Zpět na stavby

Multifunkční sportovní centrum KAPKA resort

12. října 2023
Mgr. Luděk Stránský

V obci Lhota u Vsetína, která čítá sotva osm set obyvatel, byl zrealizován moderní zimní stadion s celoročním mražením. Z původního nápadu, který obnášel pouze ledovou plochu pro děti a mládež, nakonec vzniklo komplexní multifunkční sportovní centrum KAPKA resort, které kromě zimního stadionu zahrnuje hotel, restauraci, wellness, fitness a fyzioterapii.

Autor:


Působí ve stavební skupině PSG na pozici marketingového manažera a řídí budování tradiční značky, která v příštím roce oslaví již stoleté výročí. PSG je významným generálním zhotovitelem staveb a dodavatelem prefabrikovaných a monolitických konstrukcí v ČR. Specializuje se na výstavbu průmyslových objektů, staveb občanské vybavenosti i bytovou výstavbu.

Úvod

Vsetínsko kdysi bývalo hokejovou velmocí. K návratu do velkolepých časů z devadesátých let minulého století, kdy zelenožlutí sbírali jednu extraligovou trofej za druhou, možná pomůže jeden z nejmodernějších zimních stadionů v ČR – KAPKA resort. Ten vznikl z dlouhodobé potřeby druhé ledové plochy pro tréninky přípravek a žáků, která ve Vsetíně chyběla. Nejprve se uvažovalo o jednoduché výstavbě tréninkového stadionu. Postupem času se však zrodil plán na velkolepější projekt pro podporu mládeže, profesionálních sportovců i široké veřejnosti s cílem vytvořit místo pro pohybové aktivity, trénink, relax i kvalitní gastronomii.

Dispoziční řešení stavby

Multifunkční sportovní centrum KAPKA resort zahrnuje rozmanité služby – hotel, restauraci, wellness, posilovnu, různé fyzioterapie i ledovou plochu. Hotel nabízí celkem osmnáct pokojů o celkové kapacitě 72 hostů. Jsou v něm standardní dvoulůžkové pokoje, větší dvoulůžkové pokoje s kuchyňkou a jeden velký apartmán. ­Wellness zahrnuje saunový svět s několika typy saun, na venkovní terase se nachází studený a teplý bazének. Srdcem multifunkčního sportovního centra je hlavní obdélníková loď s rozměry 65,50 × 36,65 m, jež zahrnuje ledovou plochu s rozměry 61 × 26 m a tribuny pro 189 sedících diváků. Zimní stadion je ze tří stran obklopen dvoupodlažními přístavbami (technické zázemí, zázemí pro hokejisty, hotel, restaurace, fitness) a ze severní strany je k němu připojen jednopodlažní přístavek, v němž je umístěno wellness. K objektu náleží i zpevněné plochy a komunikace včetně sta parkovacích míst pro klienty resortu a šesti parkovacích stání pro nabíjení elektromobilů. V exteriérové části bylo vybudováno multifunkční sportovní hřiště o ploše 1 000 m2 se speciálním kazetovým povrchem pro in-line a další sporty.

Obr. 01 Multifunkční sportovní centrum KAPKA resort

Konstrukční a materiálové řešení

Založení stavby bylo řešeno hlubinným zakládáním velkoformátovými pilotami, které jsou ukončeny železobetonovými kalichy, do nichž jsou vetknuty nosné ŽB sloupy prefabrikovaného skeletu, jenž tvoří nosnou konstrukci stadionu, která kromě sloupů sestává z průvlaků, ztužidel a stropních panelů. Zbývající nosné konstrukce, například dvoupatrové terasy, přízemní pergoly, výtahové šachty, technické jímky nebo sněžné jámy jsou rovněž uloženy na pilotách. Výtahové šachty jsou ŽB prefabrikované, dojezdy výtahových šachet jsou monolitické, z vodostavebního betonu. Konstrukce vnitřní tribuny zimního stadionu je vybudována z ŽB prefabrikovaných dílců tloušťky 150 mm včetně schodišť, uložených na ŽB nosníky s ozuby. Hlavní nosnou konstrukci zastřešení zimního stadionu tvoří prefabrikované ŽB předpjaté střešní vazníky délky 36 m, které vyrobila společnost PSG a.s. v Otrokovicích.

