Zpět na stavby

Oprava výpustního zařízení Máchova jezera

14. prosince 2017
Ing. Martin Valečka

Stavba Oprava výpustního zařízení Máchova jezera zahrnovala vybourání původního objektu, vyfrézování skalních stěn a podloží, systematickou injektáž pískovcového podloží pro zamezení průsaků, založení nového sdruženého objektu sestávajícího z nových česlí, hrazených výpustí (2 × DN100 + 1 × DN500), z kašnového přelivu s odtokem DN1600 a z vývaru. Byla realizována za šest měsíců po plánovaném vypuštění jezera od 1. listopadu 2014 do 30. května 2015 a byla nominována na Stavbu roku Libereckého kraje 2015.

Autor:


V roce 1987 vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor vodohospodářské stavby, poté byl zaměstnán ve firmě Hydroprojekt. V současné době je jednatelem a ředitelem firmy MV projekt spol. s r.o. Je předsedou zkušební komise ČKAIT pro obor vodní hospodářství a krajinné inženýrství.

Úvod

Zájmové území v prostoru sdruženého výpustního objektu Máchova jezera se nachází v povodí Robečského potoka, významného přítoku Ploučnice v okrese Česká Lípa v Libereckém kraji. Původní kašnový bezpečností přeliv sdruženého objektu na hrázi Máchova jezera byl ve špatném technickém stavu. Objevovaly se průsaky a vývěry vody v tělese přelivu. Tyto průsaky a vývěry vody se vyskytovaly i po odborných opravách provedených v letech 2004–2005. Provedené opravy injektáží tělesa přelivu vedly k pouze částečnému zlepšení stavu bezpečnostního přelivu, který je sledován v rámci výkonu TBD nad vodním dílem III. kategorie. Řádný technický stav Máchova jezera je nezbytnou podmínkou udržení stabilní vodní hladiny v zátopě a zajištění optimálních podmínek předmětů ochrany v Národní přírodní památce Swamp – unikátní litorální flóry a fauny slatinného charakteru s významným algologickým nalezištěm. Zároveň je toto vodní dílo zařazeno na základě významu a možného ohrožení území do III. kategorie z pohledu bezpečnosti vodních děl. Důležitým faktorem je také požadavek na zajištění plavební cesty a nároky na rekreační využití Máchova jezera v průběhu vegetační sezony.

Výsledky provedených průzkumů stávajícího stavu výpustního zařízení Máchova jezera potvrdily nutnost realizace opatření na zajištění soudržnosti podloží stavby, rekonstrukci technologické části ovládání stavidel i rekonstrukci potrubí. S ohledem na požadavky platné legislativy (vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 590/2002, o technických požadavcích pro vodní díla) na zajištění bezpečnosti vodních děl bylo žádoucí vybavení výpusti také záložním výpustním potrubím se třemi ovládacími mechanismy. Z výsledku provedených průzkumů vycházela projektová dokumentace zpracovaná firmou MV projekt spol. s r.o., jejímž výsledkem byl návrh řešení rekonstrukce sdruženého objektu VD, který byl v rámci daného hydrotechnického řešení i vzhledem k významu VD posouzen na bezpečnost při průchodu tisíciletého povodňového průtoku.

Konstrukční a technické řešení

Stavba navazovala na plánované vypuštění Máchova jezera jeho současným správcem. Pro samotné vypuštění a zpětné napuštění jezera byly stanoveny velmi náročné podmínky a termíny, kterými se tato stavba musela řídit. Stavba byla realizována v jedné etapě od listopadu 2014 do května 2015. Během stavby staveniště chránila provizorní hráz z ECO vaků plněných kamenivem, na které byla pak instalována těsnicí gumová geomembrána EPDM Firestone, chráněná geotextilií s ukotvením a zatěsněním do skalního podloží. Hráz z vaků plněných kamenivem chránila staveniště po celou dobu realizace výpustního objektu při současném napouštění Máchova jezera. Napouštění trvalo přibližně sedm měsíců a zároveň se stavěl nový sdružený objekt, který slouží pro regulaci stavu vody v jezeře a bezpečně musí převést povodňové průtoky až do výše Q1000.

Nádrž
Máchovo jezero (dříve Velký rybník) vzniklo po vybudování (v roce 1367) poměrně krátké hráze v zúženém místě údolí Robečského potoka u dnešních Starých Splavů zaplavením sníženého území s rozsáhlými rašelinnými mokřinami v okolí soutoku Robečského a Břehyňského potoka. Půdorys nádrže zaplněné vodou má nepravidelný a poměrně členitý tvar. Největší šířka nádrže je cca 1,6 km, největší délka cca 3,0 km. Břehy jsou v některých úsecích pozvolné s písčitými plážemi, jinde pak poměrně strmé a porostlé lesními porosty. Máchovo jezero má při normální hladině Hnorm = 266,30 m n. m. zatopenou plochu cca 3,1 mil. m2 (310 ha) a objem vody zadržený při této hladině v nádrži je více než 6,626 mil. m3.

Hráz
Těleso hráze je zemní, sypané z místních materiálů (písčitá hlína, špatně zrněné písky). Půdorysně je hráz přímá. Délka hráze v koruně je 209 m, šířka hráze v koruně je 6,0–8,0 m, šířka v patě hráze je cca 43 m. Nejnižší místo koruny hráze je 10 m od levého konce hráze a má kótu 270,45 m n. m., nejvyšší místo je 29 m od levého konce hráze a má kótu 272,30 m n. m. Návodní svah je ve spodní části opevněn 1,1–1,5 m vysokou svislou kamennou zdí z pískovcových kvádrů. V části nad zdí má návodní svah sklon 1 : 2,0 až 2,5. Vzdušní svah hráze má sklon 1 : 2,5 až 3,0 a je opevněn vegetací.

Sdružený objekt
V levém konci hráze je umístěn sdružený objekt, který plní funkci spodní výpusti a kašnového bezpečnostního přelivu.

Bourací práce
V rámci stavby byl kompletně vybourán původní sdružený objekt, následně se vyfrézovalo pískovcové horninové podloží do předepsaného tvaru základové jámy včetně jeho injektáže pro zajištění vodonepropustnosti. Žulové kameny z kašny bezpečnostního přelivu a z technologického domku byly dočasně deponovány v prostoru hráze pro jejich následné, částečné využití v rámci nového objektu. Ostatní materiál tvořený převážně betonem byl odvezen na skládku a zlikvidován podle zákona o odpadech.

Nový sdružený objekt
Nový sdružený objekt výpusti Máchova jezera sestává z:
■ bezpečnostního přelivu;
■ spodní výpusti sdruženého objektu;
■ provizorního hrazení spodních výpustí včetně česlí;
■ technologického domku k sdruženého objektu;
■ vývaru a odpadního koryta;
■ zpevněné plochy v okolí technologického domku;
■ oplocení a zábradlí;
■ terénních úprav.

Celý článek naleznete v archivu čísel 12/2017.