Zpět na stavby

Parkovací dům v Dolních Břežanech

21. listopadu 2022
prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek

Parkovací dům je situován nedaleko od centrální autobusové zastávky, v dosahu objektů občanské vybavenosti, je tedy využitelný pro všechny potenciální uživatele. Nejbližší zástavba je tvořena rodinnými domy rozmanitého architektonického výrazu od původní venkovské zástavby až po individuální rodinné domy různého stáří.

Autor:


Po studiích na Fakultě architektury VUT v Brně působil na ÚHA v Blansku, v r. 1989 založil firmu Fránek Architects. V současnosti se věnuje projektové, publikační a pedagogické činnosti doma i v zahraničí. V letech 2012–2018 byl děkanem Fakulty umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci. Realizoval řadu výstav, v zahraničí přednášel na univerzitách v Gentu, Utrechtu, Hildesheimu, Novém Dillí, Pekingu, Santiagu de Chile, Mexico City, New Orleansu, Vídni atd.

Architektonické a dispoziční řešení

Železobetonová stavba parkovacího domu je navržena jako dvoupatrová, s pojezdnou střechou, a umožní parkování až 200 automobilů ve třech úrovních. Půdorysně je navržena jako trojúhelník s jednou konkávně prohnutou stranou, kopírující tvar přilehlé silnice. Budova využívá mírnou svažitost pozemku, základová deska je ve sklonu původního terénu, ve spádu 2,28 %.

Počítačové zpracování umístění stavby

Na počátku uvažovala studie parkovací dům vybudovaný v rovině. Po obhlédnutí místa a porovnání bilancí výkopů a násypů bylo rozhodnuto o umístění stavby ve sklonu svahu. Díky tomu, že projektová dokumentace byla zpracována parametricky, byla bezproblémově jednoduchým nastavením rotace desek podlaží okolo osy X změněna poloha desek na skloněnou ve spádu 1,6°. Samovolnému rozjetí špatně zabrzděných vozidel je zabráněno pomocí Carstopu/parkovacích dorazů. Tím, že sloupy byly definovány bodem na desce, zůstala syntaxe geometrie zachována. Generování různých variant hlavní fasády svodidel bylo využitím parametrického modelu snadné. Byly definovány koncové body fasády a třetí bod fasády byl generován jednoduchým algoritmem. Z různých variací byl pak vybrán vhodný výsledný tvar. Umisťování malých otvorů na zbytku fasád bylo provedeno současně s vyhodnocováním splnění hodnot provětrávajícího parametru. Variace náklonu otvorů tak, aby světla automobilů nepronikala mimo objekt, byly opět realizovány parametricky. Desky, svodidla, stěny a sloupy byly propojením s Archicadem přímo importovány z 3D modelu Rhina do BIM modelu. Estetický účinek byl kontrolován téměř v reálném čase na 3D modelu, ve virtuální realitě pomocí Twinmotion.

Dispozičně objekt obsahuje parkovací prostory s rampou a se dvěma komunikačními jádry. Vystupující hmoty jader kryje ze severu fasáda tvořená silničními svodidly s větrací funkcí. Tato svodidla jsou ohýbána do poloměru fasády a mezi svodidla jsou aplikovány LED světelné pásky, odkazující na dlouhou expozici průjezdu automobilů. Východní a jižní fasády jsou železobetonové, s malými provětrávacími otvory v rozmanitém patternu a v budoucnu budou porůstány popínavými rostlinami. Tyto otvory jsou zkonstruovány z fragmentů silničních svodidel stejného typu, jako je tomu na severní fasádě, a použity jako ztracené bednění. Jsou k sobě svařeny pod různými úhly. Mají zabránit oslňování rodinných domků v těsném okolí parkovacího domu reflektory automobilů v nočních hodinách. Uvnitř pak umožňují filtrované nasvětlení interiéru rozptýleným fragmentovaným světlem, podobným, jako je známo z orientu. Takto použité prvky žárově zinkovaných svodidel opticky a výrazově propojují všechny tři fasády objektu. Jezírko před parkovacím domem sbírá dešťovou vodu a pomáhá tak retenci a užitkovému nakládání s vodou. Tři stříšky v nejvyšší úrovni objektu pokrývá vegetace. Celý objekt by se v budoucnu měl skvít v zeleni.

Obr. 03, 04 Modely stavby

Konstrukční řešení

Hrubá stavba parkovacího domu byla realizována jako železobetonová monolitická konstrukce s nosnými sloupy, jádry, nájezdy a železobetonovými stropními deskami. Založení objektu bylo řešeno systémem vrtaných velkoprůměrových pilot. Vzhledem k místním podmínkám a zatížení byly piloty uvažovány ve dvou průměrech vrtání, a to 600 a 800 mm. Paty pilot jsou vetknuty do únosných vrstev skalních hornin. Na základě hydrogeologických průzkumů a následných vrtů do hloubky 6 m nebyla hladina podzemní vody zastižena. Piloty byly navrženy pod všechny nosné sloupy a stěny v rozteči 3, 6,5 a 7,5 m. Sedání pilot je statickým návrhem omezeno od 4,4 mm až do 7,1 mm.