Přístavby jsou také prefabrikované, u dvoupodlažní části je stropní konstrukce řešena panely Spiroll. Zastřešená dvoupatrová venkovní terasa, k zimnímu stadionu přičleněná z východní strany, je tvořena masivními dřevěnými BSH hranoly (sloupy a střešní trámy) a v úrovni 2.NP je doplněna ocelovou konstrukcí vynášející podlahu. Stavba stadionu je opláštěna PIR panely s předsazenou provětrávanou fasádou a lamelovým systémem Ruukki dovezeným z Estonska. V době výstavby se jednalo o vůbec první realizaci v České republice, při které se použil tento typ fasády. Povrch stěn stadionu je opláštěn TI panely s povrchovou úpravou „lakovaný plech“, v antracitově šedém a šedobílém odstínu. Panely jsou ve spodní části ukončeny v úrovni +0,150. Vybrané části stavby jsou doplněny lakovaným plechovým obkladem a svislými hliníkovými lamelami o rozměru 40/200 mm, které jsou kotveny podpůrnou konstrukcí přímo do sendvičových panelů. Tyto lamely jsou vedeny i přes výplně otvorů; okna i dveře jsou tak za těmito lamelami otevíravé a nenarušují vzhled stavby. Soklové zdivo je zatepleno vnějším zateplovacím systémem (ETICS) a povrchovou úpravou, mozaikovou střednězrnnou soklovou omítkou (barevná pryskyřice a kamínky).

Obvodové stěny zázemí na úrovni 1.NP a vnitřní dělicí stěny mezi hokejovými šatnami jsou z tvarovek z lehkého keramického betonu (Liapor) a SDK konstrukcí. Liaporové tvárnice jsou ve většině prostorů pohledové. Zdivo oddělující teplé a chladné prostory zimního stadionu je z tepelněizolačních keramických bloků tloušťky 250 mm. Střechy jsou ploché, tvořené trapézovým plechem, s tepelněizolačním systémem Combiroof a hydroizolačním souvrstvím. Střešní plášť je koncipován nadstandardně s možností potenciálního umístění fotovoltaické elektrárny. Atiky střech jsou z TI panelů tloušťky 160 mm kotvených do ocelových tenkostěnných profilů.

Obr. 11 Fitness

Nadstandardní řešení interiéru

Stavba multifunkčního sportovního centra byla náročná z hlediska technologického, časového i designového. Zásadní důraz byl také kladen – s ohledem na plánované poskytování nadstandardních komerčních služeb – na provedení a zpracování finálních povrchů. V hotelu, restauraci, wellness a dalších objektech určených pro komerční účely jsou například dveře v dýze z amerického dubu. Podlahy jsou z masivního dřeva, ve wellness jsou aplikovány velkoformátové dlažby. Nadstandardním řešením je také venkovní relaxační nerezový bazén o rozměru 5,55 × 2,7 m s hloubkou 1,0 m, který je vybaven vzduchovým lehátkem, vzduchovou lavicí, perličkou, masáží nohou a zad. K bazénu přiléhá odpočívárna s vodními matracemi a biokrbem.

