Zpět na stavby

Nová zkušebna elektricky hnaných vozidel a rozšíření průmyslové kolejové dráhy v Plzni

5. listopadu 2021
PR článek

Společnost Škoda Transportation se sídlem a výrobním závodem v Plzni patří mezi největší výrobce elektricky napájených kolejových vozidel pro městskou a železniční dopravu ve střední Evropě. Díky výstavbě nové zkušebny, která vznikla pod vedením Divize Technologie společnosti OHLA ŽS (dříve OHL ŽS), došlo k vytvoření technicky špičkového zázemí, jehož součástí je pracoviště určené k testování nových typů vozidel. V prostorách zbrusu nové zkušebny, jejíž výstavba byla ukončena v květnu letošního roku, je tento tradiční strojírenský subjekt schopen testovat všechna elektrická kolejová vozidla nebo jejich části z vlastní produkce. V rámci výstavby došlo také k rozšíření kolejiště stávající průmyslové dráhy ve zmíněné společnosti.


Na přípravě a realizaci takto významného projektu, který byl zahájen v červnu loňského roku, se podílelo sdružení firem OHLA ŽS, a.s., a ELEKTROTECHNIKA, a.s. Společnost OHLA ŽS v pozici lídra sdružení „Zkušebna 2020“ zastupovala Divize Technologie, která ve sdružení koordinovala veškerá přípravná obchodní jednání a následně řízení celého projektu. Oba partneři sdružení zajišťovali společně realizační projektovou dokumentaci. Divize Technologie prováděla stavební část díla včetně realizace kolejové dráhy a všech slaboproudých a silnoproudých rozvodů. Také se významně podílela na výrobě a dodávce samostatných prvků a zařízení vlastní zkušebny, kde partner ve sdružení dodal moderní technologické vybavení zdrojovny a zkušebny, vše společně s novým řídicím systémem.

Realizace stavební části projektu spočívala v komplexní přestavbě stávající haly, bývalé lepírny, na nové prostory tzv. Zkušebny II, včetně vybudování nových kolejových drah a zkušebních kolejí, které jsou napojeny na stávající škodováckou vnitroareálovou železniční vlečku. Stavbu je možné rozdělit na tři základní celky. Jedním z nich jsou stavební objekty pozemního stavitelství, které zahrnují objekt vlastní zkušebny a novou zdrojovnu. Druhý celek tvoří objekty vlastní kolejové dráhy, které zajišťují napojení kolejí nové zkušebny na stávající vlečku PZ Škoda a zkušební kolej Škody Transportation. Objednatel využívá pro výrobu, zkoušky a expedici elektricky napájených kolejových vozidel svoji vlastní průmyslovou dráhu zahrnující montážní, zkušební, expediční a technické kolejiště dráhy nacházející se v areálu PZ Škoda. Vzhledem k tomu, že stávající hala neměla žádné kolejové napojení, bylo v rámci výstavby provedeno nové kolejové napojení a související úpravy území. Třetím a velmi významným celkem projektu nové zkušebny je samostatná rekonstrukce haly pro umístění zařízení zkušebny a zdrojovny. V rámci stavebních prací proběhla rekonstrukce původní výrobní haly v centrální části areálu na provoz zkušebny kolejových vozidel. Část haly prošla kompletní rekonstrukcí, během níž došlo ke snížení podlahy a vybudování třech montážních kanálů, nad nimiž byly pomocí ocelových konstrukcí zřízeny koleje, které disponují trakcí pro zkoušení vlakových souprav. Při východní straně fasády byl realizován vodní box (jeho technologie byla součástí dodávky investora stavby) umožňující funkční zkoušku těsnosti kolejových vozidel. Z tohoto boxu je dále možný pohyb zkoušených vozidel na vnější kolejovou váhu. Při západní straně haly zkušebny byla provedena výstavba nového objektu zdrojovny, která ve spodním patře disponuje vlastní trafostanicí a kompresorovnou. V horním patře je umístěna speciální elektrotechnologie, která je uzpůsobena tak, aby splňovala veškeré požadavky investora.