Obvodové konstrukce parkovacího do­mu jsou železobetonové monolitické, tl. 300 mm, vnitřní nosné stěny jsou železobetonové monolitické, tl. 200 mm. Svislé sloupy v 1.NP i 2.NP jsou železobetonové, monolitické, o průměru 400 mm. Jsou zakotveny přes základovou desku do pilot. Do obvodové nosné stěny tl. 300 mm jsou podle architektonického návrhu vloženy pohledové prvky ze silničních svodidel. Stěny bylo nutno po celém obvodu dilatovat po cca 6,0 m. Veškeré železobetonové konstrukce jsou uvažovány v pohledové kvalitě PB3.

Stropní konstrukce nad 1.NP je navržena železobetonová monolitická, tl. 250 mm, z vodostavebního betonu. Stropní konstrukce byly rozděleny dilatačními spárami na tři dilatační celky. Na střechu byl použit monolitický železobeton, dilatační spáry byly těsněny pojezdovým dilatačním pásem. Na objektech schodišťových jader a nad rampami je plochá extenzivní vegetační střecha se sklonem 1°. Nosnou konstrukci tvoří železobetonové desky ve spádu. Betony vnitřních povrchů jsou pohledové a jsou opatřeny ochranným nátěrem. Betony fasád jsou pohledové, opatřené ochranným bezbarvým impregnačním nátěrem. Svodidla jsou bez povrchových úprav. Sklon ramp je 15,4 %.

Dopravní řešení

V parkovacím domě jsou ve všech třech podlažích kolmá a šikmá parkovací stání v celkovém počtu 208. Šikmá stání jsou pod úhlem 75°, jejich délka činí 5,30 m a šířka 2,75 m. Průjezdný pruh komunikace mezi stáními, která se nacházejí po obou stranách komunikace, má šířku 4,25 m. Kolmá parkovací stání jsou délky 5,00 m a šířky 2,50–2,75 m. Komunikace, ze které se do kolmých stání zajíždí, má šířku 6,00 m. Stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace jsou rozšířena vždy min. na šířku 3,50 m.

Vodní prvek

Vzhledem k hydrogeologickému posudku není vhodné na pozemku uskutečnit zasakování dešťových vod. Dešťové vody ze střechy jsou svedeny do odlučovače ropných látek umístěného pod podlahou 1.NP parkovacího domu. Přečištěné vody jsou dále vedeny do navazující podzemní retenční nádrže umístěné před objektem parkovacího domu, jejíž horní část zároveň slouží jako veřejný vodní prvek. V západní části nádrže je umístěna revizní a bezpečnostní šachta, která slouží jako bezpečnostní prvek při vytrvalejším dešti a zároveň jako vstupní šachta do retenční nádrže. Šachta je napojena bezpečnostním přepadem do dešťové kanalizace, jež v případě naplnění retenčního objemu svede dešťovou vodu do přípojky dešťové kanalizace napojené na veřejnou kanalizační stoku. V retenční nádrži zůstává trvale minimální hladina vody. Tato voda se přečerpává do vodního prvku umístěného nad retenční nádrží. Liniovým zapuštěným chrličem je voda směrována na plochu vodního prvku, který tvoří strop retenční nádrže, a gravitačně stéká vodním prvkem do nejnižšího místa, kde propadá štěrbinou zpět do retenční nádrže. V nejnižším místě vodní prvek slouží i jako pítko pro ptactvo.

Obr. 10 Vnitřní prostory parkovacího domu

Požární řešení

Z jednotlivých podlaží požárních úseků (PÚ) hromadných garáží je možno uniknout nouzovými únikovými cestami (NÚC) ústícími buď na volné prostranství, nebo v nadzemních podlažích do jednotlivých schodišťových chodeb klasifikovaných jako chráněná úniková cesta (CHÚC A) s přirozeným odvětráním a s vyústěním na volné prostranství před objekt. Mezní délka 30 m pro jeden směr, případně 45 m pro dva směry úniku, je vždy dodržena. Minimální šířka NÚC 1,5 ÚP je vždy respektována a je možno ji hodnotit jako vyhovující pro počet osob nacházejících se v podzemních hromadných garážích (podle ČSN 73 0818 je na jednotlivých podlažích požárních úseků PÚ
65 parkovacích stání).

