Zpět na materiály, výrobky, technologie

Ojedinělé zastřešení tribuny stadionu HAMRA v Náchodě

V polovině května roku 2017 byla generálnímu dodavateli předána nosná konstrukce tribuny z lepeného lamelového dřeva včetně palubkového záklopu, která se stala součástí náchodského lehkoatletického stadionu HAMRA. Stadion s běžeckým oválem o délce 400 m byl v loňském roce nově zrekonstruován a v současnosti splňuje požadavky Mezinárodní atletické federace IAAF.


Slavnostní otevření celého stadionu proběhlo koncem června 2017 za účasti současných i bývalých olympioniků. Konstrukce tribuny z lepeného lamelového dřeva s níže popsaným statickým schématem je v České republice ojedinělá. Dodávku a montáž nosné konstrukce tribuny včetně dodavatelské dokumentace zajistila firma TESKO konstrukce s.r.o.

Účel

Stavba této unikátní tribuny byla součástí rozsáhlé rekonstrukce celého stadionu, který od svého vzniku v sedmdesátých letech minulého století neprodělal kromě běžné údržby žádnou zásadní obnovu. Opravený areál s novou tribunou pro 680 diváků je svými parametry jediný v okrese a slouží především školám, mládežnickým oddílům, široké veřejnosti a také např. hasičským sportům. Na stadionu vznikly sektory pro skok vysoký a daleký, skok o tyči, hod oštěpem, diskem i kladivem a vrh koulí. Uprostřed stadionu zůstalo fotbalové hřiště, které dostalo nový trávník. Součástí stavby bylo odvodnění, automatický závlahový systém, umělé osvětlení a oplocení.

Charakteristika konstrukce tribuny
Nosnou konstrukci tribuny tvoří obloukové konzoly (dále jen ramenáty) proměnného průřezu z lepeného lamelového dřeva a vaznice osazené na horním líci ramenátů.
Délka zastřešení: 96,5 m.

Základní údaje
Délka ramenátu po oblouku: 6,0 m.
Osová vzdálenost ramenátů: 4,0 m.
Počet ramenátů: 25 ks.
Vnitřní poloměr ohnutí ramenátu: 6,2 m.
Šířka profilu ramenátu:240 mm.
Výška profilu ramenátu: 240–710 mm.

Zatížení tribuny
Sníh: sk = 1,55 kN/m2.
Vítr: vb,0 = 25 m/s, kategorie terénu II.
Stálé: 0,4 kN/m2.

Technické řešení

Spodní stavba
Spodní stavba je vytvořena z monolitického vyztuženého betonu se čtyřmi dilatačními celky s umožněním pohybu ± 20 mm. Konstrukce hlediště je taktéž monolitická, dlouhá celkem 92,44 m a sestavená ze čtyř stupňů osazených na základové desce tloušťky 250 mm. Tato deska je založena na základových pasech a na vyšší straně uložena na práh probíhající mezi pilíři pro nosnou konstrukci střechy. Pilíře jsou v modulové vzdálenosti 4,0 m a jsou založeny na základových patkách. Pohledová kvalita betonu byla zajištěna na všech konstrukcích nad terénem. Všechny hrany hlediště byly sraženy na 10 × 10 mm včetně dilatačních spár. Princip provedení základových patek a pilířů je patrný z obr. 5.

Nosná konstrukce z lepeného lamelového dřeva
Nosnou konstrukci střechy tvoří celkem 25 obloukových konzol – ramenátů z lepeného lamelového dřeva o šířce profilu 240 mm a proměnné výšce profilu 240–710 mm. Ramenáty jsou provedeny v pohledové kvalitě, v osových vzdálenostech 4 m a jsou kotveny k základovým železobetonovým pilířům. Podporu palubkového záklopu, resp. střešní krytiny, tvoří přímopasé vaznice z délkově nastavovaného řeziva KVH v osových obloukových vzdálenostech 820 mm, kotvené pomocí speciálních vrutů, respektive v místech větrovacích polí pomocí speciálních ocelových součástí, k horním lícům ramenátů (viz obr. 6). Z důvodu nutnosti dilatace železobetonové spodní stavby je provedena i dilatace nosné dřevěné konstrukce tribuny (viz obr. 3 a obr. 6). Konstrukce je stabilizována pomocí čtyř větrovacích polí vytvořených ocelovými táhly s napínacími maticemi.