Technologie chlazení a vyhřívání ledové plochy

Výstavba jednoho z nejmodernějších zimních stadionů v ČR se dokončovala v době skokového zvyšování cen energií. KAPKA ­resort se tedy paradoxně slavnostně otevíral v čase, kdy jiné zimní stadiony po republice rozpouštěly led kvůli vysokým nákladům. Zhotovitel řešil v průběhu výstavby s investorem i tuto ožehavou otázku a aktiv­ním proklientským přístupem se podařilo najít optimální řešení, které investorovi šetří náklady do budoucna. Zásadním způsobem byla změněna koncepce a fungování objektu, v němž bylo třeba zajistit nové přípojky technologických sítí. Změna se dotkla také způsobu chlazení ledové plochy, při němž bylo využito čpavku (NH3, mezinárodní označení R717). Zajistila se tak tvorba prvotřídního ledu, který lze nalézt pouze na několika zimních stadionech v republice.

Nové řešení zahrnovalo dodávku technologie pro nepřímý systém chlazení ledové plochy včetně temperování podloží zimního stadionu. Součástí je také využití odpadního tepla z technologií sněžné jámy a ohřevu vody do rolby. Nová technologie čpavkového okruhu byla umístěna v objektu strojovny chlazení kromě kondenzátoru, který je v exteriéru, vedle haly zimního stadionu. Chladicí zařízení pracuje v automatickém režimu bez trvalé obsluhy, jen s občasným dozorem. V primárním okruhu chladicího zařízení, kde je jako chladivo použit čpavek, v okruhu chlazení ledové plochy a v okruhu temperování podlaží proudí nemrznoucí směs Coolstar.

Primární čpavkový okruh

Primární čpavkový okruh se skládá z dvojice pístových kompresorů, nízkotlakového odlučovače, deskového výměníku (výparníku), odpařovacího kondenzátoru a výměníků pro využití odpadového tepla. Kompresory čpavkového okruhu nasávají odpařované chladivo při tlaku 2,3 baru (–15 °C) z nízkotlakého odlučovače chladiva a stlačují páry chladiva na kondenzační tlak 12,7 baru (+33 °C). Z nízkotlakového odlučovače chladiva jsou páry čpavku nasávány kompresorem a následně jsou dopravovány ocelovým potrubím do odpařovacího kondenzátoru, kde dochází ke zkapalnění chladiva proudícím vzduchem poháněném ventilátory a cirkulující chladicí vodou. Kapalné chladivo je přetlakem v potrubí dopravováno přes sadu uzavíracích a regulačních ventilů zpět do nízkotlakového odlučovače chladiva. Kapalný čpavek gravitačně stéká z nízkotlakového odlučovače chladiva do deskového výparníku, kde je chlad předáván teplonosné látce (35% ETG). Při předávání chladu dochází k odpařování chladiva, které proudí zpět do nízkotlakového odlučovače chladiva. Jako tepelná ochrana proti promrzání podloží ledové plochy slouží potrubní rozvod, který je situován pod tepelnou izolací oddělující ledovou betonovou desku a podloží pod plochou. Pro dilataci chlazené desky je uvažováno s mezními hodnotami –15 °C až +25 °C. Okruh temperování byl navržen z plastových PP-R trubek o rozměru 25/2,3 mm. Uspořádání trubkového systému je podélné, rozteč trubek je 60 mm.

Obr. 15 Ledová plocha stadionu s celoročním provozem

Okruh nemrznoucí směsi temperování podloží

Okruh nemrznoucí směsi temperování podloží začíná na hranici deskového výměníku ocelovým potrubím, které se přechodem do technologického kanálu připojuje na plastové potrubí prostřednictvím přechodové příruby. Ohřev nemrznoucí směsi cirkulující v podloží ledové plochy je zabezpečen deskovým výměníkem s výkonem 30 kW při teplotním spádu +8/+12 °C. Jako zdroj tepla je použito odpadní teplo ze čpavkového chladicího okruhu. Cirkulaci nemrznoucí směsi zabezpečuje samostatné oběhové čerpadlo, jež pracuje s výkonem Q = 6,2 m3/hod., dopravní výškou H = 19 m, příkonem P = 1,1 kW. Pro vyrovnávání tlakových poměrů v potrubí byla navržena expanzní tlaková nádoba o objemu 100 l.Pro odvlhčování haly je použita jednotka adsorpčního odvlhčení vzduchu a jednotky s ventilátorem a teplovodním ohřívačem pro cirkulaci procesního vzduchu.

