Zpět na stavby

Nové Správní centrum Karlovarského kraje

Příspěvek z 16. mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2011 zaměřené na téma Od vojenského k civilnímu popisuje postupnou obnovu areálu bývalých kasáren Dvory II na jihozápadním okraji městské čtvrti Karlovy Vary - Dvory a představuje návrh nového Správního centra Karlovarského kraje.


Na jihozápadním okraji areálu bývalých kasáren Dvory II městské čtvrti Karlovy Vary - Dvory se nacházejí objekty bývalé vojenské nemocnice Eliška, v nichž dnes sídlí zdravotní ústav. Na severozápadě se areál otevírá do krajiny, zatímco na severovýchodě plynule srůstá s obytnou zástavbou. Od jihovýchodu pak areál lemuje údolí řeky Ohře. Dopravně je areál přístupný ze stávajících sjezdů v Závodní ulici. Výhodou je i jeho poloha v blízkosti komunikace R6, konkrétně jejího úseku Jenišov-Dvory. Území je rovinatého charakteru s mírným spádem směrem k Závodní ulici. Areál se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů lázeňského města Karlovy Vary a Kyselka II. a III. stupně. Geologické podmínky jsou pro tuto oblast typické. Podloží je tvořeno biotitickým granitem, v nadloží jsou třetihorní sedimenty. Nad sedimenty je kvartér zastoupený terasou řeky Ohře. Pro lokalitu je charakteristická nízká hladina agresivní podzemní vody, která se nalézá v hloubkách 0,5 a 4,0 m. Výskyt nerostných surovin vedl v minulosti k jejich těžbě. V severní části lokality se nacházel důl Carolli - Johanni a v jižní části důl Josef - Antonín. Území je tedy z části poddolované. V okolí areálu se vyskytuje několik ložisek kaolinu.

Krajský justiční palác - vizualizace, zdroj: archiv autora
¤ Krajský justiční palác - vizualizace, zdroj: archiv autora

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 08/2011)