Ústředna EPS je umístěna v úrovni 1.NP v samostatném PÚ. Rozvaděč elektrické energie sloužící pro požárněbezpečnostní zařízení je umístěn v místnosti s ústřednou EPS. EPS bude vybavena zařízením dálkového přenosu (ZDP) na pult centrální ochrany HZS. V tomto případě bude instalováno obslužné pole požární ochrany (OPPO) a klíčový trezor požární ochrany (KTPO) s generálním klíčem pro veškeré střežené prostory. KTPO bude umístěn u hlavního vstupu do objektu ze severní strany (předpokládaný zásah jednotek HZS) a bude vybaven zábleskovým majákem pro určení polohy. V prostoru únikových cest (CHÚC i NÚC) včetně únikových cest v garážích je instalováno nouzové osvětlení., napojené na náhradní zdroj elektrické energie. Příjezd k objektu je možný po místní průjezdné komunikaci šíře 0,6 m, procházející 6 m před objektem. Vzhledem k tomu, že požární výška objektu h < 22,5 m (resp. h < 12,0 m), nebylo nutno zřizovat vnitřní zásahové cesty.

Terénní a sadové úpravy

Návrh zeleně měl za úkol řešit krajinářské prvky v okolí parkovacího domu. Jsou použity dřeviny domácích listnatých druhů s ohledem na místní stanoviště (místní biotop) a stávající druhovou skladbu se zahrnutím druhů, jež budou poskytovat možnost pastvy opylujícímu hmyzu. Stávající alej kolem silnice byla zachována. Západní a severní předprostor parkovacího domu je doplněn o solitéry nebo skupinky stromů po dvou a třech kusech. Jedná se o jedince s vyvětvenou, transparentní a vzdušnou korunou – vysokokmeny dubů v kombinaci s vícekmeny bříz a babyk. Tyto druhy jsou vizuálně vhodné k surové fasádě stavby i betonového sběrného bazénu. Při východní straně parkovacího domu, u hranice s ornou půdou, je navržen remíz přírodního charakteru, kde stromové dominanty představují duby, habry, třešně ptačí a z keřů lísky, javory babyky, svídy, hlohy a zimolezy. Fasáda domu na východní a jižní straně bude opatřena popínavými rostlinami. Na volných plochách je vyset extenzivní kvetoucí trávník. Remíz náletových keřů a stromů při pozemcích rodinných domů na východní straně je zachován.

Obr. 15 LED světelné pásky, odkazující na dlouhou expozici průjezdu automobilů

Závěr

Obec Dolní Břežany se dlouhodobě potýkala s nedostatkem parkovacích míst, zejména pak v centru. Spolu s projektem parkovacího domu se obec rozhodla, že vyřeší systém parkování komplexněji, a proto byla oslovena Fakulta dopravní ČVUT v Praze pro zpracování studie, na jejímž základě vznikl nový parkovací systém, jenž byl spuštěn spolu s otevřením parkovacího domu. Smys­lem systému je motivovat řidiče využívat parkovací dům k dlouhodobějšímu parkování, aby se ulice uvolnily pro krátkodobě zaparkovaná vozidla. Zároveň se tím zajistí obslužnost objektů občanské vybavenosti. Pro větší komfort lze platit za parkování mobilní aplikací. 

Základní údaje o stavbě

Objednatel: město Dolní Břežany
Autor návrhu: prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek
Projektový tým: Fránek Architects: Ing. Jiří Železný, Ing. arch. Jiří Vítek, Ing. arch. Martina Hamrová, Ing. arch. Libor Šenekel, Tamas Tarics
Zhotovitel: PKS stavby a.s.
Návrh: 2017–2018
Realizace: 2021
Náklady: 79 000 000 Kč (bez DPH). Na realizaci projektu získala obec dotaci z evrop­ských fondů, která pokryla 90 % uznatelných nákladů.
Zastavěná plocha: 2 769 m2
Hrubá podlahová plocha: 8 132 m2
Užitná plocha: 7 956 m2
Plocha pozemku: 4 431 m2
Rozměry: 81,3 m / 45,5 m / 9,3 m

Základní údaje o stavbě

Objednatel: město Dolní Břežany
Autor návrhu: prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek
Projektový tým: Fránek Architects: Ing. Jiří Železný, Ing. arch. Jiří Vítek, Ing. arch. Martina Hamrová, Ing. arch. Libor Šenekel, Tamas Tarics
Zhotovitel: PKS stavby a.s.
Návrh: 2017–2018
Realizace: 2021
Náklady: 79 000 000 Kč (bez DPH). Na realizaci projektu získala obec dotaci z evrop­ských fondů, která pokryla 90 % uznatelných nákladů.
Zastavěná plocha: 2 769 m2
Hrubá podlahová plocha: 8 132 m2
Užitná plocha: 7 956 m2
Plocha pozemku: 4 431 m2
Rozměry: 81,3 m / 45,5 m / 9,3 m