vstupní a společenská část (SO 01)
Hlavní vstup do domu je orientován na západ z prostoru s parkovištěm, navazujícím na parter ulice Nádražní. Prosklené zádveří odděluje předstupující přízemní část vstupní budovy s hovornou pro návštěvy a kadeřnictvím. Hovorna je proříznuta horizontálním oknem s panoramatickým výhledem ve výši sedícího člověka, zachovává však intimitu prostoru pro komorní setkání, jenž lze případně využít i jako duchovní prostor prosvětlený stropním světlovodem. V přízemí se dále nachází vstupní hala s recepcí, hygienickými zařízeními a schodišťový prostor s výtahem zpřístupňujícím podkroví.

Na halu navazuje víceúčelový společenský sál, primárně využívaný jako jídelna s variabilním uspořádáním, s možností mobilního rozdělení (lze v něm promítat, pořádat přednášky, umělecká vystoupení, schůze atd.). Společenský sál se otevírá částečně do prostoru krovu s galerií. Ze sálu vede směrem do vnitrobloku stíněná terasa s možností posezení a občerstvení. V podkroví budovy jsou umístěny kanceláře provozu, prádelna se sušárnou a sklady nábytku. Otevřená část prostoru do sálu dispozičně zahrnuje rozšířenou galerii s posezením, využitelnou jako knihovna s čítárnou či prostor pro výstavy.

Pavlačová bytová část sever/jih (SO 02)
Na vstupní část areálu přímo navazuje dvoupodlažní budova s bytovými jednotkami orientovanými ve směru sever/jih. Ty jsou přístupné z kryté, otevřené pavlače s předzahrádkami a terasami do zahrady vnitrobloku nebo rampou přímo z Nádražní ulice. Každý byt je vybaven u vstupu nevytápěným zádveřím s barevně odlišenou fasádou jako orientačním symbolem, se skladovacím prostorem plnícím funkci komory, dále navazující předsíní, samostatným hygienickým zařízením a obytnou místností s kuchyňským koutem. U větších bytů je dispozice rozšířena o ložnici, střídavě orientovanou do severního nebo jižního průčelí. Uvedené řešení umožňuje vyhovět poptávce po chladnějším, či pocitově teplejším bytě.

Terasa budoucí kavárny v návaznosti na vodní plochu umožní stinné posezení pod slunečníky

Pavlačový bytový dům východ/západ (SO 03)
Samostatná bytová stavba je umístěna v těžišti zelených zahrad vnitrobloku. Střední pavlač v nevytápěné zastřešené pasáži umožňuje můstky se zádveřími přístup do jednotlivých bytů. V koncové poloze pavlače se nacházejí schodiště, řešená jako chráněná úniková cesta. Ze severní strany je instalován tubus hydraulického, evakuačního výtahu. Od budovy k areálu vede chodník na úrovni parteru a pavlačí v úrovni 2.NP.

Západní průčelí domu je dvoupodlažní a východní směrem do zahrad třípodlažní, což umožňuje výškově odstupňované tvarování ploché zelené střechy.

Závěr
Přes omezený sortiment velikosti bytů poskytuje jejich rozdílná poloha v areálu, orientace vůči světovým stranám a umístění v podlaží v jednotlivých částech pestrou nabídku pro různorodé požadavky na příjemné bydlení a další aktivity seniorů.

Základní údaje o stavbě

Název stavby:
Pasivní bytový dům pro seniory (PBDS), Modřice
Stavebník (investor): Město Modřice
Projektant a autor stavby: Ing. arch. Josef Smola
Spoluautor: akad. arch. Aleš Brotánek
Autorská spolupráce: Ing. arch. Jan Praisler
Zhotovitel stavby a objednatel dokumentace pro provádění stavby: Sdružení firem INTER- STAV, spol. s r.o., KOMFORT, a.s. - Pasivní DPS
Statika: Ing. Václav Jandáček
Vytápění a VZT: Ing. Vladimír Štefek
Zdravotně technická instalace: Ing. Vojtěch Hrček
Elektrorozvody: Bohdan Sobotka
Stavbyvedoucí: Zdeněk Sekanina
Doba výstavby: 08/2012-01/2014
Náklady na pořízení stavby: předpokládaná cena podle rozpočtových ukazatelů Dokumentace pro stavební povolení (DSP) - 87,5 mil. Kč, cena na základě soutěží vybraného zhotovitele stavby - 64 mil. Kč (bez DPH)
Dotace alokovaná z programu Zelená úsporám: 8,5 mil. Kč

Podélný řez areálem PBDS z úrovně studie. Vyjma technologického centra pod budovou SO 03 je areál bez podsklepení.

Zkušenosti z provozu PBDS Modřice na základě roční praxe
O zkušenostech píše Jitka Kozumplíková, vedoucí Pasivního bytového domu pro seniory Modřice.