Speciální technologické vybavení nové zkušebny zajišťoval ve spolupráci s Divizí Technologie její dlouholetý partner a účastník sdružení, společnost ELEKTROTECHNIKA, a.s., která dodala unikátní zkušební zdroje a příslušenství vyrobené na míru dle požadavků zákazníka. Jedná se o zdroje stejnosměrného regulovaného napětí a o soupravu dvanácti výpustních skříní, které slouží k vyvedení libovolného zkušebního zdroje k libovolné zkušební koleji umístěné v hale zkušebny, unikátní zdroje vysokého napětí pro napěťové zkoušky trakční výzbroje a řídicí systém celé zkušebny. Ojedinělé zkušební zdroje vysokého napětí vyvinuté kolegy ve sdružení speciálně pro tuto zakázku nemají obdobu v České republice, přesně slouží náročným požadavkům při efektivním testování železničních vozidel před jejich předáním koncovému uživateli.

Nově vybudovaný komplexní zkušební systém, resp. nová Zkušebna II, obsahuje po realizaci stavby tři nové zkušební koleje s různými typy rozchodů (tzv. kolejová splítka) po celé délce haly. Mezi novými kolejemi jsou umístěny nové montážní plošiny s výsuvným systémem, který umožní zkušebním technikům přístup ke zkoušeným elektrickým zařízením na střeše elektricky hnaných vozidel, tramvají a lokomotiv. Koleje vedou do haly odbočením ze stávající manipulační a zkušební trati. Nad každou nově vybudovanou vnitřní zkušební kolejí je instalována samostatná pásovinová trolej. Její provedení je pevné, z měděného profilu obdélníkového průřezu. Trolej u koleje č. 1 je kratší kvůli instalaci zařízení pro sprchovou zkoušku těsnosti dveří vozidla vodní clonou, které půdorysně částečně vybíhá i mimo halu. Trolej na střední koleji č. 2 je zavěšena na typových izolátorech 110 kV, neboť se zde bude provádět i zkouška výdržným napětím (85 kV). Krajní trolej kolejí č. 1 a č. 3 je instalována na izolátorech 25 kV. Napájení všech vnitřních zkušebních trolejí je provedeno viditelně odpojitelnými nožovými odpojovači.

Celý nový zkušební systém je napojen na venkovní zkušební trať, což umožňuje provádět jízdní zkoušky i vně zkušebny z nového čtyřkvadrátového jednofázového střídače, resp. zdroje G3, s výstupním napětím 8–15 kV, 16 2/3 Hz nebo 25 kV, 50 Hz. Tento zdroj je vyroben a dodán pro napájení zátěže 2,5 MVA. Za tímto účelem bylo nutné vhodným způsobem vyřešit vazbu mezi novou a starou zkušebnou tak, aby spolu oba systémy stoprocentně spolupracovaly a vzájemně se neovlivňovaly. Obsluha nové zkušebny má z tohoto důvodu k dispozici plnohodnotnou informaci a kontrolu nad tím, zda může požadovanou konfiguraci provést, či nikoli. Nový řídicí systém je uživatelsky přívětivým, velmi moderním a do vysoké míry zabezpečeným nástrojem pro výkon místní, ale i vzdálené obsluhy, což zajišťuje vysokou míru bezpečnosti provozu.

V rámci projektu byly vybudovány i nové přejezdy pro silniční dopravní prostředky, nové části komunikací a chodníků. Stavba dráhy byla realizována s ohledem na minimalizaci zásahů do již existujících průmyslových prostor a vegetace. V místech, kde to bylo možné, došlo k zachování, obnovení nebo rozšíření funkce zelených ploch se zasakováním nebo odparem srážkových vod.

Výstavba nové zkušebny v plzeň­ské metropoli za použití nejmodernějších technologií, vyba­vení představuje jednu z ­největších investičních akcí privátní společ­nosti Škoda Transportation v poslední době. V červnu minulého roku finalizovala obchodní jednání a byla zahájena stavba, v červnu letošního roku proběhla její úspěšná kolaudace.

Závěrem připojujeme hodnocení vrcholných zástupců realizačního sdružení, tedy ředitele Divize Technologie společnosti OHLA ŽS Romana Dostálka a generálního ředitele společnosti ELEKTROTECHNIKA Michala Divína: „Bylo a je nám profesní ctí, že jsme uspěli v poměrně náročném tendru a poté bez zásadních problémů zrealizovali tento v historii obou společností ojedinělý, technologicky výjimečný a svým rozsahem významný projekt. Na počátku to byla velká výzva, poté spousta práce, dřiny a potu a ve výsledku dobrý pocit ze skvěle a profesionálně odvedené práce. Všem zúčastněným patří naše velké díky.“

text a foto Roman Dostálek, OHLA ŽS, a.s.