Zpět na osobnosti, rozhovory

Nejtěžší roky jako nový začátek?

18. ledna 2011
Petr Zázvorka

Generální ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Ing. Miloslav Mašek, CSc., odpovídal na otázky redakce krátce před jednáním Tripartity, kdy podnikatelé a odbory vyzvaly vládu ČR, aby jejím rozhodnutím a převážně restriktivním opatřením předcházela pečlivá analýza konkrétních příčin vzniklých problémů.

Autor:


Pracoval téměř třicet let jako redaktor a posléze vedoucí tiskového odboru firem Vodní stavby Praha a Zakládání staveb. Od vzniku časopisu Stavebnictví je členem jeho redakce, kde mimo jiné vede rubriku Osobnosti stavitelství. Svůj dlouhodobý zájem o historii stavebního odvětví promítl do stejnojmenné knihy vydané v roce 2016.

Můžete charakterizovat rok 2010 z hlediska vývoje stavebnictví v České republice?
Rok 2010 byl druhým rokem, kdy české stavebnictví zaznamenalo pokles zakázek i objemu výkonů. Po roce 2009, kdy se ještě dokončovaly rozestavěné stavby a celkový objem poklesu investiční výstavby byl asi 5%, se v loňském roce již plně projevil vliv recese národního hospodářství a celkový pokles v oblasti ekonomiky. Objem zakázek se snížil ve všech oborech stavění, nejvíce však v pozemních, ale také v inženýrských stavbách.

Jak se projevil tento propad v jednotlivých regionech?
Celkový propad objemu investiční výstavby činil cca 10 % oproti předchozímu roku 2009. Jednotlivé regiony České republiky byly postiženy různě, nejhorší situace byla přirozeně tam, kde již dříve bylo investiční výstavby málo. Relativně nejlépe na tom zůstal Středočeský kraj, Hlavní město Praha a také kraj Jihomoravský.

Dá se vyjádřit pokles výroby i růstem počtu nezaměstnaných?
Zaměstnanost klesla úměrně s klesajícím objemem zakázek, firmy však v prvé fázi propouštěly hlavně zahraniční dělníky a smluvní zaměstnance. Snažily se zachovat kmenové pracovníky, zejména stavební řemesla a další odborníky v naději, že se situace brzy zlepší. To se sice nepodařilo, ale absorpční schopnost stavebnictví je zatím velká, takže k velké nezaměstnanosti v rámci rezortu stavebnictví zatím nedošlo. Horší situace je u výrobců stavebních hmot, kde propady výroby o 30 i 40 % donutily firmy omezit výrobu a propustit část pracovníků.

Můžete předjímat další vývoj situace?
Svaz podnikatelů ve stavebnictví vydal v září 2010 dokument Vývoj stavebnictví do roku 2012, ve kterém je uvedena prognóza dalšího vývoje stavebnictví ,a to ve třech variantách. Další vývoj budou ovlivňovat hlavně dva aspekty - celkový vývoj české a evropské ekonomiky a opatření vlády pro povzbuzení investiční výstavby. Vzhledem k tomu, že poslední vlády neučinily pro české stavebnictví nic, blíží se současný stav a očekávaný vývoj spíše alternativě nejhorší - restriktivní, která nepočítá do roku 2012 s oživením investiční výstavby, v nejlepším případě předpokládá v tomto roce zastavení jejího poklesu. Současná vláda neučinila žádná prorůstová opatření, provedla pouze škrty v investicích, z nichž nejhorší je snížení objemu investic v dopravní infrastruktuře o 35 miliard z roku na rok, zastavení programu NOVÝ PANEL a přerušení programu Zelená úsporám. Protože výrazně klesla i poptávka privátních investorů, byly zasaženy prakticky firmy všech velikostí a zaměření.

Jak hodnotíte tyto poslední kroky vlády ČR?
To, že se vláda nevěnuje zavádění prorůstových a proinvestičních opatření, je vážná chyba, která se v budoucnosti vymstí. Její následky budou negativně působit celé desetiletí. Vesměs všechny evropské státy učinily již na počátku krize opatření ke snížení propadu investic výstavby tam, kde to stát může ovlivnit. Tedy u dopravních staveb, výstavby bytů a oprav a rekonstrukcí veřejných budov.

Jaké kroky od této vlády tedy očekáváte?
Doufáme, že po vlně škrtů a negativních zásahů si vláda uvědomí, že investiční výstavba je hlavním nástrojem pro vybřednutí z recese, že znamená udržení výkonnosti i ostatních odvětví národního hospodářství a také zaměstnanosti a udržení úrovně koupěschopnosti obyvatel.