Zkušenosti z realizace

Pro tým zhotovitele se jednalo o první realizaci zimního stadionu, bylo tedy třeba nastudovat mnoho materiálů o ledových plochách, chlazení a dalších technických specifikacích. Například rovinnost povrchu finální betonové vrstvy musí být provedena s přesností ±5 mm v celé ploše kluziště. Na první pohled se může zdát realizace takovéto stavby jako vysněný projekt, ale jednalo se o náročnou stavbu, ke které bylo třeba přistupovat s velkým respektem.

Základní parametry ledové plochy

Rozměry ledové plochy: 61 m × 26 m
Umístění ledové plochy: zakrytá v hale
Provoz ledové plochy: celoroční (tj. 12 měsíců)
Tloušťka ledové vrstvy: 30–50 mm
Teplota na povrchu ledové vrstvy: –6 °C až –3 °C
Vypařovací teplota chladiva: –14 °C
Kondenzační teplota chladiva: +33 °C
Chladicí výkon: 300 kW
Teplonosná látka: Coolstar
Teplotní spád teplonosné látky: –8/–10°C

Základní parametry ledové plochy

Rozměry ledové plochy: 61 m × 26 m
Umístění ledové plochy: zakrytá v hale
Provoz ledové plochy: celoroční (tj. 12 měsíců)
Tloušťka ledové vrstvy: 30–50 mm
Teplota na povrchu ledové vrstvy: –6 °C až –3 °C
Vypařovací teplota chladiva: –14 °C
Kondenzační teplota chladiva: +33 °C
Chladicí výkon: 300 kW
Teplonosná látka: Coolstar
Teplotní spád teplonosné látky: –8/–10°C

Základní údaje stavby

Název: Multifunkční sportovní hala Lhota u Vsetína KAPKA Resort
Místo: Lhota u Vsetína 307, 755 01 Lhota u Vsetína

Účastníci výstavby

Investor: KOTRLA a.s.
Architekt: Ing. arch. David Maliňák
Návrh: AS PROJECT s.r.o.
Zhotovitel: PSG Construction a.s.
Projektový manažer zhotovitele: Michal Pohl
Realizace: 06/202109/2022
Uvedení do provozu: 10/2022
Investiční náklady bez DPH: 262 340 000 Kč
Ukazatel nákladů na měrnou jednotku: 5 339,71 Kč / 1 m3 obestavěného prostoru
Obestavěný prostor: 49 130 m3
Zastavěná plocha: 4 642 m2
Podlahová plocha místností: 6 498 m2
Plocha parkoviště a komunikací: 6 850 m2
Multifunkční venkovní hřiště: 1 000 m2

Základní údaje stavby

Název: Multifunkční sportovní hala Lhota u Vsetína KAPKA Resort
Místo: Lhota u Vsetína 307, 755 01 Lhota u Vsetína

Účastníci výstavby

Investor: KOTRLA a.s.
Architekt: Ing. arch. David Maliňák
Návrh: AS PROJECT s.r.o.
Zhotovitel: PSG Construction a.s.
Projektový manažer zhotovitele: Michal Pohl
Realizace: 06/202109/2022
Uvedení do provozu: 10/2022
Investiční náklady bez DPH: 262 340 000 Kč
Ukazatel nákladů na měrnou jednotku: 5 339,71 Kč / 1 m3 obestavěného prostoru
Obestavěný prostor: 49 130 m3
Zastavěná plocha: 4 642 m2
Podlahová plocha místností: 6 498 m2
Plocha parkoviště a komunikací: 6 850 m2
Multifunkční venkovní hřiště: 1 000 m2

FOTO: archiv PSG