Pohledový záklop je proveden z palubek s polodrážkou tloušťky 24 mm kotvených pomocí vrutů k vaznicím. Dále byla provedena lemovací prkna pod klempířské prvky. Z důvodu ochrany čel ramenátů před povětrnostními vlivy byla realizována krycí prkna (viz obr. 4). Střešní krytina z měkčeného PVC je tvořena šedou fólií kladenou rovnoběžně s okapem a mechanicky kotvenou k vaznicím a osazenou na geotextilii.

Kotvení ramenátů v patě
Kotvení ramenátů je provedeno pomocí skrytých ocelových styčníkových prvků přivařených na kotevní plechy, které byly předem pečlivě zabetonovány do železobetonových pilířů. Velký důraz se kladl na precizní osazení a připevnění těchto kotevních plechů, jelikož jakákoliv případná i milimetrová nepřesnost v provedení mohla vyvolat výškový rozdíl vrcholu ramenátu v řádech centimetrů. Z tohoto důvodu bylo osazování prováděno za přítomnosti geodeta. Na tyto plechy byly následně přivařeny výše zmíněné ocelové styčníkové prvky umožňující provedení přípoje ramenátu z lepeného lamelového dřeva. Připoj ramenátu v patě je namáhán oboustranným momentovým působením, přičemž největší hodnota momentu dosahuje hodnoty až 230 kNm. Vzhledem k tomuto značnému namáhání paty ramenátu a k poměrně malé výšce profilu ramenátu v patě (710 mm) byl zvolen takový způsob provedení styčníkového plechu, který maximalizoval rameno sil (viz obr. 7 a obr. 8). Maximalizace ramena dvojice sil bylo dosaženo ocelovým plechem kotveným pomocí vrutů k hornímu líci ramenátu, čímž je tahová síla vyvolaná momentovým působením přenášena v úrovni horního líce ramenátu. Opačné momentové namáhání je přenášeno pomocí vnitřního skrytého plechu a svorníků. Rameno dvojice sil při tomto řešení je cca 620 mm. Vlastní připoj v úrovni horního líce ramenátu je proveden pomocí vrutů se šestihrannou hlavou průměru 12 mm. V úrovni spodního líce je připoj proveden pomocí přesných svorníků M20 pevnosti 8,8, které přenášejí opačné momentové namáhání (v podélném směru ramenátu je otvor ve styčníkovém plechu přesně 20 mm, ve směru kolmém je proveden oválný otvor). Smyková síla je přenášena dvojicí svorníků uprostřed profilu, taktéž M20 pevnosti 8,8.

Použité materiály dřevěné konstrukce
Ramenáty: lepené lamelové dřevo pevnosti GL28h.
Vaznice: nastavované řezivo KVH C24.
Ocelové součásti a táhla: S235 – žárově zinkováno.
Svorníky, šrouby, závitové tyče: pevnost 8,8.

Povrchové úpravy dřevěných prvků
Ramenáty a vaznice byly nejprve ošetřeny impregnačním nátěrem Lignovit a následně dvojnásobným lazurovacím nátěrem Lignovit Lasur v odstínu Lärche. Palubkový záklop byl ošetřen z obou stran stejným impregnačním nátěrem a z pohledové strany opět dvojná-sobným lazurovacím nátěrem.

Závěr

Vzhledem k tomu, že firma TESKO konstrukce s.r.o. zpracovala pro tuto tribunu dodavatelskou dokumentaci, prováděla i vlastní montáž a v neposlední řadě i díky příkladné spolupráci s generálním dodavatelem tribuny, který zajistil pečlivou přípravu kotevní plechů, se podařilo vlastní nosnou dřevěnou konstrukci zrealizovat ve velmi krátkém čase.

Identifikační údaje stavby
Stavba: Veřejný stadion HAMRA – SO 03 Tribuna atletického stadionu
Stavebník: město Náchod
Projektant tribuny: INS spol. s r.o.
Generální dodavatel tribuny: Průmstav Náchod s.r.o.
Dodavatel dřevěné konstrukce vč. dodavatelské dokumentace tribuny: TESKO konstrukce s.r.o.
Doba výstavby nosné konstrukce vč. záklopu: 04/2017–05/2017
Identifikační údaje stavby
Stavba: Veřejný stadion HAMRA – SO 03 Tribuna atletického stadionu
Stavebník: město Náchod
Projektant tribuny: INS spol. s r.o.
Generální dodavatel tribuny: Průmstav Náchod s.r.o.
Dodavatel dřevěné konstrukce vč. dodavatelské dokumentace tribuny: TESKO konstrukce s.r.o.
Doba výstavby nosné konstrukce vč. záklopu: 04/2017–05/2017