Netýkají se uvedené problémy ve stavebnictví také komunikace podnikatelů se státními orgány?
Přes dosavadní negativní přístup vlády ke stavebnictví se kontakty s jednotlivými ministerstvy vyvíjejí lépe. Největší vstřícnost projevilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, kde rozhodnutím ministra byla zřízena Koordinační rada pro stavebnictví, ve které jsou zástupci ministerstev, která ovlivňují investiční výstavbu a stavebnictví, a zástupci odborných organizací z rezortu stavebnictví. Vzhledem k tomu, jak rychle začala tato rada pracovat, je naděje, že se poněkud sníží handicap stavebnictví, kterým je skutečnost, že jeho agenda v současnosti spadá do kompetence několika ministerstev s nedůsledně rozdělenými pravomocemi. Z toho vyplývá i dosud špatná koordinace služeb, které má státní správa stavebnictví poskytovat. Vstřícná je i reakce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, kde rozhodnutím ministra je od 1. 1. 2011 obnoven útvar pro stavebnictví, který byl za předchozí vlády zrušen, což znamenalo zánik posledního místa, s nímž bylo možné jednat o problematice stavebnictví i jeho zastoupení vůči EU. Vstřícné k problémům průmyslu i stavebnictví začalo být i Ministerstvo životního prostředí ČR, což je velmi dobrý signál pro zprůchodnění přípravy i realizace staveb. Dřívější personální obsazení tohoto ministerstva, jež bylo zcela pod vlivem ekologických iniciativ, vnášelo do investiční výstavby jen negativní zásahy - brzdění a prodražování staveb a někdy zcela nesmyslné požadavky. Oceňujeme i spolupráci s poradcem premiéra pro stavebnictví Liborem Lukášem a jeho vstřícný přístup k problematice stavebnictví.

Jak vidíte vývoj stavebnictví v roce 2011?
Letošní rok bude patrně pro většinu firem stejně těžký jako rok uplynulý, nebo možná ještě těžší. Podle průzkumu a stavu zakázek pro letošní rok, který provedl SPS v ČR u členských firem, pouze 20 % firem předpokládalo, že se jim objem zakázek v roce 2011 zvýší. Ani v tomto roce se neodstraní nejvážnější problém stavebního trhu, kterým je cenová válka. Firmy v úporné snaze přežít nabízejí ceny, které jsou na hranici rentability, mnohdy pod ní. To však menší firmy bez kapitálového zázemí nemohou dlouho vydržet.

Chystá se Svaz a stavební firmy vyjádřit požadavky na zlepšení situace?
SPS v ČR se nesmířil s podmínkami, které nastavila vláda investiční výstavbě ve státním rozpočtu a s provedenými škrty. V pozemním stavitelství je potřeba obnovit program NOVÝ PANEL, v únoru obnovit přijímání žádostí v programu Zelená úsporám, realizovat podporu výstavby nájemných bytů a obnovit možnost obcím a městům stavět sociální a startovací byty. V dopravní infrastruktuře nesmí být přerušen proces přípravy a vypisování nových staveb. Svaz proto bude požadovat, aby na přípravu staveb byly určeny minimálně dvě miliardy korun a na vypsání nových staveb alespoň deset miliard korun. Tyto prostředky je nutno získat i za cenu půjčky např. u ERB.

Jak reaguje vláda na konkrétní návrhy SPS v ČR vytvořit koordinační orgán pro stavebnictví?
SPS v ČR, jako člen SIA - Rady výstavby - podporuje myšlenku realizace Rady vlády pro výstavbu a stavebnictví, která by koordinovala opatření ve prospěch investiční výstavby, protože legislativně jsou, jak jsem již uvedl, kompetence rozděleny mezi ministerstva bez jakékoliv spolupráce a koordinace, takže dochází ke vzniku protichůdných ustanovení v zákonech a nebo neřešení některých palčivých problémů v přípravě a realizaci staveb.