Většina nájemníků je velmi spokojena, našli luxusní a klidné bydlení v krásném prostředí (v porovnání s podmínkami, ve kterých mnozí dosud žili), oceňují pobyt v blízkosti svých rodin. Byty jsou praktické a většina seniorů je má velmi útulně zařízené.

Systém provozu
Nájemní byt s výpomocí vyhovuje - senioři vítají pomoc v domácnosti včetně praní prádla a zajištění obědů, postupně se poznávají a mnozí se scházejí (pravidelně i bez organizování společné zábavy) v jídelně, menší skupinky v prostoru u recepce. Senioři mají své soukromí, přitom odpolední a noční recepce je pro ně i pro jejich rodiny zálohou při řešení nepředpokládaných problémů.

Ne všichni senioři využívají a zcela chápou systém vytápění a větrání v bytech. Návyky z dřívějších obydlí se velmi pomalu mění - někteří raději vypínají větrání a používají okna. Většina obyvatel je spokojena s pohodou prostředí v bytech, někteří z nich za celé zimní období netopili. O správném užívání bytu je třeba nájemníky neustále informovat.

Instalované systémy TZB se jeví jako složitější, vše se během provozu dolaďuje i vzhledem k postupnému stěhování dalších nájemníků do domu a skutečnosti, že teploty v zimním období byly v tomto roce mírné. Z uvedených důvodů nelze prozatím provoz relevantně vyhodnotit.

K dispozičnímu řešení domu

Některým nájemníkům vadí chybějící krytá chodba, kterou by bylo možné projít z bytu přímo do jídelny.

Největší problém představují terasy spodních bytů, které jsou bez zábradlí - nájemníkům chybí pocit bezpečí. (V letošním roce budeme zábradlí doplňovat.)

Ve vstupní budově nájemníci prozatím nevyužívají galerii v 1.NP jako klubovnu. Chybí možnost sušení prádla venku.

Celkově dům odpovídá původním představám a splňuje očekávání jeho obyvatel. Potvrzením může být skutečnost, že v současné době jsou v PBDS Modřice k dispozici volné pouze poslední tři byty.

Poznámky k dispozičnímu řešení domu z pohledu autorů stavby
Akad. arch. Aleš Brotánek, spoluautor návrhu stavby, reaguje na popis některých obtíží z hlediska dispozičního řešení domu. Některým nájemníkům vadí chybějící krytá chodba, kterou by bylo možné projít z bytu přímo do jídelny.

Nejde o chybu, ale o záměr. Bydlení pro seniory jsem projektoval již jako student a pak i krátce po revoluci ve spolupráci se sociálním ekologem Bohuslavem Blažkem. Od něj vím mimo jiné, že co urychluje chřadnutí a upadání do nezájmu a apatie, souvisí s omezováním pohybu a ulevováním si nad zdravou míru. Není proto důvod se snažit o přehnané pohodlí, které vyvádí seniora na cestu zpohodlnění a rychlého mentálního odcházení. Navíc nejde o domov důchodců, ale o bytový dům pro seniory, do kterého se stěhují lidé v plné síle (čím dříve, tím lépe).

Když se má tedy odcházet z bytu, z intimního prostředí, odchází se do světa, i když se nachází restaurace, klub i kadeřník v jednom areálu. Při tom je nutné se obléci a upravit. Vyběhnutí z bytu v teplácích a bačkorách naopak podporuje cestu k apatii a ztrátu citu pro uchování vlastní důstojnosti. Čím méně pohybu, přemýšlení a starostí, na které člověk stačí, tím rychleji se rozvíjejí nemoci stárnutí, Alzheimerova choroba a podobně. Vystoupením z bytu se dostává jeho obyvatel do veřejného prostředí, kudy vede pěší cesta okolo jezírka (ve směru od nádraží okolo školy k hlavnímu náměstí), což obyvatele nevyčleňuje ze života v obci. Z toho důvodu je areál protkán škálou možností pohybu po krytých pavlačích s bezbariérovým přístupem, které jsou napojené do okruhů pohybu po pěšinách, kde samovolně dochází ke kontaktu s návštěvami zvanými i procházejícími.

Z těchto cest se lze snadno a rychle uchýlit do bezpečí před povětrností nebo do vlastního soukromí. K aktivitám jsou senioři zváni, ale s možností osobní volby.
Koncepčním záměrem je proto prostředí, které vyzývá k aktivitě a pohybu, o kterém psychologové tvrdí, že je doprovodným jevem k přemýšlení a následnému zpomalování odumírání funkcí šedé kůry mozkové.

Záměrem bylo prostředí směřující k cíli, který lze vyjádřit parafrází výroku filozofa Reného Descarta Dokud přemýšlím, do tehdy jsem, aby se život zbytečně neproměňoval jen v přežívání, samozřejmě do té míry, jak jen to prostředí může ovlivnit.

Chybí možnost sušení prádla venku
Je to pravda? Každý byt má vlastní krytou terasu (1.NP) nebo lodžii (2.NP), takže stačí jen použít vhodnou formu k natažení šňůry. Nebo to obsluha budovy nájemníkům zakazuje?