Jaká je situace v zákonodárství - spolupracuje SPS v ČR na revizi a redukci právních norem?
Svaz je připomínkovým místem pro tvorbu a změny zákonů, takže má možnost legislativu ovlivňovat ve prospěch investiční výstavby a stavebního podnikání. Bohužel, jeho připomínky nebývají často vyslyšeny, někdy je Svaz úmyslně opomenut. Mnoho vad v zákonech udělají i poslanci tím, že pro obhájení svých parciálních zájmů prosadí do zákonů ustanovení, která paralyzují celý zákon. Například dostat do zákona o veřejných zakázkách povinnost číst cenu při otvírání obálek trvalo tři roky. V současné době je pro uspíšení přípravy a realizace staveb a tím jejich zlevnění potřeba provést co nejrychleji změnu stavebního zákona tak, aby se zabránilo opakovanému vstupování občanských iniciativ do procesu přípravy a realizace staveb. Připomínky dotčených účastníků investiční výstavby je nutno vypořádat v územním řízení a zamezit účelovým a spekulativním obstrukcím různých pseudoekologických iniciativ. Velmi by pomohlo i začlenění posuzování vlivu staveb na životní prostředí (EIA) do stavebního zákona.
V novele zákona o veřejné zakázce bude Svaz prosazovat, aby vznikla v rámci zákona vyhláška, která by řešila problematiku zadávání stavebních veřejných zakázek, protože zákon, který je obecný pro všechny druhy zakázek, specifika stavebních zakázek neřeší. Zároveň bude požadovat, aby součástí této vyhlášky bylo doporučení respektovat Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení staveb vydané SIA pod záštitou MPO a MMR. Ty obsahují standardy podmínek pro kriteriální soutěže a odstranily by deformace výběrových řízení. Vzhledem k tomu, že Svaz byl vyzván Ministerstvem pro místní rozvoj ČR ke spolupráci na jmenovaných zákonech, doufáme, že alespoň zásadní věci prospěšné k urychlení investiční výstavby se podaří prosadit.

Jaké by byly důsledky možné účasti čínských firem na stavbách dálnic v ČR?
Na trhu dopravních staveb v ČR se pohybuje dnes asi dvacet větších firem, které jsou schopny svým technickým i odborným vybavením poskytnout požadované garance a vyhovět požadavkům, které stát - investor - vyžaduje. Vedle českých a slovenských firem zde působí firmy, které jsou součástí nadnárodních koncernů německých, rakouských, francouzských či španělských. To je, jak se domnívám, dostatečné konkurenční prostředí pro optimalizaci zakázek. V současné době se snížil objem zakázek v dopravních stavbách o 75 %, v roce 2011 nebude rozestavěna ani jediná stavba. Za této situace uvažovat o vstupu firem z třetích zemí je nefér vůči firmám, které roky investovaly do svého vybavení i lidského potenciálu, protože předchozí vlády garantovaly pro výstavbu páteřního systému dálnic, silnic a železnic vyhradit ročně sto miliard korun ve státním rozpočtu. To ostatně ještě tvrdí i Programové prohlášení současné vlády. Nedivil bych se, kdyby zahraniční společnosti řešily ohrožení svých investic i arbitrážní cestou. Zvát čínské firmy pro prokázání, že dálnice se u nás staví draze, je nejen nesmyslné, ale i nerozumné. Tento argument je ještě kurióznější, pokud je snaha dosáhnout toho pomocí čínské státní firmy, jejímž hlavním úkolem daným jí vládou je uchytit se v Evropě a ovládnout zde trhy, jako se to podařilo v Severní Africe. Vstup čínské firmy na polské dálnice, často dávaný za příklad, se však vůbec nevyvíjí tímto předpokládaným směrem. Uvedený úsek dálnice totiž staví polské firmy za rozpočtové ceny a čínská firma, která dala v tomto případě dumpingovou, patrně dotovanou cenu, v dalších tendrech neuspěla, protože její nabídka byla vyšší, než tomu bylo u polských firem. Je třeba také říci jednu zásadní věc: Dálnice jsou tak drahé, jak si je stát objednal. Cena je dána parametry, které diktuje stát, cenu neprodražují dodavatelé. Jejich marže jsou v tomto oboru obvyklé. Přitom cena dálnic u nás se pohybuje v úrovni 80 % evropských cen! Takže úvahy o účasti čínských firem na českých dálnicích vidím jako populistickou kampaň, určenou k mediálnímu zviditelnění, která u veřejnosti, systematicky masírované médii o předraženosti českých dálnic, nese očekávané politické body.

Je začátek roku. Co byste vzkázal stavařské veřejnosti?
Chtěl bych popřát všem stavebním firmám, výrobcům stavebních hmot i projektantům staveb, aby přežili tyto těžké roky a připravili se na doby, kdy se podmínky pro stavění zlepší. Budou to však podmínky trochu jiné a jiné bude asi i české stavebnictví. Svaz chce své členské firmy na tyto nové podmínky připravit. Proto i každoroční vrcholové setkání stavařů před sezonou, známé jako Fórum českého stavebnictví 2011, které se letos bude konat 1. března, má název „Nejtěžší roky jako nový začátek“.